SZYBSZA PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W POLSCE

421244090_355487687443643_8438043197969318817_n.jpg

Przedstawiciele branży HoReCa (Hotele Restauracja Catering) dobrze wiedzą, że aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w Polsce trzeba złożyć wniosek do urzędu miasta lub gminy i załączyć decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od czasu złożenia wniosku procedura uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu zajmuje urzędowi do 30 dni zgodnie z KPA (Kodeks Postępowania Administracyjnego).

Niestety nie ma prawnej możliwości skutecznego złożenia wniosku bez dokumentu z Sanepidu. W przypadku wniosku złożonego bez wymaganych załącznikó (np. decyzji PIS) inwestor zostaje wezwany do uzupełnienia w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

 

WNIOSKUJEMY O ZMIANĘ PROCEDURY UZYSKANIA POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W POLSCE.

OCZEKUJEMY TEGO, ABY URZĄD MIASTA LUB GMINY MIAŁ PRAWNĄ MOŻLWIOŚĆ PRZYJĘCIA WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH BEZ DECYZJI OD PIS (PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ).    

WNIOSKUJEMY O TO, ABY TAKA DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA OD PIS WYMAGANA BYŁA DOPIERO W MOMENCIE ODBIORU ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU.

Petycję podpisują polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową oraz gastronomiczną. 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Dz. U. 2023 poz. 2151 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Art. 18 pkt. 6

6. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty: 1) (uchylony) 2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych; 3) zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 4) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448). 


Ireneusz Solicki HORECA+ GASTRO CONSULTING    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ireneusz Solicki HORECA+ GASTRO CONSULTING do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...