Petycja do Prezydenta w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów Osiedla Stegny Północ

  • Szanowny Pan Rafał Trzaskowski Prezydent M. St. Warszawy    

 

Szanowny Panie Prezydencie   My, mieszkańcy Osiedla Stegny Północ MSM „Energetyka”, zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o pomoc w rozwiązaniu problemu uregulowania stanu prawnego gruntów Osiedla Stegny Północ na rzecz MSM „Energetyka”.

W Osiedlu Stegny Północ MSM „Energetyka” wybudowała 41 budynków mieszkalnych, 2.900 mieszkań, w których zamieszkuje blisko 10.000 mieszkańców. MSM „Energetyka” wybudowała również w Osiedlu Stegny Północ kilkanaście obiektów użytkowych.

Osiedle nasze zostało wybudowane w latach 1971 – 1976, a każdy budynek, wzniesiony zgodnie z prawem uzyskał w drodze kolejnych decyzji administracyjnych pozwolenie na budowę i zasiedlenie, a teren Osiedla został przekazany w użytkowanie wieczyste na rzecz MSM „Energetyka”:

1.    Decyzją GKM-V-Rej IV/8/71 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 27.02.1971r. - teren, wolny od obciążeń hipotecznych został przekazany w użytkowanie wieczyste MSM „Energetyka” w celu wybudowania osiedla mieszkaniowego spółdzielczego,

2.    Decyzją 584/70 z dnia 03.12.1970r. o ustaleniu lokalizacji szczegółowej inwestycji budownictwa mieszkaniowego dla MSM „Energetyka” stwierdzono, że dla terenów Osiedla Stegny Północ, są prowadzone na rzecz MSM „Energetyka” księgi wieczyste w Państwowym Biurze Notarialnym: Nr. 103868 i Nr. 103852,

3.    Decyzjami 4/89 i 5/89 Miasta st. Warszawy z dnia 05.01.1989r. orzeczono oddanie gruntów położonych w Osiedlu Stegny Północ, opisanych w w/w księgach wieczystych w użytkowanie wieczyste na rzecz MSM „Energetyka”,

4.    Decyzjami 184/90 i 185/90 z dnia 27.02.1990r. ustalono opłaty roczne dla terenu Osiedla Stegny Północ z tytułu użytkowania wieczystego.

Wszystkie budynki na terenie Osiedla „Stegny Północ” zostały wybudowane przez Spółdzielnię, z jej własnych środków, zgodnie z w/w decyzjami wydanymi przez ówczesne władze Warszawy, na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Więcej, w/w decyzje administracyjne orzekały przyznanie użytkowania wieczystego ustanowionego/orzeczonego na rzecz MSM „Energetyka”. Od czasu wydania w/w decyzji Spółdzielnia MSM „Energetyka” nieprzerwanie użytkuje i administruje gruntami Osiedla „Stegny Północ” opisanymi obecnie w księgach wieczystych, w których jako właściciel (dopiero od lat 2005 i 2006) figuruje Urząd m.st. Warszawy:

·         w KW Nr. WAM2M/00103852/0 i KW Nr WAM2M/00513088/0 (działki ewidencyjne: 2, 6/4, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19-część, 13 z obrębu 0522),

·         w KW Nr. WAM2M/00213404/9 (działki ewidencyjne: 8, 23część, 24/1, 24/2, 24/3-część z obrębu 0528).

Orzeczone i przyznane w/w decyzjami administracyjnymi użytkowanie wieczyste na rzecz MSM „Energetyka” nie zostało do tej pory usankcjonowane prawnie. Tereny naszego osiedla nie zostały prawnie uregulowane, pomimo wielokrotnego, w ustawowych terminach zgłaszania przez Spółdzielnię żądań ustanowienia użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego, a także wnoszenia corocznie ustalanych decyzjami opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Taki stan zawieszenia w niepewności trwa jak widać już blisko pięćdziesiąt lat. Pomimo tego, że kolejne rządy zmieniały m. in. ustawy: o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie terytorialnym czy spółdzielniach mieszkaniowych – zagadnienie stanu prawnego gruntów nieuregulowanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych pozostało nierozwiązane.

Mieszkańcy naszego Osiedla - to osoby, które w dobrej wierze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przyjęły decyzje o przydziale mieszkań w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” właśnie w tym miejscu, szczególnie, że w ówczesnych latach na uzyskanie swojego „M” znaczna większość czekała po 10, 15 czy 20 lat. Kolejne grupy mieszkańców Osiedla to dzieci tych „szczęśliwych”, którzy na Osiedlu Stegny otrzymali mieszkania oraz osoby, które zakupiły mieszkania w latach późniejszych. Osoby posiadające mieszkania o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie mają w obecnym stanie prawnym możliwości założenia ksiąg wieczystych, ani uzyskania praw własności swoich mieszkań.

Oznacza to, że wytworzył się problem strukturalno-pokoleniowy.  

Szanowny Panie Prezydencie.

Obecnie, w związku z wprowadzeniem od 01.01.2019r. nowej ustawy umożliwiającej przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, mieszkańcy zamieszkujący w osiedlach, w których stan prawny gruntów nie został uregulowany są w jeszcze gorszej sytuacji. Z dniem wejścia w życie w/w ustawy przestaliśmy mieć szansę na uzyskanie użytkowania wieczystego, możliwego do uzyskania do 31.12.2018r. i nie możemy ubiegać się o prawo własności na warunkach przyjętej ustawy. Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku naszego Osiedla Stegny Północ mówimy o blisko 10.000 mieszkańców i 41 budynkach mieszkalnych.

Mówimy tu też o problemie dotyczącym kilkudziesięciu tysięcy mieszkań i ponad stu tysięcy mieszkańców w całej Warszawie, problemie wielu spółdzielni mieszkaniowych, które zgodnie z przepisami prawnymi realizowały inwestycje mieszkaniowe wielorodzinne zaspokajając potrzeby mieszkaniowe mieszkańców stolicy.

Zwracamy się zatem z wnioskiem do władz Miasta Stołecznego Warszawy o podjęcie współpracy umożliwiającej rozwiązanie tak istotnej kwestii. Wnosimy również do Pana Prezydenta o współpracę władz miasta z Sejmem RP w celu jak najszybszego uregulowania terenów naszego osiedla. Uważamy bowiem, że władzom Miasta powinno również zależeć na uregulowaniu stanu prawnego gruntów.

Ponadto, należy także pamiętać o zasadzie ciągłości stanowienia, kontynuowania i funkcjonowania organów władzy i wydawanych przez nie aktów prawnych.

Została wyrażona zgoda na zagospodarowanie terenów i wybudowanie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „Stegny Północ” na podstawie przyjętego projektu architektonicznego. Wydano w drodze decyzji administracyjnych wszelkie konieczne zgody na realizację tej inwestycji, orzeczono przyznanie użytkowania wieczystego na rzecz MSM „Energetyka”, przyjmowano wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ale nie przystąpiono do podpisania ze Spółdzielnią MSM „Energetyka” aktu notarialnego sankcjonującego ten fakt.

Obecnie Miasto st. Warszawa, jako kontynuator przejętych praw i zobowiązań poprzednich organów samorządowych, powinno podjąć wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić mieszkańcom Osiedla „Stegny Północ” posiadającym wybudowane za ich pieniądze mieszkania uzyskanie oczekiwanych praw własności do swoich mieszkań na warunkach określonych w wydanych decyzjach administracyjnych.

Wyrażamy nadzieję, że dotychczas podjęte przez Pana Prezydenta działania w postaci powołania Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 09.01.2019r. Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy do spraw wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w osobie Pana Roberta Soszyńskiego, przyczynią się, zgodnie z zapisami  § 2 i § 3 w/w Zarządzenia do rozwiązania problemów związanych z regulacją kwestii prawnych nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.  

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Nasze Podwórko do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook