List otwarty do kandydatów na prezydenta miasta Gliwice ws żłobków.

LIST OTWARTY DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA MIASTA GLIWICE     

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,   Jako gliwiccy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie żłobków od kilku lat ze smutkiem obserwujemy zmiany w obszarze zainteresowań władz miasta tym tematem. Z roku na rok, kwoty środków publicznych w przeliczeniu na jedno miejsce żłobkowe - dla podmiotów niepublicznych - maleją, natomiast wydawane na funkcjonowanie publicznych rosną. Sytuacja gospodarcza dodatkowo utrudnia wszystkim prowadzącym utrzymanie kosztów miejsc żłobkowych w rozsądnych granicach a rodzicom utrudnia ponoszenie tych wydatków. Nieustannie otrzymujemy zapytania, zarówno od klientów jak i od osób planujących rozwój rodziny, dotyczące zarówno cen jak również wysokości dotacji przyznawanych przez miasto. Chcąc wyjść naprzeciw wszystkim zainteresowanym oraz celem udzielenia rzetelnych informacji, pragniemy skorzystać z możliwości zapytania naszych kandydatów na Prezydenta Miasta, o ich podejście do polityki opieki nad najmłodszymi. W związku z czym, bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. My ze swej strony zapewniamy, iż wszystkie osoby zainteresowane tematem zostaną poinformowane o Pani/ Pana planach w tym, tak ważnym społecznie temacie. Nadmienię tylko, iż zarówno temat dostępności jak i cen miejsc w żłobkach jest ważny nie tylko bezpośrednio dla rodziców, ale również dla dziadków naszych maluchów, ich bezdzietnych jeszcze cioć i wujków, przyjaciół rodziców, ich współpracowników. Dotyka on nie tylko około 15 tysięcy rodziców dzieci w wieku żłobkowym, ale również ich najbliższego otoczenia jak również ma bezpośredni wpływ na rozwój miasta Gliwice.  

Pytania:

1. Czy uważa Pani/ Pan, że temat żłobków jest niezwykle istotny społecznie a rozwój tego obszaru jest ważny z wielu względów m.in. możliwość powrotu do pracy rodziców, utrzymanie pracy przez dziadków, możliwość rozwoju osobistego kobiet, lepszy nadzór nad rozwojem maluszków z elementami wczesnej diagnozy zaburzeń itp.?

2. Czy uważa Pani/ Pan, że sprawiedliwa społecznie jest sytuacja, w której podatnicy - rodzice dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych są wspierani z budżetu miasta kwotą ponad 8 razy mniejszą niż rodzice dzieci uczęszczających do żłobków publicznych? 3. Czy jest Pani/Pan świadoma, iż koszt utrzymania jednego miejsca w roku 2024: 1.     w żłobku niepublicznym mieści się w przedziale 1680zł-1790zł, tylko jeden z 11 żłobków niepublicznych ma koszt powyżej 2000zł (2090zł) w b.r., dane z zestawienia żłobków niepublicznych dostępnego na stronie Urzędu Miasta Gliwice, 2.    w żłobku publicznym wynosi 3606,64zł, dane z Budżetu Miasta na rok 2024 dostępnego na stronie Urzędu Miasta Gliwice, Dz.855, Rozdz. 85516. (10 430 413,00zł rocznie przeznaczone na 241 miejsc).

4. Czy uważa Pani/Pan, że sprawiedliwa społecznie jest sytuacja, w której podatnicy – rodzice dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych są wspierani z budżetu miasta różnymi kwotami, których wysokość jest zależna od konkursu o niejasnych kryteriach opierających się na uznaniowej ocenie komisji w skład, której wchodzą jedynie urzędnicy wydziału, który jest równocześnie stroną i w której interesie jest zaniżenie punktacji?

