Petycja w sprawie nie likwidowania Szkoly Podstawowej nr 52 w Gdyni

Rodzice uczniów oraz Rada Rodziców                                Gdynia 31.12.2019r. Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni
ul. Stefana Okrzei 6
81-228 Gdynia Grabówek                                                                                                                                                                                                Prezydent Miasta Gdyni
                                                               Wojciech Szczurek                                                                                            Urząd Miasta Gdyni
                                                               Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
                                                               81-382 Gdynia    

             Szanowny Panie Prezydencie.  

        W związku ze spotkaniem jakie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni dnia 16.12.2019r. z Wiceprezydentem Gdyni ds. jakości życia Bartoszem Bartoszewiczem wyłącznie z Radą Rodziców, zwracamy się do Pana z petycją o zaniechanie przez Urząd Miasta Gdyni wszelkich działań, których skutkiem miało by być przegłosowanie na najbliższej styczniowej Radzie Miasta wygaszenie i w następstwie likwidacja Szkoły Podstawowej nr 52 na rzecz przeniesienia w to miejsce Sportowego Liceum Ogólnokształcącego nr VII z ul. Władysława IV w Gdyni od roku szkolnego 2020/2021.
       W imieniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 prosimy o pilne zorganizowanie spotkania w celu dokładnego omówienia zaproponowanych przez Pana Wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza zmian dotyczących placówki, w której uczą się nasze dzieci.
       Zaproponowane przez Pana Wiceprezydenta zmiany polegające na likwidacji SP 52 będą miały katastrofalne skutki dla uczniów okolicznych gdyńskich szkół podstawowych przez wiele lat. Wpłynie to także negatywnie na jakość życia znacznej części gdyńskich mieszkańców, za którą jest Pan bezpośrednio odpowiedzialny. Wynika to wprost z przedstawionej i przekazanej przez Pana Bartosza Bartoszewicza na spotkaniu z Radą Rodziców SP 52 prezentacji. Zwracamy uwagę na fakt, że tak poważne zmiany w szkolnictwie naszego miasta powinny być oparte o analizy obejmujące szerszy horyzont czasowy biorący pod uwagę również poprzednie lata oraz nie powinny być podejmowane w tak krótkim okresie, nie dając nam wystarczającego czasu na obronę i przedstawienie odmiennego zdania. Podkreślenia przy tym wymaga, że Pan Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz miał się spotkać z rodzicami całej naszej szkoły dnia 27 grudnia 2019 roku, jednakże spotkanie to odwołał informując nas o tym w dniu 23.12.2019r. W komunikacie zamieszczonym na stronie urzędu miasta Gdyni poinformowano nas równocześnie o podjętej już decyzji dotyczącej przeniesienia LO nr VII od nowego roku szkolnego w miejsce naszej szkoły.            
        Uważamy że decyzja o likwidacji naszej szkoły podstawowej została podjęta pochopnie oraz nie była wynikiem analizy zapotrzebowania na tę szkołę w naszej dzielnicy. Została ona podjęta w skutek decyzji i działań mających umożliwić miastu uzyskanie terenu  i budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni, którą to zdecydowano się przenieść w miejsce LO nr VII. W konsekwencji takich zmian Zespół Szkół Sportowych zostanie podzielony i LO nr VII zostanie przeniesione w miejsce istniejącej Szkoły Podstawowej nr 52. Poinformowanie Rady Rodziców SP 52 o podjętej decyzji dotyczącej przekształcenia naszej szkoły w liceum ogólnokształcące nr VII i przedstawieniu 3 sposobów na jej wygaszenie tj.: od następnego roku szkolnego lub od czwartej klasy, bądź pozostanie do ukończenia klasy ósmej, nie dając nam możliwości zaproponowania innego rozwiązania jest brakiem szacunku dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.                                    