Petycja ws urbanizacji Zielonego Ursynowa

Mieszkańcy Zielonego Ursynowa
m.st. Warszawy


Pan Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy
DW:
Pani Ewa Malinowska-Grupińska
Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy


Szanowny Panie Prezydencie,


zwracamy się do Pana jako mieszkańcy Zielonego Ursynowa, w szczególności obszarów MSI Jeziorki Północne i Południowe, w związku z wyłożonym do uwag projektem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Stołecznego Warszawy.


Dla większości w/w obszaru, projekt Studium przewiduje funkcję “tereny istniejącej zabudowy w zieleni” (Zz) i wyłącza te tereny z tzw. “obszaru urbanizacji”. To kolosalna zmiana przeznaczenia tych terenów względem obowiązującego Studium, co budzi nasz zdecydowany sprzeciw.


Domagamy się zakwalifikowania w/w obszaru Zielonego Ursynowa, jako obszaru przeznaczonego do urbanizacji. Studium i/lub Plan Ogólny powinny umożliwiać zabudowę tego obszaru z uwagi na istniejące czynniki, które przedstawiamy w argumentacji petycji.


Apelujemy o uwzględnienie naszych postulatów przy sporządzaniu Planu Ogólnego dla m.st. Warszawy, który w myśl nowej ustawy (i zgodnie z komunikatem m.st. Warszawy z dnia 4.08.2023), zastąpi Studium.


Liczymy na to, że zgodny głos mieszkańców i mieszkanek naszej okolicy, jest najważniejszy dla władz Miasta. Deklarujemy pełną gotowość do rozmów i współpracy przy modyfikacji projektu Studium i/lub opracowaniu Planu Ogólnego. Ostateczne zapisy dotyczące naszej okolicy powinny być efektem dyskursu władz z mieszkańcami, co zapewni powszechną akceptację kierunków rozwoju naszego miasta.


Prosimy o odpowiedź czy zmiany, o które apelujemy w petycji dla obszarów Zielonego Ursynowa zostaną uwzględnione w projekcie Studium i/lub Planu Ogólnego, jeśli nie zostaną - prosimy o wyczerpujące uzasadnienie i odniesienie się do naszej argumentacji.
Z wyrazami szacunku,


Mieszkańcy Zielonego Ursynowa m.st. Warszawy


Petycja Mieszkańców Zielonego Ursynowa

w sprawie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania lub Planu Ogólnego dla m.st. Warszawy


W związku z faktem, iż dla obszarów Zielonego Ursynowa: MSI Jeziorki Północne i Południowe, znajdujących się na zachód od ulicy Puławskiej i na południe od Południowej Obwodnicy Warszawy (numery jednostek urbanistycznych URW-16 i URW-22), projekt nowego Studium przewiduje funkcję “tereny istniejącej zabudowy w zieleni” (Zz), z założeniem maksymalnej wysokości zabudowy wynoszącej 12 metrów, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej 70% i wyłącza te jednostki planistyczne z tzw. “obszaru urbanizacji”, apelujemy o ich:


1. Włączenie do “Obszaru Urbanizacji”.
2. Objęcie zapisami Studium / Planu Ogólnego pozwalającymi na realizację zabudowy o co najmniej takich samych parametrach, jak wzdłuż ulicy Puławskiej - odpowiednio dla okolicznych uwarunkowań, mieszkaniowo-usługowej lub usługowo-przemysłowej (celem dopuszczenia lokalizacji usług magazynowych i nieuciążliwej działalności produkcyjnej)
3. Oznaczenie jako “teren wymagający uzupełnienia sieci kanalizacyjnej” i przyjęcie założenia, że odpowiednie inwestycje w kanalizację sanitarną i burzową powinny być częścią planów rozwoju Miasta.
4. Oznaczenie jako „tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej”, o co najmniej takich samych parametrach, jak tereny oznaczone jako MU wzdłuż ulicy Puławskiej.

a także, o:

5. Zezwolenie na realizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej o podwyższonych wskaźnikach gęstości zabudowy na tym obszarze.
6. Uwzględnienie przy sporządzaniu Planu Ogólnego inwestycji w brakującą infrastrukturę drogową (nowe ulice i wyposażenie istniejących w odpowiednie elementy, jak: chodniki czy drogi dla rowerów).
7. Niezwłoczne przystąpienie do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tej części naszej okolicy, dla której jeszcze takowego nie sporządzono, w oparciu o Plan Ogólny uwzględniający nasze postulaty.

Apel uzasadniamy następująco:

1. Nasze sąsiedztwo od kilkudziesięciu lat podlega postępującej urbanizacji. Na przedmiotowych obszarach, wzdłuż istniejących ulic, powstaje zabudowa jednorodzinna, a miejscami wielorodzinna oraz zabudowa usługowa. Coraz częściej podejmują tu realizację projektów inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni.


Kwalifikowanie naszego sąsiedztwa jako obszaru niezurbanizowanego przeczy rzeczywistemu charakterowi tej okolicy. Nie jest to “jednostka typu przyrodniczego” i przyroda nie jest jej podstawową funkcją. Nie ma żadnego porównania pomiędzy Jeziorkami, a Lasem Kabackim, któremu Studium przyznaje ten sam charakter (rycina 2, str. 30 i 31 tomu II projektu Studium).


Dla części okolicy obowiązuje już Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (plan dla Zachodniego Pasma Pyrskiego). Właściciele działek objętych tym planem wydzielili już i przekazali na własność miasta tereny pod planowane drogi. Byłoby ogromnie niewłaściwe, gdyby Miasto nie wykorzystało teraz przejętych terenów i nie zapewniło planowanej w MPZP infrastruktury, powołując się na zapisy Studium czy Planu Ogólnego.


2. Trudno mówić o naszym sąsiedztwie jako o “obszarze zieleni”. Więcej drzew i zieleni znaleźć można w sąsiednich obszarach bliżej ulicy Puławskiej, które studium określa jako “tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej” (np. obszar URW-15).


Niezabudowane części naszego sąsiedztwa to w większości pola uprawne, nadal uprawiane lub leżące odłogiem. Trudno uznać je za obszar zieleni, albo oczekiwać, że po takim zakwalifikowaniu w nowym Studium nagle staną się bujnymi zagajnikami czy parkami.


Nie jest zasadna ochrona takich obszarów (str. 33 tomu II projektu Studium) przed zabudową, czy włączanie ich do wyliczeń współczynników obszarów zieleni dla całego Miasta - nie ma na terenach oznaczonych jako Zz “walorów przyrodniczych i krajobrazowych”, których ochronę Studium postuluje (str. 55, j.w.).


W Studium przewidziano możliwość zabudowy bardzo wielu obszarów Warszawy, będących obecnie terenami rzeczywiście zielonymi, co budzi zrozumiały sprzeciw mieszkańców. Istnieje więc rezerwa pozwalająca na wyrównanie bilansu obszarów zieleni względem obszarów zurbanizowanych w mieście, przy jednoczesnym uznaniu naszej okolicy za ten drugi typ obszaru.


3. Kwalifikacja w nowym Studium naszego sąsiedztwa jako znajdującego się poza “granicą obszaru urbanizacji” (rycina 55, str. 246 tomu II projektu Studium) w praktyce oznacza wstrzymanie rozwoju tego obszaru, w tym wyczekiwanych i realizowanych małymi krokami inwestycji w kanalizację czy infrastrukturę drogową. Jednocześnie, dla obszaru Grabowa (głównie URW-10), o bardzo podobnym charakterze zabudowy, Studium postuluje, jako dla “terenu wymagającego uzupełnienia sieci kanalizacyjnej” (str. 244 i 246. j.w.), “inwestycje kanalizacyjne rangi dzielnicowej”.


Brak kanalizacji w naszej okolicy to nie tylko kwestia cywilizacyjna (brak kanalizacji sanitarnej), ale też sprawa bezpieczeństwa naszych domów, innych zabudowań, działek i infrastruktury - w okolicy dramatycznie odczuwalny jest brak kanalizacji burzowej, co po każdej nawałnicy skutkuje zalewaniem naszej okolicy.

Od lat postulujemy ukończenie inwestycji w kanalizację w naszym sąsiedztwie. Jesteśmy mieszkańcami Warszawy i mamy prawo żyć na Zielonym Ursynowie w standardach godnych europejskiej stolicy w XXI wieku. Nie chcemy być mieszkańcami drugiej kategorii. Zdajemy sobie sprawę z lokalnych problemów technicznych oraz finansowych miasta, dlatego cierpliwie czekamy na obiecane zmiany, niemniej po zmianie kwalifikacji naszej okolicy na Zz, te inwestycje nigdy się nie odbędą. Nie ma na to naszej zgody.


