Apel do Prezydenta RP o uhonorowanie prof. Jana Majchrowskiego

                                                  Warszawa, dnia 1 października 2022 r.

 

       Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

My, niżej podpisani, zwracamy się do Pana Prezydenta, jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej, by - w uznaniu rozlicznych zasług cywilnych położonych dla Rzeczypospolitej Polskiej i długotrwałej pracy dla Jej dobra i nieskrępowanego rozwoju - na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z przepisami ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, zechciał uhonorować odpowiednim orderem państwowym w imieniu Rzeczypospolitej, którą współstanowimy jako Jej obywatele –  Pana Jana Majchrowskiego.  

 

Uzasadnienie  

 

Jan Majchrowski urodził się 17 listopada 1964 r. w Warszawie jako syn Stefana Majchrowskiego, pisarza i rotmistrza Wojska Polskiego. Ukończył z wyróżnieniem w 1990 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a  w 1993 r. także z wyróżnieniem studia politologiczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w roku 2012 – w wyniku jednogłośnie przyjętego kolokwium habilitacyjnego - doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu. Wydział Prawa przedstawił wówczas jego pracę do nagrody Prezesa Rady Ministrów i nagrody „Państwa i Prawa”, których jednak nie otrzymał. Zdobyte wykształcenie uniwersyteckie uzupełniał m.in. dzięki stażom, studiom i stypendiom w ośrodkach uniwersyteckich i innych  instytucjach za granicą: w Rzymie, w Luksemburgu, Brukseli, Grenoble, Paryżu i Wiedniu. Od przeszło 30 lat jest nieprzerwanie zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest profesorem tej uczelni. W przeszłości wykładał również w innych szkołach wyższych, m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. Przez wiele lat prowadził cieszące się zawsze dużym zainteresowaniem wykłady kursowe i specjalizacyjne z prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, nauki o państwie, historii administracji i inne. Wykształcił kilkudziesięciu magistrów i kilku doktorów. Otrzymywał wielokrotnie nagrody Rektora UW; był bardzo dobrze oceniany i chwalony.

Wszystko to zmieniło się jednak po roku 2016, gdy Pan Jan Majchrowski został powołany przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na funkcję Koordynatora Zespołu Ekspertów ds. Problematyki Trybunału Konstytucyjnego, który otrzymał za zadanie podjęcie kwestii związanych z zaistniałym w 2015 kryzysem politycznym wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jego Zespół złożył stosowny raport w lipcu 2016 r., którego niektóre tezy zostały przyjęte i zrealizowane w formie przepisów nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wówczas pojawiły się pierwsze publiczne ataki prasowe na jego osobę pochodzące od znanych osób ze środowiska uniwersyteckiego. Pogłębiały się one w miarę tego, jak Jan Majchrowski w bezkompromisowy i jednoznaczny sposób prezentował w publikacjach i wypowiedziach swoje poglądy, podkreślając m.in. znaczenie polskiej suwerenności państwowej i konieczność nieulegania zagranicznemu szantażowi politycznemu wymierzonemu w polskie państwo, z powodu demokratycznie wybranego nowego kierunku jego rozwoju i reform. Prawdziwa nagonka medialna i środowiskowa rozpętała się jednak po zgłoszeniu jego kandydatury na urząd sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej. Zaznaczyć należy, że Jan Majchrowski – jako jedyny wówczas kandydat ze środowiska akademickiego – potrafił zdecydowanie, celnie, a przy tym dowcipnie nagonce tej publicznie się przeciwstawić. Podobnie stało się kilka lat później, gdy po głośnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej wydał – jako jedyny profesor UW - publiczne oświadczenie o nietolerowaniu na jego zajęciach uniwersyteckich jakichkolwiek manifestacji ideologicznych lub politycznych i konsekwentnie je stosował – mimo ogromnej presji i ataków środowisk związanych z tzw. Strajkiem Kobiet, w tym  na jego własnej uczelni. Podobnie nie ugiął się pod wpływem kolejnych uchwał Rady Wydziału Prawa UW, które były wymierzone bezpośrednio w sprawowanie przez niego jurysdykcji w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Przy bierności większości środowiska akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim toczył spektakularną samotną walkę o właściwe standardy życia akademickiego. 

Po roku 2016 Pan Jan Majchrowski pełnił także z powodzeniem funkcje doradcy Marszałka Sejmu i członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Jednym z efektów jego pracy w tamtym czasie było przypomnienie projektu „Konstytucji Solidarności” poprzez organizację głośnej konferencji w Senacie z udziałem współautorów tego obywatelskiego projektu konstytucji z 1994 roku (do których grona sam należał) oraz m.in. Marszałków Sejmu, Senatu i byłego Premiera – Jarosława Kaczyńskiego. Konferencja ta miała, w jego intencji, być impulsem dla uruchomienia prac nad nową polską konstytucją.  Inną ważną inicjatywą, którą z uporem przeprowadził do końca, było uroczyste upublicznienie na oficjalnych, urzędowych stronach internetowych Kancelarii Sejmu (ISAP) i Rządowego Centrum Legislacji całego dorobku normatywnego władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie publikowanego uprzednio zagranicą w Dzienniku Ustaw RP od 1939 do 1990 r., a w okresie PRL oraz III Rzeczypospolitej traktowanego jako nieistniejący. Za sprawą prof. Majchrowskiego uroczystość, która miała miejsce w Sejmie w dniu 4 października 2017 r. stała się zatem formalno-prawnym nawiązaniem obecnej Rzeczypospolitej do II RP, podkreślającym ciągłość prawną i prawdziwe dziedzictwo niepodległej Rzeczypospolitej.

Wcześniej, w latach 90., Jan Majchrowski był doradcą i ekspertem Generalnego Komisarza Wyborczego oraz Społecznej Komisji Konstytucyjnej „Solidarności”. W 1998 został doradcą w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Jerzego Buzka, a następnie podsekretarzem stanu w tym resorcie i Delegatem Rządu ds. Reformy Administracyjnej w województwie lubuskim, którego nowe struktury administracyjne tworzył i uruchamiał. Opracował także, wraz z zespołem roboczym w MSWiA, podział państwa na okręgi wyborcze w pierwszych wyborach do rad powiatów i sejmików województw oraz jako przedstawiciel rządu uczestniczył w pracach komisji sejmowej przygotowującej nową ordynację wyborczą. Od 1999 do 2000 pełnił funkcję wojewody lubuskiego, dając się poznać jako bezkompromisowy i skuteczny działacz państwowy, sprzeciwiający się niekorzystnej dla Skarbu Państwa prywatyzacji dużego państwowego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, co w rezultacie przypłacił dymisją, która otworzyła drogę do dokonania tej prywatyzacji. Zablokował także próbę niezgodnego z prawem przejęcia przez prywatny podmiot mienia parku krajobrazowego, na którego bazie skutecznie wnioskował następnie o powołanie ostatniego z utworzonych w Polsce parków narodowych („Ujście Warty”). Doprowadził bez użycia siły do odblokowania granicy państwa w czasie akcji „Samoobrony”. Grożąc wydaniem zakazu ze względów bezpieczeństwa - wyegzekwował wobec organizatora tzw. Przystanku Woodstock prawidłowe zabezpieczenie tej imprezy, czym naraził się wpływowym środowiskom związanym z osobą Jerzego Owsiaka. Jego postawa konsekwentnego obrońcy prawa, interesu publicznego i polskiej racji stanu powodowała, że zyskał wielu wrogów, których rozmaite interesy pokrzyżował. Na temat urzędu wojewody wydał następnie dwie książki: „Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu” (habilitacja) i „Wojewoda w dawnej Polsce” - wypełniając lukę, jaka istniała w tym zakresie w polskiej literaturze naukowej.

W latach 2006–2008 był ekspertem Rady Europy ds. finansowania partii politycznych w ramach GRECO – Grupy Państw Przeciw Korupcji. Pracował także przez kilka lat w Trybunale Konstytucyjnym, m.in. jako doradca Prezesa TK, skąd odszedł na własną prośbę po objęciu funkcji Prezesa TK przez Bohdana Zdziennickiego.

Dnia 19 września 2018 r. Pan Prezydent wydał postanowienie o powołaniu go do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej. Z mocy prawa, jako najstarszy sędzia tej Izby, przez pierwsze pięć miesięcy pełnił obowiązki jej Prezesa, uruchamiając ją w sensie organizacyjnym. 6 grudnia 2021 roku zrzekł się urzędu sędziego Sądu Najwyższego, wydając głośne  oświadczenie i protestując w ten sposób przeciwko łamaniu prawa w samym Sądzie Najwyższym.

Pan Jan Majchrowski jest autorem, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących przede wszystkim teorii państwa, prawa konstytucyjnego, prawa wyborczego, ustroju administracji rządowej i samorządowej oraz procesów politycznych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego wykładającym od przeszło trzydziestu lat i wychowawcą kolejnych pokoleń pracowników naukowych i studentów. Przede wszystkim jednak jest wzorem zaangażowanego Polaka – patrioty. W swej długiej już karierze zawodowej zawsze starał się służyć Ojczyźnie pełniąc różnorakie funkcje we wszystkich segmentach władzy publicznej: służąc wiedzą i radą legislatywie, uczestnicząc w pracach centralnej i regionalnej administracji rządowej, a wreszcie pełniąc zaszczytny urząd sędziego Sądu Najwyższego. Profesor zawsze stawia suwerenną Polskę i jej pomyślność na piedestale. Odznacza się niezależnością sądów i odwagą głoszenia często niepopularnych, a wręcz groźnych – jak się okazuje - dla jego kariery poglądów i przekonań.

Zrzeczenie się urzędu sędziego Sądu Najwyższego i profitów z nim związanych, w tym perspektywy stanu spoczynku, w geście ostatecznego sprzeciwu wobec dostrzeżonym nieprawidłowości w funkcjonowaniu tej „Świątyni Sprawiedliwości” i bezprawnych działań uniemożliwiających mu pełne i należyte sprawowanie powierzonego urzędu to bodaj pierwszy i jedyny jak dotąd przypadek w nowożytnej historii sądownictwa polskiego.

To akt ostateczny człowieka, który przyjęte na siebie zobowiązania, w wypadku urzędu sędziowskiego potwierdzone złożoną przysięgą, postawił ponad własny interes. W sytuacji, w której inni milczeli, on nie bał się krzyczeć, że dzieje się w Polsce zło i należy działać, a nie przyglądać się bezczynnie. Ta konsekwentnie prezentowana w życiu publicznym postawa, której kwintesencją był ów akt, stanowi wzór do naśladowania dla innych uczestników życia publicznego ale też młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie. Naszym zdaniem, zasługuje ona na upowszechnienie i godne symboliczne wyróżnienie w imieniu tej Rzeczypospolitej Polskiej, której Pan Jan Majchrowski tak konsekwentnie i wytrwale służył przez wiele lat.  

 

                                                                       Z wyrazami szacunku,      

 

Lista poparcia apelu do Prezydenta RP o uhonorowanie prof. Jana Majchrowskiego  

1.      Dorota Badowska, pracownik etatowy

2.      Irena Banaszkiewicz, emerytowany księgowy

3.      Joanna Banaszczyk, zastępca kuratora okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

4.      Mateusz Bartoszek, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, Prezes Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

5.      Maciej Piotr Bąk, adwokat

6.      Wojciech Biedroń, dziennikarz

7.      Justyna Anna Błasińska – Krawczyk – Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

8.      Robert Bąkiewicz, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości

9.      Paulina Bobińska, notariusz

10.   Adam Bogdewicz, konstruktor

11.   Agnieszka Bogdewicz, wykładowca akademicki

12.   Łukasz Bogdewicz, student

13.   Renata Brelikowska – Inspektor, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

14.   Stanisław Brzyszcz, pracownik etatowy

15.   Sebastian Buczek, pracownik etatowy

16.   Marcin Czapski, sędzia, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie

17.   Dorota Czekaj, student, opiekun bankowy

18.   Paweł Czekaj, technik BHP

19.   Paweł Czubik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

20.   Tomasz Demendecki, dr hab. nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego, profesor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej

21.   Beata Dropek – Łazur, sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju

22.   Krzysztof Dyzio, przedsiębiorca

23.   Mariusz Filipek, doktor nauk prawnych, radca prawny, prezes Pracodawców Ziemi Lubelskiej

24.   Mirosław Folta, kapitan żeglugi wielkiej, pełnomocnik dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej

25.   Robert Galbarski, pracownik etatowy

26.   Barbara Gałka, sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju

27.   Maria Gasparska, emeryt PKP

28.   Józef Gawłowicz, kapitan żeglugi wielkiej, pisarz marynista

29.   Krzysztof Gogol, doradca dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej

30.   Łukasz Gojke, mgr inż. rolnik

31.   Andrzej Goliatowski, pracownik etatowy

32.   Waldemar Gontarski, profesor i rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

33.   Małgorzata Gosiewska, poseł na Sejm RP, Wicemarszałek Sejmu RP

34.   Katarzyna Gowin, urzędnik

35.   Maciej Gowin, regionalny dyrektor sprzedaży Bank BNP Paribas S.A.

36.   Danuta Góra, Dyrektor Sądu Rejonowego w Biłgoraju

37.   Jadwiga Górecka – Inspektor ds. biurowości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

38.   Marcin Grabowski, sędzia, Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu

39.   Leszek Graniszewski, dr hab., profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

40.   Włodzimierz Grycner, kapitan żeglugi wielkiej, pisarz marynista

41.   Jarosław Gryziak, pracownik etatowy

42.   Robert Grześ, sędzia, Wiceprezes Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

43.   Izabela Hantz – Nowak, sędzia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

44.   Józefina Hrynkiewicz, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, były poseł na Sejm RP

45.   Michał Inglot, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

46.   Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca, prof. dr hab. nauk prawnych, Akademia Leona Koźmińskiego

47.   Michał Jankowski, sędzia, Prezes Sądu Okręgowego w Koninie

48.   Adam Jaroczyński, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

49.   Radosław Jardanowski, lekarz

50.   Sylwia Jardanowska, psycholog

51.   Jędrzej Jasiczak, inżynier budownictwa

52.   Marek Jaskulski, sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa

53.   Daniel Jurkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, Prezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu

54.   Joanna Jurkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

55.   Agnieszka Kaczmarska, Szef Kancelarii Sejmu RP

56.   Jacek Karnowski, dziennikarz, redaktor naczelny tygodnika „Sieci”

57.   Michał Karnowski, dziennikarz, redaktor tygodnika „Sieci”

58.   Jan Józef Kasprzyk, Prezes Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

59.   Marlena Kisielewska – Gojke, mgr inż. zootechniki, emerytowany nauczyciel

60.   Stanisław Klebba, rencista

61.   Dariusz Kliś, sędzia, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

62.   Łukasz Kluska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie

63.   Mariusz Kordalski, pracownik etatowy

64.   Jolanta Korwin – Piotrowska, sędzia, Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku

65.   Tomasz Kosakowski, sędzia, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie

66.   Tomasz Koszewski, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

67.   Tomasz Kozłowski, doktor nauk prawnych, Jarra Scholar, nauczyciel akademicki

68.   Krystian Kubowicz, handlowiec

69.   Marek Kuchciński, poseł na Sejm RP, były Marszałek Sejmu

RP 70.   Wojciech Lesiak, urzędnik

71.   Jan Leszczewski, sędzia, Prezes Sądu Okręgowego w Łomży

72.   Bartosz Liczbiński, menedżer TVP S.A.

73.   Andrzej Konrad Lipiak, radca prawny

74.   Daria Lipiak, studentka

75.   Dariusz Lipiak, dyrektor Brenntag Polska sp. z o.o.

76.   Elżbieta Maria Lipiak – Molik, emerytka

77.   Elżbieta Lussa, emerytowany notariusz

78.   Piotr Lussa, notariusz, członek Rady Programowej Radia Białystok

79.   Anna Łabno, profesor nauk prawnych, konstytucjonalista, członek Rady Legislacyjnej, Uniwersytet Śląski

80.   Leszek Łumiński, prawnik

81.   Zbigniew Łupina, sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa, były Prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju

82.   Andrzej Małyska, kapitan żeglugi wielkiej

83.   Agnieszka Marek, sędzia, Prezes Sądu Rejonowego w Śremie

84.   Robert Mikulski, radca prawny

85.   Maciej Mitera, doktor nauk prawnych, sędzia, były członek Krajowej Rady Sądownictwa i Prezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – Śródmieścia

86.   Maciej Nawacki, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa, Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

87.   Janusz Niedziela, radca prawny, były sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

88.   Arkadiusz Nikiel, notariusz, były sędzia

89.   Bogusław Nizieński, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były Rzecznik Interesu Publicznego, Kawaler Orderu Orła Białego, Przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

90.   Paweł Oliwiński, pracownik etatowy

91.   Mikołaj Pawlak, adwokat, Rzecznik Praw Dziecka

92.   Marek Pęk, senator RP, Wicemarszałek Senatu RP

93.   Łukasz Konrad Piebiak, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

94.   Antoni Piekałkiewicz, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski

95.   Stanisław Piotrowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, były poseł na Sejm RP

96.   Elżbieta Płonka, lekarz, poseł na Sejm RP, były Wicemarszałek województwa lubuskiego

97.   Edward Tomasz Połaski, przedsiębiorca, skarbnik Instytutu Jana Olszewskiego 98.   Cezary Szczepan Przasnek, adwokat

99.   Artur Przepiórka, przedsiębiorca

100.                   Konrad Przepiórka, pracownik etatowy

101.                   Elżbieta Rafalska, poseł do Parlamentu Europejskiego, były poseł na Sejm RP i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

102.                   Arkadiusz Rodziewicz, sędzia, Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy

103.                   Ilona Rodziewicz, prokurator w stanie spoczynku

104.                   Agata Rowińska-Biedroń, dziennikarz, redaktor naczelny telewizji internetowej wPolsce.pl

105.                   Krzysztof Rozmiarek, prezes zarządu ONGBAC sp. z o.o.

106.                   Ireneusz Rurek, technik budowlany

107.                   Wojciech Stanisław Rychliński, sędzia, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

108.                   Wojciech Sadren, doradca podatkowy, Prezes Zarządu Instytutu Jana Olszewskiego

109.                   Joanna Sadren, biegły rewident

110.                   Anna Sobecka, były poseł na Sejm RP, członek Rady Programowej TVP S.A.

111.                   Tomasz Sobecki, dr nauk prawnych, wykładowca akademicki, radca Prezesa NIK, p.o. Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy

112.                   Hanna Sobierajska, nauczyciel

113.                   Jacek Sowul, sędzia, Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach

114.                   Piotr Sroka, pracownik etatowy

115.                   Bożena Stanisławska, architekt

116.                   Grzegorz Stanisławski, architekt

117.                   Magdalena Stanisławska, studentka architektury

118.                   Piotr Stanisławski, student architektury

119.                   Wojciech Sych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

120.                   Renata Szczęch, doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, były dyplomata i podsekretarz stanu w Ministerstwach: Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; Spraw Zagranicznych; Spraw Wewnętrznych i Administracji

121.                   Jan Szewczak, Wiceprezes PKN Orlen S.A.

122.                   Marek Henryk Szociński – Klein, sędzia, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Puławach

123.                   Maciej Świrski, Prezes Reduty Dobrego Imienia, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

124.                   Mariusz Tamowicz, mgr zarządzania

125.                   Ryszard Terlecki, profesor nauk humanistycznych, poseł na Sejm RP, Wicemarszałek Sejmu RP

126.                   Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, były sekretarz stanu w Ministerstwie Energii

127.                   Stanisław Zbigniew Tomasik, sędzia, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

128.                   Justyna Anna Tomasik – Lasota, notariusz

129.                   Piotr Trębicki, radca prawny

130.                   Marcin Wąsowski, pracownik etatowy

131.                   Tomasz Węgrodzki, pracownik etatowy

132.                   Zbigniew Włodarczyk, emeryt

133.                   Krzysztof Wojciechowski, socjolog, samorządowiec

134.                   Grażyna Zając, emerytowany nauczyciel

135.                   Wojciech Józef Zając, radca prawny

136.                   Anna Zalewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, były poseł na Sejm RP i Minister Edukacji Narodowej

137.                   Kacper Zaraś, pracownik etatowy

138.                   Beata Zarzycka, pracownik etatowy

139.                   Arkadiusz Ziarko, sędzia, Sąd Apelacyjny w Warszawie  

 

Powyższa lista - obejmująca osoby, które złożyły swój podpis poparcia osobiście - będzie jeszcze uzupełniana podpisami składanymi w formie elektronicznej przez popierających ten apel, których zbieranie właśnie się rozpoczyna pod linkiem petycjeonline.com.           


Apel Poparcia prof. Jana Majchrowskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Apel Poparcia prof. Jana Majchrowskiego do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...