SPRZECIW MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA W SPRAWIE REALIZACJI LINII KOLEJOWEJ NR 86 W WARIANCIE W51 ORAZ W53

PETYCJA "SPRZECIW MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA W SPRAWIE REALIZACJI LINII KOLEJOWEJ NR 86 W WARIANCIE W51 ORAZ W53"


Działając w interesie publicznym, na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1, a także art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 z późn. zm.), wyrażamy sprzeciw dla realizacji na terenie gminy Czernica projektu Kolei Dużych Prędkości na trasie linii kolejowej nr 86 (Sieradz - Wrocław Główny) w wariancie W51 i W53.

Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub przydanej mu do pomocy jednostki organizacyjnej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach.


UZASADNIENIE

W ramach drugiej rundy konsultacji społecznych, przedstawiciele CPK przedstawili lokalnej społeczności warianty W51, W52 i W53 jako rozważane do wyboru na wariant inwestorski dla projektu KDP na trasie linii kolejowej nr 86. Dwa z tych wariantów - W51 oraz W53 są destrukcyjne dla naszej gminy, ze względu na wiele aspektów. Przy czym zwracamy szczególną uwagę, że gmina Czernica od kilku lat plasuje się na pierwszym miejscu jako gmina z największym odsetkiem w Polsce migracji do niej, a wymienione poniżej powody, znacząco obniżą jej atrakcyjność.


1. Wywłaszczenia

 • W wariancie W51 planowane jest wyburzenie 19 domów, w wariancie W53 wyburzonych zostanie 17 domów, jest to dużo porównując do alternatywnego wariantu W52, w którym wyburzonych miałoby zostać 7 domów.
 • Duża część domów do likwidacji w obu wariantach W51 oraz W53 to domy nowe (poniżej 10 lat lub w trakcie budowy), wybudowane na obszarach określonych w MPZP jako obszar zabudowy jednorodzinnej, natomiast w wariancie W52 domy do planowanego wyburzenia są dużo starsze (powyżej 10 lat).
 • Ponadto w obu wariantach W51 oraz W53 do likwidacji przeznaczonych zostało po 18 działek pod zabudowę. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w alternatywnym wariancie W52 działki do likwidacji, na tym samym odcinku trasy, są jedynie dwie.

2. Spadek jakości życia mieszkańców

 • W wariancie W51, 539 domów znajdzie się w obszarze uciążliwości KDP, jeszcze więcej, bo aż 899 domów w wariancie W53, natomiast jedynie 258 domów w wariancie W52:
  • duża część domów w obszarze uciążliwości to domy wybudowane na obszarach określonych w MPZP jako obszar zabudowy jednorodzinnej,
  • część domów w obszarze uciążliwości KDP będzie znajdować się w odległości jedynie około 20m od planowanego przebiegu KDP,
  • duża część tych domów to domy nowe, wybudowane mniej niż 10 lat temu, w wielu przypadkach to domy w trakcie budowy.
  • W wariancie W51 430 działek przeznaczonych w planie przestrzennym pod zabudowę znajdzie się w obszarze uciążliwości KDP lub 603 w wariancie W53.
  • Olbrzymi nasyp kolejowy ciągnący się przez całą gminę Czernica będzie miał negatywny wpływ na komfort naszego życia. Nasyp tej wysokości, spowoduje, że duża część mieszkańców działek sąsiadujących z nasypem, w miesiącach jesienno-zimowych, przez większą część dnia nie zobaczy słońca. Może to powodować depresję oraz spadki nastroju a hałas wywołany częstymi przejazdami pociągów, niedosłuch u dzieci. Co więcej uniemożliwi to mieszkańcom tych działek instalację ekologicznych paneli słonecznych. Zakupiliśmy nasze działki w sąsiedztwie lasu, ze względu na walory krajobrazowe, cichą, spokojną okolicę, czystość powietrza oraz aby w swoich ogrodach obcować z naturą, a nie sąsiadować z 8-metrowym nasypem/murem i ciągłym hałasem.

3. Utrudniona komunikacja:

 • Duży ruch pociągów (nie tylko KDP ale również towarowych) na nowych jednopoziomowych/kolizyjnych przejazdach kolejowych i/lub wzmożony ruch pociągów na istniejących przejazdach spowoduje pogłębienie istniejącego już problemu korków na drogach naszej gminy.
 • Ze względu na małą liczbę projektowanych wiaduktów kolejowych/przejazdów pod nasypem kolejowym, duża część istniejących dróg polnych, dróg leśnych oraz ścieżek pieszych zostanie zniszczona. Utrudni to komunikację między sąsiadującymi miejscowościami. Szczególnie uciążliwe będzie to dla rowerzystów i pieszych, którzy do pracy czy szkoły muszą dotrzeć do pobliskich wsi oraz dla rolników, którzy pojazdami takimi jak np. kombajny, będą musieli pokonywać dużo dłuższe odcinki dróg publicznych do swoich pól.

4. Dewastacja obszaru Natura 2000 oraz wycinka okolicznych lasów:

 • Projekty wariantów W51 i W53 zakładają przejście przez obszary europejskiego programu Natura 2000: Grądy Odrzańskie oraz Grądy w Dolinie Odry.
  Tereny te należą do Europejskiej sieci ekologicznej obszarów chronionych, której podstawowym celem jest zachowanie wszystkich zagrożonych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu siedlisk przyrodniczych wraz z towarzyszącą im fauną i florą, która pełni kluczową rolę różnorodności biologicznej na terenie Polski.
 • Gatunki chronione.
  Przede wszystkim Grądy Odrzańskie, ale także lasy chrząstawskie są siedliskiem wielu gatunków zwierząt, także tych chronionych i zagrożonych. Grądy Odrzańskie obejmują jedną z najbogatszych mozaik ekosystemów w całej dolinie Odry.
  Wybudowanie trasy KDP, będzie wymagało wycięcia w lesie korytarza o szerokości 200m. Spowoduje to kolejne fragmentacje przyrody i doprowadzi do bezpowrotnej utraty ciągłości ekosystemów, a konsekwencją tego będzie zniknięcie z tych terenów rzadkich gatunków
  ptaków, takich jak kania czarna i kania ruda, dzięcioł zielonosiwy, dudek, orzeł bielik, wilga, zimorodek oraz płazów np. traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego.
  Co więcej w rzece Bierzwienna swoje siedlisko ma niezwykle rzadki gatunek - żółw błotny. Odcinek programu państwa Gucwińskich o żółwiu błotnym kręcony był właśnie w Chrząstawie Małej przy rzece Bierzwienna, która to ma zostać przecięta nasypem kolejowym. Co stanie się z żółwiem błotnym?
  Nie zapominajmy także o owadach. Mają tu swoje siedliska dębosze koziorogi - największe chrząszcze w polsce. Objęte są one ochroną gatunkową. Od kilkudziesięciu lat obserwuje się stały spadek populacji tego chrząszcza.
  Cała Unia Europejska apeluje o ochronę środowiska, także nie możemy pozwolić na dewastację przyrody i niszczenie tak już ograniczonych siedlisk zwierząt z list gatunków zagrożonych.
 • Małe zalesienie gminy.
  W gminie Czernica, zalesienie jest znacznie poniżej średniej krajowej i wynosi 19,9%, przy średniej krajowej 30,2%. Budowa nasypów pod planowane tory kolejowe, spowoduje znaczącą wycinkę drzew, które mają pozytywny wpływ na jakość powietrza, nie tylko w naszej gminie, ale także w całym powiecie, co spowoduje nieodwracalne szkody zarówno dla mieszkańców jak i przyrody.
 • Rekreacja.
  Lasy w okolicy Chrząstawy oraz obszary Natura 2000 nad Odrą są jedynymi terenami rekreacyjnymi Gminy Czernica. Gmina zachęca ludzi do kupna działek, promując tereny rekreacyjne jako jej największy atut. Podobnie Powiat Wrocławski wymienia duże kompleksy leśne i tereny rekreacyjne jako atuty gminy (https://wrosip.pl/gminy/gmina-czernica/). Mieszkańcy nabywając działki oraz domy w gminie Czernica, pragną korzystać z atrakcyjnych terenów rekreacyjnych, uprawiać sporty na świeżym powietrzu takie jak jazda konna, jazda rowerowa, bieganie (przez las przechodzi trasa biegowa “Miłoszycka siódemka” oraz trenuje tutaj “Klub Biegacza Harcownik Jelcz-Laskowice”). Wysokie i szerokie nasypy kolejowe, brak wystarczającej liczby przepustów, hałas pociągów KDP oraz towarowych uniemożliwią bądź utrudnią uprawę powyższych aktywności.
 • Czystość powietrza.
  Powietrze w całym powiecie wrocławskim jest mocno zanieczyszczone, z powodu przemysłu oraz dużego zagęszczenia ludności, a dodatkowym aspektem jest jeszcze niski poziom zalesienia. Lasy w gminie Czernica, są to pierwsze większe obszary zadrzewione na wschód od Wrocławia. Zmniejszenie ich powierzchni, może przynieść nieodwracalne skutki nie tylko dla gminy Czernica, ale dla dużej części społeczeństwa zamieszkującego cały powiat wrocławski.
 • Dewastacja lasów to także niszczenie źródła dochodów.
  Część mieszkańców, utrzymuje się lub uzyskuje dodatkowy dochód ze zbieractwa (roślin, jeżyn, jagód, grzybów) oraz pszczelarstwa - w lesie oraz przy jego granicy znajduje się wiele uli i pasiek. Mieszkańcy nie posiadający instalacji gazowej, zgodnie z zachętami rządu, zbierają w lesie chrust na opał.

5. Brak jakichkolwiek bezpośrednich korzyści dla gminy i jej mieszkańców
związanych z projektem linii kolejowej nr 86:

 • W projekcie brak nowych przystanków dla połączeń regionalnych i aglomeracyjnych, mimo, że projekt zakłada, że linia nr 86 będzie czterotorowa - dwa tory dla KDP oraz dwa tory dla kolei
  osobowo-towarowej.
 • Projekt nie zakłada utworzenia bezpośrednich połączeń kolejowych z gminnej stacji Czernica do Centralnego Portu Komunikacyjnego (nie tylko połączeń KDP ale również połączeń osobowych, pospiesznych lub intercity).
 • Najbliższa projektowana stacja KDP to Wrocław Główny - takie połączenie kolejowe nie przynosi korzyści żadnemu mieszkańcowi gminy, ponieważ czas dojazdu samochodem lub komunikacją publiczną do stacji Wrocław Główny, a następnie podróż pociągiem KDP, będzie podobny lub dłuższy niż bezpośredni dojazd samochodem z gminy do CPK drogą S8.

6. Obniżenie wartości nieruchomości

Po zatwierdzeniu jednego z wariantów W51 lub W53, cała gmina Czernica, mocno straci na atrakcyjności, a przypominamy, że w danych z GUSu gmina Czernica notuje największy odsetek w Polsce migracji do niej.
Ogromne nasypy kolejowe, wysoki poziom hałasu powodowany często przejeżdżającymi pociągami nowych linii KDP i towarowych, większe korki oraz ograniczenie terenów rekreacyjnych, spowodują, że zainteresowanie tą okolicą przez nabywających działki lub domy, będzie znikome, co przyczyni się do znacznego spadku wartości nieruchomości w całej gminie.
Mieszkańcy miejscowości przez, które przechodzić będą tory kolejowe, zostaną najbardziej poszkodowani. Już nigdy nie będą mieli szans sprzedać swoich domów po wartości rynkowej sprzed budowy nasypów kolejowych.
Zwracamy uwagę, że tory kolejowe planowane są w naszej gminie głównie przez nowe osiedla zabudowy jednorodzinnej. Właściciele tych domów, to przeważnie młode małżeństwa z dziećmi, obciążone kredytami mieszkaniowymi.
Drastyczny spadek wartości ich nieruchomości może skutkować żądaniami banków, o natychmiastową spłatę kredytu. Osób z naszej gminy, postawionych w takiej sytuacji może być nawet kilkaset.
WIele osób, które postanowiło tutaj budować swoje domy i przyszłość mogą znaleźć się w sytuacji bez wyjścia, co będzie skutkowało rodzinnymi dramatami, ciągłym stresem, w konsekwencji doprowadzi do rozpadu rodzin, w tej sytuacji najbardziej odczują to dzieci.

7. Mamy odczucie, że Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz konsultacje społeczne prowadzone były nierzetelnie, odpowiedzi pracowników CPK oraz Multiconsult na pytania mieszkańców były lakoniczne, a nasze uwagi nie brane były pod uwagę.
Przykładem na słabe przygotowanie przedstawicieli Multiconsult Polska Sp.z o.o. może być fakt, że na I-szych konsultacjach społecznych w listopadzie 2021, bazowali oni na nieaktualnych mapach, na których nie było uwzględnionej istniejącej już zabudowy jednorodzinnej. Mieszkańcy zwrócili przedstawicielowi firmy Multiconsult Polska Sp.z o.o. na to uwagę. Po czym na kolejnych II-gich konsultacjach społecznych w kwietniu 2022r., zostały nam pokazane te same nieaktualne mapy. Jest to dowodem na ignorowanie uwag mieszkańców naszej gminy a także na nieprofesjonalne i pobieżne podejście do projektu.
Odnosimy wrażenie, że projekt przygotowywany był w nadmiernym pośpiechu,
bez należytej dokładności i pomijając wiele ważnych aspektów.

Jako mieszkańcy gminy Czernica, wobec wyżej wymienionych argumentów, wyrażamy stanowczy sprzeciw odnośnie budowy linii kolejowej nr 86 w wariantach W51 i W53. Warianty te uznajemy za niedopuszczalne, ponieważ generują one wiele wymienionych powyżej problemów zarówno społecznych jak i przyrodniczych. Każdy z tych problemów osobno może wydawać się mało znaczący, natomiast po nałożeniu, powodują destrukcję oraz dewastację siedlisk roślin i zwierząt i są mocno krzywdzące dla całej Gminy Czernica.


Mieszkańcy gminy Czernica    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy gminy Czernica do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...