Poprawa jakości powietrza w Krakowie

Petycja do

Sejmiku Województwa Małopolskiego, Rady Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa

Domagamy się skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie

My, niżej podpisani, jesteśmy głęboko zaniepokojeni dramatyczną jakością powietrza w Krakowie. W sezonie grzewczym zanieczyszczenie powietrza regularnie i wielokrotnie przekracza dopuszczalne wartości, co zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Badania naukowe pokazują, że zanieczyszczenia, którymi oddychamy w Krakowie (m.in. pyły zawieszone, benzo(a)piren) wywołują zaostrzenia astmy i inne choroby górnych dróg oddechowych, zwiększają ryzyko zawału serca oraz nowotworów. Badania prowadzone przez krakowskich lekarzy wykazały zwiększone ryzyko zdrowotne dla płodu i rozwoju dzieci – krakowskie dzieci są bardziej podatne na choroby niż ich rówieśnicy oddychający czystym powietrzem.

Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest palenie węglem (niejednokrotnie również śmieciami) w piecach domowych. Uważamy, że w XXI wieku miasto powinno zapewnić krakowianom system ogrzewania bezpieczny dla zdrowia i życia mieszkańców. Rozdział II, Art.68., punkt 4 Konstytucji wyraźnie mówi, iż „władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.”

W Krakowie problem ten jest marginalizowany, a dotychczasowe działania są nieskuteczne.

Dlatego zwracamy się do władz samorządowych z apelem o niezwłoczne wprowadzenie w Krakowie zakazu palenia węglem i innymi paliwami stałymi w piecach domowych, przy uwzględnieniu kilkuletniego okresu przejściowego na dostosowanie instalacji grzewczych. Należy jednocześnie zapewnić dofinansowanie do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiany pieców węglowych na piece gazowe czy inne źródła ciepła nie powodujące niskiej emisji. Bez wprowadzenia takiego zakazu (który leży w gestii sejmiku wojewódzkiego) przywrócenie jakości powietrza do poziomów bezpiecznych dla naszego zdrowia i życia nie jest możliwe. Problem zanieczyszczenia powietrza przez domowe piece węglowe rozwiązano dziesiątki lat temu w innych miastach europejskich poprzez wprowadzenie zakazu palenia węglem w piecach domowych (np. Londyn w 1956 czy Dublin w 1990). Uważamy także, że powinien powstać projekt dopłat dla ludzi najuboższych, których nie będzie stać na poniesienie zwiększonych kosztów ogrzewania.

Domagamy się również zwiększenia skuteczności działań Straży Miejskiej w zwalczaniu palenia śmieci. Konsekwencją palenia śmieci muszą być wysokie i nieuchronne kary, które zniechęcą tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo zdrowie i życie wszystkich mieszkańców Krakowa. Stosowana obecnie przez Straż Miejską procedura kontroli jest nieskuteczna, dlatego niezbędna jest jej modyfikacja.

Zanieczyszczenia z transportu samochodowego również mają wpływ na złą jakość powietrza w naszym mieście. Kraków jest jednym z trzech miast w Polsce, w których zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu pochodzącym ze spalin samochodowych znacząco przekracza dopuszczalne wartości. Należy wprowadzić rozwiązania ograniczające ruch samochodowy przy jednoczesnym dostosowaniu komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców oraz rozwoju infrastruktury rowerowej.

Należy zaznaczyć, że zła jakość powietrza ma również wymiar finansowy. Generuje dodatkowe koszty opieki zdrowotnej. Może także znacząco obniżyć atrakcyjność Krakowa wśród turystów i inwestorów.

Oczekujemy niezwłocznego podjęcia działań, które, w perspektywie kilkuletniej, doprowadzą jakość powietrza w Krakowie do poziomów bezpiecznych dla naszego zdrowia i życia.


Krakowski Alarm Smogowy    Skontaktuj się z autorem petycji