Petycja o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Petycja

o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

wnosimy o przystąpienie do sporządzenia i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Stepnica

 

a w szczególności:

- objęcie planem obszaru co najmniej 30 ha obejmującym następujące działki: 268/4, 268/3, 269, 272, 271, obręb ewidencyjny Miłowo

- sporządzenie i uchwalenie planu zgodnie z zapisami studium poprzez uwzględnienie jako przedmiotu planu następujących ustaleń studium

- zakazu lokalizacji ferm drobiu i zwierząt futerkowych oraz biogazowni,

- likwidację (lub niedopuszczenie do powstania lokalnych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych) m.in. szamb, które mogą być nieodpowiednio eksploatowane zwłaszcza na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

- ograniczenie funkcji rolnej - stanowiącej zagrożenie skażenia mniejszych rzek i kanałów melioracyjnych ze wskazaniem na ekstensywny sposób prowadzenia działalności rolniczej,

- zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zabudowy kubaturowej na terenach o rzędnej poniżej 1, 35 m

- zachowanie zadrzewień śródpolnych i tworzenie nowych na terenach objętych planem

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art 14. pkt 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. uchwałę, której dotyczy wniosek rada miejska podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek burmistrza.

Burmistrz odmawiając wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań nr 1/2019 z dnia 18.11.2019 r. wyraźnie wykazał jak ważny jest dla niego interes mieszkańców wspólnoty gminnej w tym ok. 90% mieszkańców wsi wsi Miłowo, mieszkańców innych miejscowości oraz lokalnych organizacji społecznych, którzy bardzo licznie wyrazili swoje zaniepokojenie, co do planów zagospodarowania ww. terenów przez osobą nienależącą do lokalnej społeczności,

Burmistrz powołał się na to, że mieszkańcy są właścicielami posesji, które są dorobkiem ich życia, mieszkają w gminie od wielu lat a miejscowość, w której mieszkają stanowi centrum ich życia. Działalność niezgodna z kierunkami wskazanymi w studium może przyczynić się do ograniczenia możliwości prowadzenia przez nich działalności rolniczej i turystycznej, która dla wielu stanowi jedyne źródło utrzymania. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na zabezpieczenie interesu publicznego gminy zapobiegając możliwemu odpływowi mieszkańców z gminy na dużą skalę, związanemu z pogorszeniem warunków życia, jak również możliwym pozwom odszkodowawczym za utracone wartości nieruchomości.

Wydaje się, więc że wszyscy zarówno burmistrz, jak i mieszkańcy są zgodni, co do kierunków zagospodarowania wskazanego w petycji obszaru i działają wspólnie w interesie publicznym gminy i interesie jej mieszkańców.

W budżecie gminy na 2020 r. zabezpieczono środki na cele planowania przestrzennego, które wobec obecnych cen rynkowych są w zupełności wystarczające, sporządzenie planu nie uszczupli, więc budżetu gminy.


Iwona Krępic (Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Iwona Krępic (Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów) do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook