W obronie Lasu Dębińskiego w Poznaniu

W OBRONIE LASU DĘBIŃSKIEGO W POZNANIU
 
Do Prezydenta Miasta Poznania
Do Rady Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
 
“Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.” - Antoine de Saint-Exupéry
 
Dębina to jeden z najcenniejszych obszarów zielonych w Poznaniu. To prastary las o wybitnych walorach przyrodniczych, kulturowych i społecznych. Przed niemal dziesięciu laty Rada Miasta Poznania objęła go po raz kolejny specjalną ochroną prawną, ustanawiając tam przewidziane w Ustawie o ochronie przyrody formy ochronne w postaci użytków ekologicznych.
 
Wzywamy Prezydenta Miasta Poznania i Radę Miasta Poznania do faktycznej ochrony tego lasu i do natychmiastowego odstąpienia od wszelkich prac koncepcyjnych, projektowych i wykonawczych, dotyczących proponowanej przez urzędników nowej drogi w lesie na Dębinie. 
 
Debina.jpg
 
Apelujemy do Rady Miasta Poznania o kontrolę działań urzędników miejskich w zakresie zlecanych w imieniu Miasta prywatnym wykonawcom koncepcji i projektów tzw. Wartostrady w bezcennym lesie na Dębinie. Czy Rada Miasta Poznania jako organ, z którym trzeba uzgodnić takie inwestycje w użytkach ekologicznych była przez prezydenta miasta informowana o planach takiej inwestycji? Jaki jest sens wydawania pieniędzy publicznych na koncepcje i projekty, skoro nie wiadomo, czy Rada Miasta w ogóle będzie mogła zgodzić się na ich realizajcę?
 
Protestujemy przeciwko planom budowy na poznańskiej Dębinie, m.in. w obszarze użytków ekologicznych Dębina I i Dębina II nowej drogi pieszo-rowerowej wraz z kanalizacją teletechniczną, a co za tym idzie przeciwko ogromnemu procesowi budowlano-inwestycyjnemu, który byłby zagrożeniem dla tego bogatego ekosystemu, dla bezcennych siedlisk zwierzęcych i zbiorowisk roślinnych, dla miejsca wypoczynku ludzi w przyrodzie i ciszy.
 
Nie zgadzamy się na wjazd do Lasu Dębińskiego ciężkiego sprzętu, na rozjeżdżanie tego wrażliwego obszaru, płoszenie zwierząt i niszczenie zbiorowisk roślinnych, a także na zniekształcanie krajobrazu.
 
W Lesie Dębińskim są już drogi i leśne ścieżki pieszo-rowerowe gruntowe oraz częściowo stabilizowane, z których od dziesięcioleci korzystają piesi i rowerzyści o różnym poziomie sprawności. W niektórych miejscach należy jedynie metodami respektującymi zasady ochrony środowiska poprawić ich stan (pogorszony z powodu wieloletnich zaniedbań urzędników).
 
spr2.jpg
 
W pobliżu, równolegle do projektowanej na zlecenie prezydenta miasta i urzędników nowej, niedopuszczalnej drogi w obszarze szczególnej ochrony, którym są użytki ekologiczne na Dębinie - biegnie też (poza obszarem leśnym) pełnowymiarowa droga rowerowa dla miłośników nawierzchni asfaltowej/bitumicznej. Wytyczono ją wzdłuż ul. Dolna Wilda, na południe od ul. Hetmańskiej w kierunku Lubonia. Droga ta jest połączona z innymi odcinkami tzw. Wartostrady. Jest więc rozwiązanie alternatywne, co wyklucza nowe inwestycje tego typu w użytkach ekologicznych na Dębinie. Przez tereny lesne na Dębinie biegnie od lat niebieszki szlak rowerowy.
 
Nowa droga w cennym przyrodniczo lesie jest nie tylko niepotrzebna, ale też w naszej ocenie niedopuszczalna prawnie w świetle przepisów Ustawy o ochronie przyrody i Uchwał Rady Miasta Poznania o ustanowieniu na Dębinie form ochrony przyrody - użytków ekologicznych.
 
Las Dębiński z użytkami ekologicznymi to najbardziej zbliżony do naturalnego, prastary las miejski Poznania –  ponad 200 hektarów żywej zieleni, korytarz ekologiczny, serce południowego klina zieleni miejskiej, 500 gatunków roślin naczyniowych, 120 gatunków ptaków (prawie 100 lęgowych), w tym liczne dzięcioły, a także sowy, 400 dębów, w tym wiele pomnikowych o obwodzie pnia ok. 5 metrów i wiele innych gatunków drzew, 70 gatunków porostów i 26 mchów, kilkadziesiąt gatunków ryb, cisza, siedliska zwierząt, miejsce rekreacji i wypoczynku oraz uprawiania sportów w zieleni dla dziesiątek tysięcy poznaniaków i turystów, a także specjalnie chronione obszary ujęć wody pitnej dla Poznania. Można tam od dawna jeżdzić na rowerze i poznaniacy czynią to chętnie.
 
dbn651.jpg
 
Budowa tam drogi w standardzie proponowanym przez urzędników i działających na ich zlecenie autorów koncepcji i projektów spowodowałaby w naszej ocenie znaczący uszczerbek dla tego bezcennego, zielonego miejsca, a z czasem mogłaby wywołać utratę ważnych cech, konstytuujących użytek ekologiczny - formę ochrony prawnej tych ważnych dla Poznania i jego Mieszkanek/Mieszkańców obszarów.    
 
Protestujemy przeciwko:
 
- próbom zmiany uchwał ochronych Rady Miasta Poznania w celu dopuszczenia możliwości przeprowadzenia w użytkach ekologicznych na Dębinie inwestycji drogowych, budowy kanalizacji teletechnicznej oraz innych robót i działań z tym związanych; to nie bezcenne lasy muszą być dostosowywane do niekoniecznych i dodatkowych inwestycji (dublujących istniejące trasy), ale inwestycja musi respektować prawem ustanowione zasady ochrony środowiska; szczególnie w dobie kryzysu finansowego w Polsce i Poznaniu oraz poważnych problemów klimatycznych na ziemi;
 
- zlecaniu przez prezydenta miasta kosztownych koncepcji i projektów dotyczących obszaru bezcennych lasów Dębiny, bez szczegółowego informowania opinii publicznej;
 
 
- dopuszczaniu  nawet w koncepcjach i projektach jakichkolwiek wycinek drzew, czy redukcji powierzchni biologicznie czynnej w związku z proponowaną budową drogi o nowej nawierzchni w tym przyrodniczo cennym obszarze.
 
Las Dębiński jako rdzeń i serce Południowego Klina Zieleni Miejskiej, systemu zaprojektowanego przed wojną przez inż. Władysława Czarneckiego we współpracy z biologiem, botanikiem, inicjatorem parków narodowych prof. Adamem Wodziczką, i pod auspicjami prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego, jest zbyt cennym terenem, by jakiekolwiek plany wobec niego snute były w zaciszu urzędniczych gabinetów. Dowiedzieliśmy się, że koncepcje te są tam kreowane od co najmniej 2019 r. To niedopuszczalne!
Dębina należy do reliktowych w Poznaniu obszarów przyrodniczych o tak wybitnych walorach. Nie możemy pozwolić na jej naruszenie.
 
 
Przypominamy prezydentowi miasta i podlegającym mu urzędnikom oraz pracownikom miejskich spółek, że zgodnie z art. 74 ust. 1 i 4 Konstytucji RP „władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom” oraz „wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”.
 
- protestujemy przeciwko zniekształcaniu naturalnego krajobrazu Dębiny, poprzez budowę nowej drogi, wycinkę zieleni, które to działania mogą spowodować redukcję siedlisk zwierzęcych i  zbiorowisk roślinnych w obszarze szczególnej ochrony przyrodniczej i w jego sąsiedztwie.
 
dn.jpg
 
Jak wiemy, tzw. Wartostrada wiąże się z uniformizacją i usztywnieniem krajobrazu, wycinką zieleni i presją na sąsiednie obszary. Dopóki dopuszczalne jest to w niektórych miejscach, nie można zgodzić się na to w tak wrażliwym i cennym obszarze jak Las Dębiński.
 
Podczas budowy drogi w nowym standardzie (o nowej szerokości, innej nawierzchni) wycinka otulinowych zbiorowisk zaroślowych (rosnących od dziesięcioleci na krawędziach drogi) mogłaby w perspektywie kilku lat spowodować łańcuchowe reakcje, destruktywne dla użytku ekologicznego na Dębinie.
 
Zagrożeniem jest między innym wnikanie niepożądanych neofitów, co spowodowałoby zmniejszenie bioróżnorodności, pogorszenie warunków akustycznych Lasu Dębińskiego, a tym samym płoszenie zwierząt i redukcję ich siedlisk, a także tzw. dyspersję zewnętrzną, czyli m.in. wydeptywanie runa, co przy znacznym zwarciu koron drzew w głębi lasu będzie prowadziło do zaniku łęgowych gatunków roślin zielnych. Z czasem mogłyby ustać warunki, dzięki którym Dębina została uznana za użytek ekologiczny...
 
 
Żądamy ochrony środowiska przyrodniczego i dobra kultury, którym jest Las Dębiński w Poznaniu oraz całkowitego odstąpienia od prac przy niepotrzebnej, kosztownej i prawnie niedopuszczalnej koncepcji budowy tam nowej drogi.
 
Na początku XVIII wieku las w Dębinie zniszczył częściowo najeźdźa szwedzki, dwieście lat później zaborca pruski chciał tam budować wielki port. Poznaniacy wielokrotnie organizowali się, by uchronić to miejsce przed zniszczeniem. Czynimy tak i teraz! 
 
Dębina pozostanie cennym lasem i przekażemy ją następnym pokoleniom w nienaruszonym stanie!
 
Podobnie, jak poznańscy uczniowie ślubowali w 1937 r., tak czynimy i my w 2022 r.:
"POSTANAWIAMY OPIEKOWAĆ SIĘ LASEM W DĘBINIE, ABY MÓGŁ ROZWIJAĆ SIĘ SPOKOJNIE, NIE OBAWIAJĄC SIĘ SZKODY ZE STRONY CZŁOWIEKA."
 
Obywatelki i Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, Mieszkanki i Mieszkańcy Poznania, miłośnicy poznańskiej Dębiny i świata przyrody
 
str.jpg

Maria, Leśna Przychodnia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maria, Leśna Przychodnia do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...