Petycja w sprawie budowy fermy drobiu w Rogaczach, gm. Milejczyce

Sz. P.
Jerzy Iwanowiec
Wójt Gminy Milejczyce

do wiadomości:

Rada Gminy Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce

PETYCJA
w sprawie planowanej inwestycji – budowy fermy drobiu we wsi Rogacze
w Gminie Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie

Szanowny Panie Wójcie,
Kierując się troską o nasze zdrowie, o przyszłość wsi i Gminy - naszej małej Ojczyzny, ale i pomni szacunku dla spuścizny naszych przodków, dla których ta ziemia była najwyższą wartością, wyrażamy nasz sprzeciw wobec ulokowaniu we wsi Rogacze potężnej inwestycji – fermy drobiu na skalę przemysłową.
Wnosimy tym samym, aby Pan, jako Organ Wykonawczy Gminy, podjął działania, które nie dopuszczą do realizacji tegoż przedsięwzięcia. Ogromnie niepokoi nas rozmiar inwestycji i jej wpływ na otaczający nas świat.
Jako obywatele i mieszkańcy terenu mamy prawo domagać się, aby nasz głos był brany pod uwagę na każdym etapie procesu decyzyjnego w tej jakże ważnej, bezprecedensowej sprawie.
Według raportu z dnia 29.08.2023 r., przygotowanego przez naukowców Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, opublikowanego na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.naukawpolsce.pl) wyczytać można, że:

  • w glebach okolicy fermy drobiu obecne są antybiotyki o szerokim spektrum działania. Leki wykryto także w wodzie gruntowej, a antybiotyki – w wodzie pitnej.
    Występujące w środowisku antybiotyki, nawet w niewielkich stężeniach, przyczyniają się do rozprzestrzeniania zjawiska antybiotykoodporności, wpływając na zdrowie ludzi i zwierząt.
  • oprócz antybiotyków, w glebie badacze wykryli pozostałości metoklopramidu (leku przeciwwymiotnego) i karbamazepiny (środka przeciwlękowego i uspokajającego, trwale zanieczyszczającego środowisko, bo odpornego na degradację),
  • jeżeli w fermie drobiu stosuje się obornik po antybiotykoterapii, to spływająca woda deszczowa, wymywa leki do wód gruntowych, w których panują warunki beztlenowe, a w związku z tym, leki nie rozkładają się,
  • zawartość fosforu w badanej glebie była dwuipółkrotnie wyższa w porównaniu ze średnią dla gleb w Polsce,
  • fermy emitują zanieczyszczenia do wszystkich komponentów środowiska: powietrza, gleb, wód powierzchniowych oraz gruntowych, wpływając tym samym na człowieka, zwierzęta i rośliny,
  • produkcja drobiu wpływa na środowisko w dużo większym stopniu niż produkcja innych rodzajów żywności.

Naukowcy dostrzegli ponadto, że podczas chowu kurcząt obserwuje się wiele niekorzystnych zjawisk, takich jak wysokie stężenie toksycznych substancji (w tym amoniaku) w powietrzu wewnętrznym kurnika, a także wysokie stężenie bioaerozolu, co wpływa negatywnie na dobrostan zwierząt i prawdopodobnie wpływa na zdrowie pracowników. Bioaerozol oraz odory rozprzestrzeniają się również do powietrza zewnętrznego.
Badaniom w ramach projektu została poddana niezbyt duża ferma, posiadająca tylko 5 kurników, chociaż hodowanych jest w niej ponad 5 tys. kurczaków. Badania prowadzono w ramach projektu OPUS 18 „Intensywny chów drobiu – identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i ich wpływ na zdrowie człowieka” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jego liderem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, który bada z kolei wpływ farm na zdrowie człowieka.


Panie Wójcie,
już w dwudziestoleciu międzywojennym, Milejczyce pełniły funkcję letniska i uzdrowiska dla społeczności żydowskiej (choć nie tylko) z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Brześcia, Siedlec, Siemiatycz, Warszawy, Wołkowyska, a nawet z Europy Zachodniej. Organizowano tu także kolonie dla dzieci. Letnicy i kuracjusze cenili sobie tutejszy mikroklimat (sosnowy las nieopodal wydziela fitoncydy, które zwalczają prądki gruźlicy) i malowniczą scenerię okolicy. Obecnie, z nieskrywaną radością obserwujemy, jak zapomniane, wymierające podlaskie wsie, na powrót się zaludniają. Niegdyś opuszczone podwórza pięknieją, a stare domy dostają drugie życie. Zarówno Rogacze, jak i wszystkie okoliczne wsie, mają nowych mieszkańców. Bywa, że nie związanych rodzinnie z Gminą. Swoje domy zdecydowało się mieć tu wiele rodzin z małymi dziećmi którzy postanowili, że to tu właśnie jest ich miejsce na ziemi. W sezonie letnim obserwujemy natomiast rozwój turystyki. Niewątpliwie do promocji terenu, jako wyjątkowego miejsca na odpoczynek na łonie natury przyczyniło się ulokowanie właśnie tutaj Siedlisk ARCHE. Wątpliwe jest, aby w przyszłości turyści odwiedzali naszą miejscowość z taką intensywnością jak dotychczas, kiedy planowana inwestycja dojdzie do skutku. Tereny te stracą bowiem swój urokliwy klimat i spokój, który tak przyciąga mieszczuchów.
Rzeczą oczywistą jest, że nieruchomości położone w Gminie stracą na swej rynkowej wartości, a mieszkańcy wsi, którzy zainwestowali oszczędności życia na osiedlenie się tutaj, będą się czuli zawiedzeni i oszukani, a co gorsza zapewne i nie odzyskają zainwestowanych środków finansowych, kiedy będą chcieli kupione majątki sprzedać.
Na koniec przypomnieć należy, iż w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejczyce opublikowanym na stronie internetowej Urzędu (załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Milejczyce Nr XV/74/05 z dnia 29.03.2005 r.) jako „wizję i misję rozwoju gminy” wskazano, że „zakłada się, że gmina Milejczyce będzie obszarem harmonijnego rozwoju rolnictwa, turystyki, drobnej wytwórczości, rosnącej jakości i poziomu życia oraz aktywności społeczności lokalnej w jego kreowaniu”. Jako „nadrzędny cel strategiczny (misję)” przyjęto natomiast „osiągnięcie trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego, bezpiecznego ekologicznie i akceptowanego społecznie (…)”.
Uważamy, że dobrostan i zdrowie ludzi oraz ochrona środowiska naturalnego przed jego degradacją jest wartością nadrzędną wobec interesów wielkich korporacji. Nie można bowiem przedkładać spodziewanych dóbr materialnych nad elementarne prawo człowieka do życia w przyjaznym środowisku, wolnym od zanieczyszczeń zagrażających życiu i zdrowiu wszystkich istot żywych. Nie sposób nie podnieść w tym miejscu i tego argumentu, że rozwój takich właśnie przedsiębiorstw i takiego chowu zwierząt, przyczynia się w sposób oczywisty nie tylko do degradacji środowiska, w którym te fermy są ulokowane, ale i całej planety, która przecież krzyczy o umiar w jej eksploatowaniu! W naszej ocenie Gmina, jako samorząd najbliższy obywatelom, winna wspierać ekologiczne, rodzinne gospodarstwa rolne, agroturystykę, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz postawić na zrównoważony rozwój, przyjazny mieszkańcom, a nie – legitymizować wątpliwe etycznie przedsięwzięcia.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że stanowisko mieszkańców Gminy, ale i wszystkich ludzi o wrażliwym sercu, którzy niniejszą Petycję poparli, będzie dla Pana wiążące, wobec planów Inwestora. Wszak w myśl starej, łacińskiej paremii: vox populi, vox Dei.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Koła oraz mieszkańcy i właściciele nieruchomości w Gminie Milejczyce oraz miłośnicy Podlasia

Państwo, którzy złożyli podpisy udostępniają je dobrowolnie tylko i wyłącznie dla potrzeb tej petycji.


Koło Gospodyń Wiejskich "Pszczółki" w Rogaczach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Koło Gospodyń Wiejskich "Pszczółki" w Rogaczach będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...