PETYCJA ws. zwiększenia środków na remont i modernizację ŚDS na Żoliborzu

Szanowny Pan

Paweł Michalec

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

 

My, niżej podpisani, Uczestnicy, Rodzice i Opiekunowie Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy na Żoliborzu oraz ludzie, którym leży na sercu dobro Osób z Niepełnosprawnościami, apelujemy do władz samorządowych dzielnicy i miasta stołecznego Warszawy  o zwiększenie środków zaplanowanych na remont i modernizację Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Rydygiera do wysokości umożliwiającej realizację zadania zgodnie z opracowanym projektem.

Obecnie Dom mieści się w wolnostojącym budynku, który od wielu lat  wymaga generalnego remontu i dostosowania do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami. Doraźne remonty przeprowadzane w Domu nie poprawiają jego funkcjonalności.

Dom dysponuje 60 miejscami, rocznie korzysta z niego 75 uczestników. W programie A uczestniczą osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, w programie B uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osoby z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną.

Budynek, w którym mieści się ŚDS jest niedostosowany do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami:

  • Jest piętrowy i nie posiada windy,
  • Na poziom parteru prowadzi podjazd, natomiast na piętro dostęp dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się  jest niemożliwy,
  • Klatka schodowa prowadząca na I piętro jest tak wąska, kręta i stroma, że wzywane kilkakrotnie do uczestników pogotowie nie było w stanie użyć w sposób bezpieczny dla pacjenta noszy, znoszenie odbywało się przy użyciu krzesła, codzienne używanie tej klatki schodowej jest niebezpieczne zarówno dla Osób z Niepełnosprawnościami jak i osób sprawnych,
  • W programie B toalety są koedukacyjne i niedostosowane do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami, korzystanie z nich jest możliwe, dla osób ze złożoną niepełnosprawnością, wyłącznie z pomocą, co stanowi dodatkowy stres i dyskomfort dla Osoby z Niepełnosprawnością związany z naruszeniem jej intymności,
  • Pomieszczenia nie są wyciszone, co skutkuje utrudnieniami w prowadzeniu zajęć (zakłócanie jednych zajęć dźwiękami pochodzącymi z sąsiednich pomieszczeń, co dla na przykład osób z autyzmem jest dużym utrudnieniem) - przeprowadzenie remontu umożliwi włączenie do programu dodatkowych zajęć oraz osiągnięcie niezbędnego komfortu dla Osób z Niepełnosprawnościami podczas prowadzenia zajęć dotychczas realizowanych,
  • Brak wewnętrznej komunikacji pomiędzy pomieszczeniami socjalnymi i pomieszczeniami, w których są realizowane zajęcia  dla Uczestników skutkuje bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne:
    • W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim konieczne jest, w celu skorzystania z toalety, opuszczenie budynku, objechanie go i wjechanie innym wejściem (nie ma bezpośredniego przejazdu do toalety dostosowanej do potrzeb osoby na wózku),
    • W przypadku wszystkich Uczestników przemieszczanie się na zajęcia ruchowe powoduje konieczność przechodzenia na zewnątrz budynku.

Wentylacja w budynku nie jest dostosowana do funkcji, która jest w nim realizowana, co powoduje, że w Domu unoszą i mieszają się nieprzyjemne zapachy ze wszystkich pomieszczeń (kuchni, toalet).

Brak jest miejsca na szatnię, uczestnicy nie mają indywidualnych szafek, co przy ich ograniczeniach powoduje często problemy z zamianą lub zagubieniem rzeczy, wywołujące frustrację i czasami konflikty.

Dodatkowo ograniczenia lokalowe i brak dostosowania Domu do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami uniemożliwia przyjęcie nowych uczestników, w tym osób mających problemy z poruszaniem się.

W Środowiskowym Domu Samopomocy znajduje się mikroogród dla Uczestników, graniczący bezpośrednio ze stacją energetyczną, przesyłową (obsługującą dużą część miasta), na której znajduje się wiele urządzeń energetycznych, powodujących zakłócenia w trakcie korzystania z dostępnego fragmentu zieleni.

Powyższe przyczyny skutkują utrudnieniami w funkcjonowaniu uczestników ŚDS. Wymagają dodatkowego nakładu pracy. Stwarzają realne zagrożenia w życiu Domu.

W związku z powyższym, a także faktem, że kolejne zmiany przepisów wchodzące w życie w roku 2021 po raz kolejny zwiększają obostrzenia dotyczące warunków, które musi spełniać placówka tego typu, oznacza, że odkładanie remontu i modernizacji spowoduje dalszy wzrost kosztów.

Warunki pełnienia swej funkcji przez ŚDS na Żoliborzu odbiegają znacząco od średniej standardów tego typu placówek zlokalizowanych w innych dzielnicach miasta.

Dlatego, jako Uczestnicy, Rodzice i Opiekunowie Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ludzie, którym leży na sercu dobro Osób z Niepełnosprawnościami, zwracamy się z prośbą o zwiększenie środków na remont i modernizację naszego Domu i stworzenie Uczestnikom godnych warunków funkcjonowania.

 

Otrzymują:

Pan Rafał Trzaskowski – Prezydent m. st. Warszawy

Pan Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Pan Piotr Wertenstein-Żuławski  – Przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pani Dorota Klejn – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pani Anna Świeżawska  – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Facebook