Poparcie wniosku Agrofarm Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Agro Tip 150 WP, w sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin

Agrofarm Sp. z o.o.

Ul. Dzika 4a/58

00-194 Warszawa

REGON 010337460  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

 

    PETYCJA  

Podmiot wnoszący petycje: Agrofarm Sp. z o.o. w imieniu producentów (hodowców) pieczarek oraz podmiotów branży związanej z produkcja, przetwórstwem i dystrybucją pieczarek.

Adresat: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł: Poparcie wniosku złożonego przez Agrofarm Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Agro Tip 150 WP na okres nieprzekraczający 120 dni, w sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin (zgodnie z art 53 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz art 7 ustawy z dnia 8 marca 2013r o środkach ochrony roślin.)

Podstawa prawna: Art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej  oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca  2014 o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195)    

Szanowny Panie Ministrze,

W interesie producentów (hodowców) pieczarek oraz branży związanej z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją pieczarek prosimy o dopuszczenie środka Agro Tip 150 WP  w trybie art 53 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz art 7 ustawy z dnia 8 marca 2013r o środkach ochrony roślin   na wniosek firmy Agrofarm Sp. z o.o.  

  UZASADNIENIE  

Branża pieczarkarska a w szczególność producenci pieczarek alarmują Ministerstwo Rolnictwa i Rozwój Wsi o problemie związanym z powszechnie i licznie występującymi larwami muchówek z rodziny ziemiórkowatych i zadrowatych które są groźnym szkodnikiem w hodowli pieczarek. W połączeniu z wycofaniem zezwolenia na wprowadzanie do obrotu preparatu Agro Tip 150 WP (cyromazyna 150g/kg) stanowi to bardzo poważny problem dla całej gałęzi rolnictwa związanego z hodowla pieczarek.

Polska jest największym producentem pieczarek w Europie i jednym z liderów na świecie. Roczna produkcja pieczarek osiągnęła w 2020r zgodnie z szacunkiem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy wielkość 340 000 ton i szacowaną wartość 602 milionów Euro. Mając to na uwadze, brak środka do ochrony roślin zabezpieczającego hodowle pieczarek przed muchówki stwarza bardzo poważny problem i przyniesie  duże  szkody tej  dużej gałązi polskiego rolnictwa.

Skala szkód dla branży pieczarkarskiej może być niedoceniana w krajowym odbiorze  ponieważ ok 92% całkowitej produkcji polskich pieczarek jest eksportowana.

Agro Tip 150WP był jedynym zarejestrowany, przebadanym i sprawdzonym od wielu lat  preparatem do ochrony pieczarek przed szkodliwymi  larwami  muchówek z rodziny ziemiórkowatych i zadrowatych. Larwy tych muchówek stanowią największe zagrożenie w trakcie produkcji pieczarek. Występują powszechnie i  bardzo licznie powodując wymierne straty w wielkości plonu  sięgające w skrajnych  wypadkach powyżej  50%.

W uprawach niechronionych występowanie larw ziemiórek i zadrowatych przekracza próg ekonomicznej szkodliwości. Przytoczyć należy wynik z badania rejestracyjnego spółki Agrofarm dot.   skuteczności polowej środka ochrony rośli Agro-Tip 150 WP wykonanego  przez Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach (nr badania PE-PC033/10) które  ilustruje  wpływ zastosowania Agro-Tip 150 WP  na wielkość plonu pieczarek.  W badaniach tych plon pieczarek zebranych z 1 m2 uprawy chronionej środkiem Agro-Tip 150WP to 11,26kg, a z uprawy niechronionej to zaledwie  4,5kg. Badanie pokazuje skalę szkód wywołanych przez szkodliwe muchówki (ziemiórki i zadrowate). Cytat z w/w badania: „Wpływ na plon. Agro Tip 150 WP spowodował istotny wzrost całkowitego plonu handlowego owocników w porównaniu z kontrolą. W doświadczeniu 1. Łączny plon z I i II rzutu w obiektach traktowanych środkiem Agro-Tip 150WP stanowił 190,8% plonu kontroli, natomiast w doświadczeniu nr 2 - 198,4%. (…)”

Obecnie brak jest zarejestrowanego przez MRiRW chemicznego i niechemicznego insektycydu do ochrony pieczarek przed szkodliwymi muchówkami. Brak jest także metod agrotechnicznych skutecznie ograniczajacych liczebność w/w szkodników.

Aktualnie producentom pieczarek kończą się zapasy preparatu Agro Tip 150 WP, które zgromadzili w czasie ważności zezwolenia  na wprowadzanie do obrotu  środka ochrony roślin  Agro Tip  150 WP ( obrót do 30 maja 2020, stosowanie do 30pazdziernika 2021).

Producenci pieczarek w perspektywie najbliższych tygodni i misiecy zgłaszają poważne zagrożenie wynikające z braku zarejestrowanego   środka do ochrony pieczarek przed insektycydami.

Zbliżający się okres wraz ze wzrostem temperatury  będzie sprzyjał rozwojowi nowych, masowo występujących pokoleń  muchówek  a co za tym idzie konieczność stosowania zabiegów ochronnych. Szybkie namzażanie szkodnika powieszszkody i koniecznośc ochrony.

Ponadto istnieje także zagrożenie w perspektywie ekonomicznej dot. lokalnych  zakładów  pracy to znaczy  rezygnacji niektórych producentów z uprawy pieczarek. Brak możliwości skutecznej ochrony hodowli pieczarek powoduje, że w wielu przypadkach produkcja stanie się nieopłacalna.

Środek Agro Tip 150WP, jest wysoce skutecznym preparatem do zwalczania muchówek z rodziny ziemiórkowatych i zadrowatych. Jest preparatem bezpiecznym, stosowany zgodnie z etykietą niepozostawiającym pozostałości.   Okres karencji określony jest jako „nie dotyczy”.

Polskie pieczarki wysyłane w przeważającej większości na rynki europejskie przechodzą liczne testy na pozostałości co potwierdza bezpieczeństwo stosowania tego preparatu. Brak przedłużenia włączenia substancji czynnej preparau Agro Tip 150WP (cyromazyny) ktora byla powodem wycofania zezwolenia  nie był podyktowany przesłankami dot. bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka  czy negatywnym wpływem na środowisko. Było to typowe wygaśniecie włączenia po 10 latach odmomentu zatwierdzenia. 

Specyfika hodowli pieczarek tj. w pomieszczeniach zamkniętych oraz wąskie grono lokalnych dystrybutorów preparatu Agro Tip 150WP pozwala precyzyjnie kontrolować stosowanie preparatu dopuszczonego zgodnie z Art. 53 Rozp.1107/2009.

Mając powyższe na uwadze prosimy o warunkowe dopuszczenie środka Agro Tip 150 WP  w trybie art 53 rozporządzenia nr 1107/2009 oraz art 7 ustawy z dnia 8 marca 2013r o środkach ochrony roślin   na wniosek firmy Agrofarm Sp z o.o.    

Tomasz Tylus   Prokurent Agrofarm Sp. z o.o.      

 

POPIERAMY PETYCJE:


Agrofarm Sp. z o.o.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agrofarm Sp. z o.o. do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...