Petycja w sprawie Bezdomnych Zwierząt w Mysłowicach

 

Prezydent Miasta Mysłowice Pan Edward Lasok

Apelujemy o wprowadzenie istotnych zmian i zapisów w SIWZ w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – Azyl” – zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta Mysłowice (nr sprawy: ZP.271.1.38.2017.JP).

Aktualna treść przetargu jest niezgodna z ustawą o ochronie zwierząt, w której art. 1 ust. 1 mówi: Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Brak ograniczenia dotyczącego odległości, w której powinno znajdować się schronisko od gminy, skutkuje możliwością wyboru schroniska oddalonego o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów. W przypadku zwierzęcia, które uległo wypadkowi, uniemożliwia to natychmiastową pomoc weterynaryjną, którą schronisko ma obowiązek zapewnić zgodnie z zapisem przetargu oraz tym samym skazuje zwierzę na dodatkowe cierpienie. Nawet jeśli pomoc weterynaryjna zostanie udzielona na miejscu, to i tak koniecznym jest przewiezienie chorego zwierzęcia do schroniska, co w przypadku schroniska oddalonego o kilkadziesiąt/kilkaset km od gminy jest dla zwierzęcia niepotrzebnym cierpieniem. Dodatkowo sam pobyt zwierzęcia w schronisku jest dla niego ogromnym stresem. Długa podróż do schroniska po odłowieniu, powoduje u zwierzęcia kolejne, traumatyczne przeżycia, których można zwierzęciu oszczędzić.

Brak zapisu dotyczącego funkcjonowania w schronisku wolontariatu skutkuje możliwością wyboru schroniska bez wolontariuszy. Pozbawia to zwierzęta dodatkowego kontaktu i opieki ze strony człowieka, socjalizacji, spacerów, dodatkowej promocji zwierząt przez wolontariuszy w Internecie, co znacznie zmniejsza ich szansę na znalezienie dobrego domu. Dzięki wolontariuszom proces adopcyjny jest w większym stopniu kontrolowany. Przeprowadzają oni spacery przedadopcyjne, wizyty w potencjalnych domach, a także monitorują dalsze losy swoich podopiecznych − utrzymują kontakt z ich nowymi rodzinami, służą radą, gdy pojawiają się problemy, odbywają wizyty kontrolne.

Brak wymogu dotyczącego zapewnienia określonej ilości osób odpowiedzialnych za opiekę weterynaryjną w schronisku oraz brak informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczeń, uprawnień i wykształcenia tych osób, może skutkować wyborem schroniska, w którym weterynarz nie posiada ww., co tym samym może skutkować utratą zdrowia i życia zwierzęcia, powodując jego dodatkowe cierpienie. Brak wymogu dotyczącego wykazania należycie wykonanych usług polegających na przyjmowaniu do schroniska oraz zapewnieniu bezdomnym zwierzętom opieki przez schronisko w ostatnich latach skutkuje możliwością przystąpienia do przetargu schronisk o wątpliwej reputacji, gdzie opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest nienależycie wykonywana.

W związku z powyższym domagamy się:

1. Określenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego maksymalnej odległości w jakiej powinno znajdować się schronisko od gminy – w odległości nie większej niż 25 km. Jest to optymalna odległość, która ogranicza dodatkowy stres zwierzęcia związany z podróżą do schroniska oraz pozwala na udzielenie mu szybkiej pomocy weterynaryjnej.

2. Wprowadzenia zapisu w warunkach udziału w postępowaniu określającego minimalną liczbę wolontariuszy w schronisku – co najmniej 10 osób oraz wprowadzenia zapisu dotyczącego wolontariatu w kryteriach oceny (procentowy udział kryterium: 25 %) – za każdego dodatkowego wolontariusza przyznawane są dodatkowe punkty oraz wprowadzenie zapisu możliwości weryfikacji tych danych w siedzibie Wykonawcy.

3. Wprowadzenie zapisu w warunkach udziału w postępowaniu o minimalnej liczbie weterynarzy – co najmniej dwóch wraz z wymogiem wykazania ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia.

4. Określenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykazania minimalnej liczby należycie wykonanych usług w ostatnich 3 latach – co najmniej trzy usługi polegające na przyjmowaniu do schroniska i zapewnieniu opieki nad co najmniej setką bezdomnych zwierząt potwierdzone referencjami.

Wyrażamy nadzieję, że nie zapisze się Pan w historii miasta Mysłowice jako Prezydent, któremu nie zależy na losie bezdomnych zwierząt oraz który przyłożył się do niepotrzebnego cierpienia bezdomnych zwierząt poprzez wprowadzenie fatalnych zapisów w ww. przetargu.


Mieszkaniec Mysłowic    Skontaktuj się z autorem petycji