Petycja do Ministra Zdrowia w sprawie przyznania COVIDowych dodatków do wynagrodzeń pracownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych, wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej

Warszawa, dn. 3 grudnia 2021r. 

W imieniu Pracowników polskich MLD
Zarząd Krajowy                                
                                             
Krajowego Związku Zawodowego
Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
z siedzibą w Warszawie 03-468
ul. Jagiellońska 56/51

Szanowny Pan
dr n. ekon.
Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

 

Petycja w sprawie przyznania COVIDowych dodatków do wynagrodzeń pracownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych, wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej  

 

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych wnosimy o natychmiastową zmianę polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ i przyznanie dodatków COVIDowych do wynagrodzenia wszystkim pracownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych posiadającym uprawnienia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej z wyrównaniem od dnia 1 listopada 2020r. dla pracowników, którzy za ten okres nie otrzymali wymienionych dodatków.  

UZASADNIENIE PETYCJI  

W Polsce mamy 954 miast, 314 powiatów, 2477 gmin, 950 szpitali, 2700 laboratoriów i 38,2 mln mieszkańców.

Nas jest nie więcej niż 20 tysięcy.

W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców jest nas więc mniej niż w Indiach, w Grecji czy na Słowacji, nie mówiąc o współczynnikach dla USA, Wielkiej Brytanii czy Arabii Saudyjskiej.

Mimo, że w systemie ochrony zdrowia jest nas tak mało, dla ponad 38 milionów Polaków wykonujemy wszystkie możliwe badania laboratoryjne z aż 13 dziedzin medycyny. Zajmujemy się m. in. badaniami biochemicznymi, toksykologicznymi, mikrobiologicznymi, genetycznymi, patomorfologicznymi, hematologicznymi, immunologicznymi czy parazytologicznymi. W pracowniach serologii i w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi dobieramy pacjentom krew do toczenia oraz badamy osocze ozdrowieńców. Mimo że najczęściej nas nie widać, codziennie ratujemy ludzkie życie, a bez naszej pracy system ochrony zdrowia w mniej niż godzinę znalazłby się na skraju przepaści.

Od marca 2020 roku, mimo że od dawna jest nas za mało, a w sytuacji nadzwyczajnej, jaką okazała się pandemia COVID-19, wcale nie przybyło nas w systemie ochrony zdrowia, robimy wszystko, by wspomóc polskich pacjentów oraz lekarzy, pielęgniarki i pozostałych pracowników szpitali. Od wyników naszej pracy zależy też codzienne zapewnianie Ministerstwu Zdrowia rzetelnych danych do raportowania przebiegu pandemii COVID-19.

To my – diagności laboratoryjni, technicy analityki medycznej i pozostali pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych (MLD).

Mimo naszego niewątpliwego wkładu w codzienne funkcjonowanie polskich szpitali, w diagnozowanie, konsultowanie, leczenie i monitorowanie stanu klinicznego pacjentów, czas pandemii pokazał dobitnie, że ciągle jesteśmy traktowani przez rządzących jak ubodzy krewni.

1 listopada 2020r. poleceniem Ministra Zdrowia rozszerzono przyznawanie tzw. COVIDowego dodatku do wynagrodzeń również na pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Mimo wielokrotnych apeli środowiska pracowników MLD Ministerstwo Zdrowia nie chciało raz a dobrze doprecyzować treści polecenia, doprowadzając do sytuacji, w której o zgłoszeniu pracowników MLD do otrzymania dodatku decydowali wyłącznie dyrektorzy placówek.

W części szpitali I, II i III poziomu zabezpieczenia COVIDowego, posiadających umowę z NFZ na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2, dodatki do wynagrodzeń otrzymali wszyscy pracownicy laboratoriów, niezależnie od tego, czy wykonywali czynności diagnostyki w laboratoriach COVIDowych, czy też w innych jednostkach organizacyjnych placówki. W innych szpitalach dyrektorzy ograniczali się do zgłoszenia do właściwych OW NFZ wyłącznie pracowników „laboratoriów COVID-19” i tylko oni otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie.

Osobną sprawę stanowiło konsekwentne unikanie przez Ministerstwo odpowiedzi na zadawane przez związki zawodowe pytanie w sprawie definicji bezpośredniego kontaktu z pacjentem”. Mimo przychylnych opinii konsultantów krajowych w dziedzinie mikrobiologii i diagnostyki laboratoryjnej oraz prawników Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie zrównania kontaktu fizycznego z osobą pacjenta z kontaktem z pochodzącym od tego pacjenta materiałem biologicznym, brak jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie lub negowanie tego faktu przez Ministerstwo sprawiały, że pracownicy MLD w placówkach, które nie posiadały umów na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2 pozbawieni zostali dodatkowego wynagrodzenia, mimo że cały czas pracowali z niebezpiecznym materiałem.

W związku z tym, że zapisy polecenia od listopada 2020r. do maja 2021r. pozostawały niejednoznaczne i niedoprecyzowane, dodatki COVIDowe dostało w efekcie nie więcej niż 10% uprawnionych do nich pracowników laboratoriów.

Czarę goryczy przepełniły kolejne nowelizacje polecenia Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r. oraz 29 października 2021 r., które zupełnie pominęły wkład pracowników MLD w badanie pacjentów zakażonych i podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz w diagnostykę i monitorowanie leczenia pozostałych pacjentów hospitalizowanych w polskich szpitalach w czasie narastania czwartej fali pandemii COVID-19, uzależniając przyznanie dodatków COVIDowych od „bezpośredniego kontaktu z pacjentem” i jednoczesnego „uczestniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na oddziale”.

Zmieniając polecenie w ten sposób, Ministerstwo nie tylko zlekceważyło wszystkich pracowników MLD wykonujących coraz większą liczbę badań w kierunku SARS-CoV-2 oraz badających próbki od pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych, ale także odebrało dodatki nawet tym pracownikom laboratoriów, którzy pobierają od pacjentów materiał do badań – tylko dlatego, że materiał pobierany jest nie w oddziałach, ale w laboratoryjnych punktach pobrań!

Pracowników MLD dodatkowo przygnębia fakt, że Pracownicy WSSE i PSSE już od września 2020r. za pracę z analogicznym lub tym samym materiałem zakaźnym i potencjalnie zakaźnym otrzymują comiesięczne 75-procentowe dodatki do wynagrodzeń.

Co więcej, jednorazowe dodatki COVIDowe przyznano niedawno nawet pracownikom niemedycznym, którzy w obszarze COVIDowym przepracowali 21 dni oraz pracownikom niemedycznym, którzy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy pracują wyłącznie w strefie czystej lub pracownikom, którzy w sferze brudnej zajmują się np. czyszczeniem pomieszczeń czy narzędzi wykorzystanych w pracy z pacjentami COVIDowymi.

Oczywistą rzeczą jest,  że nie odbieramy wszystkim tym osobom prawa do dodatkowych wynagrodzeń, bo pracują one równie ciężko i ofiarnie jak my, ale…

NIE GODZIMY SIĘ NA TAKIE TRAKTOWANIE NASZEJ GRUPY ZAWODOWEJ!

Dodatek COVIDowy do wynagrodzenia powinien należeć się nam za narażenie epidemiologiczne, które w przypadku osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej na każdym stanowisku pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym jest takie samo.

Panie Ministrze – my nie mamy szans na pracę zdalną i bezpieczne siedzenie w domu w obliczu wzrostu liczby zachorowań na COVID-19! Nie wykonamy badań przez internetową platformę, nie pobierzemy od pacjenta próbki za pośrednictwem laptopa lub przez portal społecznościowy!

Codziennie ofiarnie pracujemy na rzecz pacjentów polskiej ochrony zdrowia, a od ponad półtora roku pracy mamy o wiele więcej!

To, że zwykle nie kontaktujemy się z pacjentami twarzą w twarz nie sprawia, że jesteśmy odporni na zakażenie koronawirusem!

Mimo szczepień możemy zakażać się od siebie nawzajem i od materiału, z którym pracujemy w laboratoriach na co dzień!

Biorąc pod uwagę liczebność naszej grupy zawodowej oraz poziom naszych wynagrodzeń, przyznanie nam dodatków COVIDowych nie będzie stanowiło znacznego obciążenia dla państwowego budżetu.

Apelujemy zatem o docenienie nas i naszej pracy!  

 

Z wyrazami szacunku,
Pracownicy polskich medycznych laboratoriów diagnostycznych


Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych    Skontaktuj się z autorem petycji