Podkreślenia przy tym wymaga, że do SP 52 uczęszczają dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej. Jest to czworo uczniów (trzech w klasach pierwszych oraz jeden w klasie drugiej). Naszym zdaniem zamykanie szkoły przyjaznej dzieciom z autyzmem to ograniczanie prawa do nauki oraz dyskryminacja osób niepełnosprawnych. SP 52 może być wizytówką Gdyni jako nowoczesnego miasta przyjaznego dzieciom ze spektrum autyzmu. Skoro może funkcjonować w Gdyni szkoła ogólnokształcąca dla dzieci z autyzmem w normie intelektualnej (na ul. Energetyków), to dlaczego mimo iż nie mamy szkoły podstawowej dla takich dzieci planuje się likwidację naszej szkoły podstawowej, która jest przyjazna i dostosowana do dzieci z autyzmem. Zaznaczenia w tym miejscu wymaga, że dzieci z autyzmem bardzo źle znoszą wielkie skupiska ludzi. Jest to związane z występującą u nich nadwrażliwości na bodźce wzrokowe, słuchowe. Dlatego wszyscy specjaliści zalecają, aby dzieci ze spektrum autyzmu uczęszczały do małych placówek, gdzie ograniczane są bodźce sensoryczne, nie funkcjonują tradycyjne dzwonki dźwiękowe, nie ma nadmiaru uczniów,  a więc i poziom hałasu jest mniejszy. Taką właśnie placówką jest nasza szkoła SP 52. Wskazać należy że powyższe argumenty są szczególnie ważne dla dzieci z autyzmem będących w normie intelektualnej, które nie mogą zostać przyjęte do szkół specjalnych. Jedyną alternatywą w takim przypadku jest szkoła ogólnodostępna z klasami integracyjnymi (którą jest nasza szkoła), szkoła integracyjna lub szkoła, w której są klasy 4-6 osobowe dla dzieci z autyzmem w normie - w Gdyni placówki nieodpłatnej z tak małymi klasami nie ma.
      Kolejno przechodząc do analizy przekazanej przez Pana Wiceprezydenta prezentacji zwracamy uwagę na jej małą czytelność i niepełne dane. Sposób takiego przedstawienia informacji jak slajd nr 7 przedstawiający dane dla szkół ponadpodstawowych i tylko 15 szkół podstawowych z niemal 40 działających w mieście, dodatkowo z danych częściowo zasłoniętych jest oznaką braku szacunku dla rodziców. Proponowane zmiany w większości dotyczą bowiem szkół podstawowych, które borykają się z największymi problemami zmianowości. Dlatego też to właśnie te dane powinny być w pełni i rzetelnie przedstawione.
     W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na ogromne koszty zaproponowanych zmian, wynoszące od 30 do 70 milionów złotych, w zależności od prezentowanych przez UM Gdynia danych. Zmiany te niestety nie są realizowane z korzyścią dla uczniów. Powołując się na prezentację, w wyniku proponowanych zmian bilans otwieranych i zamykanych sal wyniesie +1. Niestety dopiero korzystając z innych źródeł informacji dowiedzieliśmy się, że w rzeczywistości planują Państwo likwidację 24, a otwarcie tylko 19 sal lekcyjnych, bilans więc wynosi -5. Nowe sale w większości są planowane w przepełnionej i nieprzygotowanej z odpowiednim wyprzedzeniem na rosnącą liczbę mieszkańców, z nowych inwestycji deweloperskich, SP37. Pozostałych 6 sal to sale gimnastyczne. Podkreślamy, że SP52 posiada nowoczesną salę gimnastyczną i tym bardziej nie rozumiemy chęci zamykania tej szkoły zarówno trzy lata temu jak i obecnie. Ponadto sąsiednie szkoły podstawowe nie posiadają takiego zaplecza sportowego.
      Kolejno odnosząc się do zaprezentowanych danych dotyczących zmianowości w gdyńskich szkołach wskazać należy, że jasno z nich wynika, że problem przepełnienia dotyczy w największym stopniu szkół podstawowych, a w najmniejszym liceów. Ponadto na sytuację w liceach bardzo duży wpływ ma tzw. podwójny rocznik, który zwiększa ten wskaźnik. Zakładać należy więc, że pomimo faktu najmniejszego współczynnika zmianowości dla liceów, spośród wszystkich typów gdyńskich szkół, to wskaźnik ten w najbliższych latach będzie jeszcze mniejszy.
