Park Śląski dla ludzi, nie dla deweloperów. 

126945260_1299268907085695_1516255805041477572_n.jpg

Petycja do Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.

W obliczu podjęcia Uchwały Rady Miasta Chorzów pozwalającej na powstanie osiedla mieszkaniowego przy granicy Parku Śląskiego (ul. Targowa na terenie dawnego OPT – Ośrodka Postępu Technicznego), my niżej podpisani mieszkańcy Chorzowa, Katowic, sąsiednich miast oraz całej aglomeracji śląskiej, pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec tych planów i zwracamy się z apelem do Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka o zablokowanie tej inwestycji w ramach uprawnień związanych z pełnieniem przez wojewodę nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Park Śląski wraz z przyległymi terenami zielonymi, będący ważnym miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców regionu, stanowi jednocześnie „zielone płuca Górnego Śląska” i każda ingerencja mająca na celu zmniejszenie powierzchni zieleni na tym terenie budzi nasz sprzeciw.

Budowa oznacza wycinkę drzew i degradację najcenniejszej przyrodniczo historycznej części Parku Śląskiego.

Inwestycja jest sprzeczna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni oraz Studium Uwarunkowań́ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Studium jasno wskazuje, że jest to teren określony jako "najcenniejsze obszary przyrodnicze".

Budowa to nie tylko wycinka drzew, ale również zmiana warunków hydrologicznych i rozjeżdżenie ciężkim sprzętem całej okolicy.

Rada Miasta Chorzów pozwala na lokalizację osiedla  (pierwszego, bo planowane jest intensywne zabudowanie blokami mieszkalnymi całego terenu byłego OPT) na podstawie tzw. Ustawy Lex Deweloper mimo iż wniosek inwestora – Green Park Silesia - nie spełnia zapisów tej ustawy.

Infrastruktura miasta Chorzów i wskazanie terenu osiedla jako poprodukcyjnego nie spełnia wymagań Ustawy Lex Deweloper, co dyskwalifikuje Uchwałę Rady Miasta Chorzowa

  • W pobliżu nie ma szkoły, nie ma też jak odprowadzić takiej ilości ścieków, teren Green Park Silesia nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – ul. Bytkowskiej,
  • Rada Miasta Chorzowa błędnie zakwalifikowała teren planowanego osiedla jako poprodukcyjny na podstawie jednego, dostarczonego przez Dewelopera, dokumentu z 1968 roku, pomimo licznych zastrzeżeń zgłaszanych przez stowarzyszenia, społeczności i radnych dzielnic sąsiadujących, jak również Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną Miasta Chorzowa, Park Śląski, Straż Pożarną, Wyższy Urząd Górniczy, Marszałka Województwa Śląskiego oraz MZUiM Chorzów.

W 2018 dzięki staraniom lokalnych stowarzyszeń i tysięcy mieszkańców udało się obronić przed wycinką ponad 1300 drzew. Dzisiaj prosimy Cię o pomoc jeszcze raz.

Teraz losy tej części Parku i ciągłości przyrodniczej całego kompleksu leśnego zależą od decyzji Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka. Dołącz do nas i pomóż nam przekonać Wojewodę do powstrzymania budowy!


Stowarzyszenie Nasz Park    Skontaktuj się z autorem petycji