Pomnik Konstantego Kalinowskiego w Warszawie

Kostus-Kalinowski-T-803x4201.jpgKonstanty Kalinowski / „Кастусь” Каліноўскі / "Kostas" Kalinauskas
fot. domena publiczna

Sz. P. Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Petycja w sprawie budowy pomnika Konstantego Kalinowskiego w m. st. Warszawa

[PL], [BY ніжэй] [UKR нижче] [LT žemiau]

Szanowny Panie Prezydencie

My niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą dotyczącą budowy w Warszawie pomnika Konstantego Kalinowskiego.

Konstanty Kalinowski (biał. Kastuś Kalinouski, lit. Konstantinas Kalinauskas) - postać znana w historii jako bohater Białorusi, Litwy i Polski z czasów Powstania Styczniowego (w Białorusi zwanym Powstaniem Kalinowskiego). Nazwisko Kalinowskiego zaczyna być także kojarzone w Ukrainie. Otóż już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę sformował się batalion (obecnie pułk) wolnych Białorusinów, całkowicie niezależnych od reżimu Łukaszenki, którzy walczy o wolną Ukrainę. Wolni Białorusini walczą o wolną Ukrainę w formacji wojskowej – pułku, który za patrona obrał Konstantego Kalinowskiego. Dzięki poświęceniu tych bohaterskich żołnierzy w niedalekiej przyszłości Kalinowski (jak i cały pułk jego imienia) z pewnością dołączy do grona ukraińskich bohaterów narodowych. Co istotne proces ten już się rozpoczął. W połowie czerwca zakończyło się internetowe referendum w sprawie derusyfikacji ulic Kijowa – oddano w nim 6,5 miliona głosów. W wyniku głosowania, w którym mogli wziąć udział wszyscy Ukraińcy – nie tylko mieszkańcy ukraińskiej stolicy, jedna z ulic otrzyma nazwa właśnie Konstantego Kalinowskiego.

Wielokrotnie wspominał Pan o budowaniu ducha i poczucia wspólnoty wśród mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Dał Pan temu wyraz organizując rewelacyjną pomoc dla wszystkich osób, które uciekając przed rosyjską agresją lub zbrodniczym reżimem Łukaszenki to właśnie Warszawę pragną uczynić swoim domem. Dołączam do tych jakże ważnych słów o budowaniu wspólnoty. Sam wiele razy powtarzałem jak ważna i wartościowa jest wspólnota w społecznym życiu człowieka. I to właśnie w Warszawie, mieście niezwykle doświadczonym przez historię, a jednocześnie mieście otwartym i tolerancyjnym, przywołującym najlepsze dziedzictwo Rzeczypospolitej powinniśmy szczególnie dbać i kultywować te tradycje. Każdego dnia budujmy, również dzięki Pana dobrym decyzjom, poczucie wspólnoty tutaj nad Wisłą.

Co przydaje się w budowaniu wspólnoty? Może to być np. szeroko rozumiana warstwa symboliczna. Niech takim symbolem pomocnym w budowaniu wspólnoty w Warszawie stanie się pomnik Konstantego Kalinowskiego. Wspólny bohater Białorusi, Litwy, Polski i od jak sądzę już wkrótce Ukrainy dzięki pułkowi wolnych Białorusinów, którzy walczą o wolną Ukrainę właśnie w pułku, który za patrona wziął Kalinowskiego. Historia na swój sposób zatoczyła koło. Bohater z czasów Powstania Styczniowego łączy narody, które podobnie jak 1863 tak i teraz stawiają czoła rosyjskiej agresji. 

Pomnik wspólnego bohatera Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy Konstantego Kalinowskiego może stać się godnym i wspaniałym miejscem gdzie np. będziemy mogli świętować (co ważne - wspólnie świętować!) ważne rocznice i na nowo budować wspólnotę (w tym przypadku narodów Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski). Takie symbole są nam niewątpliwe bardzo potrzebne.

Tolka tagdy zażyvieŝ ŝĉaliva kali nad taboj uże maskala nia budzie”. (W wolnym tłumaczeniu – „tylko wtedy będziesz szczęśliwy jeśli nie będziesz pod panowaniem Rosji”) Powyższe słowa są oczywiście autorstwa Konstantego Kalinowskiego. Pisane w czasach Powstania Styczniowego z 1863 roku w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę są aktualne jak nigdy wcześniej.  

Panie Prezydencie!  

My niżej podpisani bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby oraz o wygospodarowanie i zarezerwowanie środków finansowych na ogłoszenie konkursu na pomnik Kalinowskiego oraz jego późniejszą budowę. Dziękujemy.

---

[BY] 

Шаноўны спадар Прэзідэнт

Мы, ніжэйпадпісаныя, звяртаемся з вялікай просьбай паставіць у Варшаве помнік Кастусю Каліноўскаму.

Кастусь Каліноўскі (пл. Konstanty Kalinowski, літ. Konstantinas Kalinauskas) — асоба, вядомая ў гісторыі як герой Беларусі, Літвы і Польшчы часоў Студзеньскага
паўстання (у Беларусі называецца паўстаннем Каліноўскага). Яго імя пачынае
таксама набіраць вядомасць і ва Украіне. Вядома, што ў першыя дні расейскай
агрэсіі супраць Украіны быў сфарміраваны батальён (цяпер полк) вольных
беларусаў, цалкам незалежны ад рэжыму Лукашэнкі, якія змагаюцца за вольную
Украіну. Свабодныя беларусы змагаюцца за свабодную Украіну ў вайсковым
фармаванні - палку, які абраў сваім патронам Каcтуся Каліноўскага. Дзякуючы
ахвярнасці гэтых воінаў-герояў у бліжэйшы час Каліноўскі (і ўвесь полк яго імя)
абавязкова далучыцца да групы ўкраінскіх нацыянальных герояў. Важна, што гэты
працэс ужо пачаўся. Онлайн-рэферэндум пра дэрусіфікацыю кіеўскіх вуліц завяршыўся ў сярэдзіне чэрвеня — на ім было пададзена 6,5 мільёна галасоў. У выніку галасавання, у якім маглі прыняць удзел усе ўкраінцы — не толькі жыхары ўкраінскай сталіцы, адна з вуліц будзе названа імем Кастуся Каліноўскага.

Помнік агульнаму герою Беларусі, Літвы, Польшчы і Украіны Кастусю Каліноўскаму
можа стаць годным і цудоўным месцам, дзе, напрыклад, мы зможам адзначаць
(галоўнае — разам!) важныя юбілеі і аднавіць супольнасць (у дадзеным выпадку
народаў Беларусі, Літвы, Украіны і Польшчы). Такія сімвалы, без сумневу, вельмі
патрэбныя.

"Tolka tagdy zażyvieŝ ŝĉsaliva kali nad taboj uże maskala nia budzie". Словы вышэй,
вядома ж, аўтарства Кастуся Каліноўскага. Напісаныя падчас Студзеньскага
паўстання 1863 г. ва ўмовах расійскай агрэсіі супраць Украіны, яны як ніколі
актуальныя.

Спадар Прэзідэнт!

Мы, ніжэйпадпісаныя, просім вас пазітыўна разгледзець нашу просьбу і знайсці і
забраніраваць сродкі на абвяшчэнне конкурсу на помнік Каліноўскаму і яго наступнае будаўніцтва. Дзякуй.

---

[UKR] 

Шановний Пане Президенте

Ми, нижчепідписані, звертаємось до вас з проханням побудувати у Варшаві пам’ятник Костянтину Калиновському.

Костянтин Калиновський (біл. Kastuś Kalinouski, літ. Константинас Калінаускас) — персонаж, відомий в історії як герой Білорусі, Литви та Польщі під час Січневого Повстання (котре в Білорусі називають Повстанням Калиновського). Ім’я Калиновського також стає пізнаванним в Україні. Саме в перші дні повномасштабної російської агресії проти України був сформований батальйон (нині полк) вільних білорусів, незалежних від режиму Лукашенка, який бореться за вільну Україну. Вільні білоруси борються за вільну Україну у військовому формуванні – полку,
який обрав на свого патрона саме Костянтина Калиновського. Завдяки жертовності цих героїчних воїнів, Калиновський (й увесь полк його імені) неодмінно долучить до пантеону героїв України. Що важливо, цей процес вже почався. В середині червня завершився онлайн - референдум щодо дерусифікації київських вулиць – на ньому було подано 6,5 мільйонів голосів. У результаті голосування, в якому могли взяти участь усі українці – не лише жителі української столиці, одна з вулиць називатиметься на честь Костянтина Калиновського.

Пам’ятник спільному герою Білорусі, Литви, Польщі та України Костянтин Калиновському може стати гідним і відмінним місцем для спільного святкування (головне – святкувати разом!) важливих ювілеїв та відбудови спільноти (в даному випадку народів Білорусі, Литви, України та Польщі). Такі символи, безсумнівно, є для нас зараз дуже потрібні.

«Tolka tagdy zażyvieŝ ŝaliva kali nad taboj uże maskala nia budzie». (У вільному перекладі – «тільки тоді будеш щасливий, коли тобою не керує Росія»). Наведені вище слова, звісно, ​​написані Костянтином Калиновським. Він написав їх підчас Січневого Повстання в 1863 році - в умовах російської агресії проти України, вони як ніколи актуальні.

Пане Президенте!

Ми, нижчепідписані, просимо вас позитивно розглянути наше прохання та знайти та
зарезервувати кошти на оголошення конкурсу на пам’ятник Калиновському та його подальше будівництво. Щиро дякуємо.

---

[LT] 

Gerbiamas pone Prezidente

Mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės su prašymu pastatyti paminklą Konstantinui Kalinauskui Varšuvoje.

Konstantinas Kalinauskas (baltarusiškai Kastuś Kalinouski, lenkiškai Konstanty Kalinowski) – istorijoje žinomas kaip Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos 1863–64 m. sukilimo (Baltarusijoje vadinamo Kalinausko sukilimu) metų didvyris. Kalinausko vardą taip pat pradedama suvokti ir Ukrainoje. Pačiomis pirmosiomis Rusijos agresijos prieš Ukrainą dienomis buvo suformuotas visiškai nuo Lukašenkos režimo nepriklausomas laisvųjų baltarusių batalionas (dabar – pulkas), kuris kovojo už laisvą Ukrainą. Laisvieji baltarusiai kovoja už laisvą Ukrainą karinėje formuotėje – pulke, kuris pavadintas Konstantino Kalinausko vardu. Dėl šių didvyriškų karių pasiaukojimo netolimoje ateityje Kalinauskas (ir visas jo vardu pavadintas pulkas) neabejotinai papildys Ukrainos nacionalinių didvyrių gretas. Svarbu tai, kad šis procesas jau prasidėjo. Birželio viduryje baigėsi internetinis referendumas dėl Kijevo gatvių derusifikacijos, kuriame buvo atiduoti 6,5 mln. balsų. Balsavimu, kuriame galėjo dalyvauti visi ukrainiečiai, ne tik Ukrainos sostinės gyventojai, nuspręsta, kad viena iš gatvių bus pavadinta Konstantino Kalinausko vardu.

Paminklas bendram Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos didvyriui Konstantinui Kalinauskui gali tapti garbinga ir nuostabia vieta, kur galėtumėme švęsti (ir, kas svarbu, švęsti kartu!) svarbias sukaktis ir iš naujo kurti bendruomenę (šiuo atveju Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos tautų). Mums neabejotinai reikia tokių simbolių.

"Tolka tagdy zażyvieŝ ŝĉaliva kali nad taboj uże maskala nia budzie". (Laisvasis vertimas – "tik tada tu gyvensi laimingai, kai Rusija tavęs nebevaldys") Šie, žinoma, yra Konstantino Kalinausko žodžiai. Parašytos 1863 m. sausio sukilimo metu, Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje, jos šiandien kaip niekada aktualios.

Pone Prezidente!

Mes, žemiau pasirašiusieji, maloniai prašome patenkinti mūsų prašymą bei skirti ir asignuoti lėšų paminklo Kalinauskui konkursui paskelbti ir vėliau jį pastatyti. Dėkojame.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Radosław Puśko będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...