4. Na naszym terenie sukcesywnie poprawia się komunikacja w tym zbiorowa. Przez nasze sąsiedztwo przebiega linia kolejowa, którą kursują pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich oraz PKP, a na jego terenie znajdują się dwie stacje - Warszawa-Jeziorki i Warszawa-Dawidy (PKP planuje rozwój o kolejne stacje).


Nie tylko sama linia, ale i stacja Jeziorki, zostały właśnie wyremontowane (a stacja wyposażona w parking typu Park&Ride), by zapewnić jeszcze lepszy i bardziej komfortowy dojazd z naszej okolicy do innych części Warszawy. W planach PKP PLK są dalsze inwestycje w tę linię oraz kompleksowa modernizacja stacji Dawidy. Jednocześnie, z drugiej strony Jeziorek znajduje się ulica Puławska, od niedawna wyposażona przez Miasto w buspas, celem zapewnienia szybkiego dojazdu transportem publicznym w kierunku centrum Warszawy.


Otaczanie stacji SKM “terenami z ograniczeniami w zabudowie” wydaje się skrajnie nielogiczne i totalnie sprzeczne z pryncypiami wyrażonymi w sekcji 5 planu pt. “Zrównoważona mobilność” (str. 206 i kolejne Tomu II projektu Studium). W stosunku do poprzedniego Studium, spodziewaliśmy się zapisów zwiększających intensywność możliwej zabudowy i podkreślających funkcję stacji kolejowych jako węzłów przesiadkowych i lokalnych centrów.


Koncepcja “transit-oriented development”, a także zdrowy rozsądek, nakazywałyby intensyfikację zabudowy w sąsiedztwie transportu publicznego, aby maksymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę i zapewnić jak najkrótszą drogę z istniejących stacji do miejsc zamieszkania, pracy i innych aktywności. Prosimy o porównanie rycin 44 (str. 212 j.w.) i 48 (str. 218) – powinno to prowadzić do konstatacji, i konsternacji, że ponad połowa naszego sąsiedztwa to jednocześnie “zasięg dojścia pieszego do wysokowydajnego transportu zbiorowego” i obszar wyłączony z zakresu urbanizacji.


W naszym bezpośrednim sąsiedztwie są też dwie trasy szybkiego ruchu – trasa S2 i trasa S7. Blokowanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w okolicach takiej infrastruktury drogowej jest nie tylko bezzasadne, jest wręcz marnowaniem potencjału komunikacyjnego, który jest tak ważnym elementem przy wyborze miejsca do mieszkania, czy prowadzenia działalności przez mieszkanki i mieszkańców stolicy.


5. Zapisy studium spowodują spadek wartości nieruchomości położonych w tym obszarze, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek odszkodowania w ramach procesu uchwalania Studium czy Planu Ogólnego.


Ograniczenia możliwości zabudowy są o wiele większe, niż ma to miejsce w przypadku obecnego studium, istniejących MPZP i praktyki w zakresie wydawania Warunków Zabudowy na tym obszarze. W oczywisty sposób dramatycznie zmniejsza to wartość naszych działek, a więc nasz majątek.


Dla wielu z nas posiadane działki stanowią zabezpieczenie materialne w obliczu niskich emerytur i podstawę rodzinnego majątku, który mamy nadzieję przekazać kolejnym pokoleniom. Działki stanowią prywatną własność i wszyscy liczymy na to, że władze Miasta nie będą wpływać negatywnie na wartość naszego majątku i sposób zarządzania nim. Taka próba jest dla nas wielkim rozczarowaniem.


Dodatkowo zmianą kwalifikacji tych terenów na Zz, ograniczacie Państwo nie tylko dysponowanie naszym majątkiem i jego wartość, ale także osłabiacie możliwość „pójścia na swoje” młodych ludzi i rodzin, dla których z finansowego punktu widzenia, tereny te mogą być bardziej dostępne, niż wyznaczone w nowym Studium obszary w granicach urbanizacji.


Liczymy na zaakceptowanie naszych postulatów i odpowiedź na petycję zgodnie z treścią pisma przewodniego.
Z poważaniem,

Mieszkańcy Zielonego Ursynowa

 

Składając podpis popieram petycję Mieszkańców Zielonego Ursynowa w sprawie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania lub Planu Ogólnego dla m.st. Warszawy

Składając podpis wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez zbierających podpisy w celach związanych z niniejszą petycją, jak również udostępnienie ich Miastu Stołecznemu Warszawa w tym samym celu.