”NIE” DLA SPRZEDAŻY TERENU ZIELEŃCA PRZY OŁOWIANEJ

Szanowna Pani Prezydent,

W związku z otrzymanym we wrześniu b.r. przez Radę Osiedla Julianów -Marysin-Rogi pismem Urzędu Miasta Łodzi ignorującym jej sprzeciw wobec planu sprzedaży zielonego tereny przy ul Ołowianej 11 w Łodzi my, mieszkańcy osiedla TOR Marysin III przy ul. Ołowianej, Kwarcowej i Strzeleckiego

1.Stanowczo sprzeciwiamy się planowi sprzedaży zielonego terenu przy ul. Ołowianej 11.

2.Wnosimy o niezwłoczne rozpoczęcie prac zmierzających do jak najszybszego objęcia osiedla TOR Miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego

3.Wnosimy o urządzenie przez miasto Łódź zielonych terenów przy ul Ołowianej 11 i Kwarcowej 21 jako parku kieszonkowego i placu zabaw.

Podkreślamy, że nasze osiedle jest rzadkim przykładem, znanym na świecie, zespołu zabudowy zaprojektowanego z myślą o różnorodnych potrzebach mieszkańców. Autorami projektów domów byli architekci światowej klasy -  Helena i Szymon Syrkusowie oraz Barbara i Stanisław Brukalscy. Budowa osiedla rozpoczęła się w 1933r i w tamtym czasie była przykładem nowoczesnej myśli planistycznej. Osiedle, zaprojektowane w wyniku międzynarodowego konkursu, stanowi przemyślany kompleks indywidualnych domów z własnymi ogródkami  z przestrzeniami wspólnymi – właśnie zieleńcami przy Ołowianej i Kwarcowej, ale też – oryginalnie -  z przedszkolem czy domem kultury przy Ołowianej 58 i 60, który został zakupiony ze składek mieszkańców osiedla i był siedzibą Stowarzyszenia Właścicieli Domków  w Osiedlu Robotniczym w Marysinie III, a następnie niestety odebrany im przez miasto Łódź.  Zabytkowy układ urbanistyczny i awangardowa w międzywojniu architektura do dziś przyciąga wycieczki, nie tylko architektów, a dla mieszkańców stanowi unikalne i wyjątkowe miejsce do życia.

Dziś śladem wartości tego terenu jest wpisanie osiedla do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. Mieszkańcy restrykcyjnie muszą zachować wszelkie oryginalne elementy elewacji, włącznie ze stosowaniem oryginalnych materiałów. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek przebudowy czy rozbudowy. Nie wyobrażamy sobie, jak władze  miasta mogą w tej sytuacji nawet rozważać budowę w środku tak chronionego układu czegokolwiek nowego, co siłą rzeczy będzie odbiegać od istniejącej zabudowy? A oczywiste jest, że kupnem terenu będzie zainteresowany wyłącznie ktoś, kto w tym miejscu będzie chciał inwestować – czyli budować, a nie z budowy rezygnować. Dlaczego zabytkowy układ ma być bezpowrotnie zniszczony?

Teren przy Ołowianej 11 wraz z podobnym zieleńcem przy ul. Kwarcowej 21 jest jedyną przestrzenią dla mieszkańców osiedla, która może służyć celom rekreacji i integracji społecznej. Pełnią one dodatkowo funkcję ochrony przed rozprzestrzenianiem się pożaru przy tak gęstej zabudowie.

Stanowczo sprzeciwiamy się planom sprzedaży tych terenów przez miasto Łódź.

Choć każdy dom posiada ogródek, służy on indywidualnym celom – urbaniści przed wiekiem dobrze rozumieli potrzebę integracji społeczności osiedla, dlatego zapewnili im także wspólne tereny zielone. Dlaczego dziś takie myślenie jest negowane?

Wobec głoszonej szeroko zielonej polityki miasta Łódź oczekujemy, że także zaniedbane pod względem ogólnodostępnych terenów służących rekreacji i integracji społecznej osiedle Rogi doczeka się w swojej najstarszej części choćby tak mikroskopijnego zielonego skweru i placu zabaw. Likwidacja terenu zielonego przy ul. Ołowianej i przeznaczenie go pod zabudowę będzie niezgodna z deklarowaną polityką proekologiczną władz Łodzi, niezgodna z założeniami opracowywanego Ekopaktu, który mówi o zachowywaniu zieleni w mieście i zwiększaniu jej ilości, wreszcie będzie niezgodna z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Jedynie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jako akt prawa miejscowego może skutecznie ochronić nasze osiedle przed patodeweloperką i bezpowrotnym zniszczeniem jego unikatowego charakteru. Łódź ma skarb – niech o niego wreszcie zadba. Mieszkańcy przez wiele lat społecznie angażowali się w dbanie o tereny wspólne na osiedlu, kolej na miasto, aby także pochyliło się nad ich potrzebami – zapewniając tereny spotkań sąsiedzkich, urządzając zieleń, dbając o stan nawierzchni ulic. Pozostajemy z nadzieją na pozytywny odzew Pani Prezydent na naszą petycję,

 

Klauzula informacyjna RODO:

Szanowni Państwo, zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 ustawy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO, informuje, że: a)   Podpisując niniejszą deklarację wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa następujących danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu/adres e-mail – dla celów związanych wyłącznie z wniesieniem petycji do Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej dotyczącej przyspieszenia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  dla Marysina i Rogów; b)   Administratorem Państwa danych osobowych jest Pani Ewa Rokicka; c)   Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A i lit. E RODO w celu związany z realizacją interesu publicznego oraz za Państwa zgodą; d)   Odbiorcami danych osobowych będzie Prezydent Miasta Łodzi oraz urzędnicy Miasta Łodzi; e)   Dane osobowe przechowywane będą do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały udostępnione; f)     Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje: ·         Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; ·         Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; ·         Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania  od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO; ·         Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.


Małgorzata Gorgul-Tomczyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Małgorzata Gorgul-Tomczyk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...