Kontrola umysłu i konspiracja - Wniosek o śledztwo, w sprawie elektronicznej kontroli umysłu i prześladowań.

Kontrola umysłu i konspiracja - Wniosek o śledztwo, w sprawie elektronicznej kontroli umysłu i prześladowań.

Prokurator Krajowy Zbigniew Ziobro ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze
My niżej podpisani obywatele Polsk,i wnioskujemy o wszczęcie śledztwa, na podstawie Art. 39 konstytucji RP przeciwko zbrodni poddawania ludzi, do eksperymentów naukowych technologią kontroli umysłu na odległość.
W roku 2003 został mi nielegalnie umieszczony elektroniczny microchip RFID, do kości pliczkowej, podczas leczenia zęba, bez wyrażania na to zgody. Spostrzegłem microchip, podczas wszcepiana na terenie jednostki wojskowej w Bolesławcu. Pozycjonowanie wszczepionego microchip RFID umożliwia nakierowanie, na ofiarę pól elektromagnetycznych i zdalny zapis komputerowy zmian zachodzących, w układzie nerwowym człowieka.
Elektroniczna kontrola myślenia to, już tylko zestawienie pozyskanych nielegalnie danych z przypisanymi im oznaczeniami. Przykładem zastosowania takiej technologi są, gry obsługiwane myślami.
Setki ludzi skarży się, na nieustanne kontrolowanie ich treści myślowych i prześladowania ( Gang Stalking ) Liczne dowody wskazują, że technologia ta istnieje w zastosowaniu, przez nielegalnie powołane organy Rządowe.
Przebywanie w warunkach ciągłego promieniowania elektromagnetycznego szkodzi na zdrowie, więc bardzo prosimy o niezwłoczne wszczęcie śledźtwa, wyznaczenie biegłych i przeprowadzenie ekspertyz dowodowych. Nasza wolność nie została pozbawiona, przez sąd i dlatego, każdy z nas ma uzasadnione obawy, o swoje zdrowe i życie.

     My niżej podpisani obywatele Polsk,i wnioskujemy o wszczęcie śledztwa, na podstawie Art. 39 konstytucji RP przeciwko zbrodni poddawania ludzi, do eksperymentów naukowych technologią kontroli umysłu, na odległość urządzeniai elektromagnetycznymi.
W imieniu społeczności ludzi identyfikujących, się jako ofiary zdalnej kontroli myślenia, oraz swoim wnioskuję o wyznaczenie biegłych specjalizujących się technologiami micrchip RFID, pola elektromagnetycznego i wojskowych systemów komunikacji radiowej.
.........................................
Przebywanie w warunkach sztucznie wytwarzanych pól elektromagnetycznych, szkodzi na zdrowie, dlatego stworzenie specjalnego wydziału kontrolującego ataki na ludzi z użyciem technologii szpiegujących jest konieczne ze względu na to, że obecnie ofiara nie ma gdzie, się udać gdy potrzebuje pomocy.
W historii ludzkości znane są, już przypadki przeprowadzania kontroli umysłu na odległość ingerencji elektronicznymi urządzeniami, w układ nerwowy człowieka, dlatego ważne jest, tego zapobierzenie.
Każdy człowiek skarżący, się na stosowanie wobec niego technologicznych urządzeń ingerujących, w jego układ nerwowy powinien otrzymać badanie lekarskie, w celu sprawdzenia czy nie został mu wszczepiony microchip służący, do namierzania lokalizacji jego osoby i w przypadku stwierdzenia microchip natychmiastowe jego usunięcie.Spire_H3.jpg


Grzegorz T Borysiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji