Wsparcie dla Branży Beauty oraz Zdrowia Obywateli

Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister,

Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Inspektorze

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, a później epidemii, w trosce o życie i zdrowie Obywateli i wszystkich osób przebywających na terenie Polski oraz potencjalnymi konsekwencjami lawinowego wzrostu zachorowań, a także w odniesieniu do deklarowanych obecnie rozwiązań ogólnych dla Pracowników i przedsiębiorców, reprezentując grupę społeczną #BeautyRazem, zrzeszającą ponad 14.000 specjalistów branży Beauty – kosmetyczek, fryzjerów, kosmetologów, wizażystów, stylistów, stylistkek paznokci, rzęs i brwi, charakteryzatorów, masażystów, fizjoterapeutów, szkoleniowców i firm szkoleniowych, producentów kosmetyków i ich Pracowników, podologów, menedżerów i właścicieli salonów, Pracowników mobilnych, specjalistów makijażu permanentnego i tatuażu, sklepów i hurtowni zaopatrzenia kosmetycznego i fryzjerskiego oraz branż pokrewnych – przy pozytywnym głosie 99,9% osób które w dniu 20.03.2020 r. wyraziły akceptację na sformułowanie niniejszego pisma w ich imieniu – zwracamy się z prośbą o pilne podjęcie decyzji administracyjnej w sprawie szczególnego wsparcia dla sektora Beauty znajdującego się w szczególnym stanie recesji, w tym branży fryzjersko-kosmetycznej (PKD 96.02.Z) i szkoleniowej (PKD 85.59.B; szkolenia o charakterze fryzjersko-kosmetycznym), a także pilne podjęcie decyzji odnośnie możliwości ich funkcjonowania oraz podjęcie w trybie niezwłocznym koniecznych działań pomocowych.

§1

PAKIET GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA SEKTORA BEAUTY

PILNE I KONIECZNE DZIAŁANIA POMOCOWE

W oparciu o szeroko zakrojoną dyskusję w branży Beauty oraz przeprowadzone badania rynkowe na próbie reprezentatywnej przedsiębiorców i Pracowników, a także próbie reprezentatywnej Klientów, ustalono że Pracownicy i przedsiębiorcy oczekują w okresie zagrożenia epidemicznego i 3 miesięcy po jego zakończeniu (gdy przeważająca część Klientów deklaruje powrót do korzystania z usług) szybkiego podjęcia decyzji o wdrożeniu następujących działań pomocowych:

  1. Wpisania klasy 96.02.Z oraz 85.59.B na listę branż i sektorów dotkniętych w szczególny sposób konsekwencjami zagrożeń związanych z COVID-19. Uzasadnienie: od dnia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, 93,8% przedsiębiorców branży w trosce o zdrowie i życie społeczeństwa wstrzymało obsługę Klientów, a więc utraciło cały przychód, pozostając przy tym z nieredukowalnymi kosztami stałymi prowadzenia działalności i ujemną rentownością przedsiębiorstw. W trakcie kolejnych dni, odsetek przedsiębiorstw wstrzymujących obsługę rósł i zbliżał się do 100%. Oznacza to, że sytuacja branży Beauty jest nie lepsza niż branż zamkniętych odgórnie, tzn. branży hotelarskiej i turystycznej. Zarazem część branży Beauty jest ściśle powiązana z ujętymi na liście „branż i sektorów dotkniętych w szczególny sposób” – branżą hotelarską (np. SPA przy hotelu) i oraz branżą turystyczną (Klienci-turyści w gabinetach kosmetycznych; w niektórych firmach świadczących usługi szkoleniowe, odsetek Uczniów spoza Polski dochodzi do 30%, a spoza miasta do 90%). Jednocześnie, w przeciwieństwie do wielu innych sektorów, jedynie 2,9% Pracowników deklaruje możliwość alternatywnej pracy zdalnej, co oznacza że 97,1% Pracowników de facto pozostało bez możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy i jakiejkolwiek alternatywy.

