PETYCJA w sprawie zmiany przebiegu drogi ekspresowej S10, zaplanowanej na terenie użytku ekologicznego „Źródliska na Wypaleniskach”,

Na terenie Gminy Solec Kujawski planowana jest budowa odcinka drogi S10                    z Bydgoszczy-Emilianowo do Torunia. Jesteśmy jak najbardziej za budową drogi ekspresowej, gdyż wpłynie ona na poprawę bezpieczeństwa podróży oraz jej komfort.      Podzielamy zdanie, że  droga szybkiego ruchu jest bezwzględnie potrzebna.                    Budowa tej drogi ma przebiegać w większości po starym śladzie drogi krajowej DK10,      a jedynie na wysokości Solca Kujawskiego zostanie poprowadzona przez tereny Puszczy Bydgoskiej.

Niestety przy wytyczaniu nowej drogi S10, mimo licznych sprzeciwów, zdecydowano się na projekt, który ma przebiegać przez tereny o wielkim znaczeniu dla naszego miasta, naszej społeczności oraz przyrody, a mianowicie przez użytek ekologiczny „Źródliska na Wypaleniskach”.  Z ekspertyzy hydro-geotechnicznej użytku ekologicznego "Źródliska na Wypaleniskach" ( prof.dr hab.inż. M.K.Kumor, prof.dr hab.A.Sadurski ) wynika, iż odcinek drogi S10 od węzła Emilianowo do Solca Kujawskiego przecina obszar najwyższej ochrony głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 141. Zaproponowana trasa drogi wiedzie przez bardzo wrażliwą na zanieczyszczenia z powierzchni terenu, chronioną warstwę wodonośną.                                                Zbiornik wód podziemnych wykorzystywany jest obecnie głównie w celach ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW Solca Kujawskiego oraz miejscowości w jego sąsiedztwie. Jego bezwzględna ochrona jest strategicznie priorytetowa w perspektywie budowy w przyszłości potrzebnych ujęć wód podziemnych. Zespół Źródlisk na Wypaleniskach JEST JEDYNYM TEGO TYPU OBIEKTEM W PUSZCZY BYDGOSKIEJ i podobnie wykształconego obiektu NIE MA w promieniu kilkudziesięciu kilometrów! 

P15509081.JPG

Zespół źródlisk zlokalizowany w okolicy Wypaleniska stanowi obiekt o unikatowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i bezwzględnie powinien zostać objęty ochroną prawną. Geomorfologiczne, hydrologiczne i gleboznawcze elementy przyrody ( spektakularne nisze oraz strome zbocza o dużych deniwelacjach, obecność źródeł oraz zanikających cieków, zasilanie w wodę okolicznych terenów, unikatowe gleby ochrowe ) tworzą cenny geoekosystem z punktu widzenia funkcjonowania przyrody. Źródliska na Wypaleniskach oraz towarzyszące im podmokłości i otaczające zbocza stanowią cenne siedliska przyrodnicze występowania rzadkich oraz chronionych gatunków fauny i flory oraz całych ekosystemów uznawanych za priorytetowe przez naukę, a także prawodawstwo polskie ( Ustawa o Ochronie Przyrody, Listy gatunków chronionych )          i prawodawstwo europejskie ( Dyrektywa Siedliskowa )

P1550925.JPG

Polska jest krajem o poważnym deficycie wody i każdy obiekt wodny powinien być otoczony szczególną troską władz, społeczeństwa, a w szczególności instytucji odpowiedzialnych za zasoby środowiska przyrodniczego. Miejsca wypływu wód gruntowych są niezwykle istotnym źródłem zasilania otaczających terenów w wodę. Zespół Źródlisk na Wypaleniskach zalicza się do obiektów rzadkich w regionie kujawsko-pomorskim, a nawet w skali Polski (!)

20211204_121137.jpg                                                                                                                       

W 111-stronicowej Decyzji nr 7/2020 z dn.24.02.2020 RDOŚ-Bydgoszcz, ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn „Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń” całkowicie pominięto występowanie zespołu źródlisk zlokalizowanych w okolicy Wypaleniska! W świetle opinii i ekspertyz przyrodniczych (prof. dr hab.M.Jankowski, dr L.Rutkowski UMK, biegły sądowy mgr Paweł Stopiński ) i naszej znajomości tego terenu, optymalnym pod względem zachowania wartościowych elementów środowiska naturalnego na odcinku planowanej drogi S10 Emilianowo-Solec Kujawski jest wariant EKO. Odsunięty jest on od krawędzi morfologicznej, maksymalnie na południe Puszczy Bydgoskiej i omija obszary źródliskowe, obszary komunalnych ujęć wód podziemnych i terenów cennych przyrodniczo.                                                        Wariant EKO zapewnia również dogodniejszą realizację i minimalizację potrzebnych nakładów na wykonanie skorygowanego odcinka S10.

20210502_183734_(2).jpg                                                           

Prosimy o poparcie Petycji dot.zmiany przebiegu budowy drogi ekspresowej S10 na wysokości naszego miasta. Zmiana przebiegu wymaga jedynie przesunięcia jej biegu o około 300 metrów na południe, co pozwoli ominąć opisane tereny. Równocześnie budowa trasy nie przez tereny podmokłe z dużym obszarem wypływu wód podziemnych, pozwoli na znaczne zmniejszenie jej kosztów.            

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja JeKo do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...