Lista poparcia wniosku nadania rondu na skrzyżowaniu ulicy Liliowej i Jana Pawła II w Polkowicach imienia Praw Kobiet

Stowarzyszenie ONE wnioskuje w sprawie skierowania projektu uchwały do porządku
obrad Rady Miejskiej w Polkowicach dotyczącego nadania imienia Praw Kobiet rondu
znajdującemu się na skrzyżowaniu ulicy Liliowej i Jana Pawła II w Polkowicach.


Uzasadnienie


W Polkowicach nie istnieje ani jedna ulica nazwana imieniem kobiety. Chciałybyśmy aby
nazwa tego ronda była uhonorowaniem wszystkich kobiet – mieszkanek Polkowic, które korzystają ze swoich praw na co dzień. Dzięki temu też mamy reprezentację kobiet we władzach miasta.


Chcemy w ten sposób przypomnieć mieszkankom, że są ważne, że są częścią społeczeństwa, a nie tylko żonami swoich mężów – górników, dla których tak dużo robi się w Polkowicach.
Żywimy ogromną nadzieję, że nasz wniosek spotka się ze zrozumieniem oraz
przychylnością Radnych Gminy Polkowice. Chciałybyśmy również rozpocząć w ten sposób
nazywanie ulic i rond w Polkowicach imionami kobiet, które zasługują na uczczenie.

Przyglądając się i prowadząc dyskusję odnośnie Praw Kobiet, zaznaczyć należy, że mają one swoje umocowanie w Konstytucji RP a przede wszystkim w art. 33:
1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym,
politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i
awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do
zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz
uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Mając na uwadze powyższe, nie można traktować tej kwestii na zasadzie swoich
osobistych poglądów, partyjnego przekazu, czy ogólnej politycznej otoczki, jaka się tworzy od samorządów aż do polityki najwyższego szczebla. Dzięki temu, że my kobiety mamy swoje prawa, w tym wyborcze, możemy głosować na mężczyzn, którzy nie jedno krotnie uważają nas za żony swoich mężów i posiadamy swoją reprezentację, czy to w
samorządzie lokalnym, czy Sejmie RP.

Nasz lokalny samorząd ochoczo podkreśla, że Polkowice, to Serce Zagłębia Miedziowego, ale serce powinno dbać i bić dla wszystkich jego mieszkańców, a nie tylko wybranych grup. Jako kobiety prowadzimy działalności gospodarcze różnego rodzaju,
rozwijamy się naukowo oraz w innych dziedzinach życia publicznego, a mimo to jesteśmy
ciągle spychane na drugi plan, nawet w naszej małej lokalnej ojczyźnie. W naszej gminie
nie ma ani jednej ulicy, która była by nazwana imieniem wybitnej kobiety, których w historii naszego kraju mieliśmy i mamy wiele, za to wszystko związane są z górnictwem i
mężczyznami. Pomija się znaczenie jednych, a przekłada nad wyrost znaczenie drugich.
Przecież wszyscy jesteśmy równi. Powinniśmy być.

Nie można wymazać historycznej wagi Praw Kobiet w Polsce. Mamy w Polkowicach pomnik wybitnego Polaka – marszałka Józefa Piłsudskiego, a kto inny, jak nie on, nadał
kobietom prawa wyborcze i ukazał, że jesteśmy jako obywatelki tego kraju równe i tak
samo ważne jak mężczyźni. Kiedy w 2018 roku RP świętowała 100 lecie odzyskania
niepodległości, my kobiety świętowałyśmy swoją podwójną wolność – jako Polki i 100-lecie naszych praw wyborczych. Otrzymałyśmy to prawo jako jedne z pierwszych na świecie i tego nie da się wymazać, czy zakłamać. Byłyśmy przed Amerykankami, Francuzkami, Włoszkami, czy Hiszpankami. To ówczesna reprezentacja kobiet jako posłanek na sejm stworzyła nowoczesną ustawę o opiece społecznej i nie tylko, które stały się wzorami dla wielu państw europejskich.

Mając na uwadze wszystkie powyższe aspekty, wnioskujemy o nadanie rondu
imienia Praw Kobiet, nie patrząc na to przez pryzmat poprawności politycznej, a honorując i upamiętniając wszystkie kobiety, które działały na wszystkich frontach walki o wolną Polskę, wychowywały i wychowują kolejne pokolenia, działały i działają na rzecz naszego samorządu lokalnego i robią wiele innych rzeczy, których nie sposób wszystkich
wymienić. Uhonorować je tak, jak to zrobił Słupsk czy Sosnowiec.


Stowarzyszenie ONE    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie ONE do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...