Petycja w sprawie ochrony funkcji sportowo-rekreacyjnej terenu Klubu Sportowego Przyszłość

Przewodnicząca Rady Dzielnicy

Włochy m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy

studium_KS_Przyszłość.png 

Petycja w sprawie ochrony funkcji sportowo-rekreacyjnej terenu Klubu Sportowego Przyszłość poprzez przystąpienie do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy dla działki ew. nr 137 z obrębu 2-08-18 przy ulicy Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Działając w interesie publicznym na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), jako Mieszkańcy zaniepokojeni losem Klubu Sportowego Przyszłość, w związku z powziętą informacją dotyczącą złożenia wniosku o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planów zmierzających do likwidacji Klubu Sportowego Przyszłość znajdującego się w tej lokalizacji.

Teren położony przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowi część przedwojennego założenia urbanistycznego Miasta-Ogrodu Włochy. Zgodnie z wolą rodziny Koelichenów, teren ten został przekazany nieodpłatnie, celem realizowania na nim funkcji publicznej. Od 1938 roku działka przy ulicy Rybnickiej 25 (ówczesnej ulicy Słowackiego) pełni funkcję stadionu Klubu Sportowego Przyszłość - klubu sportowego z wieloletnią tradycją, który na trwałe wpisał się w krajobraz dzielnicy.

Mając na względzie powyższe, przedmiotowa działka przy ul. Rybnickiej 25, zgodnie z  zapisami w obowiązującym studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, obecnie przeznaczona jest na zabudowę usługową. W celu zabezpieczenia funkcji sportowo-rekreacyjnej niezbędne jest dokonanie w pierwszej kolejności zmian w studium, poprzez zmiany przeznaczenia terenu wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników zagospodarowania z funkcji usługowej (U.12) na funkcję sportowo-rekreacyjną (US).

Wyżej wskazana inicjatywa stanowi pierwszy krok dla zabezpieczania terenu Klubu Sportowego Przyszłość przed zabudową na cele mieszkaniowe i umożliwia w następstwie podjęcie działań w celu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzającego zachowanie jego funkcji rekreacyjno-sportowej.

Jako Mieszkańcy mocno akcentujemy nasze wsparcie dla Klubu Sportowego Przyszłość, w którym od blisko 90 lat tętni sportowe życie włochowskiej społeczności. W związku z tym apelujemy do Przewodniczącej Rady Dzielnicy Włochy o zainicjowanie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz o podjęcie przez Radę Dzielnicy uchwały zaproponowanej przez radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość. Ponadto wzywamy Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zabezpieczenie sportowo-rekreacyjnego charakteru dla tego terenu oraz o niedopuszczenie do budowy na terenie Klubu Sportowego Przyszłość osiedla budynków wielorodzinnych.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łukasz Jarosz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...