     Ponadto wymagającym omówienia jest slajd nr 25 przedstawiający konsekwencje likwidacji szkoły podstawowej SP 52. Jasno wynika z niego, że likwidacja szkoły znacząco pogorszy wskaźniki dla sąsiednich szkół. Na chwilę obecną SP 17 już boryka się z problemem przepełnienia (wskaźnik 1,05), a SP 29 znajduje się na pograniczu przepełnia osiągając graniczną wartość zakładanego przez UM Gdynia wskaźnika zmianowości (wskaźnik 0,90). W przypadku likwidacji SP 52 jedynym prawdopodobnym scenariuszem jest przejście uczniów do powyższych szkół. W takim przypadku obie rozważane szkoły przez wszystkie analizowane lata będą borykały się ze znacznym problemem przepełnienia (wskaźnik 1,15). Będzie to miało ogromny wpływ na rozwój dzieci. Sugerowanie w slajdzie nr 25 przechodzenie uczniów zlikwidowanej SP 52 do szkół oddalonych od niej o 2,3km dla SP 10, 2,9km dla SP 40 oraz 4,5km dla SP 31 jest niczym więcej jak myśleniem życzeniowym osób odpowiedzialnych za system edukacji w mieście, a nawet kolejnym wyrazem braku racjonalnego myślenia urzędników dokonujących analizy danych zawartych w prezentacji przedstawionej przez Wiceprezydenta. Dopiero przy tak nierealnym scenariuszu, czyli przejściu uczniów do 5 wskazanych przez Pana Wiceprezydenta szkół, sytuacja w szkołach podstawowych północno zachodnich dzielnic Gdyni miałaby szansę osiągnąć planowaną wartość wskaźnika zmianowości.
      Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w oparciu o przedstawioną analizę najkorzystniejszym scenariuszem jest pozostawienie SP 52, która już po 4 latach osiągnie wskaźnik zmianowości od 0,76 do 0,86 porównywalny, a nawet wyższy od pozostałych omawianych szkół. Ponadto tylko pozostawienie SP 52 daje realną szansę na uzyskanie zakładanej wartości wskaźnika dla szkół w północno zachodnich dzielnicach Gdyni.
     W omawianej sytuacji bardzo istotny jest przyszły rozwój dzielnic Grabówka i Leszczynek, w których działają omawiane szkoły SP 17, SP 29 i SP 52. W oparciu o uchwalone przez Radę Miasta Gdyni MPZP, dzielnice te w najbliższych latach będą jednymi z najbardziej rozwijających się pod względem liczby mieszkańców. Ogromne plany inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, a więc skutkującego największym zwiększaniem się liczby uczniów, co zostało potwierdzone przez Pana Wiceprezydenta na spotkaniu. Zgodnie z MPZP nr 0807 teren w rejonie ul. Działdowskiej o powierzchni 4,2ha, przeznaczony został pod zabudowę wielorodzinną wielokondygnacyjną (budynki wysokie do 55m), deweloper deklaruje budowę ok. 2000 mieszkań. Zgodnie z MPZP 0808 teren w rejonie ul. Dembińskiego o powierzchni 4,13ha, przeznaczony został pod zabudowę wielorodzinną wielokondygnacyjną (budynki średniowysokie do 20m), deweloper deklaruje budowę 21 bloków z ok. 440 mieszkaniami. Zgodnie z MPZP 0806, teren w rejonie ulic Orlicz-Dreszera i Kordeckiego o powierzchni 6,06ha został przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną wielokondygnacyjną (budynki wysokie do 30m). Podsumowując w rejonie omawianych szkół ruszają właśnie wielkie inwestycje deweloperskie na terenie o powierzchni 14,39ha, czyli niemal 144 tys. m2 z planowanymi kilkoma tysiącami mieszkań. Powyższe tereny są niezamieszkane i przygotowywane do ruszających inwestycji. Zakładanie, że tak ogromne inwestycje deweloperskie, które już się rozpoczęły nie będą skutkowały znaczącym wzrostem liczby uczniów jest ignorancją, która będzie skutkowała olbrzymimi problemami dla całych dzielnic. Słowa o deklaracjach deweloperów, że mieszkań nie będą kupowały rodziny z dziećmi są niepoważne. Któż inny jak nie rodziny z dziećmi miałby kupić kilka tysięcy mieszkań bądź je wynajmować? Z powyższego jasno wynika, że przedstawiona analiza nie uwzględnia przyszłego wzrostu liczby mieszkańców i uczniów.
      Kolejnym aspektem wskazującym na błędne wnioski i decyzje jest planowanie przeniesienia w miejsce zlikwidowanej SP 52, liceum ogólnokształcącego. Pan Wiceprezydent motywuje tę decyzję brakiem liceum w naszej dzielnicy. Taką argumentację również trudno jest traktować poważnie. Po pierwsze decyzją poprzedniej kadencji Rady Miasta Gdyni dopiero co zlikwidowano IV LO i XII LO znajdujące się w tych dzielnicach. Decyzja o likwidacji była wówczas argumentowana brakiem potrzeby liceów ogólnokształcących w tej części miasta. Ponadto wskazać należy na brak wpływu lokalizacji szkoły ponadpodstawowej na decyzję o jej wyborze. Przypominamy, że lokalizacja jest najistotniejsza w przypadku szkół podstawowych.
      Co więcej w obrębie Grabówka i Leszczynek znajdują się już cztery szkoły ponadpodstawowe. Dodatkowo VII LO w Gdyni jest jednym z najmniej popularnych i o jednych z najniższych wskaźników punktowych liceów w mieście i nie będzie ono przyciągać uczniów, tym bardziej po przeniesieniu w gorzej skomunikowaną z resztą miasta lokalizację.
      Dodatkowymi argumentami przemawiającymi przeciwko przeniesieniu do budynku SP 52 liceum ogólnokształcącego jest marnotrawienie środków publicznych. Budynek w ostatnim czasie przeszedł znaczną modernizację i został przystosowany do najmłodszych uczniów. Decyzja o zniszczeniu niedawno wyremontowanych z publicznych pieniędzy pomieszczeń i ponownym ich przebudowywaniu jest całkowicie nieracjonalna. Takie decyzje świadczą o niegospodarności i wymagają odpowiedniej reakcji.
      Nadmienić pragniemy również że na terenie przyległym do naszej szkoły został zrewitalizowany plac zabaw dla dzieci w wieku szkolnym oraz boisko do gry w koszykówkę ze środków Budżetu Obywatelskiego, które to wykorzystywane jest w ramach zajęć świetlicy oraz zajęć ruchowych prowadzonych przez naszych nauczycieli, co jest niewątpliwym atutem.
      W oparciu o przedstawione analizy należy wysnuć całkowicie odmienne wnioski. W perspektywie takiego rozwoju dzielnic, w których działają powyższe szkoły należy poważnie rozważyć nie tylko rezygnację z likwidacji SP 52, ale wręcz rozbudowę szkół tak aby odpowiednio je przygotować na przyjęcie zdecydowanie większej niż zakładana przez Pana Wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza liczba uczniów.
      Podsumowując w imieniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 wzywamy do zmiany podjętej decyzji poprzez umożliwienie dalszej działalności naszej szkoły. Ponadto żądamy zmiany polityki Miasta w stosunku do SP 52. Ciągłe utrudnianie działalności szkoły poprzez utrzymywanie niepewności ciągłości jej istnienia, niedotrzymywanie złożonych deklaracji i brak wsparcia ze strony miasta nie pozwala w pełni wykorzystać atutów zarówno budynku, lokalizacji, jak i kadry nauczycielskiej szkoły, która w większości dostała angaże na czas określony, mimo wysokiego stopnia awansu zawodowego, co może budzić poważne podejrzenia sugerujące wcześniejsze planowanie likwidacji naszej szkoły. Co najważniejsze odbija się to negatywnym skutkiem na naszych dzieciach, najmłodszych mieszkańcach Gdyni.         

                                                                                       

                                                                                      Z poważaniem

                                                              Rodzice oraz Mieszkańcy Miasta Gdyni


Rodzice SP 52 w Gdyni. Kontakt Cezary G.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Rodzice SP 52 w Gdyni. Kontakt Cezary G. do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook