PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Quoted post

LOWOBYWATEL
Gość

#2238 "Remediacja" przy wydobywaniu węglowodorów nie uchroni przed zniszczeniem środowiska !

2014-02-10 19:54

"Ograniczeniu możliwości wystąpienia powyżej wspomnianych sytuacji służy zastosowanie przez Inwestorów szeregu działań minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii oraz ich wpływu na środowisko (np. systemy alarmowe, zabezpieczenia przeciwerupcyjne, wanny wychwytowe itp.). Niemniej jednak, przypadku przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych stężeń substancji w glebie na skutek ich przeniknięcia do środowiska glebowego, istnieje konieczność zastosowania działań remediacyjnych po wstępnym usunięciu substancji uwolnionej do środowiska (działania natychmiastowe w sytuacjach zaistniałych awarii).

Remediacja jest zespołem działań służących oczyszczeniu środowiska (w tym gruntu, wody itd.) oraz łagodzeniu skutków zanieczyszczenia dla ludzkiego zdrowia i środowiska poprzez redukcję z poziomu „nieakceptowalnego” do poziomu bezpiecznego.

"Remediacja"  przy wydobywaniu węglowodorów  nie uchroni  przed zniszczeniem środowiska !

To jedynie zasłona dymna  zabójczej technologii hydraulicznego szczelinowania!

Gaz ze złóż niekonwencjonalnych a remediacja

http://gazlupkowy.pl/wp-content/themes/GazLupkowy/images/calendar.png...

Dodano: 31 października 2013 | Autor: Barbara Nawrot, Paul McNally

Rozpoznawanie i eksploatacja złóż gazu ze skał łupkowych jest obecnie rozwijającą się gałęzią gospodarki w Polsce. Inwestorzy prowadzą badania na podstawie 105 koncesji wydanych przez Ministerstwo Środowiska, w obrębie których dotychczas wykonano 51 odwiertów, w tym 20 poddano procesowi szczelinowania.

Prowadzenie prac rozpoznawczych oraz eksploatacja z użyciem sprzętu i środków chemicznych wiąże się z możliwością wystąpienia awarii skutkującej wyciekiem lub rozlewem płuczki wiertniczej, płynów szczelinujących, płynu powrotnego, odpadów, tudzież paliwa czy olejów mineralnych. Sytuacja taka może zaistnieć zarówno na terenie wiertni jak i w trakcie transportu wyżej wymienionych substancji do i z terenu wiertni. Zatem teren wiertni, tereny sąsiadujące, jak i drogi transportu mogą być narażone na wystąpienie potencjalnego oddziaływania na środowisko w wyniku przedostania się do środowiska takich substancji jak: baryt, metale, węglowodory aromatyczne, inne ropopochodne, alkany C14‐C25, aniony, kationy, chlorki, występujące w wyżej wymienionych środkach chemicznych. Należy jednak podkreślić, iż z uwagi na wysokie wymagania względem BHP i ochrony środowiska w trakcie wydobywania kopalin otworami wiertniczymi tego typu awarie zdarzają się sporadycznie.

Ograniczeniu możliwości wystąpienia powyżej wspomnianych sytuacji służy zastosowanie przez Inwestorów szeregu działań minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii oraz ich wpływu na środowisko (np. systemy alarmowe, zabezpieczenia przeciwerupcyjne, wanny wychwytowe itp.). Niemniej jednak, przypadku przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych stężeń substancji w glebie na skutek ich przeniknięcia do środowiska glebowego, istnieje konieczność zastosowania działań remediacyjnych po wstępnym usunięciu substancji uwolnionej do środowiska (działania natychmiastowe w sytuacjach zaistniałych awarii).

Remediacja jest zespołem działań służących oczyszczeniu środowiska (w tym gruntu, wody itd.) oraz łagodzeniu skutków zanieczyszczenia dla ludzkiego zdrowia i środowiska poprzez redukcję z poziomu „nieakceptowalnego” do poziomu bezpiecznego.

Remediacji zanieczyszczonego gruntu można dokonać poprzez:

 • usunięcie lub rozkład zanieczyszczeń;
 • przekształcenie zanieczyszczeń w formy mniej toksyczne, mobilne lub reaktywne;
 • zaburzenie lub eliminację dróg ich przemieszczania.

Na proces remediacji składa się szereg etapów, począwszy od szczegółowej charakterystyki terenu w ramach studium rozpoznawczego. Studium rozpoznawcze obejmuje rodzaj medium poddawanego oczyszczaniu (gleba, woda gruntowa, osady itp.), substancje chemiczne stanowiące zagrożenie, specyfikę warunków lokalnych oraz skalę zanieczyszczenia. Badania gleby mogą wymagać szczegółowej analizy jej właściwości chemicznych i fizycznych oraz weryfikacji obecności wody gruntowej, tak aby możliwa była remediacja z zastosowaniem jak najbardziej optymalnej technologii.

Technologię remediacji dobiera się najczęściej w drodze sporządzania studium wykonalności projektu remediacyjnego. Stosuje się wówczas, między innymi, poniższe kryteria wyboru służące znalezieniu najlepszego rozwiązania:

 • ogólna ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska;
 • zgodność z obowiązującymi przepisami;
 • krótko‐ i długoterminowa skuteczność;
 • redukcja toksyczności, mobilności i objętości zanieczyszczenia;
 • możliwość zastosowania;
 • koszt;
 • akceptowalność społeczna.

Konieczne jest również zdefiniowanie skali działań, głównie poprzez określenie objętości zanieczyszczonego gruntu, jak też dopasowanie metody do przyszłego przeznaczenia danego terenu. Kiedy określone zostaną wszystkie powyższe czynniki, można dokonać wyboru fizycznej, chemicznej lub biologicznej technologii remediacji do zastosowania in‐situ lub ex‐situ, czyli w miejscu wystąpienia zanieczyszczenia lub poza nim, pamiętając o konieczności wykopania zanieczyszczonej gleby na powierzchnię w przypadku remediacji ex‐situ.

Spośród wielu dostępnych technologii remediacyjnych przy pracach poszukiwawczo‐rozpoznawczych za gazem z łupków w Stanach Zjednoczonych, w miejscu wystąpienia zanieczyszczenia (in‐situ) najczęściej stosuje się: i) bioremediację; ii) stabilizację/solidyfikację/immobilizację chemiczną. Z kolei do najpowszechniej stosowanych technologii ex-situ należą: i) depozycja na składowisku; ii) desorpcja termiczna; iii) landfarming.

Bioremediacja ma bardzo szerokie zastosowanie w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych, szczególnie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, a także alkanów czy chlorków, jednakże rezultaty jej stosowania widoczne są dopiero po dłuższym czasie. Stabilizacja, solidyfikacja oraz immobilizacja chemiczna mają zastosowanie do szybkiego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń nieorganicznych, szczególnie metali ciężkich, na danym terenie oraz na tereny przyległe.

Z kolei spośród metod ex‐situ najpowszechniejszą metodą jest usunięcie zanieczyszczonego gruntu i jego depozycja na składowisku odpadów. Desorpcja termiczna związków organicznych, najskuteczniejsza wobec lotnych związków organicznych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, odbywa się poprzez podgrzewanie zanieczyszczonej gleby do odpowiedniej temperatury umożliwiającej ewaporację. Para poddawana jest oczyszczaniu, a gleba może być wykorzystana ponownie w tym samym miejscu lub zdeponowana na składowisku. Landfarming jest metodą zmniejszającą stężenie zanieczyszczeń związkami ropopochodnymi poprzez przyspieszanie ich biodegradacji, aby osiągnąć wysoką skuteczność wymaga raczej stosowania na dużym obszarze.

Wszystkie opisane powyżej metody remediacji stosowane są z powodzeniem od wielu lat zarówno w przemyśle naftowym, jak i w innych obszarach gospodarki na świecie, a zatem po dostosowaniu do warunków lokalnych, mogą również znaleźć zastosowanie w trakcie rozpoznawania i eksploatacji złóż gazu ze skał łupkowych w Polsce.

mgr inż. Barbara Nawrot, Specjalista ds. środowiskowych, Golder Associates Sp. z  o.o., biuro w Warszawie, tel. +48 (22) 628‐09‐80, bnawrot@golder.com

Paul McNally, PMP, LEED AP, Starszy consultant, Golder Associates Inc., biuro w  Horseheads  (NY), USA, tel. +1 (607) 846‐3887, Paul_McNally@golder.com

http://gazlupkowy.pl/wp-content/uploads/2013/03/Golder-Associates-2.jpg...

Odpowiedzi

LOWOBYWATEL
Gość

#2239 Re: "Remediacja" przy wydobywaniu węglowodorów nie uchroni przed zniszczeniem środowiska !

2014-02-10 20:11:36

Łowicz, 06.11.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

 

Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Jose Manuel Barroso

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Herman Van Rompuy

Przewodniczący Rady Europejskiej

Szanowni Panowie,

jako autorki petycji w Parlamencie Europejskim 0578/2012  w obronie obywateli Europy w tym również  wszystkich mieszkańców terenów Polski dotkniętych przez wykonanie w Polsce ponad kilkunastu tysięcy odwiertów geologicznych w poszukiwaniu węglowodorów, gdzie zastosowano niszczącą, agresywną technikę hydraulicznego szczelinowania połączoną z użyciem materiałów wybuchowych występujemy ponownie o :

 • pokojowe odsunięcie od władzy elit politycznych  sprawujących urzędy od 1989r, z tzw.układu zdrady Magdalenkowej i postawienie ich przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości

 • zlikwidowanie systemów kontroli i zniewalania społeczeństw (INDECT, ECHELON,i inne)

 • zlikwidowanie sieci Agenda 21, która czuwa nad realizacją planów depopulacyjnych ludności świata

 • unieważnienie koncesji wydobywczych

 • wprowadzenie zakazu wykonywania badań geologicznych

 • wprowadzenie zakazu poszukiwania i wydobywania węglowodorów

 • wycofanie się z technologi CCS i handlu emisjami CO2

 • zakaz rozsiewania toksycznych chmur (chemtrails)

To jest nasze wołanie SOS dla Europy i  terenów rolniczych w Polsce, dla mieszkańców rolniczego terenu między Kutnem a Łowiczem, dla 30 tysięcznego miasta Łowicza, położonego w centrum Polski jak też całego gęsto zaludnionego terytorium Polski i Europy. Zamiana urodzajnych pól na pola wydobywcze będzie skutkować zniszczeniem rolnictwa oraz grozi katastrofą ekologiczną i humanitarną.

Już w Łowiczu i okolicy jest zatruta woda, a władze w Polsce jak i wymiar sprawiedliwości ignorują nasze prawa do życia w bezpiecznym środowisku z dostępem do zdrowej i czystej wody pitnej.

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała nas jak i 30 tys. mieszkańców za pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, jednak ze względu na zapewnienia Burmistrza Miasta Łowicza, że w Łowiczu nie powstanie wiertnia śledztwo zostało umorzone.

Już powstanie nawet tylko bazy na osiedlu mieszkaniowym jest zamachem na życie Polaków w Polsce, bowiem nic nie jest w stanie zapobiec degradacji środowiska życia człowieka i niszczenia nieodwracalnie zasobów wody pitnej i gruntowej przy zastosowaniu do odwiertów tak wielkiej ilości toksyn.

Szanowni Panowie,

Z jednej strony ustanawiacie dyrektywy ochrony siedlisk i gatunków ptaków oraz innych zwierząt, a z drugiej strony pozwalacie na ich niszczenie a przede wszystkim na degradację środowiska życia człowieka, co skutkować będzie stopniową depopulacją ludzkości, na którą nie ma i nie może być żadnego przyzwolenia.

Nieetyczne i niemoralne  jest by zamiast zapewnienia należnego każdemu człowiekowi bezpieczeństwa życia poddawać to niezbywalne prawo pod rygory głosowań, referendów czy miliona podpisów pod petycjami. Taka demokracja to droga do samozagłady!

Szanowni Panowie to wy decydujecie czy wziąć pod uwagę  czy zlekcewazyć wyniki głosowań w Parlamencie Europejskim  jak  też opinie i wnioski  obywateli unii zawarte w petycjach.

Tak więc cała władza jest w Waszych rękach chociaż nie zostaliście przez obywateli EU wybrani w   demokratycznych wyborach.

W związku brakiem reakcji na nasze wystąpienie z 03.07.2013 r. (wysłane pocztą 04.07.2013r.) jak też wiele innych, wysyłanych regularnie, oczekujemy odpowiedzi na następujące pytania:

1. dlaczego do dziś nie mamy odpowiedzi na naszą prośbę (korespondencja wysłana drogą emailową i pocztową 4.07.2013r.) o pomoc w pokojowym odsunięciu od władzy uzurpatorów wyłonionych  w wyniku sfałszowanych wyborów, doskonale udokumentowanych przez K.Puzynę www.umstno.blogspot, oraz  udowodnionego przez T.Cichockiego zamachu stanu w Polsce; www.tcichocki.pl , którzy zamierzają  zamienić 2/3 terytorium Polski na pola wiertnicze, co oznacza zniszczenie polskiego rolnictwa a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego Narodu Polskiego?

2. czy odpowiedzią instytucji unijnych, zamiast pomocy w pokojowym odsunięciu uzurpatorskich, wrogich Narodowi Polskiemu sił, jest  podjęcie szeroko zakrojonych działań zastraszających, wskazujących na gotowość podjęcia walki z bezbronnym Narodem Polskim?

3. czy odbywa się to za Waszą wiedzą i poparciem, co byłoby  niebywałym skandalem i  stałoby w wielkiej sprzeczności z wyróżnieniem instytucji unijnych Pokojową Nagrodą Nobla ?

4. czy odpowiedzią na nasze wystąpienie o udokumentowanym zamachu stanu w Polsce jest demonstracja siły przeciw narodom Europy poprzez manewry wojskowe na terytorium Polski ?  Dowód:” Steadfast Jazz 2013” / ruszyły manewry NATO “wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Steadfast-Jazz-2013-ruszyly-manewry-NATO,wid,16136427,wiadomosc.html?ticaid=1119dc

5. czy zaostrzenia przepisów o zgromadzeniach jak też zwiększenie uprawnień dla wszelkich służb w tym także obcych służb na terenie Polski jest wypełnianiem dyrektyw unijnych? Jeśli tak, to prosimy o wykładnię prawną; do jakich dyrektyw unijnych się to odnosi?

“El Mundo: Polska wśród krajów współpracujących z NSA” konflikty.wp.pl/kat,1020231,title,El-Mundo-Polska-wsrod-krajow-wspolpracujacych-z-NSA,wid,16125559,wiadomosc.html?ticaid=1119fb

6. czy zmasowane wprowdzenie systemów kontroli polskiego społeczeństwa i  wspieranie obecnego reźimu w Polsce przez instytucje unijne jest zgodne z  wolą suwerennych narodów Europy, które zostały wciągnięte do Unii   Europejskiej pod złudnymi  hasłami demokracji i respektowania praw obywatelskich a faktycznie zostały ubezwłasnowolnione?

7. kiedy władze  unijne  wycofają się z projektów dotyczących  kontroli społeczeństw a  wprowadzonych pod pretekstem walki z terroryzmem i przestępczością,  zwłaszcza w kontekście skandalu z podsłuchiwaniem  Angeli Merkel i innych polityków oraz wszystkich obywateli Unii Europejskiej przez tajne służby USA, których obiekty znajdują się m.in. na terytorium Polski.

“INDECT”/www.indect-project.eu/ ,

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego”

“John Kerry w Polsce. Ważne tematy: więzienia CIA i system Echelon”

gazetabaltycka.pl/promowane/john-kerry-w-polsce-wazne-tematy-wiezienia-cia-i-system-echelon

8. dlaczego nie wydano zakazu wstępu dla przedstawicieli koncernów wydobywczych do gmachów unijnych ?

link: 1) “ Branża gazu łupkowego wiąże się z Polską w walce z europejskimi przepisami.”

Corporate Europe Observatory - Komunikat prasowy, środa, 7 listopada 2012, w Brukseli .

mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=25feb8f9b6&view=att&th=13b58a0cb2019af6&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_h9bxgum10&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9SYKAIxTpSH5t_NOSg_Jo2&sadet=1354406525007&sads=uz17aMhGlvaxMLSdrJOHV7-C84Y

Według raportu Laury Weis:

Foot on the gas, lobbyists push for unregulated shale gas, Corporate Europe Observatory,

November 2012. corporateeurope.org/sites/default/files/publications/Article_Shale%20Gas%20Lobby_final.pdf

"Główni gracze w sektorze ropy i gazu próbują propagować cudowny obraz gazu łupkowego jako przyjazne dla środowiska  źródło paliwa. W tym celu zorganizowali już wiele bankietów i koktajli w różnych kręgach Europosłów. Przy okazji tych imprez o charakterze integracyjnym parlamentarzyści ci mogli delektować się pysznymi potrawami  i  jednocześnie  przekonać się o zaletach gazu łupkowego. Organizatorzy  usiłowali w ten sposób wprowadzić publicznych decydentów w błąd i jednocześnie walczyć z wszystkimi formami regulacji  prawnej, które mogłyby  się okazać bezcenne w przyszłości w walce o ochronę środowiska i ludzkie zdrowie. Aby osiągnąć ten cel - zainwestowali już miliony dolarów w działania lobbingowe w Brukseli”.

Raport udowadnia, że koncerny naftowe Exxon Mobil, Chevron, Statoil, Total i PGNiG Polska ściśle współpracują z firmami wyspecjalizowanymi w publics relations przy  organizowaniu w parlamencie różnych wydarzeń na rzecz obrony dobrego imienia przemysłu gazu  łupkowego. Działania wspierali Polscy posłowie razem z rządem polskim, który wykorzystał polską prezydenturę na czele  UE w 2011 r., aby promować swoją nową politykę energetyczną opartą na rozwoju gazu łupkowego. Podczas wyżej wymienionych wydarzeń niepokojące aspekty środowiskowe i zdrowotne związane z rozwojem przemysłu gazu łupkowego były całkowicie pominięte.”

9. czy wyciągnięto konsekwencje w stosunku do europosłów lobbujących na rzecz ludobójczych koncernów wydobywczych, o których pisałyśmy m.in. w naszym  wystąpieniu z 18.10.2012r. pt.:

O wprowadzenie zakazu poszukiwania i wydobywania węglowodorów, stosowania hydraulicznego szczelinowania i technologii CCS na terenie Unii Europejskiej”,?

Cytat: “Biorąc pod uwagę, że europosłowie z Polski służą koncernom wydobywczym a nie Narodowi Polskiemu powinni zostać odsunięci od głosowania za nieetyczną i niemoralną postawę wobec Narodu Polskiego. Mamy bezwzględne prawo i moralny obowiązek żądać odsunięcia Europosłów z Polski  od głosowania w sprawie gazu łupkowego jak też innych głosowań. Szkodzą oni nie tylko Polsce ale także Europie i powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieetyczną, niemoralną postawę oraz za działania na szkodę Narodu Polskiego i Europy. (..)Podczas warsztatów o gazie łupkowym 9.10.2012r. żaden z europosłów z Polski nie wsparł naszej petycji - listu otwartego do Prezydenta RP wystosowanego w obronie milionów  Polaków  w Polsce. List ten wystosowałyśmy w imieniu Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu a także z całego świata sygnatariuszy petycji przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”

10. kiedy  władze unijne wydadzą list gończy w stosunku do koncernów i firm przez nich utworzonych na których ciążą wyroki sądowe w innych częściach świata za niszczenie środowiska i praw człowieka takich jak np. Chevron ?

Linki: 1)Gaz łupkowy: Chevron w Polsce pomimo łamania praw człowieka”,damzuchowski.salon24.pl/376494,gaz-lupkowy-chevron-w-polsce-pomimo-lamania-praw-czlowieka, 2).“Brazylia wyrzuci Chevron ze swego kraju”;ebe.org.pl/energetyka-w-mainstreamie/brazylia-wyrzuci-chevron-ze-swego-kraju.html

11. czy Unia Europejska finansuje biura Agendy 21, która pod przykrywką zasad zrównoważonego rozwoju czuwa nad realizacją planów depopulacyjnych ludności świata nawet na poziomach lokalnych?

Linki:

1) Agenda 21-Czarny Dekalog NWO” , www.eioba.pl/a/479a/agenda-21-czarny-dekalog-nwo#ixzz2TBAb61Xm

Cytat: “To jest właśnie nowy system “Nowy Porządek Świata” aka “New World Order” aka “Nowy Socjalistyczny Porządek”, gdzie nie ma już żadnych przeciwstawnych tendencji. Nie ma ich ponieważ nie ma sprzeciwu. Pokój wg ludzi, którzy planują przyszłość tj rewolucjonistów i multimiliarderów, jest brakiem świadomości, jest wojną przeciwko świadomości, przeciwko wolnym umysłom. Pokój nastanie gdy wszelki opór będzie pokonany, nie tylko militarny, religijny czy ekonomiczny, ale przede wszystkim opór świadomości.

2)Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.”

3) “ONZ i Bank Światowy naciskają suwerenne kraje do przyjęcia dyktatu globalnej redukcji populacji.” ,

Cytat: Bank Światowy używa narzędzi finansowych by sprowadzić kraje narodowe na kolana, domagając się by te zmniejszyły liczbę swoich obywateli; ONZ gwarantuje polityczną legitymizację tych polityk wyludnienia (w ramach Agendy 21); Fundacje opracowują szczepionki przeciw płodności i genetycznie zmodyfikowaną żywność; Światowa Organizacja Zdrowia dba o "standardy” zdrowia i ich dystrybucję. Dzięki temu globalnemu konstruktowi, starannie skoordynowanej odgórnej strukturze, naukowa dyktatura usidliła całą wolną ludzkość.

explosivereports.com/2012/05/14/un-world-bank-strangle-sovereign-nations-into-accepting-global-population-reduction-dictates/

12. jakie sankcje zastosowano w związku z powszechnym stosowaniem w Polsce nielegalnych trucizn przy odwiertach, bez rejestracji związków chemicznych w REACH ? Czy firmy stosujące nielegalne chemikalia pozbawione zostały prawa prowadzenia działalności na terenie UE?

www.theta-doradztwo.pl/theta/6/14/32/ , www.theta-doradztwo.pl/theta/5/9/60/

13.czy jedyna  metoda stosowana przy odwiertach, hydroszczelinowanie ma certyfikat Unii Europejskiej?


14.czy unijna dyrektywa w sprawie geologicznego składowania CO2 zostanie zniesiona, ze względu na niebezpieczne  konsekwencje dla życia na Ziemi? Czy ta zabójcza technologia ma certyfikat UE ?

Dlaczego Komisja Europejska forsuje w Polsce technologię CCS i dopuszcza składowanie skroplonego CO 2 z Niemiec i innych państw na naszym terytorium  a tym samym stawia nas Polaków przed śmiertelnym zagrożeniem ?

Dlaczego za niedostosowanie prawa do  śmiercionośnej dyrektywy CCS Naród Polski będzie  musiał

zapłacić 200 mln zł kary za każdy rok opóźnień ? Skoro inne kraje jak np. Austria wprowadziła zakaz technologii CCS i nie ponosi za to kary to dlaczego wymusza się na Polsce wprowadzenie tej technlogii  i do tego narzuca kary za opóźnienia? Jest to przecież rażąco niesprawiedliwe traktowanie Polski, skazanej przez KE na składowisko niebezpiecznych odpadów i na niebezpieczne  technologie !

link: Co dalej z przepisami o CCS”

www.ekonomia.rp.pl/artykul/1053047.html

Cytat:

“Nowe regulacje zawarte w tzw. trójpaku energetycznym, które miały wdrożyć dyrektywę dotyczącą OZE, zaimplementowały ją po części wadliwie, a po części się do nich nie odniosły. Tymczasem UE już złożyła do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce za brak wdrożenia tych przepisów. Jeśli na czas nie zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany, nasz kraj może zapłacić prawie 200 mln zł kar za każdy rok opóźnień.”

15. jakie sankcje zastosowano wobec firm prowadzących odwierty i badania sejsmiczne na terenach “Natury 2000 “? Ile koncesji zostało unieważnionych z powodu złamania zapisów koncesji w tym zakresie jak też z powodu naruszenia dyrektywy ptasiej i siedliskowej?

16. jakie działania naprawcze podjęły władze unijne wobec starych, pękających, rdzewiejących,  porzuconych na pastwę losu odwiertów na terenie Polski i UE?

17. w jaki sposób władze unijne zamierzają kontrolować na bieżąco przebieg prac wiertniczych by spełnione zostały warunki zapisane w raportach środowiskowych ?

18. dlaczego mieszkańcy nie mają prawa sprzeciwiania się odwiertom, które pozbawiają ich dostępu do zdrowej czystej wody i  bezpiecznego środowiska ? Czy to jest zgodne z dyrektywami unijnymi i prawami człowieka?

19. dlaczego kontrole odwiertów prowadzone są w tajemnicy przed mieszkańcami a przepisy zabraniają udziału przedstawicieli mieszkańców w takiej kontroli?

20. dlaczego prawo do zaskarżania decyzji środowiskowych i  pozwoleń na inwestycje zagrażające

środowisku mają tylko organizacje ekologiczne ( finansowane przez lobby wydobywcze ) a innym obywatelom odebrano to prawo, co jest naruszeniem konwencji z Aarhus ?

21. jakie działania podjęły władze unijne aby koncerny wydobywcze stworzyły specjalny fundusz

pomocy ofiarom katastrof oraz  naprawy szkód wywołanych ich niebezpieczną działalność koncernów i firm wydobywczych ?

22. kto ponosi i ponosić będzie odpowiedzialność za stan odwiertów po ich zamknięciu?

23. czy władze unijne podjęły działania aby nie powtórzyły się przypadki składowania niebezpiecznych odpadów wiertniczych na wysypiskach śmieci, w pobliżu zbiorników  wodnych?

24. czy władze unijne opracowały skuteczną metodę utylizacji odpadów wiertniczych czy  metodę powstrzymania emisji toksycznych gazów cieplarnianych wydobywających się nieustannie z każdego odwiertu, czy też  skuteczną metodę zabezpieczania starych, porzuconych odwiertów?

25. czy logiczne jest mnożenie przepisów ochrony środowiska łącznie z powielaniem raportu środowiskowego na podstawie wirtualnego wzorca opracowanego przez instytut geologiczny, nie mającego odniesienia do rzeczywistości a jedynie będącego “koncertem życzeń” na zamówienie firm wydobywczych, skoro nie ma metody utylizacji odpadów a stosowane chemikalia nie są zarejestrowane w REACH ?

26. czy władze unijne zdają sobie sprawę, że skoro:

 • nie ma żadnej metody utylizacji odpadów

 • nie ma  żadnej metody powstrzymywania emisji metanu i innych toksycznych gazów do atmosfery

 • nie ma  żadnej metody powstrzymywania trzęsień ziemi

 • nie ma  żadnej metody zapobiegania powstawaniu lejów czy zapadlisk terenów

 • ogromne ilości stosowanych chemikaliów są nielegalne bo niezarejestrowane w REACH

 • zasoby wodne już zostały zubożone i skażone na wskutek odwiertów

to  jakiekolwiek tworzenie i wprowadzanie nowych, nawet bardzo szczegółowych przepisów

zamiast stanowczych zakazów kompromituje  te władze jak też  wszystkich urzędników unijnych uczestniczących w tym procederze a więc  stawia ich, niestety,  po stronie ludobójczych koncernów wydobywczych ?

27. dlaczego w przestrzeni  powietrznej  UE rozsiewa się z samolotów zabójcze chmury ?

linki:

1) Dokumenty NASA ujawniają szkodliwe działania: chemtrails, mikrofale, mikropyły”

kefir2010.wordpress.com/2013/09/01/dokumenty-nasa-ujawniaja-szkodliwe-dzialania-chemtrails-mikrofale-mikropyly/

2) “Ostateczna odpowiedź MON na nasz List otwarty w sprawie Chemtrails”

/januszzagorski.pl/2011/08/16/ostateczna-odpowiedz-mon-na-nasz-list-otwarty-w-sprawie-chemtrails/

Wobec namnażania się, często absurdalnych, unijnych przepisów nasuwa się zasadnicze pytanie:

czy jakiekolwiek przepisy są  w stanie zastąpić  w praktyce życiodajną wodę?

My Polacy, płatnicy składki do budżetu unijnego, mamy bezwzględne prawo, w zaistniałej sytuacji wymagać od władz unijnych  pomocy w odsunięciu uzurpatorskich władz w celu powstrzymania działań polityków w Polsce na szkodę Narodu Polskiego. Na  rządzących Polską po 1989 r. jak też na władze unijne  spada odpowiedzialność za doprowadzenie na skraj ubóstwa znacznej części społeczeństwa polskiego.

 

 

Pomoc żywnościowa finansowana ze środków unijnych, wobec faktu grabieży majątku narodowego Polaków jest jak na ironię. Ze względu na toksyczne dodatki zmierza do podtruwania w celu  fizycznego wyniszczenia biednych obywateli Polski. Wnioskujemy o zbadanie jakości żywności rozdawanej biednym obywatelom, ponieważ jej jakość jest tak zła że psy omijają takie jedzenie z daleka, o czym m.in. przekonał się Krzysztof Szczurko z Podkarpacia , co opisał w wierszu pt.:

POMOC UE

Pomoc  z  UE nam tu dają,

- niech Biedacy wyzdychają.

Mój pies bardzo głodny był,

- nawet i opadał z sił.

A, że karmy ja nie miałem,

- to z POMOCY  UE dałem.

To mielonka jest wieprzowa,

- z dodatkami ,,E” ,..czy zdrowa?

Dzień i noc przy budzie stała,

- i choć ,,ślinka” mu leciała.

I choć pies opadał z sił,

- to wykręcił do niej tył.

Wreszcie grosze ja zdobyłem,

- karmę dla psa i kupiłem.

Głodny pies się i ucieszył,

- i do karmy się pośpieszył.

Tu na koniec jest pytanie,

- jakie z UE pomaganie?

26 paździrnik  2013

Autor:KYSY

 

Zamiast takiej pomocy Polakom należą się zasiłki pieniężne, tak jak to ma miejsce w innych krajach UE np. w Niemczech, gdzie zasiłek na przeżycie wynosi od 306 do 382 Euro na 1 osobę bezrobotną a 184 Euro na 1 dziecko.www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/09/2012-09-19-regelbedarf-erhoeht-mehr-geld-fuer-arbeitsuchende.html,.

Skandalem i jednocześnie złamaniem Konwencji z Aarhus  jest stwierdzenie Premiera Rządu D. Tuska:

Cytat;“ Będziemy konsekwentnie przekonywać Europę do sensu wydobywania i eksploatowania złóż gazu łupkowego. Rozmawiałem o tym ostatnio (...) z szefem Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso, zwracając uwagę, by Komisja strzegła projektu gazu łupkowego przed lobbingiem tych, którzy z różnych powodów nie chcieliby, aby gaz łupkowy stał się alternatywnym źródłem energii" - powiedział Tusk podczas briefingu prasowego w Elektrowni Kozienice.

wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/2029020,114877,12900119.html

 

My Polacy,  jako obywatele Europy stanowczo protestujemy przeciwko dopuszczaniu do jakiegokolwiek lobbingu siejącego śmierć i spustoszenie. Żądamy wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych wprowadzania lobbingu koncernów wydobywczych. Domagamy się wydalenia z terenu EU koncernów wydobywczych jak też spółek powiązanych z tymi koncernami  na  których ciążą wyroki sądowe za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska w innych częściach świata.

Niedopuszczalnym błędem jest mówienie o hydraulicznym szczelinowaniu w odniesieniu tylko do gazu łupkowego, gdyż ta technologia stosowana jest we wszystkich odwiertach geologicznych, każdego rodzaju nawet gazu konwencjonalnego.

Jeżeli Unia Europejska i życie na terenie Unii ma przetrwać to konieczne są odważne, niezwłoczne i radykalne działania.

 

DLA WODY NIE MA ALTERNATYWY A DLA WĘGLOWODORÓW JEST ALTERNATYWA.

ZIEMIA JEST WŁASNOŚCIĄ PRZYSZŁYCH POKOLEŃ, WIĘC OBECNE POKOLENIA POWINNY Z POKORĄ I SZACUNKIEM ZARZĄDZAĆ JEJ ZASOBAMI Z MYŚLĄ O PRZYSZŁYCH POKOLENIACH .

Bardzo prosimy Szanownych Panów  o odpowiedź na postawione pytania drogą emailową w ustawowym terminie.

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 06.11.2013r.