Petycja Polskiego Towarzystwa Onomastycznego w sprawie sprawiedliwej punktacji czasopisma ONOMASTICA

[FOR ENGLISH – SCROLL DOWN]

Polskie Towarzystwo Onomastyczne / Polish Onomastic Society
pto.org.pl

Petycja w sprawie sprawiedliwej punktacji czasopisma ONOMASTICA

(Petition for the fair evaluation of the Journal „Onomastica” by the Polish Ministry of Education and Science)

 

adresat petycji: Minister Edukacji i Nauki
przedmiot petycji: zwiększenie punktacji czasopisma Onomastica w wykazie czasopism naukowych

 

Pan
dr hab. Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki


Szanowny Panie Ministrze,

Stworzony i ugruntowany przez Pańskich poprzedników system ewaluacji nauki – operujący wykazami wydawnictw i czasopism naukowych – wartość pracy naukowej redukuje do punktów (generując tzw. punktozę). Arbitralne przypisanie zaniżonych wartości punktowych wielu polskim czasopismom językoznawczym w rażący sposób nie odpowiada ich rzeczywistej pozycji, poziomowi, tradycji i znaczeniu dla nauki polskiej i światowej. Instytucja wykazu czasopism w połączeniu z bardzo niskimi wartościami punktowymi jest szczególnie szkodliwa w wypadku wysoko wyspecjalizowanych subdyscyplin, którym poświęcone są periodyki nieliczne, choć prezentujące najwyższe standardy.

Taka krzywdząca sytuacja stała się udziałem onomastyki – działu językoznawstwa zajmującego się nazwami własnymi. Na całym świecie istnieje zaledwie kilka wyspecjalizowanych czasopism onomastycznych, przy czym ich punktacja kończy się na 40 punktach, co a priori deprecjonuje wartość prowadzonych w Polsce badań onomastycznych – często kluczowych dla poznania języka, historii, kultury i dziedzictwa narodowego.

W sposób szczególnie niesprawiedliwy w obowiązującym wykazie potraktowane zostało jedyne polskie czasopismo onomastyczne, ONOMASTICA, któremu przypisano zaledwie 20 punktów.

ONOMASTICA ukazują się nieprzerwanie od 1955 roku. Czasopismo cieszy się międzynarodową renomą i rozpoznawalnością. Teksty publikowane są w językach narodowych, głównie słowiańskich, przy czym większość artykułów wprowadza do obiegu międzynarodowego ustalenia zaprezentowane w języku polskim. W ostatnich latach zwiększa się udział nadsyłanych przez autorów zagranicznych prac w języku angielskim i niemieckim, co potwierdza międzynarodowy zasięg periodyku. ONOMASTICA poświęcone są zagadnieniom onomastyki ogólnej, polonistycznej i slawistycznej, zapewniając polskim językoznawcom kanał publikacyjny dla ustaleń bardzo istotnych z perspektywy filologii i kultury narodowej. Więcej informacji zawiera strona czasopisma: https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/essential-facts.

Wydawane przez Instytut Języka Polskiego PAN czasopismo ONOMASTICA jest przedsięwzięciem naukowym, a nie komercyjnym. Służy polskiej nauce i kulturze, a nie generowaniu zysków przez zagraniczne koncerny wydawnicze. W całości publikowane jest w Otwartym Dostępie, a za publikację nie są od autorów pobierane żadne opłaty. ONOMASTICA obecne są na liście ERIH PLUS oraz w bazie DOAJ. Są ponadto beneficjentem ministerialnego programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Działając w interesie publicznym, w interesie polskiej nauki, językoznawstwa oraz onomastyki i mając przy tym poparcie licznych uznanych onomastów i językoznawców polskich i zagranicznych – Polskie Towarzystwo Onomastyczne wnosi w niniejszej petycji, by w ramach wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzanego i ogłaszanego na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.) punktowa wartość czasopisma ONOMASTICA (ISSN 0078-4648) zwiększona została do co najmniej 70 punktów.

Dotychczasowa punktacja czasopisma ONOMASTICA wynosząca zaledwie 20 punktów – podobnie zresztą jak zaniżona punktacja wielu innych polskich czasopism językoznawczych – jest, niestety, pogwałceniem deklaracji zawartej w pierwszym zdaniu art. 265 ust. 10 wyżej powołanej ustawy, zgodnie z którym „Wydawnictwom, czasopismom i materiałom z konferencji (...) przypisuje się punkty będące miarą ich renomy”. Wyrażamy ogromną nadzieję, że poprzez zwiększenie punktacji czasopisma ONOMASTICA do co najmniej 70 punktów ten błąd wykazu zostanie przynajmniej częściowo naprawiony.

Petycję w sprawie punktacji czasopisma ONOMASTICA Polskie Towarzystwo Onomastyczne wnosi w związku z realizacją swoich celów, do których zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia należy m.in. „wspieranie rozwoju onomastyki jako naukowej dyscypliny językoznawczej oraz troska o formalne, prawne i instytucjonalne ramy jej uprawiania w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach świata”.

Z poważaniem,

Wojciech Włoskowicz
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Onomastycznego, pto.org.pl

 

Zachęcamy do podpisania i poparcia niniejszej petycji!

 

[ ENGLISH ]

 

Petition for the fair evaluation of the Journal ONOMASTICA by the Polish Ministry of Education and Science

 

In Poland, the assessment of science and research institutions is based mainly on the sum of “points” collected by staff members for their publications. Points for publications are assigned according to de facto arbitrarily predefined lists of journals indicating that for a paper in some journals a researcher gets 20 points, for a paper in other journals 40, while further journals are given 70, 100, 140 or 200 points. As a matter of fact, it is only the place of publication and not the paper content and quality that counts. A single work may be given 20, 40, 70, 100, 140 or 200 points depending solely on the predefined journal value. Therefore, the value preassigned to journals is of vital importance in the case of highly specialized sub-disciplines.

The only Polish (and one of the world’s few) onomastic journals, the journal ONOMASTICA, has been preassigned only 20 points, which means that high quality onomastic papers that have limited chances of being published elsewhere in other more generally themed journals are a priori undervalued by the Polish science evaluation system. This creates a general disadvantage for onomastic research in Poland.

ONOMASTICA is a longstanding multilingual onomastic journal published by the Institute of the Polish Language, Polish Academy of Sciences, as an Open Access journal and requires no fees or charges for submission processing or publishing. Further information is available here: https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/essential-facts

IN THIS PETITION the Polish Onomastic Society requests the Polish Minister of Education and Science to increase the value of papers published in the journal ONOMASTICA from 20 to at least 70 points.

Wojciech Włoskowicz, PhD
President of the Board
Polish Onomastic Society

Express your solidarity with Polish onomastics and onomasticians by signing this Petition for the fair evaluation of the Journal ONOMASTICA!


Wojciech Włoskowicz, Polskie Towarzystwo Onomastyczne    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Wojciech Włoskowicz, Polskie Towarzystwo Onomastyczne będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach: