Petycja w sprawie jednoznacznego odrzucenia propozycji przebiegu drogi ekspresowej S7 przez Miasto i Gminę Skawina

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25

31-542 Kraków

 

PETYCJA

w sprawie jednoznacznego odrzucenia propozycji przebiegu drogi ekspresowej S7 przez Miasto i Gminę Skawina

 

My, mieszkańcy Miasta i Gminy Skawiny, wnosimy petycję w sprawie jednoznacznego odrzucenia propozycji przebiegu drogi ekspresowej S7 przez Nasze miejscowości równocześnie podkreślając, że Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tej drogi powinno być oparte o wieloaspektowe analizy przeprowadzone przez specjalistów GDDKiA w ramach Studium korytarzowego, w którym lokalizacja tej trasy na obszarze Naszej Gminy została wykluczona na etapie wstępnej oceny zasadności zamierzenia inwestycyjnego.  Brak jednoznacznego zaprzeczenia GDDKiA wobec krążącej w mediach informacji, jakoby jedną z propozycji lokalizacji trasy ekspresowej S7, wbrew konkluzjom z dotychczasowego Studium korytarzowemu, była Gmina Skawina, blokuje jej rozwój, zarówno ekonomiczny, jak i gospodarczy.

Na wstępie chcielibyśmy przypomnieć, że na początkowym etapie prac projektowych Studium korytarzowego wyłoniono czternaście przebiegów mających początek na autostradzie A4 w pobliżu Krakowa i kończących się za Myślenicami, w tym jeden przebiegający przez Miasto i Gminę Skawina. W pierwszym etapie wszystkie przebiegi oceniono w oparciu o kryterium długości (łączna długość drogi ekspresowej S7 i S52 niezbędnej do powiązania z tzw. Beskidzką Drogą Integracyjną (BDI)), kryterium dotyczące unikania wspólnych/dublujących się przebiegów dróg szybkiego ruchu (trasa A4 i S7) oraz kryterium ruchowe obejmujące prognozy natężenia ruchu na projektowanej trasie (liczba pojazdów na dobę) 15 lat po oddaniu drogi do eksploatacji. Na radzie technicznej, która miała miejsce 11.03.2021r., pracownicy kluczowych departamentów GDDKiA odpowiedzialnych za planowanie nowych inwestycji oraz przedstawiciele Oddziału Kraków (jako przyszły inwestor) na podstawie przedstawionej ilościowej i jakościowej analizy zdecydowali o wyłączaniu z dalszych rozważań trzech najmniej optymalnych przebiegów, w tym jednego biegnącego przez Miasto i Gminę Skawina. Finalnie, spośród wszystkich przebiegów, specjaliści GDDKiA wskazali sześć najkorzystniejszych korytarzy (wszystkie zlokalizowane na wschód od aktualnie istniejącej trasy DK7), dla których przeprowadzono dogłębną wielokryterialną analizę uwzględniającą m.in. regionalne i lokalne uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze i społeczne. Trzy korytarze (oznaczone numerami 1, 2 i 5) zaproponowano jako obszary zalecane do objęcia pracami przygotowawczymi na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

Dlatego z ogromnym zdziwieniem śledzimy doniesienia medialne, w których trasa S7 przebiegająca przez Naszą Gminę, wbrew dotychczasowemu Studium korytarzowemu, jest wskazywana jako jedna z potencjalnych możliwości. Zupełnie niezrozumiałe jest dla Nas niejednoznaczne stanowisko GDDKiA w tej sprawie, gdyż jak zaznaczono powyżej, to właśnie eksperci kluczowych departamentów GDDKiA odrzucili w rozważaniach trasę przebiegającą przez Gminę Skawina już na etapie wstępnej oceny zasadności zamierzenia inwestycyjnego. Nasz ogromny niepokój budzi fakt, że krążąca w mediach informacja o potencjalnym przebiegu drogi ekspresowej przez Nasze miejscowości blokuje rozwój Gminy, zarówno gospodarczy, jak i ekonomiczny. Pomimo, dynamicznego wzrostu nowej zabudowy jednorodzinnej, w szczególności na terenach podmiejskich, aktualnie wiele osób wstrzymuje się lub wręcz rezygnuje z inwestycji w regionie potencjalnie rozważanym pod budowę drogi klasy S, a Nasze tereny znacznie straciły na wartości. Dlatego, my mieszkańcy, nie możemy pozostać obojętni i stanowczo sprzeciwiamy się wobec wszelkich prób lokalizacji trasy S7 na terenie Miasta i Gminy Skawina.

Ponadto, chcielibyśmy podkreślić, że na terenie Miasta i Gminy Skawina nie ma odpowiednich rezerw terenowych, gdyż budowa tego rodzaju trasy jest sprzeczna zarówno ze Strategią Rozwoju przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w 2022 r., jak i z aktualnym oraz obecnie przygotowywanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania. Droga szybkiego ruchu z założenia przecina na części obszary, przez które przechodzi, powodując m.in. rozproszenie obiektów użytku publicznego, czy przecięcie istniejących połączeń drogowych. Należy zaznaczyć, że Gmina Skawina już jest podzielona przez istotne bariery przestrzenne: środowiskowe obejmujące rzekę Wisłę, rzekę Skawinkę wraz z Cedronem oraz komunikacyjne, do których zaliczają się linie kolejowe 94 i 97. Bariery te stanowią istotne ograniczenia w rozwoju. Wprowadzenie dodatkowej, jaką jest korytarz drogi klasy S uniemożliwi realizację założonych strategii rozwoju, ale także znacznie pogorszy jakość życia mieszkańców i warunki pracy osób znajdujących zatrudnienie w Naszej Gminie. Między innymi wydłużą się drogi codziennych podróży, a w budynkach w pobliżu pasa drogowego odczuwalne będą drgania, hałasy i spaliny. Należy zaznaczyć również, że w wyniku działalności erozyjnej na terenie Gminy powstały liczne obszary osuwiskowe. Według dokumentacji geologicznej wykonanej w ramach Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej (SOPO) przez Państwowy Instytut Geologiczny na terenie Gminy Skawina występuje ogółem 490 osuwisk (42 osuwiska aktywne ciągle, 137 osuwisk aktywnych okresowo, 311 osuwisk nieaktywnych). Największe osuwisko odnotowano w Radziszowie (prawie 95 ha), w Krzęcinie (ponad 52 ha) oraz w Woli Radziszowskiej (ponad 32 ha). Ponadto na obszarze Gminy wskazano 30 terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz sumarycznie prawie 58 ha terenów potencjalnie zagrożonych. Co więcej, należy podkreślić, że rzeka Skawinka oraz jej dopływy są podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę niemalże 50 tysięcy mieszkańców. Ponieważ jest to źródło powierzchniowe istnieje wysokie ryzyko skażenia rzeki, zarówno podczas budowy, jak i późniejszej eksploatacji drogi klasy S. Niewątpliwie, lokalizacja takiej trasy w pobliżu ujęć wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności niesie za sobą duże prawdopodobieństwo pogorszenia jej jakości, co z kolei może powodować brak ciągłości w dostawach wody pitnej. Należy także zwrócić uwagę, że znaczącym problemem Gminy Skawina związanym z ukształtowaniem terenu oraz siecią rzek, potoków i cieków wodnych, jest zagrożenie powodziowe. Na terenie Gminy Skawina, w latach 2010-2021 trzynastokrotnie ogłoszono stan alarmu przeciwpowodziowego oraz dziewięciokrotnie stan pogotowia przeciwpowodziowego, a skutki powodzi z tych lat są odczuwalne przez mieszkańców do dnia dzisiejszego. Aby zapobiec kolejnym zniszczeniom Gmina Skawina podejmuje działania prewencyjne, zarówno na etapie planistycznym, jak i realizacji (np. powstanie Punktu Koordynacyjnego Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w Kopance, ochronę naturalnych obszarów rozlewiskowych m.in. tarasów rzecznych w Skawinie, Radziszowie, Woli Radziszowskiej, czy rozbudowę i umacnianie wałów). Umiejscowienie drogi klasy S w obszarze Gminy Skawina radykalnie pogorszy bezpieczeństwo powodziowe stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców. Ponadto, na terenie Gminy Skawina znajdują się bardzo cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary. Jednym z nich jest obszar Natura 2000  Dolina Cedronu, która stanowi siedlisko skójki gruboskorupowej (Unio crassus) ujętej na Czerwonej Liście International Union for Conservation of Nature jako gatunek zagrożony wyginięciem (EN). Kolejnym istotnym terenem jest Skawińsko-Tyniecki obszar łąkowy o powierzchni 44,13 ha, który także zaliczany jest do obszarów Natura 2000. Obszar ten położony jest przy północno-wschodniej granicy miasta Skawina, na którym występują gatunki motyli objęte ścisłą ochroną gatunkową – modraszek teleius, modraszek nausithous, czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek oraz modraszek alcona. Niezwykle cennym terenem krajobrazowym jest dolina rzeki Mogiłka, tereny Chorzyn czy Las Bronaczowa z rezerwatem Kozie Kąty, w którym występuje mieszany drzewostan o charakterze naturalnym z udziałem starych jodeł (ok.140 lat) oraz 15 gatunków roślin chronionych, w tym 9 objętych ochroną ścisłą oraz 45 gatunków zwierząt chronionych, w tym 43 gatunki podlegające ścisłej ochronie, spośród których najliczniejszą grupę stanowią ptaki.

