Petycja o przywrócenie pociągów Kolei Śląskich do Bogumina / Petice za obnovení vlaků Slezských drah do Bohumína

kolej8.png

Česká verze níže
English version below 


Szanowny Pan
Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Szanowny Pan
Patryk Świrski
Prezes Zarządu spółki Koleje Śląskie

Vážený pan
prof. Ing. Ivo Vondrák
Hejtman Moravskoslezského kraje

Vážený pan
Mgr. Michal Krapinec
Předseda představenstva ČD


Szanowni Państwo,

jako mieszkańcy Polski i Czech apelujemy o przywrócenie transgranicznego połączenia Katowice/Racibórz - Bogumin realizowanego do 2021 r. przez spółkę Koleje Śląskie. Adresujemy naszą petycję zarówno do zarządu Kolei Śląskich, Marszałka Województwa Śląskiego, jak i zarządu Kolei Czeskich i Marszałka Kraju Morawsko-Śląskiego, których wsparcie jest niezwykle ważne w kontekście otwierania nowych i przywracania dawnych transgranicznych połączeń. W 2016 roku, po remoncie linii kolejowej, Koleje Śląskie wznowiły połączenie Katowice - Bogumin przez Chałupki jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. W marcu 2020 r., ze względu na pandemię COVID-19, kursy skrócono do Chałupek, jednak na początku lipca 2020 r. Koleje Śląskie przywróciły pociągi do Bogumina. I tutaj pojawia się problem, ponieważ z chwilą ogłoszenia drugiej fali koronawirusa połączenia znów zostały przerwane. Dziś mamy jesień 2022 r., granica polsko-czeska jest otwarta, a połączenie nie zostało przywrócone - pociągi linii S71 kończą trasę w Chałupkach. Co więcej, brak kursów na odcinku Chałupki - Bogumin w niedawno opublikowanym rozkładzie jazdy na przyszły rok wyraźnie wskazuje na brak zamiarów odwieszenia/reaktywacji tego połączenia. 

Wśród argumentów za usunięciem połączenia przedstawianych przez Koleje Śląskie pojawiają się: niewystarczające uwarunkowania techniczne, wymagania dotyczące znajomości języka czeskiego przez maszynistów, mnogość połączeń międzynarodowych uruchamianych przez spółkę PKP Intercity na tej samej trasie oraz niska frekwencja podróżnych na wspomnianym odcinku. Jesteśmy zdania, że problemy te nie przekreślają możliwości wznowienia połączenia. Warto zaznaczyć, że przepisy związane z ruchem międzynarodowym nie zmieniły się od 2020, a kwestie takie jak konieczność znajomości języka czeskiego przez maszynistów można rozwiązać odpowiednimi kursami i współpracą ze stroną czeską. Nawet w obliczu zawieszenia połączeń do Bogumina Koleje Śląskie współpracują przecież przy realizacji dwóch linii transgranicznych, tj. Zwardoń - Żylina i Cieszyn - Frydek-Mistek. 

Kluczowe staje się zatem zagadnienie frekwencji i możliwego zastąpienia oferty Kolei Śląskich ofertami innych przewoźników. Według informacji udostępnionych przez Dyrektor Departamentu Komunikacji Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Beatę Drobny, średnia pasażerów w pociągach na odcinku Chałupki - Bogumin wynosiła 5 osób. Należy jednak zwrócić uwagę na wyjątkowy charakter połączenia Chałupki - Bogumin jako odcinka transgranicznego. Trasa do Bogumina i oferta rozkładowa obejmująca zaledwie 5 par pociągów wyraźnie skierowana jest na ruch turystyczny, a ten w największej mierze odbywa się w weekendy, wakacje i ferie. Biorąc pod uwagę, że tylko 5 osób na pociąg korzystało z tego odcinka to dziennie mamy 50 pasażerów - którzy nie skorzystają nie tylko z tego odcinka, ale też nie kupią ani biletu dojazdowego do Chałupek ani biletu na rower. Zauważamy również niespójność w argumentacji związanej z frekwencją bo czyż na trasie Cieszyn - Czeski Cieszyn jest ona wyższa? Uważamy natomiast, że oferta PKP Intercity i innych przewoźników kursujących między Katowicami a Boguminem nie zastępuje zlikwidowanego połączenia Kolei Śląskich z racji tego, że pociągi dalekobieżne nastawione są na inny typ podróży i nie obsługują mieszkańców mniejszych miejscowości, a ceny biletów i niepełna cyfryzacja ich zakupu raczej odstraszają podróżnych zamiast zachęcać do wyboru tej formy transportu. Co więcej, Koleje Śląskie realizują przewozy na odcinkach zdominowanych przez innych przewoźników, czego przykładem może być cieszące się sporym zainteresowaniem połączenie Katowice - Kraków. 

Połączenie kolejowe do Bogumina jest potrzebne z kilku powodów. Przede wszystkim stacja ta stanowi ważny węzeł przesiadkowy, z którego korzystają osoby podróżujące w kierunku Brna, Pragi, Niemiec, Austrii, Węgier czy Słowacji - a także Polski. Regionalna linia łącząca Katowice z Boguminem i oferująca łatwą przesiadkę do Ostrawy stanowi ważne uzupełnienie siatki połączeń kolejowych na Śląsku. Wśród pasażerów korzystających z przywróconego połączenia z pewnością znajdą się turyści, zarówno ci zaczynający dłuższą podróż po Czechach bądź Polsce, jak i planujący krótkie wizyty w miastach kraju morawskośląskiego. Co więcej, z pociągu skorzystają osoby podróżujące w celach rodzinnych i osobistych - dojazd przez Czechy bywa wygodnym rozwiązaniem dla Polaków żyjących w regionie przygranicznym, a Czesi licznie podróżują do Polski w celach handlowych i wypoczynkowych. Ponadto dobrze funkcjonujące pociągi mogą również stanowić alternatywę dla polskich pracowników zatrudnionych w Czechach, a także ułatwiać kontakty z mniejszością polską żyjącą na Śląsku Cieszyńskim. Wracając jednak do alternatywnych wobec Kolei Śląskich przewoźników, warto zwrócić uwagę na to, że bilety transgraniczne oferowane przez PKP Intercity nie są atrakcyjne cenowo, a nieliczne oferty promocyjne są dostępne wyłącznie z wyprzedzeniem w kasach na terenie Polski i nadal są kilkukrotnie droższe niż w przypadku połączenia regionalnego. Warto również podkreślić, że wraz z likwidacją odcinka transgranicznego Chałupki - Bogumin znacząco pogorszyła się komunikacja między Katowicami a Ostrawą, która pełni ważną rolę w życiu osobistymi, zawodowym, naukowym i kulturalnym mieszkańców regionu. 

Jesteśmy zdania, że transport kolejowy to inwestycja w przyszłość. W ostatnich latach obserwujemy zwiększony ruch transgraniczny, a poszerzanie siatki międzynarodowych połączeń kolejowych stanowi tanią i niskoemisyjną alternatywę dla transportu drogowego i lotniczego w obliczu wyzwań kryzysu energetycznego i klimatycznego. W wywiadzie dla portalu nowiny.pl z 26 kwietnia 2022 r. rzecznik Kolei Śląskich powiedział, że “przywrócenie połączenia do Bohumina to kwestia czasu, o ile tylko potwierdzimy rzeczywiste i długookresowe zainteresowanie pasażerów.” Jako osoby korzystające w przeszłości z połączenia Katowice - Bogumin, a także entuzjaści i zwolennicy rozwoju transportu kolejowego wierzymy, że niniejsza petycja sygnalizuje zapotrzebowanie na reaktywację tej linii i stanowi społeczny wkład do dyskusji nad przyszłością regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych na Śląsku. Wyrażamy nadzieję, że następnym krokiem będzie przywrócenie brakującego połączenia, które w dobie otwartych granic i rosnących przepływów ludności między Polską a Czechami okaże się potrzebnym i rentownym uzupełnieniem siatki połączeń Kolei Śląskich i Kolei Czeskich.

BOHUMIN3.jpg
Česká verze

Vážení pánové,

jako občané Polska a Česka apelujeme na obnovení přeshraničního spojení Katovice/Ratiboř - Bohumín, které do roku 2021 provozovala společnost Koleje Śląskie (Slezské Dráhy). Obracíme se s peticí jak na představenstvo společnosti Koleje Śląskie, maršálka Slezského vojvodství, tak na představenstvo společnosti České dráhy a hejtmana Moravskoslezského kraje, jejichž podpora je v souvislosti s otevíráním nových a obnovováním někdejších přeshraničních spojů velmi důležitá. V roce 2016 Koleje Śląskie v reakci na zájem veřejnosti po rekonstrukci trati znovu otevřely spojení Katovice - Bohumín přes Chałupki. V březnu 2020 byly trasy spojů z důvodu pandemie COVID-19 zkráceny do Chałupek, ale na začátku července 2020 Koleje Śląskie obnovily vlaky až do Bohumína. S oznámením druhé vlny koronaviru bylo spojení opět přerušeno. Nyní je podzim 2022, polsko-česká hranice je otevřená a spoje nebyly obnoveny - vlaky linky S71 končí svou trasu v Chałupkách. Navíc absence spojů na trase Chałupki - Bohumín v nedávno zveřejněném jízdním řádu na příští rok jasně naznačuje, že se toto spojení neplánuje obnovit. 

Mezi argumenty, které Koleje Śląskie uvedly pro zrušení spoje, patří: nevyhovující technické podmínky, požadavek, aby strojvedoucí mluvili česky, množství mezinárodních spojů provozovaných společností PKP Intercity na stejné trase a nízká vytíženost daného úseku. Tyto problémy podle našeho názoru nevylučují možnost obnovy spojení. Předpisy týkající se mezinárodní dopravy se od roku 2020 nezměnily a úskalí, jako je nutnost strojvedoucích ovládat češtinu, se dají vyřešit vhodnými kurzy a spoluprací s českou stranou. Přestože Koleje Śląskie pozastavily provoz do Bohumína, spolupracují na dvou přeshraničních tratích, a to Zwardoń - Žilina a Těšín - Frýdek-Místek. 

Klíčová se v této věci stává otázka obsazenosti a možnost nahrazení nabídky společnosti Koleje Śląskie jinými dopravci. Podle informací ředitelky Odboru regionální dopravy Úřadu maršálka Slezského vojvodství Beaty Drobny průměrná obsazenost ve vlacích na trati Chałupki - Bohumín činila pět. Je však třeba upozornit na jedinečnost spojení Chałupki - Bohumín jako mezistátního úseku. Trasa do Bohumína a nabídka jízdního řádu, která čítá pouze 5 párů vlaků, je jednoznačně zaměřena na cestovní ruch, a ten probíhá především o víkendech, svátcích a prázdninách. Vzhledem k tomu, že tento úsek využívalo pouze 5 lidí na vlak, máme zde každý den 50 cestujících - kteří nejenže nevyužijí tento úsek, ale nekoupí si jízdenku či jízdenku pro kolo ani do Chałupek. Upozorňujeme také na nesrovnalost v argumentaci týkající se obsazenosti: copak ten je na lince Těšín - Český Těšín vyšší? Navíc se domníváme, že nabídka PKP Intercity a dalších dopravců jezdících mezi Katovicemi a Bohumínem není náhradou za zrušené spojení, a to z toho důvodu, že rychlíky jsou orientovány na jiný typ cestování a neslouží obyvatelům menších obcí, navíc ceny jízdenek a nedotáhnutá digitalizace jejich nákupu cestující spíše odrazují, než aby je motivovaly ke zvolení této formy dopravy. Nakonec poskytují Koleje Śląskie služby i na úsecích, kde dominují jiní dopravci, příkladem je velmi oblíbené spojení Katovice-Krakov. 

Železniční spojení do Bohumína je potřebné z několika důvodů. Především je zdejší stanice důležitým přestupním centrem, které využívají cestující do Brna, Prahy, Německa, Rakouska, Maďarska nebo na Slovensko - a také do Polska. Regionální trať, která spojuje Katovice s Bohumínem a nabízí snadný přestup do Ostravy, je důležitým doplňkem vlakové sítě ve Slezsku. Mezi cestujícími, kteří obnovené spojení využijí, budou jistě i turisté, ať už se vydají na delší cestu po České republice či Polsku, nebo plánují krátkou návštěvu měst Moravskoslezského kraje. Vlak navíc využijí jak lidé cestující za rodinou, tak i z čistě osobních důvodů - spojení přes Českou republiku je výhodné pro Poláky žijící v příhraničí a Češi do Polska hojně cestují za obchodem i zábavou. Kromě toho mohou dobře fungující vlaky poskytnout alternativu pro polské pracovníky zaměstnané v České republice a usnadnit kontakty s polskou menšinou žijící na Těšínském Slezsku. Pokud jde o alternativy ke spojům společnosti Koleje Śląskie, je třeba vzít v úvahu, že přeshraniční jízdenky nabízené společností PKP Intercity nejsou cenově atraktivní, přičemž několik málo akčních nabídek je k dispozici pouze v předprodeji na pokladnách v Polsku a jsou stále několikanásobně dražší než regionální spojení. Za zmínku stojí také fakt, že se zrušením přeshraničního úseku Chałupki - Bohumín se výrazně zhoršila dopravní dostupnost mezi Katovicemi a Ostravou, která plní důležitou roli v osobním, profesním, vědeckém a kulturním životě obyvatel regionu. 

Jsme přesvědčeni, že železniční doprava je investicí do budoucnosti. V posledních letech jsme zaznamenali zvýšený přeshraniční provoz, přitom rozšíření sítě mezinárodních železničních spojení je levnou a nízkoemisní alternativou k silniční a letecké dopravě v souvislosti s výzvami energetické a klimatické krize. V rozhovoru pro nowiny.pl z 26. dubna 2022 mluvčí společnosti Koleje Śląskie uvedl, že "obnovení spojení do Bohumína je otázkou času, pokud se potvrdí skutečný a dlouhodobý zájem cestujících". Jako lidé, kteří v minulosti využívali spojení Katovice - Bohumín, a také jako milovníci a příznivci rozvoje železniční dopravy věříme, že tato petice je dokladem poptávky po obnovení provozu na této trati a je příspěvkem do diskuse o budoucnosti regionálních a přeshraničních železničních spojení ve Slezsku. Doufáme, že dalším krokem bude obnovení chybějícího spojení, které se v době otevřených hranic a rostoucího pohybu lidí mezi Polskem a Českem ukáže jako nezbytné a výhodné doplnění sítě společnosti Koleje Śląskie a Českých drah.

 

English version

Dear All,

As residents of Poland and Czechia, we appeal for the restoration of the cross-border connection Katowice / Racibórz - Bohumin, implemented until 2021 by the company Koleje Śląskie. We address our petition to the board of Koleje Śląskie, the Marshal of the Silesian Voivodeship, as well as the board of Czech Railways and the Marshal of the Moravian-Silesian Region, whose support is extremely important in the context of opening new and restoring old cross-border connections. In 2016, after the renovation of the railway line, Koleje Śląskie resumed the connection between Katowice and Bohumin via Chałupki as a response to increased social demand. In March 2020, due to the COVID-19 pandemic, the routes were shortened to Chałupki, but at the beginning of July 2020, Koleje Śląskie restored trains to Bohumín. This is where the problem arises, because with the announcement of the second wave of the coronavirus pandemic, connections have been interrupted again. Today it is autumn of 2022, the Polish-Czech border is open, and the connection has not been restored - the S71 line trains end its route in Chałupki. Moreover, the lack of routes on the Chałupki - Bohumin section in the recently published timetable for next year clearly shows that there are no plans to reactivate this line.

The arguments for removing the connection presented by Koleje Śląskie include insufficient technical conditions, requirements for the knowledge of the Czech language by train personnel, the multitude of international connections launched by the PKP Intercity company on the same route and the low attendance of passengers on said section. We are of the opinion that these problems do not rule out the possibility of reconnecting. It is worth noting that the regulations related to international traffic have not changed since 2020, and issues such as the need for train drivers to speak Czech can be solved by proper courses and cooperation with the Czech side. Even in the face of the suspension of connections to Bohumin, Koleje Śląskie is cooperating in the construction of two cross-border lines, i.e., Zwardoń - Żylina and Cieszyn - Frydek-Mistek.

Therefore, the key issue is the attendance and the possible replacement of the offer of Koleje Śląskie with the offers of other carriers. According to the information provided by Beata Drobny, Director of the Regional Communication Department of the Marshal's Office of the Silesian Voivodeship, the average number of passengers in trains on the Chałupki - Bohumin section was 5 people. However, attention should be paid to the unique nature of the Chałupki-Bohumin connection as a cross-border line. The route to Bohumín and the timetable offer of only 5 pairs of trains are clearly aimed at tourist traffic, and this is mostly done at weekends, holidays and winter breaks. Considering that only 5 people per train used this section, we have 50 passengers a day - who will not use only this section, but also will not buy a travel ticket to Chałupki or a bicycle ticket. We also notice an inconsistency in the arguments related to the turnout, is it higher on the Cieszyn - Czech Cieszyn route? We believe, however, that the offer of PKP Intercity and other carriers operating between Katowice and Bohumín does not replace the terminated connection of Koleje Śląskie due to the fact that long-distance trains are focused on a different type of travel and do not serve residents of smaller towns, and ticket prices and incomplete digitization of their purchase rather they scare travellers instead of encouraging them to choose this form of transport. Moreover, Koleje Śląskie conducts transport on sections dominated by other carriers, an example of which is the Katowice - Krakow connection, which is immensely popular.

The railway connection to Bohumín is needed for several reasons. First, this station is an important interchange junction used by people travelling to Brno, Prague, Germany, Austria, Hungary or Slovakia - as well as Poland. The regional line connecting Katowice with Bohumín and offering an easy transfer to Ostrava is an important addition to the railway network in Silesia. Among the passengers using the restored connection, there will certainly be tourists, both those starting a longer journey in Czechia or Poland, and those planning short visits to the cities of the Moravian-Silesian region. Moreover, the train will be used by people travelling for family and personal purposes - commuting via Czechia can be a convenient solution for Poles living in the border region, and Czechs travel to Poland in large numbers for commercial and leisure purposes. In addition, well-functioning trains can also provide an alternative to Polish workers employed in Czechia and ease contacts with the Polish minority living in Cieszyn-Silesia. Returning, however, to carriers who are an alternative to Koleje Śląskie, it is worth noting that the cross-border tickets offered by PKP Intercity are not affordable, and only a few promotional offers are available, and only in advance at ticket offices in Poland, yet still they are several times more expensive than in the case of a regional connection. It is also worth emphasising that with the closure of the cross-border line  of Chałupki - Bohumín, the communication between Katowice and Ostrava, which plays a key role in the personal, professional, scientific and cultural life of the region's inhabitants, has significantly deteriorated.

We believe that rail transport is an investment in the future. In recent years, we have seen increased cross-border traffic, and expanding the network of international rail connections is a cheap and low-emission alternative to road and air transport in the face of the challenges of the energy and climate crisis. In an interview for the nowiny.pl portal on April 26, 2022, the spokesperson for Koleje Śląskie said that "the restoration of the connection to Bohumin is a matter of time, as long as we confirm the real and long-term interest of passengers." As people who have used the Katowice-Bohumín connection in the past, as well as enthusiasts and supporters of the development of rail transport, we believe that this petition signals the need to reactivate this line and constitutes a social contribution to the discussion on the future of regional and cross-border rail connections in Silesia. We hope that the next step will be to restore the missing connection, which in the era of open borders and growing population flows between Poland and Czechia will prove to be a necessary and profitable addition to the network of connections between Silesian and Czech Railways.

 


Paulina Kulik, Razem Śląsk    Skontaktuj się z autorem petycji