Petycja o wprowadzenie programu edukacyjnego o cyberbezpieczeństwie na antenie TVP

Szanowni Państwo,

Likwidator Spółki TVP S.A. w likwidacji: dr Daniel Gorgosz

Dyrektor Generalny TVP S.A. w likwidacji: Tomasz Sygut

Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji: adwokat Piotr Zemła

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji: adwokat dr hab. Maciej Taborowski

Sekretarz Rady Nadzorczej TVP S.A. w likwidacji: adwokat Anisa Gnacikowska

 

Petycja o wprowadzenie programu edukacyjnego o cyberbezpieczeństwie na antenie TVP

 

W odpowiedzi na rosnące wyzwania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, my, niżej podpisani, zwracamy się z apelem o uruchomienie na antenie Telewizji Polskiej stałego programu edukacyjnego poświęconego tej tematyce. W obliczu coraz częstszych ataków cyfrowych, zarówno na instytucje publiczne, jak i użytkowników indywidualnych, staje się niezbędne, aby wznieść poziom ogólnonarodowej świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Intensyfikacja zagrożeń, jaką widzimy na przykładzie incydentów z ostatnich lat, gdzie zauważalne było nasilenie działań cybernetycznych związanych z geopolitycznymi napięciami na wschodzie Europy, atakami hybrydowymi w rejonie Polesia na granicy polsko-białoruskiej, oraz decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2024 roku o przedłużeniu stopnia alarmowego [BRAVO-CRP|https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-31-sierpnia-2024-r], podkreślają wagę adekwatnej edukacji i przygotowania społeczeństwa do obrony przed takimi zagrożeniami.

W analizie danych z [Raportu KPMG w Polsce Barometr cyberbezpieczeństwa 2024|https://kpmg.com/pl/pl/home/insights/2024/02/barometr-cyberbezpieczenstwa-2024.html] można zaobserwować wyraźną dynamikę wzrostu liczby incydentów cybernetycznych na przestrzeni ostatnich lat. Oto niektóre kluczowe punkty, które obrazują tę tendencję:

 • Wzrost liczby incydentów: W 2023 roku 66% firm zgłosiło przynajmniej jeden incydent bezpieczeństwa, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat. W roku 2022, ten wskaźnik wynosił 58%, co pokazuje rosnącą tendencję.
 • Ewolucja zagrożeń: Dynamika zagrożeń również uległa zmianie, z coraz większą liczbą zaawansowanych, ciągłych ataków (APT) oraz rosnącą skutecznością metod phishingowych, które są coraz bardziej wyrafinowane.

Zgodnie z danymi zawartymi w opublikowanym przez [CSIRT Polska Raport o stanie bezpieczenstwa cyberprzestrzeni RP w 2022|https://csirt.gov.pl/cer/publikacje/raporty-o-stanie-bezpi] widać dynamikę wzrostową względem poprzedniego roku w ilości ataków w kategoriach:

 • Podatność: Wzrost z 1 148 do 2 187 przypadków w roku 2022, wzrost o około 90.5%.
 • Socjotechnika: Wzrost z 904 do 1 053 incydentów w roku 2022, wzrost o około 16.5%.
 • Niedostępność: Wzrost z 310 do 826 incydentów w roku 2022, wzrost o około 166.5%.
 • Publikacja: Wzrost z 58 do 316 wycieków w roku 2022, wzrost o około 445%.
 • Atak: Wzrost z 74 do 174 incydentów w roku 2022, wzrost o około 135%.

Te znaczne wzrosty podkreślają rosnącą skalę i złożoność cyberataków, co wymaga odpowiednich działań prewencyjnych i edukacyjnych.

W świetle faktu, że ofiarami cyberataków są często osoby w średnim wieku oraz seniorzy, którzy dorastali w czasach, kiedy kultura higieny w cyberprzestrzeni nie była jeszcze rozwinięta, istotne jest, aby proponowany program edukacyjny był dostosowany także do ich specyficznych potrzeb. Są to osoby, które zazwyczaj osiągnęły już stabilność finansową i nie znajdują się w fazie aktywnego dorabiania się, lecz cieszą się zasłużonym okresem stabilizacji życiowej co jednocześnie czyni z nich lukratywne cele dla przestępców w internecie.

Program ten powinien przekazywać informacje o cyberbezpieczeństwie w sposób prosty i zrozumiały, umożliwiając tym samym łatwe przyswajanie wiedzy zarówno przez osoby starsze, jak i młodsze generacje. Priorytetem powinno być wyjaśnianie zagrożeń cyfrowych w przystępny sposób, zapewnienie praktycznych porad dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu oraz zwiększenie świadomości na temat potencjalnych oszustw online. W ten sposób program ten nie tylko zwiększy bezpieczeństwo użytkowników w sieci, ale także przyczyni się do budowania kompetencji cyfrowych, które są w dzisiejszych czasach kluczowe.

Proponujemy, aby program skupiał się na:

 • Edukacji dotyczącej cyberhigieny,
 • Przedstawieniu sposobów rozpoznawania i reagowania na cyberataki,
 • Prezentacji narzędzi ochrony danych osobowych i korporacyjnych.

Wprowadzenie programu edukacyjnego o cyberbezpieczeństwie na antenie Telewizji Polskiej przyniesie szereg pozytywnych skutków:

 • Zwiększy świadomość społeczną dotyczącą cyberzagrożeń, co jest fundamentem dla budowania cyfrowej odporności na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym. Edukacja w tym obszarze pomoże obywatelom rozpoznawać i efektywnie reagować na cyberataki, zmniejszając ryzyko i skutki potencjalnych incydentów.
 • Program zbuduje podstawy dla kultury bezpieczeństwa w sieci, która jest niezbędna w cyberprzestrzeni. Regularne pokazywanie najlepszych praktyk i narzędzi ochrony danych może znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym Polaków.
 • Inicjatywa ta może stać się wzorem dla innych krajów, pokazując zaangażowanie Polski jako nowoczesnego państwa epoki informacyjnej w globalne działania na rzecz zwiększania cyberbezpieczeństwa.

W efekcie, program nie tylko będzie edukował i informował, ale także wzmagał poczucie odpowiedzialności i proaktywne podejście obywateli do zarządzania ryzykiem cyfrowym, co jest kluczowe dla współczesnego społeczeństwa i państwa w epoce rewolucji cyfrowej.

Zaangażowanie specjalistów z ośrodków eksperckich, takich jak [CERT Polska|https://cert.pl], a także [CSIRT NASK|https://www.nask.pl] oraz licznych instytucji prywatnych zajmujących się cyberbezpieczeństwem prowadzących kampanie informacyjne, szkolenia oraz audyty, wzbogaci treść programu, zapewniając rzetelność i aktualność przekazywanych informacji.

Podsumowując, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowi kluczowy element narodowej strategii odstraszania potencjalnych agresorów, budowy społeczeństwa obywatelskiego i zwiększania międzynarodowej pozycji Polski jako kraju nowoczesnego i odpowiedzialnie zarządzającego ryzykiem cyfrowym.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Roman Glegoła będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...