Zatem mając na uwadze występowanie na obszarze Miasta i Gminy Skawina terenów osuwiskowych, ujęć wody pitnej, terenów zalewowych oraz terenów cennych przyrodniczo nie trudno zauważyć, że wyłączenie dodatkowego dużego terenu pod budowę drogi S7 istotnie ograniczy dostępność nowych terenów inwestycyjnych, w tym mieszkaniowych oraz ograniczy możliwości zrównoważonego rozwoju.

Należy także podkreślić, że Gmina Skawina od kilku lat chętnie podejmuje pionierskie działania w celu poprawy jakości powietrza realizując programy takie jak STOP SMOG, Czyste Powietrze, Czysta energia blisko Krakowa, LIFE czy EKO-TEAM. Warte podkreślenia jest także przyjęcie lokalnej uchwały antysmogowej wprowadzającej całkowity zakaz palenia węglem od 2030 roku. Dzięki ogromnym nakładom finansowym, w tym ze środków własnych Gminy, oraz organizacyjnych, obejmujących dotację z Unii Europejskiej, ale także dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którym wyraźnie zależy na poprawie jakości powietrza, liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnego średniodobowego poziomu pyłów PM10 w ciągu roku spadła w ostatnich lat ze 161 (2011 rok) do 33 (2022 rok), co jest znaczącym sukcesem. Ponadto w opublikowanym przez Polski Alarm Smogowy corocznym raporcie wskazującym miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem Gmina Skawina po raz pierwszy znalazła się poza rankingiem we wszystkich trzech kategoriach, mianowicie najwyższego stężenia pyłów PM10, najwyższego stężenia benzo[a]pirenu i liczby smogowych dni. Niewątpliwie umiejscowienie drogi klasy S pasem przecinającym Gminę z południa na północ spowoduje przecięcie kanałów przewietrzania Miasta i Gminy niwecząc znacząco podjęte dotychczas działania. Co więcej, umiejscowienie drogi tego typu na terenie Gminy mocno zurbanizowanej, walczącej o poprawę jakości powietrza, jaką jest Skawina, spowoduje pojawienie się dodatkowych zanieczyszczeń, mianowicie światłem i hałasem, co zgodnie ze sprawozdaniem opublikowanym przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) nie pozostanie obojętne dla jakości życia i zdrowia mieszkańców. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że ukształtowanie terenu wokół miasta Krakowa, które od północy i południa ograniczone jest wzniesieniami, determinuje dolinę Wisły jako główną drogę napływu zanieczyszczeń, przy czym jednym z kluczowych czynników wpływających na występowanie smogu w Krakowie jest prędkość i kierunek wiatru. W ciągu ostatniego roku aż 49% wiatrów, odnotowanych na stacji Port Lotniczy Balice miało kierunek południowo-zachodni i zachodni. Zatem wprowadzenie drogi klasy S na węźle Kryspinów/Bielany, zlokalizowanym w pobliżu koryta rzeki od zachodniej strony miasta Krakowa, może mieć znaczący wpływ na akumulację zanieczyszczeń powietrza w Krakowie.

Podsumowując, wariant z lokalizacją drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta i Gminy Skawina został odrzucony przez specjalistów GDDKiA w ramach Studium korytarzowego na etapie wstępnej oceny zasadności zamierzenia inwestycyjnego. Mimo to w mediach została rozpowszechniona informacja, jakoby jedną z propozycji lokalizacji trasy ekspresowej S7 była Gmina Skawina, co skutkuje czasowym zablokowaniem inwestycji, w tym mieszkaniowych, w Naszym regionie. Dlatego oczekujemy wyrażenia jednoznacznego stanowiska przez GDDKiA wyłączającego Miasto i Gminę Skawina z dalszych rozważań. Równocześnie podkreślając, jak na wstępie, że dalsze procedowanie przebiegu drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice powinno być oparte o  wieloaspektowe analizy przeprowadzone przez specjalistów GDDKiA w ramach Studium korytarzowego.

Z wyrazami szacunku, niżej podpisani,

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Upoważniam grupę protestacyjną „Mieszkańcy Gminy Skawina PRZECIW S7” do złożenia niniejszej petycji w moim imieniu. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Baner.jpg


Grupa protestacyjna „Mieszkańcy Gminy Skawina PRZECIW S7” (www.fb.com/groups/mieszkancygminyskawinaprzeciws7)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Grupa protestacyjna „Mieszkańcy Gminy Skawina PRZECIW S7” (www.fb.com/groups/mieszkancygminyskawinaprzeciws7) będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...