Petycja w sprawie higieny cyfrowej

Do Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej

My niżej podpisani, zwracamy się z petycją dotyczącą zmian w Prawie Oświatowym.

Apelujemy o wprowadzenie programów edukacyjnych dotyczacych higieny cyfrowej, jednoznacznego ograniczenia używania urządzeń ekranowych (smartfonów, smartwatchy i tabletów) w szkołach podstawowych opisanych w art. 99 Prawa Oświatowego[1] oraz wprowadzenia ograniczenia korzystania z Nowych Technologii w systemie edukacji w klasach 0 – VI w art. 13, 14, 15 i 16 PO[1] odnoszących się do materiałów edukacyjnych. Postulujemy o podjęcie działań mających na celu zwiększenie ilości godzin aktywności fizycznej oraz ograniczenie stosowania elektroniki wśród uczniów szkół podstawowych, aby umożliwić ich prawidłowy rozwój psychospołeczny.

W związku z powyższym, pragniemy przedstawić następujące postulaty:

1.      Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.Postulujemy o wprowadzenie programów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa online oraz higieny cyfrowej prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia edukacyjne powinny być elementem podstawy programowej, która pomoże zrozumieć uczniom zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z urządzeń ekranowych, Internetu, sieci społecznościowych i gier online. Poprzez podnoszenie świadomości na temat cyberprzemocy, cyberprzestępczości oraz odpowiedzialnego korzystania z danych osobowych, oraz AI dzieci będą lepiej przygotowane do radzenia sobie z Nowymi Technologiami i potencjalnymi zagrożeniami w świecie online. 

2.      Wprowadzenie ograniczenia używania prywatnych urządzeń ekranowych w szkołach podstawowych.Postulujemy o zmianę art. 99 pkt 4) Prawa Oświatowego, w części dotyczącej przestrzegania warunków wnoszenia i używania telefonów i urządzeń elektronicznych. Postulujemy, aby wyraźnie zaznaczyć, że prywatne urządzenia ekranowe (smartfony, tablety i smartwatche) nie mogą być używane przez uczniów szkół podstawowych podczas zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw, a także podczas wyjazdów szkolnych.  

3.      Zachowanie tradycyjnych form edukacji dla szkół podstawowych.Postulujemy o utrzymanie i rozwijanie tradycyjnych metod nauczania, takich jak papierowy zeszyt, ćwiczenia pisemne, czytanie z tradycyjnych papierowych podręczników, które sprzyjają skupieniu uwagi uczniów i rozwijaniu umiejętności koncentracji. Przepisy ustawy nakładają na organ prowadzący szkołę obowiązek zapewnienia odpowiednich środków dydaktycznych, w tym właśnie materiałów edukacyjnych oraz wsparcia w zakresie ich wyboru i użycia.  

4.      Zwiększenie liczby godzin poświęconych na aktywność fizyczną.Proponujemy zwiększenie ilości zajęć sportowych oraz przerw rekreacyjnych, aby promować zdrowy tryb życia i zapobiegać nadmiernemu siedzeniu przed ekranem. Proponujemy również o zapis dotyczący alternatywnych zajęć ruchowych dla uczniów zwolnionych z zajęć z powodów zdrowotnych (spacery, zajęcia ruchowe o mniejszym stopniu aktywności fizycznej). 

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza petycja odzwierciedla głębokie zaniepokojenie społeczne dotyczące nadmiernego używania elektroniki przez dzieci w szkołach podstawowych, a także rosnącego problemu e-uzależnień oraz skłania do podjęcia działań zmierzających do stworzenia bardziej korzystnego dla rozwoju dzieci i młodzieży środowiska edukacyjnego.
W związku ze zwiększającą się ilością czasu jaką nastolatek spędza przed ekranem (Średnia to 5,36 godz. dziennie)2 , a także coraz wcześniejszym okresem w jakim otrzymuje smartfon (8,5 roku)2 , oraz rosnącą liczbą osób młodych cierpiących na depresję między innymi z powodu izolacji społecznej uważamy, że powyższe zmiany mogą się przyczynić do poprawy rozwoju psychospołecznego młodzieży szkolnej.

Z wyrazami szacunku, Prezes Fundacji KODO postulujący w imieniu swoim oraz niżej podpisanych Organizacji, Uczelni, Instytututów, Szkół oraz Osób prywatnych.

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - 1.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.

[2] Raport NASK „NASTOLATKI 3.0” z 2022 roku.


Prezes Fundacji KODO    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Prezes Fundacji KODO do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...