Petycja o zmiany w projekcie ustawy refundacyjnej oraz wprowadzenie refundowanych usług opieki farmaceutycznej.

Adresaci petycji: Naczelna Izba Aptekarska, Ministerstwo Zdrowia oraz obecnego Ministra Zdrowia.Przedmiot petycji:

1. Uproszczenie zasad realizacji recept;

2. Wprowadzenie refundacji na usługi Opieki Farmaceutycznej;

3. Wprowadzenie refundowanej farmaceutycznej recepty kontynuowanej;Petycja dotyczy interesu publicznego i dobra pacjentów.

Treść projektu można znaleźć tu:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B01AB79A91453E9FC12589DC00413D41

Projekt został przekazany do Senatu.

 

Uzasadnienie:

ad 1. W obecnym projekcie ustawy refundacyjnej zmianom ulegają zasady realizacji recepty rocznej. Pacjent będzie mógł zrealizować leki na 120 dni terapii, a kolejna realizacja będzie mogła nastąpić dopiero po upłynięciu 3/4 czasu terapii, na jaki zostały wydane leki. Jako pracownicy aptek

widzimy w powyższym zapisie dużo problemów mogących utrudnić realizację recept przez pacjentów oraz wprowadzić zamieszanie z powodu przeliczania czasu terapii.

 

Wnioskujemy o uproszczenie systemu - likwidację recepty rocznej - zastąpienie jej receptą półroczną z dowolnością w kwestii ilości wybranej jednorazowo przez pacjenta. Wnioskujemy o zniesienie obowiązku odliczania opakowań w zależności od terminu pierwszej realizacji. System taki ułatwi dostęp do leków pacjentowi, a także pozwoli farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym skupić się na kontroli farmakoterapii.

 

ad 2. Ustawa o zawodzie farmaceuty nadaje farmaceutom prawa do prowadzenia Usług Opieki Farmaceutycznej. Jesteśmy już po zakończeniu pilotażu przeglądu lekowego, jednak do tej pory nie zostały podjęte kroki mające uprawomocnić ww. usługi. Patrząc na inne kraje UE gdzie takie usługi są prowadzone oraz refundowane, widać poprawę farmakoterapii pacjentów oraz odciążenie służby zdrowia. Wnioskujemy o kontynuację prac.

 

ad 3. Jako jedna z części OF w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty wymieniana jest recepta kontynuowana. Niestety, proces legislacyjny całkowicie zamarł, a recepty takie mogą być bardzo dużą pomocą w odciążeniu służby zdrowia.Korzyści wynikające z OF wraz z receptą kont to między innymi:

  • zwiększenie dostępu do leczenia i opieki medycznej;

  • ograniczenie konieczności wizyt u lekarza, w tym tylko po wystawienie recept;

  • lepszy nadzór kliniczny nad pacjentem;

  • poprawa farmakoterapii;

  • racjonalizacja farmakoterapii;

  • lepsza gospodarka lekami;

  • poprawa efektywności leczenia;

 

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do Naczelnej Izby Aptekarskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz samego Ministra Zdrowia, dla których bezpieczeństwo pacjentów powinny być szczególnie istotne, o podjęcie działań zgodnych z przedmiotem petycji.

 

Źródła:

  1. U stawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw1) https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B01AB79A91453E9FC12589DC00413D41

  2. Ustawa o zawodzie farmaceuty. Art. 27; Tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1873 z późn. Zmianami

  3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne