Petycja ws. przyjęcia przez Sejm poprawki Senatu RP w kodeksie postępowania cywilnego

Na ręce przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

posła Arkadiusza Mularczyka

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. Senat RP wprowadził szereg poprawek do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3137, druk senacki 1196, 1196Z). Jedną ze zmian zaproponowanych przez Senat jest wykreślenie budzącego ogromne kontrowersje społeczne przepisu o tzw. opłacie dodatkowej, naliczanej w razie wniesienia niewłaściwej opłaty sądowej od środka odwoławczego. Wykreślony z projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, proponowany pierwotnie przepis art. 130 (2a) kpc niepotrzebnie penalizował błąd strony w uiszczeniu opłaty sądowej.

Nadmierny rygoryzm i fiskalizm przejawiał się m.in. w tym, iż niewielka różnica w należnej opłacie, nawet w wysokości 1 zł, skutkowałaby koniecznością uiszczenia dodatkowo całej kwoty opłaty od środka zaskarżenia (nawet do 200 tys. zł).

Tego typu rozwiązania nie służą obywatelom ani nie służą usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości. Należy podkreślić, że opłaty sądowe uiszczają klienci a nie ich pełnomocnicy, zatem skutki błędu w uiszczeniu opłaty dotknęłyby zwykłego obywatela.

Wobec powyższego, na podstawie przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, składam petycję i wnoszę by obradująca w najbliższym tygodniu Komisji Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, a następnie Sejm RP, rozpoznając wnioski Senatu zaakceptowały poprawkę oznaczoną w druku senackim 1196Z numerem II.3, o treści „w art. 1 skreśla się pkt 38”.

Proszę również o poinformowanie wszystkich członków Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o złożonej przeze mnie petycji.


Naczelna Rada Adwokacka    Skontaktuj się z autorem petycji