Protest przeciwko trybowi zmiany cennika DS PW

Warszawa, 5 listopada 2013 rokuKomisja Domów Studenckich
Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

Damian Kamiński
Przewodniczący Komisji Domów Studenckich SSPW

Jakub Taras
Przewodniczący Samorządu Studentów PW

Magdalena Bińkowska
Przewodnicząca Komisji Socjalnej SSPW

Bartosz Sieklucki
Przewodniczący Komisji Kwaterunkowej SSPW

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej

Domy Studenckie
Administracja Centralna

dr inż. Krzysztof Dziedzic
p.o. Kanclerza Politechniki Warszawskiej

mgr. inż. Henryk Gębarski
z-ca Kanclerza PW ds. Działalności Podstawowej

inż. Jacek Cieloch - DS Riviera, DS Mikrus
mgr Tadeusz Wróblewski - DS Akademik
inż. Piotr Wasilewski - DS Babilon
mgr inż. Krzysztof Wilczyński - DS Muszelka, DS Bratniak, DS Pineska, DS Tulipan
mgr inż. Wojciech Syta - DS Tatrzańska, DS Sezam
Marek Gorczyca - DS Ustronie
inż. Krzysztof Konopacki - DS Żaczek
mgr Wiesław Lisiak - DS Wcześniak
Hanna Karpińska - DS Jachowicza
Kierownicy Domów Studenckich PW


My niżej podpisani, w związku z rozwieszeniem w dniu dzisiejszym (5 listopada 2013 roku) w akademikach Politechniki akademiku DS Riviera informacji o zmianie opłat chcielibyśmy wyrazić swoje głębokie oburzenie zarówno trybem wprowadzania nowych opłat, informowania studentów jak i przedmiotową zmianą cennika. Skandalem, w naszej ocenie, jest postępowanie Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, który powinien stać na straży praw studentów, a wbrew roli do jakiej został powołany przyłożył rękę i zezwolił na zaistnienie tak niestosownej sytuacji. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę, że sama wysokość ustalonej opłaty nie jest przedmiotem naszego zainteresowania.

Po pierwsze chcielibyśmy poddać w wątpliwość zgodność z prawem przewidzianego nowym cennikiem rozróżnienia na studentów pobierających stypendium socjalne oraz niepobierających. W naszej opinii takie rozróżnienie stoi w jawnej sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa wyrażonej w artykule 32 Ustawy Zasadniczej. Nie ma żadnego obiektywnego powodu dla którego studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i zmuszeni do pobierania stypendium socjalnego, powinni wnosić wyższą opłatę za zamieszkiwanie w domu studenckim, który również jest formą pomocy dla takich właśnie studentów. Żądanie wyższej opłaty od studentów pobierających stypendia socjalne stoi w sprzeczności z rolą do jakiej zostały powołane domy studenckie – a mianowicie udostępnienie miejsc zakwaterowania dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej lub nie mających możliwości codziennych dojazdów na zajęcia. Konieczność wykazywania faktu pobierania (bądź nie) stypendium socjalnego oraz różnicowanie studentów wedle tego kryterium stanowi jaskrawy przykład dyskryminacji ze względu na status materialny. Dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądów jasno wskazuje, że takie różnicowanie jest niezgodne z prawem a przede wszystkim z wymienionym powyżej art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Po drugie, za niezgodne z elementarnymi zasadami etyki i przyzwoitości uważamy tryb informowania społeczności akademickiej o przedmiotowej zmianie cennika zamieszkiwania w domach studenckich PW. Jak wynika z wywieszonej informacji nowy cennik został wprowadzony decyzją KDS z 21 października 2013 roku. Próżno jednak szukać tej decyzji na jakichkolwiek stronach, gdzie można by się spodziewać jej ogłoszenia. Nowy cennik nie został umieszczony ani na stronach KDS (http://sspw.pl/komisja-kds-art-871978.html – widnieje tutaj cennik z roku 2011/2012 !!!), ani Biura Spraw Studenckich (http://www.bss.ca.pw.edu.pl/), ani akcji kwaterunkowej (http://kwaterunek.sspw.pl). Pytamy się więc, skąd studenci mieli wiedzieć, że od dnia 1 listopada br zmianie ulega odpłatność za akademik, skoro w żadnym z miejsc, w których można by się spodziewać stosownej informacji, nie została ogłoszona?! Milczeniem pomińmy fakt wywieszenia nowego cennika (obowiązującego od 1 listopada) w DS Riviera domach studenckich w dniu dzisiejszym (5 listopada). Uważamy, że sam tryb informowania studentów jest wystarczający by przedmiotową decyzję uchylić przed każdym praworządnym organem odwoławczym. Jednocześnie chcielibyśmy uzyskać informację co mają zrobić studenci, którzy nie znając przedmiotowej decyzji, uregulowali przed dniem poinformowania o zmianie cennika (5 listopada) należność za miesiąc listopad? Na jakiej podstawie prawnej Uczelnia zamierza dochodzić swoich roszczeń od tych studentów żądając od nich dopłaty? Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że studenci zagraniczni stanowiący niemały procent mieszkańców domów studenckich nie zostali dotychczas powiadomieni o zmianach cennika w języku angielskim.

Po trzecie, w naszej opinii, tryb uchwalenia decyzji jest niezgodny z regulaminami Politechniki Warszawskiej. Zarządzenie nr 10 rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie rozdziału i przyznawania miejsc (…) w domach Politechniki Warszawskiej stanowi w §15 p.1, że cennik opłat z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim uchwalany jest w terminie zgodnym z harmonogramem akcji kwaterunkowej. Regulamin ten w żadnym punkcie nie stanowi o wyjątkach od tej reguły. Podjęcie przez KDS uchwały o zmianie cennika w dniu 21 października uważamy za niezgodne z powyższym regulaminem, ponieważ harmonogram kwaterowania studentów na rok akademicki 2013/2014 z dnia 26 lutego 2013 roku zatwierdzony przez prorektora prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka jasno stanowi, że wysokość odpłatności za zamieszkiwanie w domu studenckim PW w roku akademickim 2013/2014 zostanie ustalona do dnia 12 kwietnia 2013 roku.

Działanie Komisji Domów Studenckich oraz uchwałę nr 6 o zmianie wysokości odpłatności z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim Politechniki Warszawskiej uważamy za rażące naruszenie obyczajów stanowienia prawa oraz samych przepisów prawnych.

Zakładając nawet przyczyny niezależne, niemożliwie do przewidzenia w terminie ustalania wysokości odpłatności, uważamy, że wprowadzając zmiany w cenniku opłat za domy studenckie Komisja powinna poinformować skutecznie o tym fakcie studentów z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym, w razie braku zgody studenta na nowe warunki, na jego rezygnację z zamieszkiwania w domu studenckim bez konsekwencji. Przepisy prawa odnośnie zmiany warunków umowy i prawa do odstąpienia od niej w przypadku braku zgody na nowe stosują się tu odpowiednio. Zakładając nawet, że uchwała o zmianie wysokości cennika zostałaby podana do wiadomości publicznej w dniu jej podjęcia uważamy, że termin 9 dni na podjęcie decyzji jest tu stanowczo zbyt krótki, biorąc pod uwagę charakter umowy (miejsce zakwaterowania) oraz miesięczny okres rozliczeń.

W związku z powyższym jako studenci Politechniki Warszawskiej wzywamy Komisję Domów Studenckich do anulowania przedmiotowej decyzji, zweryfikowania jej zgodności z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, regulaminami Politechniki Warszawskiej oraz, jeżeli jest taka potrzeba, ponownego jej wdrożenia z poszanowaniem aktów prawnych, zasad przyzwoitości i dobrego obyczaju stanowienia prawa.

Na koniec chcielibyśmy wyrazić głębokie ubolewanie w związku z działalnością Samorządu Studentów PW, który występując po stronie studentów Naszej Uczelni powinien stanowczo nie dopuścić zarówno do dyskryminacji studentów jak i trybu w jakim uchwała KDS została podjęta i wprowadzona w życie.


Paweł Pecio, DS Riviera, WEiTI    Skontaktuj się z autorem petycji