Poparcie dla Profesora Dariusza Dyczewskiego

DD3.jpg

Actus hominis, non dignitas iudicetur.

My, niżej podpisani obecni i byli członkowie społeczności Akademii Sztuki w Szczecinie, mieszkańcy Szczecina oraz wszyscy przyjaciele i ludzie dobrej woli z różnych miejsc Polski i świata wyrażamy swoją solidarność z Profesorem Dariuszem Dyczewskim oraz stanowczy sprzeciw wobec faktu jego zwolnienia dyscyplinarnego z pracy przez dr hab. Mirosławę Jarmołowicz, obecnego rektora Uczelni.

Profesor Dariusz Dyczewski to wyjątkowa postać w życiu muzycznym Szczecina i kraju. Jego rozlicznych osiągnięć nie bylibyśmy w stanie zmieścić w jednym liście poparcia. Przez dwadzieścia lat pracy w filii Akademii Muzycznej w Poznaniu i od momentu powstania – w Akademii Sztuki w Szczecinie, wielokrotnie obdarzany był zaufaniem naszej społeczności, przedstawicieli władz wszystkich szczebli, licznych partnerów i współpracowników. Podpis Profesora Dyczewskiego widnieje na setkach dyplomów ukończenia studiów, umów o pracę i awansów akademickich. Jako wspaniały muzyk i doświadczony organizator znany jest w całej Polsce.

Jednak nie zaszczyty i imponujący życiorys są powodem, dla którego podpisujemy niniejszy list. Dla tysięcy osób, znajomych i nieznajomych, Dariusz Dyczewski to człowiek zawsze chętny do pomocy. Zawsze pełen energii. Zawsze uśmiechnięty. Zawsze z niegasnącym błyskiem w oku, towarzyszącym rozmowom i działaniom.

Przez trzydzieści lat ta chęć, energia, uśmiech i błysk związane były przede wszystkim ze szczecińskim wyższym szkolnictwem artystycznym, którego budowie Dariusz Dyczewski poświęcił całe swoje zawodowe życie. Niesłabnącemu zaangażowaniu zawsze towarzyszyły emocje, które nigdy nie pozwalały mu stać obojętnie, patrzeć obojętnie czy mówić obojętnie. Stało się to dla nas wzorem do naśladowania w czasach, kiedy postawy konformizmu, przyzwolenia i odwracania wzroku zaczęły dominować w relacjach międzyludzkich i społecznych.

Dzisiaj, wyrażając swoją solidarność, apelujemy do władz lokalnych i rządowych, do przedstawicieli świata kultury i nauki, do studentów i absolwentów, do pedagogów i pracowników, do współpracowników i przyjaciół, do artystów i publiczności: nie wolno nam być obojętnym!

---

We, the undersigned, present and former members of the community of the Academy of Art in Szczecin, the inhabitants of Szczecin, all friends and people of good will from various places in Poland and around the world, express our solidarity with Professor Dariusz Dyczewski and our firm objection to the fact that he was dismissed from work by dr hab. Mirosława Jarmołowicz, the current rector of the Academy.

Professor Dariusz Dyczewski is a unique figure in the musical life of Szczecin and the country. We would not be able to fit his many achievements into one letter of support. For twenty years of work at the branch of the Academy of Music in Poznań and since its inception - at the Academy of Art in Szczecin, he has been trusted many times by our community, representatives of authorities at all levels, numerous partners and associates. Professor Dyczewski's signature appears on hundreds of graduation diplomas, employment contracts and academic promotions. As a great musician and experienced organizer, he is known all over Poland.

However, not honors and an impressive curriculum vitae are the reasons why we sign this letter. For thousands of people, friends and strangers, Dariusz Dyczewski is a man always willing to help. Always full of energy. Always smiling. Always with an undying twinkle in the eye that accompanies conversations and actions.

For thirty years, this desire, energy, smile and sparkle were associated primarily with the Szczecin's artistic higher education, the construction of which Dariusz Dyczewski devoted his entire professional life. His unflagging commitment was always accompanied by emotions that never allowed him to stand indifferently, look indifferently or speak indifferently. It has become a role model for us at a time when attitudes of conformism, consent and looking away began to dominate human and social relationships.

Today, expressing our solidarity, we appeal to local and government authorities, to representatives of the world of culture and science, to students and graduates, to educators and employees, to colleagues and friends, to artists and the public: we must not be indifferent!


Razem dla Profesora Dyczewskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Razem dla Profesora Dyczewskiego do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...