Apel ZŁOTNIK - STOP DALSZEJ ROZBUDOWIE STREFY PRZEMYSŁOWEJ

Wrocław, 27 lipca 2023 roku

 

Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk
Radni Rady Miejskiej Wrocławia
Przewodniczący Klubów Radnych
w Radzie Miasta Wrocławia

 

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo Radni,

Petycja


Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014 poz.1195) składamy petycję w sprawie wycofania niekorzystnych dla mieszkańców planów kolejnych inwestycji na osiedlu Złotniki — Wrocław w rejonie ulicy Piołunowej - "Budowa magazynu przy ulicy Piołunowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą — magazyn ZDIUM", przewidzianego do realizacji na działkach nr 6/1, 6/3, 6/4 AM-6 obręb Jerzmanowo.

Mieszkańcy osiedla Złotniki Wrocław, którzy podpisali się pod przedmiotową petycją postulują o zaniechanie działań zmierzających do "Budowy magazynu przy ulicy Piołunowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą — magazynu ZDIUM" do czasu wyjaśnienia i uzgodnienia zakresu oraz zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji — budowa magazynu ZDIUM"

Zważywszy na fakt, że przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w S 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) mieszkańcy postulują o uszczegółowienie zakresu działalności, w tym wyjaśnienie co dokładnie spółka miejska będzie składowała w swoich magazynach. Mieszkańcy obawiają się nadmiernego hałasu, gospodarki odpadami, w jaki sposób będzie funkcjonować gospodarka wodno-kanalizacyjna, szkodliwego pyłu, zwiększonego tranzytu oraz niebezpiecznych substancji.
Ponadto domagamy się, aby spółka gminna przeprowadziła niezwłocznie konsultacje z mieszkańcami osiedla w zakresie wszczętego postępowania wraz z odniesieniem się do pytania, czy w planach zostały uwzględniono i sfinansowane przez spółkę gminą:

a) ekrany dźwiękoszczelne;
b) wybudowanie chodnika;
c) wybudowanie drogi rowerowej.

Nasza petycja do Radnych podyktowana jest zagrożeniem naszego zdrowia, naszego środowiska, naszych domostw i naszej przyszłości.
Od kilkudziesięciu lat w obrębie naszego osiedla funkcjonuje już szereg inwestycji, zakładów przemysłowych o charakterze uciążliwym. Ich istnienie i funkcjonowanie w bardzo negatywny sposób wpływa na nasze życie codzienne. Poprzez nasze osiedla odbywa się wzmożony ruch pojazdów ciężarowych przewożących różnego rodzaju substancję, co skutkuje naruszeniem bezpieczeństwa mieszkańców – zwłaszcza dzieci i osób starszych. Pojazdy nagminnie naruszają przepisy ruchu drogowego, wywołując drgania - wstrząsy, które niszczą nasze domostwa, bloki, budynki gospodarcze oraz chodniki. Najlepszym przykładem degradacji dróg jest przykład ulicy Piołounowej, przy której planowana jest potencjalna inwestycja. Dodatkowy ruch pojazdów spowoduje zwiększenie i tak niemałego natężenia hałasu, do tego stopnia, iż nie będzie możliwe życie codzienne w warunkach choćby zbliżonych do normalności. Problem ten sygnalizowaliśmy już w naszych postulatach, niestety pozostały one bez echa.

Wobec tego, pytamy, Was - Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, od których głosów zależy nasza przyszłość: dlaczego przeznaczając tereny pod inwestycje, które mogą pogorszyć życie mieszkańców wydajecie Państwo zgody na kolejne tereny mieszkaniowe? Dlaczego nie włączacie mieszkańców w proces planowania "trudnych" inwestycji poszukując optymalnych dla obu stron rozwiązań?.

W całej sytuacji towarzyszy nam poczucie bezradności i osamotnienia. O całej sprawie dowiedzieliśmy się przypadkiem, niejako „przy okazji”. Zgłaszamy sprawę mediom – zarówno lokalnym, jak i tym o zasięgu ogólnopolskim. Bulwersujące dla nas jest to, iż wprowadza się kolejne projekty rozbudowy części przemysłowej, pomijając zdanie mieszkańców.

Uważamy, iż jako mieszkańcy osiedla Złotniki, które ma charakter peryferyjny, mamy prawo do tego, aby żyć w godnych warunkach, tak jak mieszkańcy innych części miasta.

Dlatego zwracamy się do Pana Prezydenta, Pań i Panów Radnych o wsparcie w naszej wspólnej sprawie. To w Wasze ręce większość mieszkańców naszego miasta, w tym i Złotniczan powierzyła Państwu mandat wyborczy, wierząc, iż będziecie Państwo radnymi wszystkich Wrocławian.

 


Złotniki Wrocław    Skontaktuj się z autorem petycji