Śnieżnik bez wieży!

Skontaktuj się z autorem petycji

Zakończenie petycji Śnieżnik bez wieży!

2021-09-30 19:58:22

Dziękujemy za wszystkie złożone podpisy. Przez rok zebraliśmy 3489 podpisów. Kończymy naszą akcję niestety bez spektakularnego sukcesu. Petycja była przekazywana władzom Stronia Śląskiego, pomagała nam również w nagłaśnianiu dziejącego się na oczach wszystkich niszczenia przyrody. Pisaliśmy pisma, zgłaszaliśmy wnioski o wstrzymanie prac, odbyły się happeningi. Niestety machiny urzędniczo projektowe działają w swoim przekonaniu dobrze i ciągle nie słyszały o tym, że trzeba chronić przyrodę, a już najbardziej jej szczególnie rzadkie i cenne zasoby. Potrójnie chroniony obszar szczytu Śnieżnika będzie poddawany w najbliższych latach wzmożonej antropopresji. Będziemy z pewnością starali się monitorować, czy inwestor i RDOŚ wdrożą działania aby chronić kopułę szczytu przed zwiększoną dewastacją, bo nie dowierzamy tym obietnicom.   Ze strony czeskiej zostały zgłoszone dwie skargi do Komisji Europejskiej. W sprawie skargi drugiej jeszcze nie było odpowiedzi.
Dziękujemy za współpracę Společnost přátel Jeseniků, z.s. i Partii Zieloni – Ziemia Kłodzka.  
Jeszcze raz dziękujemy. Autorzy petycji.


Maria Zacharczyk, Sławomir Machlowski, Tomasz Gmerek, Jan Zasępa, Lidia Zasępa, Tomasz Leśniowski

Petycja jednak trwa, wspieramy skargę organizacji czeskich do Komisji Europejskiej / Petice však pokračuje a my podporujeme stížnost českých organizací na Evropskou komisi / However, the petition continues, and we support the complaint from Czech organisa

2020-11-16 21:50:58

Dziękujemy za kolejne głosy. Jest ich teraz już ponad 2500! Anulujemy podany w ogłoszeniu nr 1 termin zamknięcia petycji po konsultacji z działającymi w tym samym celu miłośnikami Śnieżnika i przyrody. Protest przeciw wieży na Śnieżniku, to jest nie tylko petycja, ale także opracowane przez senatora Parlamentu Republiki Czeskiej Petra Orela i grupę stowarzyszeń zajmujących się w Republice Czeskiej ochroną przyrody i środowiska naturalnego (Towarzystwo Przyjaciół Jesioników z.s. / Ruch DUHA Jesioniki z.s. / Malínské aleje z.s. / Ruch DUHA – Friends of the Earth Czech Republic / Czeski Związek Ochrony Przyrody Šumperk) wystąpienie do Komisji Europejskiej (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska) o rozpoczęcie postępowania z Rzeczpospolitą Polską w sprawie naruszenia postanowień art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy Rady nr 92/43/EHS – budowa wieży widokowej na Śnieżniku w obszarze ochrony specjalnej Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika w Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego petycja będzie nadal otwarta. Działamy i wierzymy, że nasze działanie przyniesie skutek! Informacja o petycji zostanie przekazana adresatom zgodnie z poprzednim ogłoszeniem w tygodniu po 15 listopada razem z wezwaniem do natychmiastowego proceduralnego wstrzymania wszystkich prac budowlanych przy budowie wieży widokowej w związku z wystąpieniem senatora Petra Orela i czeskich organizacji do Komisji Europejskiej.  

********************************************

Děkuji za další hlasy. Nyní je jich přes 2500! Po konzultaci s milovníky Králického Sněžníku a přírody jednajícími za stejným účelem zrušíme lhůtu pro uzavření petice uvedené v oznámení č. 1. Protest proti rozhledně na Sněžníku je nejen peticí, ale také přípravou senátora Parlamentu České republiky Petra Orela a skupiny sdružení zabývajících se ochranou přírody a životního prostředí v České republice (Společnost přátel Jeseníků z.s. / Hnutí DUHA Jeseníky z.s. / Malínské aleje z.s. / Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic / Český svaz ochránců přírody Šumperk) požadující, aby Evropská komise (Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí) zahájila řízení s Polskou republikou ohledně porušení čl. 6 s 3 a 4 směrnice Rady č. 92/43/EHS - výstavba rozhledny na Králickém Sněžníku ve zvláště chráněné oblasti Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika v Polské republice.   Petice proto zůstane otevřená. Konáme a věříme, že naše akce přinese výsledky! Petice bude adresátům sdělena v souladu s předchozím oznámením v týdnu po 15. listopadu, spolu s výzvou k okamžitému procesnímu pozastavení všech stavebních prací na vrcholu v souvislosti s podnětem senátora Petra Orla a českých organizací k Evropské komisi.  

********************************************


Thank you for your signatures. There are now over 2500 of them! After consultation with friends of Śnieżnik and nature lovers acting for the same cause, we decided to cancel the deadline for closing the petition previously given in the announcement. Our protest against the observation tower on Śnieżnik doesn’t only include this petition but also an application to the European Commission (European Commission, Directorate General for the Environment), prepared by Senator of the Parliament of the Czech Republic, Petr Orel and a group of associations dealing with protection of nature and environment in the Czech Republic (Society of the Friends of the Jeseníky Mountains, z.s.r. / Jeseníky DUHA Movement, z.s.r. / Malínské avenues, z.s.r. / DUHA movement - Friends of the Earth Czech Republic / Czech Nature Conservation Association Šumperk), that calls to initiate proceedings with the Republic of Poland for violation of the provisions of Article 6 (3) and (4) of Council Directive 92/43/EHS - Construction of a lookout tower at "Králický Sněžník" in the Special Protection Area Natura 2000 Bialskie Mountains and Snieżnik Group in the Republic of Poland. Therefore, the petition will remain open. We are acting and we believe that our action will bring results! In accordance with the previous announcement, the petition, along with a call for an immediate procedural suspension of all construction work on the observation tower in connection with the speech of Senator Petr Orel and Czech organisations to the European Commission, will be forwarded to the addressees in the week following November 15.


Maria Zacharczyk, Sławomir Machlowski, Tomasz Gmerek, Jan Zasępa, Lidia Zasępa, Tomasz Leśniowski

Wkrótce zamknięcie petycji / Petice bude brzy uzavřena / The petition will be closed Soon

2020-11-07 22:20:49

[Česká verze níže]
[English version below]

****************************************************************
Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy poparcia i za ciekawe komentarze.
Udało się zebrać już 2360 podpisów!
Jeśli ktoś nie zdążył poinformować o petycji znajomych, może to zrobić jeszcze przez tydzień.
Petycję zamkniemy 15.11.2020 i niezwłocznie przekażemy adresatom wraz z listą sygnatariuszy.
Informacje na temat niszczenia szczytu Śnieżnika przez budowę wieży widokowej będą umieszczane tu:
http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20201111_Snieznik_bez_wiezy!/Snieznik_bez_wiezy!.html

JZ_20201010_74947_szlak_zielony_zmiana_trasy_przejazdu_zjazd_ze_starej_drogi.jpg
****************************************************************
[česká verze]

Děkujeme za všechny hlasy a zajímavé komentáře.
Již jsme shromáždili 2 360 podpisů!
Pokud někdo neměl čas informovat o tom přátele, může tak učinit další týden.
Petici uzavřeme 15. 11. 2020 a okamžitě ji předáme adresátům spolu se seznamem signatářů.
Informace o ničení vrcholu Sněžníku výstavbou rozhledny budou zveřejněny zde:
http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20201111_Snieznik_bez_wiezy!/Snieznik_bez_wiezy!.html

JZ_20201010_74968_szlak_zielony_dosypany_obcy_material.jpg
****************************************************************

[english version]

Thank you very much for all the support and interesting comments.
We have managed to collect 2360 signatures so far!
If someone hasn't gotten a chance to inform their friends about the petition, there is still a week left to do so.
We will close the petition on 15.11.2020 and immediately forward it to its addressees along with the list of signatories.
Information on the destruction of the Śnieżnik peak through the construction of a observation tower will be posted here:
http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20201111_Snieznik_bez_wiezy!/Snieznik_bez_wiezy!.html

JZ_20201010_74975_Snieznik_szczyt_ogrodzenie_wybrzuszone.jpg
****************************************************************


Maria Zacharczyk, Sławomir Machlowski, Tomasz Gmerek, Jan Zasępa, Lidia Zasępa, Tomasz LeśniowskiUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.