  2. Całkowitego umorzenia składek ZUS oraz należności podatkowych wobec Skarbu Państwa, odprowadzanych w imieniu działalności gospodarczej i w imieniu Pracowników, bez utraty świadczeń zdrowotnych Pracowników i przedsiębiorców w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie trzech kolejnych miesięcy od ustania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii oraz zaległych. Uzasadnienie: w obliczu skokowego obniżenia przychodu do zera i niezawinionej, zależnej od siły wyższej, ujemnej rentowności, przedsiębiorcy w okresie zagrożenia epidemicznego oraz po jego zakończeniu nie będą posiadać środków aby je uregulować, a tym bardziej nie będą w stanie ich uzyskać by spłacić zaległe zobowiązania wobec Państwa i składki ZUS, ponieważ dopiero do trzech miesięcy od całkowitej likwidacji epidemii, przeważająca część Klientów deklaruje ponowne korzystanie z usług Beauty. Oznacza to, że odroczenie płatności podatków i składek zamiast ich całkowitego umorzenia jest działaniem nieskutecznym, ponieważ nawet po okresie ustania epidemii, przedsiębiorstwa nie będą w stanie uregulować zaległych w przyszłości zobowiązań, a niefunkcjonowanie przedsiębiorstw oznacza brak przyszłych wpływów do budżetu Państwa, zmniejszenie konsumpcji prywatnej oraz wzrost wskaźnika bezrobocia.

  3. Wprowadzenia dopłat bezpośrednich pozwalających na ciągłość funkcjonowania, wypłacanych comiesięcznie przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii, o wysokości wystarczającej do pokrycia średniomiesięcznych kosztów stałych, na podstawie udokumentowanych przez przedsiębiorcę ostatnich 3 miesięcy (lub okresu krótszego, jeżeli przedsiębiorstwo funkcjonuje krócej), obejmujących: zobowiązania pracownicze oraz czynszu najmu. Uzasadnienie: masowe nieopłacanie czynszu będzie skutkowało masowymi i niekontrolowanymi zatorami płatniczymi oraz brakiem możliwości spłaty zobowiązań kredytowych przez właścicieli nieruchomości. Masowe nieopłacanie wynagrodzeń będzie skutkowało dla gospodarki spadkiem konsumpcji, spowolnieniem gospodarczym i obniżką wpływów budżetowych, a także spowoduje dramatyczną sytuację materialną i życiową dużej grupy ludności, a brak ciągłości finansowej spowoduje kryzys 137.092 przedsiębiorstw (96.02.Z, CEIDG, 18.03.2020), i ich Pracowników. Nawet 93,8% firm widniejących obecnie w CEIDG, realnie nie prowadzi działalności i ponosi straty. Ich dalsze funkcjonowanie zależne jest od pomocy Państwa w tym sektorze. Jednocześnie wiele Pracowników i przedsiębiorstw z dobrego serca angażuje się w pomoc szpitalom i chorym, w ramach prywatnych i zorganizowanych akcji pomocowych.

  4. Pilnego ujednolicenia stawki VAT 8% dla całej klasy 96.02.Z. Uzasadnienie: w okresie zagrożenia epidemicznego VAT 23% na usługi kosmetyczne i tak de facto nie wpłynie do budżetu, ponieważ już teraz 93,8% przedsiębiorstw wstrzymało działalność, a liczba ta z każdym dniem zbliża się do 100%. Po okresie ustania zagrożenia epidemicznego, przy braku działań pomocowych, VAT 23% nadal nie wpłynie w aktualnej wysokości, ponieważ wobec 3-miesięcznego okresu powrotu do korzystania z usług przez 82,3% Klientów, działalność związana byłaby z bardzo niską, zerową lub ujemną rentownością, a przez niezawiniony, zależny od siły wyższej okres przestoju, przeważająca część przedsiębiorstw nie przetrwa by powrócić do świadczenia usług dla ludności. Stawka VAT 8% rekompensuje natomiast część spadku obrotów deklarowanego przez Klientów oraz pozwala na odzyskanie większej liczby Klientów dzięki zaoferowaniu niższej ceny usług brutto, z których wpływ pobudzi konsumpcję prywatną, ułatwi przedsiębiorstwom możliwość odbudowy finansowej, zmniejszy skutki możliwej redukcji zatrudnienia i da budżetowi strumień stałego wpływu.

