Petycja mieszkańców dotycząca budowy drogi gminnej na dz. nr 259/39, 259/66 na ul. Bolesława Wstydliwego w obrębie inwestycji Królewskie Tarasy w Wieliczce

Szanowny Pan
dr Artur Kozioł
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

przez
Sz. Pani Teresa Kuchnia Dyrektorka Gminnego Zarząd Dróg w Wieliczce - reprezentująca Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce 

przez
Sz.Pan Tadeusz Luraniec Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce - reprezentujący Radę Miejską w Wieliczce

przez
Sz. Pani Elżbieta Sikora Przewodnicząca Rady Osiedla Krzyszkowice - reprezentująca Radę Osiedle Krzyszkowice

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowna Pani Dyrektor Gminnego Zarządu Dróg,
Szanowna Pani Przewodnicząca Rady Osiedla Krzyszkowice,
Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce,
Wysoka Rado,
Szanowni Radni i Radne ww. organów,
Szanowni Pańśtwo,

My, niżej podpisani mieszkańcy inwestycji Królewskie Tarasy w Wieliczce na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową drogi asfaltowej ulicy Bolesława Wstydliwego na odcinku numer działki 259/39; 259/66 łącząc ulicę Bolesława Wstydliwego z ulicą Podgórską oraz ulicą J. Jedynaka czy Probusa H. IV wraz z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem, zgodnie z obszarem zaznaczonym kolorem czerwonym na Rys. 1.
droga_wstydliwego.png
Rysunek 1. Obszar drogi gminnej na ul. Bolesława Wstydliwego, o którą wnioskują mieszkańcy inwestycji Królewskie Tarasy (zwane dalej osiedlem Królewsie Tarasy).


1. Ujęcia budowy drogi gminnej na odcinku ul. Bolesława Wstydliwego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Wieliczka.
2. Opracowanie projektu budowlanego dla tego przedsięwzięcia w budżecie Miasta i Gminy Wieliczka na 2024 rok.
3. Dokonania w 2023 r. niezbędnych, tymczasowych napraw w ww. drodze poprzez położenie płyt chodnikowych, które do tej pory były położone przez dewelopera, ale zostały zdemontowane celem przywrócenia drogi do jej stanu pierwotnego podczas oddawania do użytku etapu IV inwestycji Królewskie Tarasy.

Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy bowiem przekazaną nam informację z Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce od Zarządcy Nieruchomości – firmy M4 Administracja Nieruchomości Marta Zwierzyńska, że tak ważna inwestycja nie zostanie zrealizowana w najbliższym czasie oraz nie ma w planach w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka pomimo zapewnień ze strony inwestora osiedla m.in. poprzez przedstawiany plan zagospodarowania terenu inwestycji „Królewskie Tarasy” w Wieliczce, co przedstawiono na Rysunku nr 2, że będzie możliwość bezpośredniego wyjazdu z osiedla na ul. Podgórską czy ul. J. Jedynaka.

Królewskie-Tarasy.jpg
Rysunek 2. Plan inwestycji Królewskie Tarasy w Wieliczce wraz z drogami dojazdowymi do osiedla.

Pragniemy zaznaczyć, że budowa tej drogi jest niezwykle ważna dla mieszkańców osiedla. Obecnie jedyną dostępną drogą prowadzącą do naszych mieszkań jest ulica Bolesława Chrobrego, która jest drogą jednokierunkową, nie posiada chodnika czy oświetlenia. Przez jej ciągłe użytkowanie z biegiem czasu będzie ona w stanie fatalnym, gdzie w sytuacji wykonania remontu dojazd do osiedla będzie utrudniony, a wręcz może niemożliwy. Warto również zaznaczyć, że na drodze tej panuje wzmożony ruch pojazdów, gdzie dojście bez chodnika, który według pierwotnych planów miał być zrealizowany, lecz z nie wiadomych przyczyn nie został finalnie zrealizowany stwarza też zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych korzystających z tego odcinka drogi szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdzie zmrok zapada szybciej i jest ograniczona widoczność.
Należy pokreślić, że budowa ulicy Bolesława Wstydliwego w znaczny sposób odciążyłaby nadmiernie eksploatowaną obecnie ulicę i wjazd/wyjazd na osiedle, co w konsekwencji pozwoliłoby na wygodniejszy i bezpieczniejszy przejazd mieszkańców przez Osiedle Królewskie Tarasy w Wieliczce, gdyż istniałby możliwość wyjazdu na ulicę Podgórską oraz ulicę J. Jedynaka, co w godzinach szczytu rano i popołudniu pozwoliłoby uniknąć korków w okolicy naszego osiedla czy ul. Sadowej.
Nadmienić należy fakt, że osiedle Królewskie Tarasy nie jest nową lokalizacją na mapie naszej gminy, a ulica Bolesława Wstydliwego została przyjętą w uchwale nr XIX/268/2000 z dn. 22.09.2000, co świadczy o tym, że przez 23 lata nie podjęto żadnych działań oprócz nadania nazwy tej drodze gminnej, a GZD nie jest w jej zarządzaniu. Mamy nadzieję, że wydawanie odpowiednich decyzji/pozwoleń na realizację inwestycji w naszej okolicy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięcia określanego przez dewelopera Murapol, jako „Królewskie Tarasy” w Wieliczce, w skład którego wchodzi obecnie 15 bloków mieszkalnych o kondygnacji 5 pięter naziemnych i sumaryczną liczbą lokali 710 było zapewne przemyślaną decyzją ze strony osób decyzyjnych w tym zakresie z uwzględnieniem wszelkich potrzeb wynikających w późniejszym etapie z korzystania przez nabywców z udogodnień, architektury terenu, w tym dróg dojazdowych do nowo postawionych bloków.
Istotnym jest również to, że nasze Osiedle rozwija się w sposób bardzo dynamiczny. Wciąż powstają nowe budynki, a w planach do realizacji są kolejne inwestycje czy zgodnie  z planem zagospodarowania terenu powstanie domów jednorodzinnych czy szeregowych na obszarze działek m.in. 259/30; 259/31; 259/33; 259/34; 259/35; 259/36; 259/37; 259/38.  
W ramach Osiedla zamieszkują tutaj ludzie młodzi, z dziećmi, rodzinami, jak również osoby starcze czy niepełnosprawne, gdzie powstała bariera architektoniczna powodująca brak wyjazdu z ul. Bolesława Wstydliwego na ul. J. Jedynaka czy ul. Podgórską stanowi duże wyzwanie. Relewantny jest fakt, że z każdym rokiem wzrasta liczba mieszkańców osiedla Królewskie Tarasy, którzy regularnie opłacają podatki i liczą na to, że władze miasta zapewnią im wymagane w XXI wieku warunki do życia.
Cieszy nas uzyskana informacja o podjętej uchwale ws. utworzeniu w Wieliczce – Szkoły Podstawowej nr 6, którą radni miejscy zatwierdzili jednogłośnie podczas ostatniej sesji (27 lutego 2023 r.). Nowa ośmioklasowa podstawówka, ulokowana przy ul. J. Jedynaka rozpocznie działalność 1 września 2023. Kompleks oświatowy o powierzchni blisko 4000 mkw. wraz z  nowoczesną bazą sportową powstał na gminnym terenie przy ulicy Jedynaka 11. Nowa szkoła pomieści ok. 400 dzieci, w tym 50 przedszkolaków. Wraz z przedsięwzięciem wprowadzono także zmiany w obwodach wielickich SP nr 1, 2 i 4, które będą obowiązywać od kolejnego roku szkolnego – 2024/2025, gdzie obwód dla SP 6 to ulice: Aleja Solidarności, Bolesława Wstydliwego, Probusa, Matejki, Janińska, Jasna, Jedynaka, Kutyby, Klaśnieńska, Krótka, Kubusia Puchatka, Nowy Świat, osiedle Szymanowskiego (bloki numer 4-8 oraz 11-19), Podgórska, Stroma, Kościuszki, Jagiełły i Wiejska oraz osiedla Kościuszki i Przyszłość, a także część podwielickich Grabówek - przysiółek „Dolne”.  
Niemniej jednak należałby zastanowić się w jaki sposób dzieci mają chodzić do szkoły, jeżeli nie ma bezpośredniego dojścia, które byłoby znacznym ułatwieniem w tym zakresie właśnie poprzez realizację wspomnianej inwestycji z utwardzeniem drogi gminnej ul. Bolesława Wstydliwego. Budowa drogi we wskazanej lokalizacji ułatwi i przyspieszy z pewnością rozbudowę całego osiedla. W miejscu, w którym planowana jest budowa ul. B. Wstydliwego w dalszym ciągu pozostają tereny niezabudowane. Budowa drogi w tym miejscu spowoduje, że tereny te będą bardziej atrakcyjne dla ewentualnych kupców i inwestorów, którzy zechcą zainwestować w budownictwo jednorodzinne bądź usługi co będzie miało pozytywny wpływ na stan budżetu gminy oraz przyniesie potencjalnie duże korzyści. Dlatego też tak bardzo ważne jest zadbanie o rozwój infrastruktury drogowej w tej części miasta.
Nie można zapomnieć o obowiązkach gminy nałożonych na nią przez ustawodawcę. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  (Dz.u. z 2001r., Nr. 142, poz.1591z póź.zm.) o samorządzie gminnym do zadań własnych ( a więc i obowiązków) gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym między innymi w zakresie dróg gminnych. Do obowiązków zarządy należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników opracowanie projektów planów finansowanie remontu utrzymanie i ochrony dróg. Art. 32 Konstytucji RP brzmi: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.” Jako mieszkańcy osiedla Królewskie Tarasy uważamy, że nie jesteśmy na równi traktowani w odniesieniu do innych mieszkańców naszej gminy.
Nie od dziś wiadomo, że pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych. Wychodząc naprzeciw ww. problemom poprzez ustawę z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki przekazywane są na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie będzie przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie będą odpowiadać wojewodowie.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Natomiast wojewodowie ustalą szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę i potrzeby regionu.
Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 14 ustawy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej: Funduszu Dróg Samorządowych)  z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania gminnego nawet w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. Budowa wspomnianej drogi w niniejszym piśmie spełnia kryteria oceny wniosków określone w ustawie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i uwzględnia takie kwestie jak podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Maksymalne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o jakie może ubiegać się gmina wynosi aż do 80% kosztów realizacji zadania, czyli wkład własny jaki gmina musi ponieść na budowę drogi to zaledwie 20% kosztów realizacji zadania w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji.
Reasumując biorąc pod uwagę całokształt sprawy oczekujemy na zrozumienie i uwzględnienie naszej prośby w zakresie budowy ul. Bolesław Wstydliwego w obrębie Osiedla „Królewskie Tarasy” w Wieliczce.  Jednocześnie wnioskujemy o jak najszybszą realizację plan budżetowego na rok 2024 w zakresie powstania drogi na przedmiotowej ulicy, aby od roku szkolnego 2024/2025 nasze dzieci mogły w sposób bezpieczny i godny korzystać z nowej szkoły zgodnie z rejonizacją, a komfort mieszkańców został poprawiony zgodnie z ciążącym obowiązkiem na włodarzach naszego samorządu.
Informujemy, że osobą do reprezentowania w niniejszej sprawie oraz do kontaktu jest P. Sylwia Skórkiewicz, jako reprezentantka osiedla Królewskie Tarasy.  
Z wyrazami szacunku  


Mieszkańcy Osiedla Królewskie Tarasy w Wieliczce  

 

Załącznik:
- lista osób popierających inicjatywę


Sylwia Skórkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Sylwia Skórkiewicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...