Poparcie dla Protestu Studentek i Studentów w Krakowie.

W zgodzie z tradycjami zaangażowania publicznego oraz poszukiwania rozwiązań problemów na drodze merytorycznej debaty stajemy, by promować i bronić wartości nieodzownych zarówno dla środowiska akademickiego jak i dobra całego społeczeństwa: wolności, poszanowania prawa, autonomii nauki, obywatelskości, a także równości bez względu na płeć, orientację psychoseksualną, pochodzenie czy wyznanie. Nie zgadzamy się na brak szacunku dla idei demokratycznych i nie akceptujemy przejawów fundamentalizmu w sferze publicznej. Apelujemy o oparcie reform prawnych i społecznych na rozwiązaniach zgodnych ze współczesną wiedzą naukową. Wyrażamy poparcie dla Protestu Studentek i Studentów, który odbędzie się 25 stycznia.

 

English version:

In keeping with academic traditions of public engagement and pursuit of truth through the way of unprejudiced research and open debate we stand to promote and protect ideas basic for well-being of both academia and society: freedom, respect for law, autonomy of science, civic values and equality regardless of gender, psychosexual orientation, place of origin or religion. We stand against lack of respect for democratic ideals and will not accept manifestations of fundamentalism in public sphere. We call for establishing legal and social reforms in accordance with modern scientific research. We express support for Students’ Protest taking place on Wednesday 25 January 2017.


Protest Studentek i Studentów w Krakowie.    Skontaktuj się z autorem petycji