5. Jakie jest Pani/Pana zdanie w kwestii, iż w ciągu niespełna 10 lat w Gliwicach powstało ponad 1 000 miejsc żłobkowych bez udziału środków publicznych z budżetu miasta zapewniając tym samym możliwość pracy i płacenia podatków (rodzicom, dziadkom, pracownikom zatrudnionym w żłobkach, przedsiębiorcom itp.) w tym mieście a obecnie uczciwi przedsiębiorcy, którzy zajmowali się uruchamianiem żłobków mają poczucie dyskryminacji, nękania i traktowani jak zło konieczne?

6. Jak odnosi się Pani/Pan do kwestii obniżania w budżecie miasta środków na potrzeby wsparcia rodziców dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych przy równoczesnym skokowym wzroście środków przeznaczonych na utrzymanie miejsc w żłobkach publicznych co potwierdzają poniższe dane pozyskane z budżetu miasta ogłoszonego na stronie urzędu:

W roku 2022:

-cały budżet na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3: 8 835 165,00zł 

-na dofinansowanie 935 miejsc w żłobkach niepublicznych: 3 052 940,00zł co daje średnią roczną kwotę na miejsce: 3 265,20zł

-na dofinansowanie 241 miejsc w żłobkach publicznych: 5 782 225,00zł co daje średnią roczną kwotę na miejsce: 23 992,63zł

W roku 2023:

-cały budżet na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3: 9 520 497,00zł

-na dofinansowanie 1 092 miejsc w żłobkach niepublicznych: 2 705 200,00zł co daje średnią roczną kwotę na miejsce: 2 477,29zł

-na dofinansowanie 241 miejsc w żłobkach publicznych:6 815 297,00zł co daje średnią roczną kwotę na miejsce: 28 279,24zł

W roku 2024:

-cały budżet na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3: 13 135 613,00zł

-na dofinansowanie 1 092 miejsc w żłobkach niepublicznych: 2 705 200,00zł co daje średnią roczną kwotę na miejsce: 2 477,29zł

-na dofinansowanie 241 miejsc w żłobkach publicznych: 10 430 413,00zł co daje średnią roczną kwotę na miejsce: 43 279,72zł

7. Jak powinna wg Pani/Pana wyglądać polityka żłobkowa miasta ze szczególnym uwzględnieniem kwestii:

- jaka forma dofinansowania prywatnej opieki żłobkowej w Pani/Pana opinii jest najbardziej efektywna z punktu widzenia zarówno Miasta, rodziców, ale też przedsiębiorców i dlaczego? Mamy tu na myśli: formę konkursu (art. 61 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3), formę dotacji stałej (art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3), czy formę “bonu” polegającego na udzieleniu wsparcia bezpośrednio gliwickim rodzicom z pominięciem przedsiębiorców w oparciu o przepisy dotyczące polityki społecznej,

- jak wg Pani/Pana powinna wyglądać współpraca przedsiębiorców prowadzących żłobki na terenie Miasta z pracownikami Urzędu? Jakie formy współpracy powinny być realizowane? Z jaką częstotliwością? Jak powinna przebiegać komunikacja, jakimi kanałami, jak często?

- wysokość środków realnie, sprawiedliwie i gospodarnie przeznaczanych przez miasto na cel opieki nad dziećmi do lat 3.  

8. Proszę o ustosunkowanie się do poniższych informacji i przykładowej analizy.

DANE: Obecnie miasto przeznacza kwoty:  

Żłobek            Roczna kwota z budżetu           Ilość miejsc       Miesięczna opłata rodzica   Miejski                 10 430 413,00zł                   241 miejsc                          1 196,43zł Prywatny               2 705 200,00zł                    677 miejsc                          1 480,56zł  

Należy zwrócić uwagę, iż tylko rodzice 677 dzieci są wspierani przez miasto, podczas gdy ze żłobków prywatnych korzystają 1 092 gliwickie maluchy. Również argument, iż żłobki miejskie są dla najbardziej potrzebujących jest mało rzeczowy, ponieważ różnica w opłatach na poziomie średnim 284,13zł przy tak drastycznej różnicy w nakładzie kosztów z publicznych środków jest nieadekwatna. Przy założeniu, że miejskie żłobki byłyby dotowane analogiczną kwotą co żłobki prywatne obecnie, wydatek roczny z budżetu miasta wynosiłby niespełna 1 milion złotych zamiast obecnie wydawanych 10 milionów!   Gdyby dotacja była przeznaczana na podobnych zasadach dla wszystkich rodziców zamieszkujących w Gliwicach - miasto mogłoby minimalnie zaoszczędzić z naszych wspólnych środków 3,3 miliona złotych rocznie równocześnie znacznie obniżając opłaty rodziców. Każdy rodzic w Gliwicach powinien być dofinansowany przez miasto taką samą kwotą a w interesie podatników jest optymalne wykorzystanie przekazanych miastu podatków.  

ANALIZA potencjalnego wykorzystania środków z budżetu:  

Założenia:

-mamy w Gliwicach 1 333 miejsca żłobkowe (1 092 prywatne i 241 miejskich);

-oferujemy w Gliwicach 300 miejsc dotowanych dla osób w najtrudniejszej sytuacji finansowej (zamiast obecnie dostępnych 241);

-średni koszt utrzymania miejsca wynosi 1 800zł (około obecna średnia żłobków prywatnych);  

Dla rodziców korzystających ze żłobków:

Każdy rodzic otrzymuje dotację w wysokości 500zł do miejsca żłobkowego a dodatkowo osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości kolejnych 500zł.

Pozwala to na obniżenie opłat rodziców do poziomów:

-1 300zł standardowa średnia opłata za żłobek uwzględniająca wszystkie koszty (w tym wyżywienie, pieluchy i środki higieniczne),

-800zł dla najbardziej potrzebujących (również z uwzględnieniem wszystkich kosztów),

  Przy obecnym poziomie świadczeń socjalnych, czyli RKO oraz 800+ oznacza to realnie darmowy żłobek dla rodzica.  

Zysk w porównaniu do aktualnej sytuacji:

-średni spadek opłat dla 677 rodziców o około 180zł (obecnie korzystających z prywatnych żłobków dotowanych),

-średni spadek opłat dla 415 rodziców o około 500zł (obecnie korzystających z prywatnych żłobków niedotowanych),

-średni spadek opłat dla 300 rodziców o około 390zł (w tym 241 obecnie korzystających ze żłobków miejskich oraz 59 kolejnych w trudnej sytuacji finansowej),  

Dla miasta (czyli dla podatników, którzy powierzają swoje środki miastu):

Wydatek na dofinansowanie wszystkich miejsc żłobkowych:

1 333 miejsca * 500zł * 12 miesięcy = 7 998 000,00zł – podstawowa dotacja

300 miejsc * 500zł * 12 miesięcy = 1 800 000,00zł – dodatkowa dotacja

RAZEM maksymalny wydatek roczny: 9 798 000,00zł  

Założona w budżecie miasta na 2024 rok kwota: 13 135 613,19zł  

Zysk w porównaniu do aktualnej sytuacji:

-Spadek wydatków miasta na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 o 3 337 613,19zł,

-Zwiększenie liczby miejsc dotowanych dostępnych dla mieszkańców Gliwic,

-Obniżenie opłat dla najbardziej potrzebujących poniżej obecnej ceny w żłobku miejskim.

Podsumowując obecna sytuacja generuje nie tylko wymierne straty w budżecie miasta, których udałoby się uniknąć przy zmianie polityki żłobkowej, ale również zakłóca konkurencyjność poprzez tendencyjne i uznaniowe traktowanie podmiotów prywatnych oraz narusza konstytucyjne zasady sprawiedliwości społecznej odmawiając wsparcia 415 dzieciom, wspierając 677 dzieci średnio rocznie kwotą niespełna 2 500,00zł oraz dotując instytucję żłobka miejskiego kwotą ponad 43 000,00zł na miejsce przy realnej rocznej różnicy w opłatach rodziców na poziomie 3 400zł.                                                              

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Brandar będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...