Petycja w sprawie dobrego gospodarowania zielenią na terenie Olsztyna

Szanowny Pan
Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna


PETYCJA
w sprawie dobrego gospodarowania zielenią na terenie Olsztyna

My, niżej podpisani, mieszkańcy Olsztyna, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy, działając społecznie i w interesie publicznym, zwracamy uwagę na konieczność właściwej opieki i pielęgnacji zieleni na terenie Olsztyna oraz na pilną potrzebę dalszego rozwijania miejskich terenów zielonych.

Tak zwana zielona infrastruktura (drzewa, krzewy, trawy itp.) jest istotnym składnikiem zdrowej tkanki miasta, dlatego jej ochrona i właściwe gospodarowanie powinno należeć do kluczowych zadań miejskiej polityki. Zieleń w mieście pełni istotne funkcje ekologiczne i estetyczne oraz pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Tymczasem olsztyńska zieleń, która zawsze była dumą i wizytówką naszego miasta, nie jest obecnie traktowana z należytą uwagą i szacunkiem. W gospodarowaniu zielenią stosuje się doraźne rozwiązania, które pomijają długofalowe konsekwencje takich działań. Przy podejmowaniu decyzji często pomija się głos ekspertów i naukowców oraz opinie strony społecznej.

Dlatego zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o wydanie zarządzenia wprowadzającego standardy gospodarowania zielenią na terenie Olsztyna, po uprzednim poddaniu ich projektu konsultacjom społecznym. Za najważniejsze uważamy:
- określenie jednolitych zasad tworzenia terenów zielonych i utrzymania wszystkich form zieleni (od trawnika do największych drzew);
- określenie zasad postępowania z zielenią na terenach objętych inwestycjami;
- wprowadzenie jednoznacznych procedur oraz czytelnego systemu planowania i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania zielenią;
- wprowadzenie jasnych zasad udziału społecznego w procesie gospodarowania zielenią.

Przypominamy, że konieczność właściwego utrzymania i rozwoju zielonej infrastruktury jest jedną z głównych wytycznych „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Olsztyna” przyjętego do realizacji uchwałą Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz jest zalecana w innych miejskich dokumentach na temat ochrony środowiska, poprawy czystości powietrza, ochrony przed hałasem i gospodarką wodami opadowymi.

W celu sprawnego rozpoczęcia prac nad wnioskowanymi przez nas standardami przedstawiamy projekt takiego opracowania, składający się z następujących części:
1. Cięcie i pielęgnacja drzew,
2. Inspekcja i diagnostyka drzew,
3. Ochrona drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
4. Zasady zakładania, utrzymania i rozwoju terenów zielonych,
5. Zasady udziału społecznego w gospodarowaniu zielenią.

Zielony Olsztyn

https://zielonyolsztyn.pl