Zawalczmy o linie kolejową nr 209 Chełmża - Bydgoszcz!

Jarosław Kosiński                                                                       Unisław, 14.12.2020 r.
Anna Szwed 

 

Pan Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko - Pomorskiego

ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

 


Petycja w interesie publicznym dotycząca wykonywania publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na linii 209: Bydgoszcz Wschód - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Chełmża, oraz wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej na czas braku kursów kolejowych na linii nr 209.                  

     Działając w imieniu składających petycję, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, my niżej podpisani składamy niniejszą petycję w interesie publicznym i postulujemy o:

Zachowanie dotychczasowego połączenia kolejowego Bydgoszcz Wschód- Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Chełmża na linii kolejowej 209 oraz wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na czas braku kursów kolejowych na linii nr 209.              

     My, niżej podpisani pod niniejszą petycją, zwracamy się do Pana Marszałka - jako organizatora publicznego transportu kolejowego - z prośbą o niezawieszanie  pasażerskich połączeń kolejowych na odcinku linii kolejowej nr 209 pomiędzy stacjami Bydgoszcz Wschód - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Chełmża, oraz wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej na czas braku kursów kolejowych      na linii nr 209. Linia ta, na której od 13 grudnia b. r. nie kursują pociągi pasażerskie, cały czas, według Polskich Linii Kolejowych, pozostaje w dobrym stanie technicznym,            a kontynuowanie ruchu pociągów pasażerskich na tej trasie leży naszym zdaniem          w szeroko pojętym interesie publicznym. Rozumiemy, że w roku 2020  z powodu   COVID-19 ilość pasażerów zmniejszyła się, ale pandemia nie będzie trwała cały czas,      i gdy tylko będzie to możliwe do pociągu powrócą uczniowie i pracownicy, którzy dziś pracują zdalnie. Zdajemy sobie sprawę z dużych kosztów jakie są ponoszone                na utrzymanie tych przewozów, jednak naszym zdaniem jest to inwestycja warta kontynuowania. Dzięki niej obszar gmin Dąbrowa Chełmińska, Unisław oraz gminy          i miasta  Chełmży jest dostępny dla kilkunastu tysięcy mieszkańców, które w wyniku zawieszenia połączeń były by odcięte od świata, wręcz komunikacyjnie wykluczeni. Permanentne zastąpienie komunikacji kolejowej na komunikację autobusową nie wchodzi w grę. Po pierwsze autobus nie dotrze do wszystkich przystanków kolejowych, stan dróg dojazdowych do przystanków kolejowych np. w Ostromecku, Dąbrowie Chełmińskiej jest tragiczny a jakiekolwiek opady śniegu czy inne złe warunki atmosferyczne uniemożliwią dojazd tych autobusów do przystanków. Dodatkowo problematycznym z uwagi na stan Wiaduktów Warszawskich staje się przejazd przez Bydgoszcz.  Pozostawienie komunikacji kolejowej będzie ukłonem w kierunku uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów pochodzących z tego rejonu, a dojeżdżających do odległych uczelni oraz osób dojeżdżających do pracy pociągami. Szczególnie osoby mniej zamożne, starsze lub które ze względu na stan zdrowia nie dysponują własnym środkiem transportu są całkowicie uzależnione  od transportu publicznego. Postulujemy dostosowanie połączeń w jak największym stopniu do potrzeb pasażerów, zwiększy to ich ilość na tej linii. Dodatkowo za niezawieszaniem połączeń przemawia fakt, iż są pieniądze z programu Kolej+ na budowę linii kolejowej Chełmno-Unisław, która docelowo ma połączyć Chełmno z Bydgoszczą.            
     Zwracamy również uwagę, że wiele osób ma wykupione bilety miesięczne, oraz,            że w dniach 24 grudnia - 6 stycznia PKS Bydgoszcz zawiesza swoje kursy.                         Postulujemy również o wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej, w zamian przejazdów kolejowych na linii nr 209. Zdajemy sobie sprawę z ułomności tego rozwiązania, jednak w obecnej sytuacji jest to jedyny sposób, na przywrócenie komunikacji na obszarach dotkniętym likwidacji kursów na linii nr 209.            

     Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy swoich danych osobowych.

 

Z poważaniem

Jarosław Kosiński

Anna Szwed

Mieszkańcy województwa

kujawsko - pomorskiego (zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 2)

 

 

Załączniki:

1. Lista osób popierających petycję (podpisy własnoręczne)
2. Lista osób popierających petycję (podpisy zebrane na stronie www.petycjeonline.com)

Do wiadomości:
1. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Pani Ewa Piniewska
2. Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego