Petycja o obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Związek Gmin Dolnej Odry

Osoba do kontaktu Reprezentująca grupę osób wnoszących petycję Radny Powiatu Stargardzkiego Adam Kalinowski Adres do korespondencji Adam_kalinowski1976@wp.pl 

 

 

 

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY                                                                                                

 ul. Narciarska 57    

  74-500 Chojna Zgromadzenie Związku      

                                                                                   

Włodarze i Radni 1)      gmina Banie; 2)      gmina Bielice; 3)      gmina Boleszkowice; 4)      gmina Cedynia; 5)      gmina Dolice; 6)      gmina Lipiany; 7)      gmina Marianowo; 8)      gmina Moryń; 9)      gmina Stare Czarnowo; 10)  gmina Warnice.

 

 

My niżej podpisani mieszkańcy Gmin będących w Związku Gmin Dolnej Odry w związku z drastyczną podwyżką za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021  wnosimy o jej obniżenie oraz o ponowne rozpatrzenie opłat dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Wnosimy także o obniżenie kosztów funkcjonowania, transparentność działań ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY, skuteczność w egzekwowaniu należnych opłat która przełoży się na  obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami. UCHWAŁA NR 10/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki sprowadza się do oddelegowania przez Radę Gminy swoich uprawnień do określania opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. Radni Gmin powinni mieć  pełną wiedzę zaczym głosują i na co idą publiczne pieniądze. W uzasadnieniu uchwały nie ma wyraźnie określonych zasad co do  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała też ogranicza się do przyjmowania od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Załącznik do uzasadnienia jako wskazujący przepływy na rachunku bankowym nie wskazuje na konieczność podwyżki opłat a na konieczność mobilizacji wnoszenia i skutecznego egzekwowania terminowych opłat.  Prognozowane zobowiązania wymagalne  w kwocie 350 tys zł nie kończą rocznego bilansu i nie oznaczają pełnego raportu kasowego w oparciu o prognozę miesięcy X-XII przy BO 2 549 921,97 nie dają pełnego obrazu sytuacji a jedynie go zaciemniają. Uważamy, że społeczeństwo nie jest należycie informowane jaka jest konstrukcja poszczególnych kosztów funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry , a także składników na które składa się odbiór odpadów jakie są koszty dla poszczególnych sektorów obszaru działalności. Zbyt mała ściągalność , brak egzekwowania należytych deklaracji oraz nieadekwatny system rozliczenia powoduje iż kosztami błędnych decyzji lub zaniechania czynności określonych w ustawie i statucie w obecnej sytuacji będą nadal obciążani mieszkańcy utrzymujący nie tylko działalność ZGDO ale i innych mieszkańców którzy nie płacą. A przecież macie Państwo wszelkie narzędzia, aby to weryfikować czyli przede wszystkim bazy danych osób zameldowanych na terenie ZGDO. Zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty nie powoduje sam wzór deklaracji a ściągalność za nieskładanie deklaracji. W praktyce obecny system powoduje , że jedni płacą za drugich, wzrastają koszty odpadów nierelatywnie do wskaźnika inflacji a odpady biedegradowalne mają dla państwa wciąż tę samą wartość. U Państwa zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomośći zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowych wynosi 0,4 zł za 1m3 zużytej wody niezmiennie nie zmienia się zasadniczo tak jak hiperinflacja na odpady. Określanie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, w tym określanie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to działania strikte biurowe. Brak fizycznej kontroli na miejscu powoduje dalszą zapaść sytemu. Niewłaściwe podejście brak sankcji przyczynia się do  tego, że odpady leżą po lasach i czekają aż ktoś zajmie się usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Na podstawie art. 4 ust 3 ustawy o petycjach wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych. Informuję również, że na mocy art. 8 ustawa o petycjach przewiduje publikację treści niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do którego wpłynęła. Gminy w Polsce same gospodarują odpadami organizując przetargi i udzielają zamówień publicznych na usługi odbioru odpadów robiąc to w zakresie obowiązków i nie trzeba utrzymywać specjalnie do tego administracji związków gmin. Wobec powyższego prosimy o ponowne przeanalizowanie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Gmin będących w Związku Gmin Dolnej Odry do poziomu faktycznych kosztów które powinny być w naszym przekonaniu mniejsze i nie pływa na to zużycie wody, czy wielkość pomieszczeń a wytwarzanie odpadów w przeliczeniu na osobę. Brak jest bowiem adekwatnych analiz, badań na terenach wiejskich odnoszących się do  wpływu poboru wody do ilość wyprodukowanych odpadów a stosowany sposób jest czysto hipotetyczny i błędny. 

Większość mieszkańców po prostu nie stać na tak wysokie opłaty. Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem ze względu na szalejącą epidemie. Wielu odczuło to finansowo. Nikt z nas nie może być pewien jakie jeszcze poniesiemy konsekwencje COVID -19 zarówno ekonomiczne jak i gospodarcze.

Ceny muszą być realne i odzwierciedlać faktycznie poniesione koszty. Uważamy, że cena za wywóz dpadów powinna być jednakowa i naliczana od ilości osób w gospodarstwie.

Termin załatwienia petycji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

 

Klauzula informacyjna:

Petycja została uruchomiona online i znajduje się na stronie internetowej https://www.petycjeonline.com/petycja-internetowa

oraz w formie papierowej. Lista osób popierających petycje oraz zgoda na wyznaczenie Radnego Powiatu Stargardzkiego Adama Kalinowskiego do reprezentowania grupy osób wnoszących petycję  Wyrażam zgodę na udostepnienie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska przez adresata petycji, na urzędowej stronie internetowej oraz w zbiorczej informacji o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim.


Adam Kalinowski Radny Powiatu Stargardzkiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Adam Kalinowski Radny Powiatu Stargardzkiego będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...