PETYCJA MIESZKAŃCÓW DĄBROWY W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ DROGI EKSPRESOWEJ S11 PRZY TERENIE MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA GMINA DOPIEWO

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu   

PETYCJA MIESZKAŃCÓW DĄBROWY W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ DROGI EKSPRESOWEJ S11 PRZY TERENIE MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA GMINA DOPIEWO

My, niżej podpisani, mieszkańcy Dąbrowy zwracamy się z petycją w sprawie konieczności budowy ekranów dźwiękochłonnych,  spełniających odpowiednie normy w przebiegu drogi S11, od węzła Ławica do węzła Dąbrówka . Obecnie istniejące  ekrany ze względu na ich zbyt małą ilość oraz zbyt niską dźwiękochłonność nie spełniają swojej funkcji, a uciążliwy hałas jest bardzo dokuczliwy w promieniu nawet dwóch kilometrów od drogi. Komfort życia mieszkańców został w sposób istotny zakłócony. Na drodze widoczny jest wzmożony ruch w związku z otwarciem i połączeniem z drogą S5, co skutkuje dużo większym hałasem. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy ważność inwestycji, jaką jest budowa drogi Wrocław-Poznań i doceniamy fakt szybkiego poruszania się pomiędzy aglomeracjami. Wierzymy jednak, że nie tylko ekonomiczny,  ale i społeczny wymiar inwestycji jest tu istotny. Człowiek,  jego dobro i potrzeby powinny stać na pierwszym miejscu podczas realizacji tego typu przedsięwzięć.

Prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi, ponieważ jest to poważny problem dla mieszkańców Dąbrowy, których codzienne życie w uciążliwym hałasie obecnie jest coraz trudniejsze do zniesienia. Jesteśmy przekonani, że budowa właściwych ekranów dźwiękochłonnych znacznie ograniczy hałas i poprawi warunki życia w naszej miejscowości.

Do wiadomości:

Ministerstwo infrastruktury Departament Dróg Publicznych

Wójt Gminy Dopiewo

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska