PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

LOWOBYWATEL

#1901 LIST OTWARTY DO MINISTRA ŚRODOWISKA w ślad za brakiem reakcji Prezydenta R.P.

2012-11-09 20:37

#1899: LOWOBYWATEL - Dlaczego inni prezydenci krajów staja w obronie swoich narodów a nasz prezydent nie ?

LIST OTWARTY DO MINISTRA ŚRODOWISKA w ślad za brakiem reakcji Prezydenta R.P.

2012-11-09 19:25  

http://www.petycjeonline.com/images/edit.png...

Edytuj


Łowicz, 09.11.2012r.
Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska
Rzeczypospolita Polska

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji czy też odpowiedzi  Ministerstwa Środowiska na skierowany przez kancelarię Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nasz list otwarty z dnia 18.04.2012r., zawierający wnioski o wprowadzenie zakazów dla działań godzących w dobro i interes narodowy Polaków, poparty szeroką dokumentacją, zwracamy się do Szanownego Pana Ministra o osobiste udzielenie nam odpowiedzi na niniejsze wystąpienie.
Przy tym zaznaczamy, że nie chcemy aby rzecznik prasowy ministerstwa pozbywał nas ogólnymi, propagandowymi stwierdzeniami.

Od ponad dwóch lat śledzimy wiadomości z zakresu zagrożeń i pogłębiamy wiedzę m.in. poprzez występowanie do różnych instytucji w obronie Narodu Polskiego, bezpośredni kontakt z zagrożeniami i z mieszkańcami terenów zagrożonych.Jesteśmy autorkami wielu wystąpień do władz wszelkich szczebli w Polsce jak też do Parlamentu Europejskiego.

Skoro Prezydent RP, zdaniem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, nie jest kompetentny w sprawach dotyczących bezpieczeństwa środowiska i bezpieczeństwa życia przyszłych pokoleń a nasz list otwarty przekazał do Ministerstwa Środowiska to tym samym nałożył na Pana Ministra decyzje w sprawach zagrożeń, w sprawach bytu i istnienia Narodu Polskiego.
W obronie suwerena jakim jest Naród Polski żądania adresowane do Prezydenta RP podlegają realizacji  przez Szanownego Pana Ministra. Wobec powyższego żądamy podjęcia niezwłocznych działań i decyzji celem wprowadzenia zakazów:
Szczególnie pilne i konieczne staje się w obecnej sytuacji unieważnienie wszystkich koncesji wydobywczych obejmujących dwie trzecie powierzchni kraju jako wydanych z naruszeniem prawa polskiego i międzynarodowego, które  równocześnie naruszają suwerenność naszego kraju, godzą w interes narodowy a w konsekwencji łamią podstawowe prawa każdego Polaka i grożą katastrofą humanitarną i ekologiczną na ogromną skalę.

List Otwarty do prezydenta RP z 18.04.2012 r  Przewodniczący  PE  Martin Schulz przekazał 3.05.2012 r  jako petycję do rozpatrzenia.
To wyjątkowe potraktowanie przez Przewodniczącego PE naszego wołania o ratunek dla Narodu Polskiego oraz  nasza osobista obecność 09.10.2012 w Parlamencie Europejskim na  świadectwo faktycznych zagrożeń dla Narodu Polskiego i nasze wołanie o zakaz wydobywania węglowodorów na terenie EU wyraźnie wskazuje, że nadeszła już pora skończyć  z okłamywaniem i stosowaniem naiwnej propagandy w Polsce jak np.  picie w studio TVP wody niby z odwiertu przez przedstawiciela rządu, Ministra Skarbu Państwa M.Budzanowskiego.tvp.info/informacje/biznes/lupki-szansa-czy-zagrozenia-dla-polski/8969887

Słuszne oburzenie społeczne wywołuje postawa wszystkich europosłów, którzy wspierają lobby energetyczne tak jak i polscy parlamentarzyści, którzy zamiast stawać w obronie praw i własności Narodu Polskiego głoszą propagandowe hasła  o niezależności energetycznej i bezpiecznych, nowoczesnych  metodach wydobywczych weglowodorów.
Stoi to w sprzeczności z faktami:


Redakcja "Najwyższego Czasu" dotarła do tekstu dwóch protokołów podpisanych w dniu 29.10.2010r. przez Waldemara Pawlaka i wicepremiera rosyjskiego rządu Igora Sieczina.
Zmieniają one kontrakt jamalski podpisany w 1993 r. i zawierają postanowienia skrajnie
niekorzystne dla strony polskiej. Aż do 2022 będziemy kupować od Rosji 1,5 raza więcej gazu niż potrzebujemy, bez prawa odsprzedaży.Uniemożliwi to dywersyfikację źródeł jego dostaw. Polski rząd stracił kontrolę nad Europol Gazem SA, a spółka ta nie może już ustalać cen przesyłu. Z kolei po 2022 roku zgodnie z umową będziemy kupować niemal cztery razy więcej gazu. Rząd Polski zgodził się na ceny przesyłu nieuwzględniające unijnych przepisów, co może skutkować karami nałożonymi przez KE. Co więcej, Polska umorzyła Gazpromowi 1,2 mld złotych długu. Szymowski pisze:"Mamy, więc do czynienia z gigantyczną aferą, której
skutki będziemy odczuwać, przez co najmniej 11 lat."

 • jedyną i bardzo niebezpieczną dla ludzi i środowiska metodą stosowaną przy każdego rodzaju odwiertach geologicznych jest  hydrauliczne szczelinowanie.Bezspornie udokumentowano w Anglii związek zastosowania hydraulicznego szczelinowania z występowaniem trzęsień ziemi a takie miały już miejsce w Polsce.
W dniu 9.10.2012r. na  warsztatach w sprawie gazu łupkowego w PE na posiedzeniu Komisji Petycji mówił o tym John Broderick, Tyndall Centre for Climate Change Research Manchester
/vodwms.europarl.europa.eu/wmv/nas/nasvod02/cod1210/wm_pad/Channel13/VODChapter_20121009_15162200_18452500_Ch13_-9e0b12113a3fa01d3a-1b08.wmv?wmcache=0
 • w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce wykonano ponad 7500 otworów wiertniczych o głębokości przekraczającej 1000 m. Zasadniczym celem badawczym tych otworów było poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego.
www.pgi.gov.pl/pl/wody-podziemne-uslugi/1739-wody-termalne-niiu-polskiego.html

Czas najwyższy przerwać trwające od kilkudziesięciu lat niszczenie środowiska poprzez eksploatację węglowodorów, których jedyną metodą wydobywczą jest hydrauliczne szczelinowanie zastosowane już w ponad 1,2 milionach otworów na świecie, co jest potwierdzone w Raporcie B.Sonika, str.9. Raport B. Sonika  wskazuje również że: “technologia ta jest stosowana w konwencjonalnym  wydobyciu węglowodorów w UE “. Z powyższego wyraźnie wynika, że hydrauliczne szczelinowanie  stosowane jest nie tylko przy wydobyciu gazu łupkowego lecz wszystkich węglowodorów, a nie jak próbują zawężać ten problem niektórzy politycy i ich eksperci.

 • całkowicie pomija się problem ciągłej, niemożliwej do powstrzymania emisji metanu, tlenku węgla i innych gazów do atmosfery na wskutek wydobywania weglowodorów, co doskonale udokumentował i udowodnił prof. z USA Anthony Ingraffea.
www.youtube.com/watch?v=eaivKGwoTgU&feature=related

“Badacze z Duke University pobrali próbki z 68 wodociągów w stanach Pensylwania i Nowy Jork. Znaleźliśmy wyjątkowo wysokie stężenie metanu: 64 miligramy na litr wody pitnej. Normalne stężenie w wodzie wynosi jeden miligram lub mniej – powiedział prof. Jackson.

Ilość gazu w wodzie sięga poziomu, który każe obawiać się eksplozji.”

www.rp.pl/artykul/656669.html


 • Pomijany jest przez ekspertów również fakt używania  środków wybuchowych, które pomimo, że  są zabronione w zapisach koncesji na rozpoznawanie i poszukiwanie  węglowodorów, to jednak ujęte zostały  w programach nauczania technika geologii, co dowodzi ich powszechnego stosowania. /naftowka.pl/zsp4/media/pomoce/miner/zabiegi_intensyfikacji.pdf

 • Wielką manipulacją i okłamywaniem narodów są  stwierdzenia ekspertów jakoby istniały metody utylizacji odpadów wiertniczych skoro jeszcze ich  nie wynaleziono.
Corocznie, miliony ton radioaktywnych, zanieczyszczonych odpadów z wydobywania weglowodorów składowane są niedbale i nieprawidłowo. W żadnym kraju  nie ma  niezależnego, ciągłego i  kompleksowego  monitorowania skażonych pozostałości z produkcji ropy i gazu ziemnego. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii odpady te wprowadzane są do Morza Pólnocnego.” de.wikipedia.org/wiki/Erdgas#Radioaktiver_Abfall
Odpady wytwarzane w odwiercie Kutno 2, Państowa Agencja Atomistyki nie uznała jako promieniotwórcze i w emailu do nas informuje tylko o dwóch pierwistkach promieniotwórczych : potas i radon, które nie przekraczają norm (wg prawa w Polsce) w Bq na kilogram  a nie na gram, jak to określa się w innych krajach.
Zgodnie z poziomami ustalonymi w przepisach, dopiero stężenia promieniotwórcze ponad 1000 razy większe od zmierzonych, mogłyby dać podstawę do zakwalifikowania tych odpadów wiertniczych do odpadów promieniotwórczych.”

 • Służby ochrony środowiska nie są w stanie non stop kontrolować ani monitorować przebiegu procesów technologicznych  przy odwiertach, używanych  środków toksycznych czy wybuchowych. Przeprowadzona z naszego wniosku kontrola inspekcji ochrony środowiska wiertni  Kutno2 w Gołębiewie Nowym, odległym zaledwie 3 km od 50 tysięcznego miasta Kutna, odbyła się z wcześniejszym powiadomieniem, przy zatrzymanej pracy wiertni.
Za wykryte nieprawidłowości nałożono na firmę wykonującą odwiert karę w wysokości 200 zł.
Do odwiertu pobierana jest woda za darmo ze studni wykonanej na placu obok wiertni z głębokości  tylko 50 m. Natomiast studnia dla potrzeb wodociągu ma 80 m głębokości. Teren odwiertu sąsiaduje bezpośrednio z budynkami mieszkalnymi. Nie ma żadnych ekranów dźwiękochłonnych a jedynie nasyp ziemny. Hałas rozchodzi się na całą wieś a tylko najbliżej położone domostwa otrzymały po 1000 Euro rekompensaty. Na placu obok wiertni znajduje się zadaszony zbiornik, beczki i worki ze różnymi materiałami. Wokół roznosi się odór środków chemicznych.
Nasz wniosek o ponowną kontrolę przy pracującej wiertni, bez uprzedzenia, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa został zignorowany. Przepisy bowiem nie przewidują społecznej kontroli.

Odpady z odwiertu Kutno 2 , według protokółu kontroli (wykonanej 01.12.2011 r. na nasz wniosek)  inspekcji środowiska  nr. DEL.SK 186/2011 z  15.02.2012r., odbiera i transportuje spółka Max Eco.z.o.o. Wiry, ul Czereśniowa 3, 62052 Komorniki, bez wskazania miejsca składowania. Jak sie później okazało firma ta odpady wywozi na żwirowisko w Głobinie pod Słupskiem. db.nowyekran.pl/post/55430,utylizacja-po-polsku

Zwracamy się do Szanownego Pana Ministra  tą drogą, ponieważ nie dopuścił Pan nas na rozmowę podczas naszego protestu w Ministerstwie Środowiska 19 lipca 2012 r.
Od Pana, jako osoby upoważnionej  przez Prezydenta RP i zobowiązanej do działania  oczekujemy  podjęcia niezwłocznych decyzji celem uchronienia  Narodu Polskiego przed z premedytacją zaplanowaną  grabieżą majątku narodowego, bogactw naturalnych a w konsekwencji prowadzącą  do niszczenia Narodu Polskiego.
W Pana rękach jako Ministra Ochrony Środowiska spoczywa los i przyszłość Narodu Polskiego.Wiemy też, że to nie Pan zapoczątkował rozdawanie koncesji jak też i to, że ośrodki decyzyjne są poza krajem a rząd zmuszony jest realizować politykę sprzeczną z interesem Polski i Polaków w imię interesów globalnych korporacji.
Teraz ma Pan w ręku oręż, który może odwrócić podjęte wcześniej niekorzystne działania i decyzje.
Czas lekceważonych listów otwartych, próśb czy apeli  skończył się. Naród Polski jest zdesperowany. Nie wypełnienie  działań o które wnioskujemy naraźi Szanownego Pana Ministra jak i cały rząd na uzasadnione i w pełni zasłużone słowa "PRECZ", "STOP SZKODZENIU POLSCE I POLAKOM"!

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU


 

 

 

LOWOBYWATEL

#1902 Zdjęcie z protestu przed Ministerstwem Środowiska -19.07.2012 r. r.

2012-11-09 20:48

#1901: LOWOBYWATEL - LIST OTWARTY DO MINISTRA ŚRODOWISKA w ślad za brakiem reakcji Prezydenta R.P.

Zwracamy się do Szanownego Pana Ministra  tą drogą, ponieważ nie dopuścił Pan nas na rozmowę podczas naszego protestu w Ministerstwie Środowiska 19 lipca 2012 r.
Od Pana, jako osoby upoważnionej  przez prezydenta RP i zobowiązanej do działania  oczekujemy  podjęcia niezwłocznych decyzji celem uchronienia  Narodu Polskiego przed z premedytacją zaplanowaną  grabieżą majątku narodowego, bogactw naturalnych a w konsekwencji prowadzącą  do niszczenia Narodu Polskiego.
W Pana rękach spoczywa los i przyszłość Narodu Polskiego.Wiemy też, że to nie Pan zapoczątkował rozdawanie koncesji jak też i to, że ośrodki decyzyjne są poza krajem a rząd zmuszony jest realizować politykę sprzeczną z interesem Polski i Polaków w imię interesów globalnych korporacji.
Teraz ma Pan w ręku oręż, który może odwrócić podjęte wcześniej niekorzystne działania i decyzje.
Czas lekceważonych listów otwartych, próśb czy apeli  skończył się. Naród Polski jest zdesperowany. Nie wypełnienie  działań o które wnioskujemy naraźi Szanownego Pana Ministra jak i cały rząd na uzasadnione i w pełni zasłużone słowa "PRECZ", "STOP SZKODZENIU POLSCE I POLAKOM"!

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

LOWOBYWATEL

#1903 Re: Zdjęcie z protestu przed Ministerstwem Środowiska -19.07.2012 r. r.

2012-11-10 03:39

#1902: LOWOBYWATEL - Zdjęcie z protestu przed Ministerstwem Środowiska -19.07.2012 r. r.

Prosimy o niezwłoczne poprawienie błędu w nagłówku strony internetowej cytat : “ Ministerstwo Środowiska, Rzeczpospolita Polska”na “Rzeczypospolita Polska

http://www.mos.gov.pl/kierownictwo/cv/1.html

Łowicz, 09.11.2012r.

Pan

Marcin Korolec

Minister Środowiska

Rzeczypospolita Polska

 

O zakazy GMO - List Otwarty do Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.04.2012 r. uznany jako petycja nr. 0578/12 Parlamentu Europejskiego.


Panie Ministrze Pan jest Ministrem od Ochrony Środowiska Życia Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i jest Pan konstytucyjnie zobowiązany do chronienia środowiska życia człowieka a nie do podejmowania działań niszczących to środowisko.

Doczekaliśmy czasu, że sprawy bezpieczeństwa środowiska sprowadzono do absurdu. Bezpieczeństwo środowiska nie powinno podlegać żadnym negocjacjom ani głosowaniom. Przy głosowaniach przewaga paru głosów staje się wyrokiem śmierci na miliony ludzi tak jak w głosowaniu nad ustawą o nasiennictwie w Sejmie w dniu 09.11.2012r.

Sejm uchwalił bez poprawek ustawę o nasiennictwie, której projekt przygotował prezydent. Nie przeszła żadna poprawka opozycji, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów, 202 było przeciw.

Wśród odrzuconych poprawek znalazły się wnioski opozycji, które przewidywały m.in. zakaz dopuszczania do obrotu materiału siewnego modyfikowanego genetycznie, czy zakaz stosowania takiego materiału siewnego.

Jan Szyszko z PiS powiedział przed głosowaniem, że „dawno nie widział takiej niekompetencji rządu”, . – W wyborach parlamentarnych PO i PSL były całkowicie przeciwko GMO. Dlaczego w takim razie tej chwili wprowadzacie GMO?| – pytał Szyszko. Zaznaczył, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje słowa, bo – jak zapewniał – zna się na sprawie.

Skoro Prezydent RP Bronisław Komorowski jest niekompetentny, jak twierdzi jego kancelaria w związku z naszym Listem Otwartym do Prezydenta RP z 18.04.2012 r. który został uznany jako petycja 0578/12 Parlamentu Europejskiego, to dlaczego występuje z projektem ustawy, która godzi w każdego mieszkańca Polski i przyszłe pokolenia Polaków?

To jest zamach na życie Narodu Polskiego, na jego przyszłość !

Szanowny Panie Ministrze,czy chce Pan brać wraz z innymi udział w świadomym i celowym ludobójstwie i skazywać nawet siebie i swoją rodzinę ?

Żądamy, aby Pan Minister zrobił wszystko co możliwe, by nie dopuścić do podpisania tej haniebnej ustawy o nasiennictwie. Niech Pan uświadomi Prezydentowi RP na jakie niebezpieczeństwa narażają Naród Polski jego prawnicy z kancelarii.

Nie wierzymy w to, aby nasz Prezydent był w pełni świadomy konsekwencji tej ustawy, bo przecież spoczywa na nim konstytucyjny i moralny obowiązek obrony obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Panie Ministrze, to Pan jest organem administracji rządowej właściwym do spraw GMO w Polsce .cyt:Do zakresu działania ministra w zakresie GMO należy: wydawanie zgody na zamknięte użycie i zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, wydawanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów GMO, wywóz lub tranzyt produktów GMO, koordynacja kontroli i monitorowanie działalności regulowanej ustawą oraz koordynacja gromadzenia i wymiany informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO. Minister właściwy do spraw środowiska wdraża ponadto postanowienia Protokołu Kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym.

Wobec powyższego od Pana, jako Ministra Środowiska mamy bezwzględne prawo żądać niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska z zakresie GMO

poprzez natychmiastowe i bezwzględne zakazy:

 1. zakaz sprowadzania: nasion i pasz z GMO oraz innych zmodyfikowanych genetycznie materiałów biologicznych

 2. zakaz obrotu i tranzytu wszelkich zmodyfikowanych genetycznie materiałów biologicznych.
 3. zakaz jakichkolwiek doświadczeń i eksperymentów z GMO.

Mamy prawo żądać by wzorem innych państw wprowadzone zostały zakazy dotyczące GMO, by Polska stała się wolna od GMO a równocześnie naciski ludobójczych i depopulacyjnych globalnych korporacji stanowczo odparte.

Niemcy zakazały upraw GMO*, ponieważ:

nie zbadane są konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi”

Austria zakazała upraw GMO, ponieważ:

nie da się zachować różnorodności biologicznej jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO”

Francja zakazała upraw GMO, ponieważ:

rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając ekologiczne uprawy”

Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ:

proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny”

(Podstawą prawną krajowych zakazów była “klauzula bezpieczeństwa” zawarta w unijnej dyrektywie 2001/18 dotyczącej GMO. Kierując się wynikami badań nad GMO, prowadzonymi na całym świecie, rządy sześciu państw uznały, że genetycznie modyfikowana kukurydza może zagrozić różnorodności biologicznej na ich terenach. Ponadto 8 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kraje członkowskie mogą wprowadzić zakazy upraw poszczególnych gatunków GMO na podstawie rozporządzenia 1829/2003.)

Opracowany przez 400 naukowców i sygnowany przez 58 rządów krajów całego świata, opublikowany na zlecenie ONZ i Banku Światowego w kwietniu 2008 raport nt. rolnictwa na naszym globie pt. „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój”, jasno stwierdza, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu głodu, biedy, czy zmian klimatycznych.

Jedynie stanowcze zakazy dotyczące GMO są szansą zapewnienie bezpieczeństwa życia ludzi i środowiska.

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

LOWOBYWATEL

#1904 Jest 50 powodów aby koniecznie i niezwłocznie zakazać GMO.

2012-11-11 09:32

#1903: LOWOBYWATEL - Re: Zdjęcie z protestu przed Ministerstwem Środowiska -19.07.2012 r. r.

Prosimy o niezwłoczne poprawienie błędu w nagłówku strony internetowej cytat : “ Ministerstwo Środowiska, Rzeczpospolita Polska” na Rzeczypospolita Polska

www.mos.gov.pl/kierownictwo/cv/1.html

Łowicz, 09.11.2012r.

Pan

Marcin Korolec

Minister Środowiska

Rzeczypospolita Polska

O zakazy GMO

List Otwarty do Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.04.2012 r. uznany jako petycja nr. 0578/12 Parlamentu Europejskiego.

Panie Ministrze,

Pan jest Ministrem od Ochrony Środowiska Życia Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej  i jest Pan konstytucyjnie zobowiązany do chronienia środowiska życia człowieka a nie do podejmowania działań niszczących to środowisko.

Doczekaliśmy czasu, że sprawy bezpieczeństwa środowiska sprowadzono do absurdu. Bezpieczeństwo środowiska nie powinno  podlegać  żadnym negocjacjom ani głosowaniom. Przy głosowaniach przewaga paru głosów staje się wyrokiem śmierci na miliony ludzi tak jak w głosowaniu nad ustawą o nasiennictwie w Sejmie w dniu 09.11.2012r.

www.tvpparlament.pl/aktualnosci/sejm-uchwalil-ustawe-o-nasiennictwie/9053489

Sejm uchwalił bez poprawek ustawę o nasiennictwie, której projekt przygotował prezydent. Nie przeszła żadna poprawka opozycji, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów, 202 było przeciw.

Wśród odrzuconych poprawek znalazły się wnioski opozycji, które przewidywały m.in. zakaz dopuszczania do obrotu materiału siewnego modyfikowanego genetycznie, czy zakaz stosowania takiego materiału siewnego.

Jan Szyszko z PiS powiedział przed głosowaniem, że „dawno nie widział takiej niekompetencji rządu”, . – W wyborach parlamentarnych PO i PSL były całkowicie przeciwko GMO. Dlaczego w takim razie tej chwili wprowadzacie GMO?| – pytał Szyszko. Zaznaczył, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje słowa, bo – jak zapewniał – zna się na sprawie.

Skoro Prezydent RP Bronisław Komorowski jest niekompetentny, jak twierdzi jego kancelaria w związku z naszym Listem Otwartym do Prezydenta RP z 18.04.2012 r. który został uznany jako petycja 0578/12 Parlamentu Europejskiego, to dlaczego występuje z projektem ustawy, która godzi w każdego mieszkańca Polski i przyszłe pokolenia Polaków?

To jest zamach na życie Narodu Polskiego, na jego przyszłość !

Szanowny Panie Ministrze,

czy chce Pan brać wraz z innymi udział w świadomym i celowym ludobójstwie i skazywać nawet siebie i swoją rodzinę ?

Żądamy, aby Pan Minister zrobił wszystko co możliwe, by nie dopuścić do podpisania tej haniebnej ustawy o nasiennictwie.

Niech Pan uświadomi Prezydentowi RP na jakie niebezpieczeństwa narażają Naród Polski  jego prawnicy z kancelarii.

Nie wierzymy w to, aby nasz Prezydent był w pełni świadomy konsekwencji tej ustawy, bo przecież spoczywa na nim konstytucyjny i moralny obowiązek obrony obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Panie Ministrze,

to Pan jest organem administracji rządowej właściwym do spraw GMO w Polsce,

cyt: www.mos.gov.pl/artykul/wersja/2086_archiwum/24812_gmo.html

”Do zakresu działania ministra w zakresie GMO należy: wydawanie zgody na zamknięte użycie i zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, wydawanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów GMO, wywóz lub tranzyt produktów GMO, koordynacja kontroli i monitorowanie działalności regulowanej ustawą oraz koordynacja gromadzenia i wymiany informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO. Minister właściwy do spraw środowiska wdraża ponadto postanowienia Protokołu Kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym.”

Wobec powyższego od Pana, jako Ministra Środowiska mamy bezwzględne prawo żądać niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO  poprzez  natychmiastowe i bezwzględne zakazy:

 1. zakaz sprowadzania: nasion i pasz z GMO oraz innych zmodyfikowanych genetycznie materiałów biologicznych
 1. zakaz obrotu i tranzytu wszelkich zmodyfikowanych  genetycznie materiałów biologicznych.
 2. zakaz jakichkolwiek doświadczeń i eksperymentów z GMO.

Mamy prawo żądać by wzorem innych państw  wprowadzone zostały zakazy dotyczące GMO, by Polska stała się wolna od GMO a równocześnie stanowczo odparte naciski ludobójczych i depopulacyjnych globalnych korporacji.

www.alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo

Niemcy zakazały upraw GMO*, ponieważ:

„nie zbadane są konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi”

Austria zakazała upraw GMO, ponieważ:

„nie da się zachować różnorodności biologicznej jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO”

Francja zakazała upraw GMO, ponieważ:

„rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając ekologiczne uprawy”

Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ:

„proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny”

(Podstawą prawną krajowych zakazów była “klauzula bezpieczeństwa” zawarta w unijnej dyrektywie 2001/18 dotyczącej GMO. Kierując się wynikami badań nad GMO, prowadzonymi na całym świecie, rządy sześciu państw uznały, że genetycznie modyfikowana kukurydza może zagrozić różnorodności biologicznej na ich terenach. Ponadto 8 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kraje członkowskie mogą wprowadzić zakazy upraw poszczególnych gatunków GMO na podstawie rozporządzenia 1829/2003.)

Opracowany przez 400 naukowców i sygnowany przez 58 rządów krajów całego świata, opublikowany na zlecenie ONZ i Banku Światowego w kwietniu 2008 raport nt. rolnictwa na naszym globie pt. „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój”, jasno stwierdza, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu głodu, biedy, czy zmian klimatycznych.”

Jest  50 powodów aby koniecznie i niezwłocznie zakazać GMO.

maciejka.nowyekran.pl/post/79349,50-powodow-dlaczego-natychmiast-nalezy

Jedynie stanowcze zakazy dotyczące GMO są szansą  zapewnienia bezpieczeństwa życia ludzi i środowiska.

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU


LOWOBYWATEL
Gość

#1905 Re: Jest 50 powodów aby koniecznie i niezwłocznie zakazać GMO.

2012-11-11 22:23

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-11-12 14:19


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-11-12 14:21


LOWOBYWATEL

#1908 Re: Re: Jest 50 powodów aby koniecznie i niezwłocznie zakazać GMO.

2012-11-12 18:32

#1905: LOWOBYWATEL - Re: Jest 50 powodów aby koniecznie i niezwłocznie zakazać GMO.

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za poparcie tej petycji, za interesowanie się forum i losami naszej działalności.

Aby nie poszło na marne nasze wołanie w Parlamencie Europejskim, 09.10.2012r. o ratunek dla zniewolonej Polski  i zmanipulowanych Polaków prosimy o  szerokie rozpowszechnianie treści naszych ogłoszeń pod petycją :protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze a w pierwszej kolejności listów do Ministra Środowiska z 9.11.2012r.

W związku z brakiem reakcji Prezydenta RP i Ministra Środowiska na nasz list otwarty z 18.04.2012r., konieczna staje się masowa akcja wysyłania emaili, umieszczania na profilach portali społecznościowych, na blogach i stronach internetowych, drukowania i wrzucania do skrzynek pocztowych czy też rozdawania wśród znajomych i sąsiadów.

Celowo stworzono nam Polakom sytuację , abyśmy byli całkowicie pochłonięci własnymi codziennymi sprawami, zabieganiem o przetrwanie, o byt własny i swoich rodzin.

Jednak, jeśli chcemy przetrwac jako naród, jako rodzina to musimy zrobić wszystko co możliwe, aby równocześnie każdy z osobna przeciwstawił się machinie zła chociażby w zaproponowanej przez nas formie. Wtedy poczujemy swoją moc i pokonamy bezradność.

Zjednoczeni będziemy stanowić nieprawdopodobną siłę, która będzie w stanie ochronić nasze życie i wszystkich ludzi na Ziemi.

Ponadto informujemy, że dzisiaj w komentarzach pod petycją siły wrogie Narodowi Polskiemu dopuściły się oszczerczych wpisów i gróźb karalnych łącznie z wykorzystaniem wizerunku Teresy Wojda i manipulacji haseł na plakatach w ramach powszechnie stosowanej inwigilacji.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-11-12 19:26


LOWOBYWATEL

#1910 STOP INWIGILACJI POLAKÓW W POLSCE ! STOP ŁAMANIU PRAW OBYWATELSKICH !

2012-11-12 20:04

#1908: LOWOBYWATEL - Re: Re: Jest 50 powodów aby koniecznie i niezwłocznie zakazać GMO.

Żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań. Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"

2012-10-11 22:49  

http://www.petycjeonline.com/images/edit.png...

Edytuj

Szanowni Państwo,


Dziękujemy wszystkim za złożone podpisy, rozpowszechnianie  tej petycji i naszych wystąpień, oraz za poparcie naszych działań, które pomimo wielu przeszkód, nieustannie prowadzimy.

Dla odwiedzających po raz pierwszy forum petycji  faktycznie może wydawać się wszystko mało przejrzyste ze względu na ograniczone możliwości strony petycjeonline.com.

Przepraszamy, ale nie mamy innych możliwości ani  czasu i pieniędzy na prowadzenie strony internetowej.

Sytuacja Narodu Polskiego wymaga niezwłocznych, zdecydowanych działań.
Działalność statutowa  na niwie kultury ludowej, prowadzenie stowarzyszenia, zespołu "Łowiczanie", organizacja imprez dla turystów z kraju i zagranicy  itp. pochłaniają wiele czasu a przy tym mamy też swoje rodziny.

Nasza społeczna  działalność w Inicjatywie Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi jest w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie".

Przyznajemy, że sprawy są zagmatwane i trudne dla przeciętnego odbiorcy lecz," nie ma nic trudnego dla chcącego ", zwłaszcza gdy w grę wchodzi  walka o prawo do życia dla siebie, swojej rodziny, bliskich, znajomych i całego Narodu Polskiego.

Każdemu z nas Polaków, trzeba się wznieść ponad przeciętność, bo sytuacja Narodu Polskiego jest wyjątkowo trudna.

Sytuacja Narodu Polskiego wymaga patrzenia perspektywą dobra wspólnego.
Tylko taka perspektywa daje szanse na przywrócenie normalności i wywalczenie dla siebie i rodziny bezpiecznego miejsca do życia.

Polacy, odwagi !
Pora stanąć ramię w ramię i wyrazić stanowczy sprzeciw wobec niszczycielskich działań sił wrogich Narodowi Polskiemu.

Z wyrazami szacunku i poważania


Mgr Maria Bejda,
Prezes Teresa Wojda


Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
______________________________________________________________________________

ODEZWA


Do wszystkich Polaków,

Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów,

Dowódców Wojska, Policji, Wszelkich Służb,

Żołnierzy, Policjantów, Urzędników dla których

Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym,


Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego narodu.
Stańcie w obronie praw i własności Narodu Polskiego !
To Wasza powinność wobec Narodu, Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr.
Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się obce, wrogie narodowi siły, które Waszymi rękoma już dokonują zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny.
Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi.
Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach zaplanowanej strategii "Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności", którą proponuje rząd wyłoniony w wyniku sfałszowanych wyborów parlamentarnych.

BŁAGAMY, BROŃCIE NARODU POLSKIEGO.
BROŃCIE NASZEJ OJCZYZNY PRZED ZAGŁADĄ !

Żaden naród nie może zrezygnować
ze swoich praw do wolności i z własnych zadań.
Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest
obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"

- Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
Przedstawiciele Forum Organizacji Pozarządowych
Na Rzecz Obrony Praw i Własności Narodu.
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Maria Bejda, Teresa Wojda
Łowicz, 2 stycznia 2012r.

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-11-12 20:50


gość

#1912 Aż do 2022 będziemy kupować od Rosji 1,5 raza więcej gazu niż potrzebujemy, bez prawa odsprzedaży.

2012-11-12 22:26

Polska umorzyła Gazpromowi 1.2 mld złotych długu... a raczej antypolski  nie-rząd umorzył....

Gazpromowi 1,2 mld złotych długu,

 

Z Gazpromem układają się koncerny amerykańskie wydobywajace gaz w Polsce.

To  nie inicjatywy obywatelskie w Europie i w Polsce podpisywały zdradzieckie umowy.

 

"Wiadomo dlaczego między rządem  Tuska a Moskwą
zawarto kuriozalnie niekorzystną dla Polski  umowę na rosyjski gaz...
Redakcja "Najwyższego Czasu" dotarła do tekstu dwóch protokołów podpisanych w dniu 29.10.2010
przez Waldemara Pawlaka i wicepremiera rosyjskiego rządu Igora Sieczina.
Zmieniają one kontrakt jamalski podpisany w 1993 r. i zawierają postanowienia skrajnie
niekorzystne dla strony polskiej.

Aż do 2022 będziemy kupować od Rosji 1,5 raza więcej gazu niż
potrzebujemy, bez prawa odsprzedaży.
Uniemożliwi to dywersyfikację źródeł jego dostaw. Polski rząd stracił kontrolę nad
Europol Gazem SA, a spółka ta nie może już ustalać cen przesyłu.

Z kolei po 2022 roku zgodnie z umową będziemy
kupować niemal cztery razy więcej gazu.
Rząd Polski zgodził się na ceny przesyłu nieuwzględniające unijnych przepisów, co
może skutkować karami nałożonymi przez KE. Co więcej, Polska umorzyła
Gazpromowi 1,2 mld złotych długu,

Szymowski pisze:"Mamy, więc do czynienia z gigantyczną aferą, której
skutki będziemy odczuwać, przez co najmniej 11 lat."
Zrzeszone organizacje patriotyczne USA i Kanady

#1913 Trzeba Krzyczeć!

2012-11-12 22:35

#1910: LOWOBYWATEL - STOP INWIGILACJI POLAKÓW W POLSCE ! STOP ŁAMANIU PRAW OBYWATELSKICH !

Opamiętaj się nieświadomy Narodzie,

okradziony i zniewolony, czy nie wiesz kto rządzi Tobą, w jakiej Polsce żyjesz i dokąd zmierzasz?

Kraj, który nie ma przemysłu ani rolnictwa narodowego nie jest państwem, tylko kolonią, rynkiem zbytu i tanią siłą roboczą.

Nakazem chwili jest ratowanie Kraju i Narodu poprzez mobilizację wszystkich sił narodowo-patriotycznych do walki z wrogiem, który usadowił się w strukturach państwa.

Należy brać ster państwa w ręce Polaków i powiedzieć dość handlowania Polską i niszczenia dorobku całych pokoleń!

Polska jest własnością Polaków.

Tylko oni mają prawo decydować o losach własnej Ojczyzny a nie mniejszości narodowe i obcy- wrogowie Polski, którzy wykąpali w morzu krwi i usiali mogiłami w nazizmie, komunizmie i obecnym globaliźmie liberalnym.

Organizacje polonijne USA i Kanady

#1914 Re: Trzeba Krzyczeć!

2012-11-12 23:03

#1913: Zrzeszone organizacje patriotyczne USA i Kanady - Trzeba Krzyczeć!

Nie wierzyłem plotkom chodzącym w kuluarach Sejmu o sfałszowanym refendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej , więc poszukałem ludzi z pierwszego rzędu, Borowskiego i Kwaśniewskiego.

Te plotki okazały sie prawdą:

do referendum poszło 45,3 % Polaków, sfałszowano na 58% przy wymaganym ponad 50 %.

By ukryć oszustwo, po upływie 30 dni od podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o ważności referendum, komisarz wyborczy nakazał organom państwa na podstawie Dz.U., Nr.102 rozporządzenia ministra z 03.06.2003r. zniszczenie dokumentów referendum tj. spisu wyborców, kart do głosowania w obwodzie, protokółów o wyniku referendum.

W pierwszym dniu do referendum poszło zaledwie 17% obywateli. W drugim dniu złamano ciszę wyborczą, wypędzając Polaków z domów przed zamknięciem lokali wyborczych.

Polacy błagam Was obudźcie się !

Wszyscy premierzy i Prezydenci są Żydami i wraz z żydowskimi partiami brali i biorą udział w likwidacji mienia narodowego i Polski .

POLAKU OBUDŹ SIĘ !

OBUDŹ INNYCH !

TO SPISEK PRZECIWKO OJCZYŹNIE I PRZECIWKO TOBIE !

Ten wpis został usunięty przez autora (Pokaż szczegóły)

2012-11-12 23:12


Psychole do więzienia za sianie nienawiści!

#1916 O k...! Co za forum psycholi!

2012-11-13 00:21

"Wszyscy premierzy i Prezydenci są Żydami i wraz z żydowskimi partiami brali i biorą udział w likwidacji mienia narodowego i Polski" - pierdzieleni faszyści i psychole!!!
Leczyć się trzeba a nie straszyć Żydami i łupkami!!!
Wszystkie śmieci złażą się na to forum i wylewają swoje chore obsesje!
Polak

#1917 Re: Re: Trzeba Krzyczeć!

2012-11-13 14:35

#1914: Organizacje polonijne USA i Kanady - Re: Trzeba Krzyczeć!

Faktycznie, tylko prawda nas Polaków wyzwoli! Tylko prawda o koczownikach nas wyzwoli!

Fakty mówią same za siebie

#1918 Re: Re: Re: Trzeba Krzyczeć!

2012-11-13 18:54

#1917: Polak - Re: Re: Trzeba Krzyczeć!

4 miliony Żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów - według oświadczenia Szymona SZURMIEJ w Telewizji Warszawskiej.
Udokumentowanych jest w zasobach archiwalnych MSW 2 miliony i 700 tysięcy, w czym olbrzymia liczba Żydów ukrywających swoje pochodzenie.

Większość Żydów zajmuje kluczowe stanowiska w masmediach, kulturze, polityce i gospodarce.

Żydzi twierdzili, ze w obozach zginęło 3 ml 400 tys. czyli 100% ludności żydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podają 110 tysięcy.
Przed i w 1939 roku Żydzi polscy uszli przeważnie do Związku Sowieckiego. Oni powrócili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego.
Jakub Berman i inni żydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili władze "zydokomuny" terrorem.

Wyszkoleni przez NKWD Żydzi z Rosji tworzyli 70% ilości "pracowników" i cale kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa.

Ludzie ginęli jak za czasów bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotów przeszedł przez ciężkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach.

1 milion 100 tysięcy wywieziono do gułagów w Związku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysięcy inteligencji mogącej utworzyć administracje państwa.

Nieokreślona liczbę patriotów z AK, SZ., Bach i opozycje rozstrzelano, zamęczono na śmierć lub latami trzymano w więzieniach.


W walce z okupantem hitlerowskim zginęło 10% stanu żołnierzy AK. Pod okupacja sowiecka zginęło 90%.
Żydzi polscy szpiclowali i wyszukali opozycje polska i sporządzili listy w Gminach Żydowskich, według których NKWD zlikwidowało polskich patriotów.


W 1989 przeprowadzono "holocaust" na narodzie polskim postanowieniem tajnego rzadu żydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastował kraj "prywatyzacja" i lichwiarskim zadłużeniem przeprowadzonym głownie przez Żydów Sachsa i Sorosa.
Obecna elita polityczna to dzieci morderców, jak W. Cimoszewicz i M. Borowski. Ich rodowód polityczny to PKP, PPR, PZPR, UW i UP.
Kiedy Natanyahu przyjedzie do USA, to spotyka się z organizacjami żydowskimi. Kiedy Cimoszewicz, KWASNIEWSKI przyjechali to - tez, ale nie spotkali się z Kongresem Polskim i uchodźcami polskimi.


Żydzi zmienili nazwiska, niektórzy nawet imiona rodziców i obecnie pozują na najlepszych Polaków.
Żydzi kształcili się korzystając z przywilejów w "zydokomunie", a obecnie kształcą następny swój miot w prywatnych szkołach i uniwersytetach granicznych.

Przykład: Hanna Suchocka (Haik Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel).
Hanna Suchocka (Haik Silberstein) uczestniczyła w ostatniej konferencji Bilderbergow. Jej uzgodnienia tam SA trzymane w tajemnicy przed Polakami.


Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, ze Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ja zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.

Wyniki wyborów ulęgły dystorsji przez zawile i pokrętne ordynacje.
Ksiądz prałat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musiał okazać się świadectwem, ze jest Polakiem wywodzącym się z conajmniej trzech pokoleń polskich i nie ze zdrajców ojczyzny (nie daleko pada jabłko od jabłoni), żeby Polska była Polska. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji.


Jednak Żydzi kontrolują 90% prasy a także wydawnictwa, telewizję i radio i urabiają opinie wyborców propagandą. Powodują oni podwójnym standardem prawdy . Dezinformacja zamęt w społeczeństwie, demoralizacje, podważają katolicyzm, z którego Narod czerpie swoja sile, poprzez sprzeciwianie się naukom Kościoła itd. W Polsce, jak w USA, obowiązuje Political Correctness (poprawność polityczna). "Gazeta Wyborcza" i "Nie" to gazety żydowskie. Żydostwo stworzyło państwo w państwie.


2 tysiące agentów Mosadu spenetrowało gospodarkę i politykę.

Plany Żydów:


- wyniszczyć kraj finansowo;
- pozbawić 5 milionów pracowników posad poprzez zrujnowanie zakładów pracy, nawet tych które przetrwały od 1918 roku;
- zrujnować rolnictwo aby 3 miliony rolników emigrowało "za chlebem";
- "oczyścić" kraj z inteligencji patriotycznej;
- wyludnić kraj innymi sposobami do liczby 15 milionów Polaków, którzy będą służyć kolonizatorom żydowskim za wyrobników;
- zwiększyć opłaty za uniwersyteckie studia i naukę w szkołach średnich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wykształcenie niezbędne do najemnej pracy w resorcie usług i pracy robotniczej według schematu wypracowanego na Palestyńczykach.


To tylko krótki rys naszej najnowszej historii, ale warto go poznać i z tą wiedzą dokonywać wyborów.


Gość

#1919 Trzeba Krzyczeć!

2012-11-13 20:37

Prosimy o zaprzestanie wprowadzania tekstów na temat mniejszości narodowych  w Polsce.

Dziękujemy.

M.B.

Młody

#1920 Polacy doskonale znają...

2012-11-13 20:51

To pewnie tylko dla utrwalania wiedzy są wprowadzane informacje o Żydach bo Polacy doskonale znają.
LOWOBYWATEL

#1921 Re: Re: NIE ODDAWAJMY SWEGO ŻYCIA W RĘCE TRUCICIELI !

2012-11-15 00:56

#1896: - Re: NIE ODDAWAJMY SWEGO ŻYCIA W RĘCE TRUCICIELI !

http://expresskaszubski.pl/pictures/2012-11/marc-durand-raport-polska-wersja.pdf

Podsumowanie:


Eksploatacja niekonwencjonalnych złóż węglowodorów pociąga za sobą poważne obawy z uwagi na ryzyko
geotechniczne. Ryzyko związane jest z nieodwracalną zmianą przepuszczalności utworu geologicznegow całkowitej
objętości. Mówimy tu o masywach skalnych o powierzchni ponad 10 tys. km2 i setek metrów grubości, gdzie
wykonane są dziesiątki tysięcy wierceń horyzontalnych [1] i zastosowana jest na dużą skalę nową technologia o nie
obliczonych skutkach.

Bez wątpienia mamy tu do czynienia z bezprecedensowym eksperymentem w przemyśle
mineralnym. Jako proces mający miejsce na skalę geologicznego czasu zaczęta migracja metanu do nowo
utworzonych szczelin będzie kontynuował co najmniej tysięcy lat. Proporcja gazu, który migrował w bardzo krótkim
okresie eksploatacji handlowej to tylko 20% gazu objętego w procesie.

Likwidacja odwiertów wiertniczych po zakończeniu eksploatacji złóż nie gwarantuje jednak długoterminowej szczelności instalacji na skalę czasu geologicznego. Więc, w odróżnieniu od otworów wiertniczych wykonanych na złożach konwencjonalnych, zlikwidowane odwierty wiertnicze, które zostały wykonane na złożach niekonwencjonalnych nie powinne być nigdy opuszczone. Otwory te powinne ulegać długoterminowej kontroli, co wymaga wprowadzenia specyficznego systemu
zarządzania.

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-11-18 19:55


Młody

#1923 Re: Re: Re: NIE ODDAWAJMY SWEGO ŻYCIA W RĘCE TRUCICIELI !

2012-11-18 20:08

#1921: LOWOBYWATEL - Re: Re: NIE ODDAWAJMY SWEGO ŻYCIA W RĘCE TRUCICIELI !

http://gazlupkowy.pl/batalia-o-gaz-lupkowy-w-parlamencie-europejskiemu-na-ostatniej-prostej/

Z centrum Polski pisze:

Zamieszanie z wydobywaniem węglowodorów i gorączka gazowa ma jeden cel- depopulację świata w tym i Polski.
Jak można w ogółe glosować w temacie truć czy nie truć a i jeszcze ugrywać zostawiając sprawę w gestii rządów, które reprezentują obce interesy w tym NWO!
Parlament Europejski będzie się przyglądał jak rządy niszczą narody poprzez terror łapówkowy, terror gazowy?…

 

To nie Inicjatywy Obywatelskie lecz Rząd D. Tuska zawarł kuriozalnie niekorzystną dla Narodu Polskego umowę.

 

"Wiadomo dlaczego między rządem  Tuska a Moskwą
zawarto kuriozalnie niekorzystną dla Polski  umowę na rosyjski gaz...
Redakcja "Najwyższego Czasu" dotarła do tekstu dwóch protokołów podpisanych w dniu 29.10.2010
przez Waldemara Pawlaka i wicepremiera rosyjskiego rządu Igora Sieczina.
Zmieniają one kontrakt jamalski podpisany w 1993 r. i zawierają postanowienia skrajnie
niekorzystne dla strony polskiej.

Aż do 2022 będziemy kupować od Rosji 1,5 raza więcej gazu niż
potrzebujemy, bez prawa odsprzedaży.
Uniemożliwi to dywersyfikację źródeł jego dostaw. Polski rząd stracił kontrolę nad
Europol Gazem SA, a spółka ta nie może już ustalać cen przesyłu.

Z kolei po 2022 roku zgodnie z umową będziemy
kupować niemal cztery razy więcej gazu.
Rząd Polski zgodził się na ceny przesyłu nieuwzględniające unijnych przepisów, co
może skutkować karami nałożonymi przez KE. Co więcej, Polska umorzyła
Gazpromowi 1,2 mld złotych długu,

Szymowski pisze:"Mamy, więc do czynienia z gigantyczną aferą, której
skutki będziemy odczuwać, przez co najmniej 11 lat."

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-11-18 21:47


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2012-11-19 02:14

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...