Petycja przeciwko budowie Żwirowni w miejscowości Florczaki gm. Łukta

  Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) mając na względzie wartości wymagające szczególnej ochrony, w imię dobra wspólnego składamy niniejszą petycję.   Z niepokojem stwierdzamy, że w dniu 7 marca 2023 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym z Ostródzie wystawił na licytację nieruchomość oznaczoną jako działka 346/21 o pow. 19,51 ha ze złożem kruszywa, położoną w miejscowości Florczaki gm. Łukta. Licytację nieruchomości wygrał przedsiębiorca Ryszard Zieja z Łomży, który obecnym na licytacji mieszańcom Kotkowa i Florczak, przedstawił się jako zwolennik żwirowni, w tym na przedmiotowej nieruchomości.   Mając na uwadze powyższe jako Mieszkańcy Wsi Kotkowo, Wsi Florczaki, Kolonii Florczaki i jako Stowarzyszenie Przyjaciół Kotkowa i Okolic zwracamy się do Pana Wójta o podjęcie niezbędnych kroków formalno - prawnych i administracyjnych mających na celu niedopuszczenie do wydobywania kopalin – tj. kruszywa piaskowo – żwirowego ze złoża położonego na działce346/21 w miejscowości Florczaki, o ile taki wniosek zostanie złożony.   1.Miejscowości Kotkowo i Florczaki wraz z kolonią Florczaki należą do unikatowych przyrodniczo i krajobrazowo terenów Mazur Zachodnich. Są to tereny zalesione, tereny rolnicze gdzie prowadzona jest gospodarka leśna i rolna oraz turystyka, agroturystyka i rekreacja.   2. Działka 346/21 przylega do otuliny rezerwatu przyrody „Jezioro Długie”,Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, pozostaje sąsiedztwie obszaru ochrony siedlisk Jezioro Długie (PLH280030) – Natura 2000. W pobliżu ww. działki znajduje się również cenne przyrodniczo i krajobrazowo jezioro Gil. Cały ten teren niezwykle przyrodniczo wrażliwyjest częścią obszaru o najwyższej randze w hierarchii sieci ECONET-POLSKA i systemie ochrony przyrody nie tylko w skali kraju ale też w skali kontynentu. Rezerwat jest unikatowy w skali Polski, Europy i jedyny taki na wschód od Wisły.   3. Eksploatacja kopalin w tym miejscu doprowadzi do całkowitej, trwałej i nieodwracalnej degradacji tego terenu - krajobrazu (naturalny krajobraz leśny i polny), przyrody (lasów, roślin i zwierząt, w tym gatunków chronionych) jak i stosunków wodnych (zanik wód powierzchniowych i gruntowych).Cały ekosystem jeziora Długie i powiązanych z nim zbiorników wodnych (Harcerskie, Bałtyn, Czarne), jeziora Gil, rzeki Taborzanki, roślinność i siedliska zwierząt dzikich zostanie naruszony w sposób trwały i nieodwracalny.   4. Degradacja krajobrazowa, przyrodnicza i hydrologiczna oraz zanieczyszczenia, w tym zanieczyszczenia hałasem(powodowane wydobyciem i transportem żwiru) doprowadzą też do załamania gospodarki rolnej, rekreacji, turystyki na obszarze miejscowości Kotkowo, Florczaki i gminy Łukta.   5. Wzmożony ruch pojazdów z kruszywem przyczyni się nie tylko do dewastacji przyrody i środowiska przez intensywne zanieczyszczenia (terenów leśnych i rolnych) ale też do zniszczenia dróg lokalnych oraz będzie stwarzać niebezpieczeństwo dla mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży poruszających się po okolicy pieszo i na rowerach.   6. Działka 346/21 położona jest na szlakach turystycznych: np. szlak rowerowy niebieski, zaś przez drogi dojazdowe do działki przebiega szlak zielony. Droga przy ww. działce jest szlakiem komunikacyjnym prowadzącym ze wsi Florczaki do pomostu nad jeziorem Gil (strefą odpoczynku i rekreacji mieszkańców Florczak i Kotkowa). Eksploatacja kruszywa wyeliminuje ten teren z możliwości uprawiania turystyki i rekreacji. Pozbawi gminę Łukta atrakcyjnych szlaków turystycznych, miejsc wypoczynku i rekreacji.   7. Układ ruralistyczny wsi Florczaki podlega ochronie jako zabytek i został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Transport kruszywa w obrębie tego terenu zagraża zabudowaniom Florczak.   8. RDOŚ w Olsztynie postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. odmówiła uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia kopalnia kruszywa naturalnego położonego na sąsiedniej działce – tj. działka nr 278/6 obręb Florczaki, gmina Łukta. Przedstawione tam argumenty organu są aktualne także w odniesieniu do działki 346/21 położonej jeszcze bliżej obszarów chronionych. Ekspertyzy hydrologiczne zebrane przez organ w sposób jednoznaczny potwierdzają, że „ jedynym  i najlepszym rozwiązaniem byłoby zaniechanie w ogóle eksploatacji kopalin na tym terenie”.       Nie chcemy eksploatacji żwiru na terenie działki 346/21. Żwirownia w sposób nieodwracalny i trwały doprowadzi do zniszczenia nie tylko terenu przyległego do ww. działki ale degradacji całej okolicy Kotkowa i Florczak, w tym niezwykle cennych przyrodniczo obszarów rezerwatu „Jezioro Długie”, Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, obszaru ochrony siedlisk Jezioro Długie (PLH280030) – Natura 2000. Zagrozi nadto wodom gruntowym bez izolacji pozostającym pod powierzchnią gruntu.   Dodatkowo pragniemy przypomnieć, że w herbie gminy Łukta znajduje się piękny przyrodniczy motyw 5. pałek wodnych na srebrnym polu, wychodzących z wody. Herb nawiązuje do charakteru gminy. Warto by tak pozostało, by ten motyw przyrodniczy był symbolem gminy Łukta i by go nie trzeba było zastąpić motywem symbolizującym dewastację piękna natury gminy Łukta.   W tym miejscu przypominamy -jako mieszkańcy , że nasze stanowisko w postaci sprzeciwu wobec żwirowni (inwestycji polegających na eksploatacji kruszyw) na tym terenie zostało już wielokrotnie zaznaczone we wcześniejszych petycjach (w tym m.in. składanych w postępowaniu GT.6220.1.2015, zakończonym decyzją z dnia 2 sierpnia 2021 r.) i pozostajemy w przekonaniu, że jest  ono wiadomym zarówno Wójtowi Gminy Łukta oraz innym organom władzy państwowej na terenie Warmii i Mazur, w tym Dyrektorowi RDOŚ w Olsztynie. Podkreślamy w sposób zdecydowany, że stanowisko nasze pozostaje  do dnia dzisiejszego niezmienne i dołożymy wszelkich starań aby żwirownia jako niezgodna  zarówno z uwarunkowaniami przyrodniczymi terenu jak i  turystycznymi kierunkami rozwoju naszych wsi nigdy tu nie powstała.   Prosimy o informowanie nas o wszelkich działaniach podejmowanych w sprawie działki 346/21w miejscowości Florczaki gm. Łukta na adres stowarzyszenia tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Kotkowa i Okolic adres: Kotkowo 6, 14-105 Łukta.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Piotr Budźko do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...