Petycja w sprawie zaniechania planów budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku od A1 do granic województwa przez teren gminy Fabianki, woj. Kujawsko-Pomorskie

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy

My, mieszkańcy gminy Fabianki i okolic sprzeciwiamy się planom budowy drogi ekspresowej S 10  przez teren naszej gminy, zaprezentowanych we wszystkich trzech wariantach W1, W2 i W3 i wnioskujemy o poprowadzenie tej drogi z Płocka do Torunia bez ingerencji w teren naszej gminy, wg starego wariantu, z wcześniejszych wersji planowanego przebiegu S10, która zakładała powstanie nowego węzła na A1 w Nowej Wsi koło Torunia i poprowadzenie trasy S10 w sąsiedztwie takich miejscowości jak Lubicz, Lipno, Skępe i Drobin oraz powiązanie trasy z Płockiem lub w innym wariancie omijającym naszą gminę.

Nasza gmina jest bardzo zurbanizowana, posiada gęstą zabudowę mieszkalną. Każdy z zaproponowanych obecnie trzech wariantów, a także jakikolwiek inny wariant przebiegający przez nasze tereny, doprowadzi do nieodwracalnych szkód i degradacji zdrowia oraz środowiska, w którym żyjemy. Inwestycja ta poprzez ciągły intensywny hałas będzie bardzo negatywnie oddziaływać na zdrowie i samopoczucie mieszkańców oraz podzieli naszą gminę uniemożliwiając dostęp do własnych terenów rolnikom i mieszkańcom a także wpłynie na podział w społeczeństwie. Ponadto inwestycja zagraża środowisku ekologicznemu, nastąpi zniszczenie unikatowych terenów Natura 2000, zagrożenie dla populacji sokoła, pomników przyrody, ostoi dzikich zwierząt. Inwestycja pozbawi nas historycznych pamiątek: zabytkowe bunkry i okopy z czasu I i II wojny światowej, cmentarze i pojedyncze miejsca straceń, kultowe kapliczki, kościółki wiejskie.


Bezpieczne i Zdrowe Nasiegniewo    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Bezpieczne i Zdrowe Nasiegniewo będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Nie wyświetlimy Twojego adresu publicznie online.

Nie wyświetlimy Twojego kodu pocztowego publicznie online.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...