  5. Wprowadzenia ustawowych rozwiązań prawnych dotyczących moratorium na zobowiązania wynikające z braku możliwości realizacji usług dla Państwa, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Organizacji – zwracamy uwagę na brak możliwości bezpiecznej realizacji zakontraktowanych usług szkoleniowych na rzecz JST, Firm i Organizacji (np. Urzędów Pracy), bądź zobowiązań nowootwartych działalności wobec JST, Firm i Organizacji. Uzasadnienie: decyzja o wstrzymaniu, zawieszeniu lub zamknięciu działalności, bądź zawieszeniu lub anulowaniu realizacji podjętych zobowiązań wobec organów dysponujących środkami krajowymi lub pochodzącymi z Unii Europejskiej jest niezależna od woli przedsiębiorcy i podyktowana „siłą wyższą” w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo ludności, co przekłada się na dobro wspólne. Znaczna część zakontraktowanych umownie harmonogramów usług, budżetów działań, podjętych zobowiązań, nie przewidywała wystąpienia w całym kraju masowego stanu braku możliwości bezpiecznego wykonywania usług.

§2

DECYZJE KONIECZNE DO NIEZWŁOCZNEGO PODJĘCIA

W TROSCE O ZDROWIE I ŻYCIE OBYWATELI

Do chwili obecnej ani Premier, ani Minister Zdrowia ani Główny Inspektorat Sanitarny, nie podjęli jednoznacznej decyzji administracyjnej dotyczącej możliwości prowadzenia bezpiecznej dla ludności działalności w sektorze Beauty w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz zaleceń „społecznej kwarantanny”, a zalecenia – nie mające wiążącej mocy prawnej co do przymusu zamknięcia lub pełnego przyzwolenia otwarcia działalności – wydawane przez lokalne jednostki Sanepid-u w całej Polsce, są ze sobą wzajemnie sprzeczne. Pragniemy zauważyć, że w oparciu o naszą praktykę, że ani w salonie fryzjersko-kosmetycznym, ani w trakcie działalności mobilnej z Klientem, ani w trakcie organizacji kursów i szkoleń (nie zawsze objętych Systemem Oświaty, którego działalność decyzją centralną została wstrzymana w trybie pilnym) o charakterze fryzjersko-kosmetycznym, nie jest możliwe zachowanie bezpiecznego odstępu zapewniającego pewność bezpieczeństwa, ani zastąpienie koniecznego kontaktu fizycznego pracą zdalną.

Uprzejmie zwracamy uwagę, że w konsekwencji kończących się środków do życia (zarówno przedsiębiorców jak i ich Pracowników) spowodowanych niezawinionym okresem przestoju oraz brakiem płynności, a także możliwością pojawienia się z czasem presji ze strony części Klientów niestosujących się do zaleceń ograniczenia kontaktu bezpośredniego z innymi osobami (4,8% respondentów deklaruje chęć normalnego korzystania z usług, 15% to warunkuje, 80,2% wstrzymuje się bezwzględnie), część Pracowników i przedsiębiorców branży Beauty może być życiowo zmuszona do wznowienia regularnej działalności (także mobilnej) w sektorze Beauty na zdrowotne ryzyko nie tylko własne, ale także społeczeństwa.

Informujemy przy tym w szczególności Pana Ministra Zdrowia, że według przeprowadzonych badań, 67,8% osób respondentów w sektorze Beauty deklaruję bezpośrednią styczność z 100 lub większą liczbą osób w ciągu jednego miesiąca pracy (badanie 20.03.2020).

W związku z powyższym, oprócz prośby o podjęcie pilnych i koniecznych działań pomocowych, prosimy też o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Pan Premier jednoznacznie zakazuje działalności w sektorze Beauty, w tym wg PKD 96.02.Z (fryzjerstwo , PKD 85.59B (kursów i szkoleń Beauty) – jeżeli tak, które z działań ujętych w §1 (1), §1 (2), §1 (3), §1 (4), §1 (5) niniejszego pisma zostaną wykonane w formie jak w piśmie, które z ww. działań zostaną wykonane w innej formie, a które nie zostaną wykonane – i w jakim terminie.

  2. Czy Pan Premier, czy Główny Inspektor Sanitarny, czy Minister Zdrowia – jednoznacznie zezwalają na działalność w sektorze Beauty, w tym wg PKD 96.02.Z, PKD 85.59B, co obejmuje bezpośredni kontaktem z człowiekiem – jeżeli tak, czy Minister Sprawiedliwości zwalnia przedsiębiorstwa i Pracowników z odpowiedzialności z art. 161 i art. 165 KK.

  3. Czy Pan Premier, czy Pan Minister Finansów – uznają branżę, w której znaczna część przedsiębiorców (powyżej 90%) w ciągu kilku dni zaprzestała działalności, za branżę która jest szczególnie dotknięta skutkami stanu zagrożenia epidemicznego.

§3

UZASADNIENIE

Już teraz rentowność 93,8% działalności w branży fryzjersko-kosmetycznej jest zerowa. Skutki dla przedsiębiorców i Pracowników są równie negatywne, jak skutki dla ujętych w liście „branż i sektorów szczególnie dotkniętych (...)” branży hotelarskiej, czy turystycznej.

Jednocześnie właściciele salonów kosmetycznych zostali pozostawieni z kosztami stałymi, takimi jak bieżące wynagrodzenia, podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne którego pomimo deklarowanego odroczenia (zamiast umorzenia, które to jest jedynym pozytywnym dla gospodarki rozwiązaniem), których – wraz z czynszem najmu – nie będą w stanie uregulować, ze względu na de facto zerowy przychód. Prawo może zatem być fikcją, ponieważ nie przyniesie rezultatów.

O fakcie konieczności szybkiego wsparcia branży świadczą także petycje pojedynczych organizacji reprezentujących część sektora Beauty który sam z siebie ma charakter rozproszony, z którymi całkowicie się solidaryzujemy: "Wsparcie branży kosmetologicznej / estetycznej / medycyny estetycznej" (podpisanej przez 8.230 osób, stan na 18.03.2020), "Wniosek Izby Kosmetologów" (7.054 osób, 18.03.2020), "Wsparcie branży fryzjerskiej" (10.095 osób, 18.03.2020) w pełnej rozciągłości, za wyjątkiem wniosków o odroczenie, zamiast umorzenia zaległości i bieżących płatności wobec Skarbu Państwa i ZUS.

Pragniemy nadmienić, że w gospodarce zarejestrowanych jest 137.092 działalności gospodarczych o profilu fryzjersko-kosmetycznym (96.02.Z, CEIDG, 18.03.2020) z których część jednocześnie prowadzi działalność edukacyjną (224.223 działalności 85.59.B, CEIDG, 18.03.2020), więc skutki skokowego braku popytu w branży oraz braku podaży wobec braku możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków Klientom, będą odczuwalne dla całej gospodarki – także w postaci zbliżających się problemów z płynnością finansową, wypłatą wynagrodzeń, zmniejszeniem konsumpcji prywatnej i w konsekwencji – braku wpływów do budżetu z tytułu VAT i podatków.

W przeważającej części branżę fryzjesko-kosmetyczną stanowią osoby samozatrudnione (46,8% respondentów) oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zatrudniające – także w formie umów cywilnoprawnych oraz umów B2B– poniżej 9 Pracowników (28,4%). Są to małe przedsiębiorstwa z kapitałem polskim, stanowiące filar polskiej gospodarki oraz zapewniające budżetowi stały wpływ z tytułu składek i podatków, a rynkowi pracy – zatrudnienie.

Mimo tak trudnej sytuacji, Pracownicy i przedsiębiorcy starają się wesprzeć Służbę Zdrowia w dramatycznej sytuacji, organizując zbiórki środków medycznych i pomoc w naturze. Zbiórki tego charakteru są organizowane w całej Polsce przez wiele organizacji branżowych, stowarzyszeń, ale także przedsiębiorstw i osób prywatnych, w sposób zarówno indywidualny, jak przez skupienie się w oddolnych inicjatywach wspierających zdrowie i życie. Podziękowanie dla kosmetyczek wystosował w 18.03.2020 r. Pan Prezydent Andrzej Duda.

Reasumując, konieczne jest niezwłoczne podjęcie szybkich i zdecydowanych działań na szczeblu centralnym, chroniących miejsca pracy, kondycję przedsiębiorstw i przyszłą kondycję budżetu Państwa, a także i przede wszystkim zdrowie i życie wszystkich Obywateli Polski i osób przebywających w Polsce – o podjęcie tych działań prosimy.

Z poważaniem

Michał Łenczyński, dyrektor

Akademia Sztuki Piękności

Otrzymują:

Premier Rządu RP

Minister Rozwoju

Minister Zdrowia

Główny Inspektor Sanitarny

Organizacje branżowe

Media


Akademia Sztuki Piękności    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Akademia Sztuki Piękności do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook