Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na terenie Sulejówka

Do:
Burmistrza Miasta Sulejówek
Rady Miasta Sulejówek
Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

My, Mieszkańcy Sulejówka, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie skutecznych działań antysmogowych, w celu ochrony naszego zdrowia i życia.
Nasza petycja spowodowana jest katastrofalnym stanem powietrza w Sulejówku (występującym w sezonie grzewczym, tj. w miesiącach od października do kwietnia, wskutek tzw. niskiej emisji z domowych palenisk) i jego destrukcyjnym wpływem na zdrowie i życie Mieszkańców oraz ze względu na niską świadomość społeczną problemu i braku informacji na ten temat. We wspomnianym sezonie grzewczym, dopuszczalne poziomy stężenia pyłów zawieszonych są w Sulejówku notorycznie i wielokrotnie przekraczane. Na podstawie danych z czujników pyłów, w tym urządzeń tego typu funkcjonujących z inicjatywy Urzędu Miasta, można stwierdzić przekroczenia na poziomie 952% dla PM2,5 (stężenie 238 µg/m3 przy poziomie dopuszczalnym 25 µg/m3) i 524% dla PM10 (262 µg/m3 przy poziomie dopuszczalnym 40 µg/m3) *.
To, że część działań służących eliminacji problemu leży w gestii regionu czy władz krajowych nie zmienia faktu, że gros działań może i powinno zostać podjęte w sposób poważny i odpowiedzialny na poziomie lokalnym:

1. Działania informacyjne
Uruchomienie skutecznych, powszechnie dostępnych kanałów informowania Mieszkańców o przekroczeniach dopuszczalnego poziomu stężenia pyłów zawieszonych (PM10, PM 2,5) w powietrzu na przykład poprzez duży wyświetlacz na budynku urzędu miasta połączony ze stacją pomiarową.
Wprowadzanie alarmów smogowych na terenie gminy z prośbą o ograniczenie czasowe korzystania źródeł ogrzewania zasilanych paliwami stałymi.
Systematyczne, skuteczne i pełne informowanie Mieszkańców o efektach działań prowadzonych w ramach obowiązującego Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek oraz czynności kontrolnych i karnych opisanych w punkcie 3. poniżej.
Stworzenie przy pomocy drona pomiarowego (firmy zewnętrznej) i przekazanie mieszkańcom mapy zanieczyszczeń miasta z informacją o skutkach zidentyfikowanych poziomów zanieczyszczeń dla zdrowia i szacowanej długości życia mieszkańców poszczególnych rejonów miasta.

2. Działania edukacyjne
Wdrożenie programu edukacji społecznej w dziedzinie zagrożenia smogowego i ochrony przed jego skutkami. Zwracamy uwagę, że umieszczenie na ten temat informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w biuletynie dostarczanym do skrzynek pocztowych Mieszkańców nie mogą być uznane za skuteczne działania edukacyjne, przede wszystkim z racji niskiego poziomu dotarcia tych kanałów przepływu informacji do właściwych grup docelowych – Mieszkańców odpowiedzialnych bezpośrednio za „niską emisję”, do których o wiele skuteczniej, bo bezpośrednio mogliby dotrzeć na przykład pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy organizacje senioralne.

3. Kontrola i kary za zatruwanie powietrza
Przeprowadzanie skutecznych kontroli palenia śmieci, odpadów i substancji niebezpiecznych (włączając pobieranie próbek popiołu do analizy oraz kontrole składu chemicznego dymu z kominów Mieszkańców wykonywane przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego, tzw. drona antysmogowego), podejmowanie interwencji przez straż miejską i nakładanie mandatów karnych w przypadku potwierdzenia wykroczeń, zarówno w domach prywatnych, jak i przedsiębiorstwach. Podkreślamy, że prowadzone przez straż miejską działania kontrolne i mandatowe powinny odbywać się przede wszystkim z urzędu. Patrol strażników, dla którego podstawowym założeniem jest praca w terenie, powinien wykonywać maksymalną liczbę kontroli każdego dnia sezonu grzewczego tak, żeby jego praca mogła zostać uznana za efektywną i przynoszącą realne efekty w postaci poprawy jakości powietrza. Zwracamy również uwagę, że obowiązujące dziś godziny funkcjonowania straży miejskiej (poniedziałek-piątek godz. 6:00 – 22:00) nie stanowią realnego oręża w walce z Mieszkańcami odpowiedzialnymi za „niską emisję” i powinny zostać rozszerzone o godziny nocne i weekendy.


4. Działania profilaktyczne i prewencyjne
4.1 Kontynuacja obecnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek i utworzenie nowych celem dofinansowania wymiany starych pieców, tzw. kopciuchów na kotły gazowe lub nowe, spełniające normy emisji spalin (nie na nowe „kopciuchy” niespełniające tychże norm) lub instalację alternatywnych ekologicznych źródeł ciepła.


* Przytoczone dane pochodzą z pomiaru wykonanego 25 listopada 2020 o godzinie 9:15 czujnikiem przy ulicy Reymonta (https://looko2.com/tracker.php?lan=&search=2C3AE833FFD3), dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń zostały zaczerpnięte z wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level).

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Adam Sadowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...