PETYCJA poznańskich organizacji pozarządowych do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie pomocy ze strony ZKZL w kryzysie pandemii.

Szanowny Pan Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

do wiadomości:

Szanowny Pan Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Bartosz Guss

Szanowny Pan Przewodniczący rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Szanowny Pan Prezes Zarządu Tomasz Lewandowski

Szanowny Pan Członek Zarządu ZKZL Michał Prymas

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Szanowny Zarządzie Spółki ZKZL,

Szanowni Państwo,

   W związku z obecnym kryzysem większość organizacji pozarządowych wynajmujących lokale od Spółki ZKZL nie może aktualnie prowadzić w nich działalności. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca br. z późniejszymi zmianami wprowadzono zakaz zgromadzeń i wstrzymano działania kulturalne, w tym warsztaty, sprzedaż bezpośrednią wyrobów artystycznych, działalność galerii, księgarni itp. Zostały również zamknięte placówki i zawieszone działania w ośrodkach dziennego wsparcia, klubach seniora, świetlicach socjoterapeutycznych. Zawieszono konkursy, wiele z realizowanych zadań publicznych zostało odwołane lub zawieszone. Krytyczna jest również sytuacja wielu artystów, którzy na co dzień działają w ramach umów cywilnoprawnych przy tychże projektach. Tym samym wielu z nas pozbawiono możliwości pozyskania finansów niezbędnych do opłacenia najmowanych lokali. 

   W związku z tym zwracamy się o preferencyjne traktowanie grupy najemców z sektora pozarządowego oraz kulturalnego, mając na uwadze przede wszystkim kapitał kulturowy, społeczny jak również finansowy generowany przez lata na rzecz Miasta Poznań przez Organizacje Pozarządowe. Uważamy, co podkreślamy od początku pandemii, że rozwiązania zaproponowane w Poznańskiej Tarczy Antykryzysowej są niewystarczające i nie biorą pod uwagę charakteru działalności prowadzonej przez sektor pozarządowy.  Nawet jeśli niektóre spośród organizacji prowadzą działalność gospodarczą, to zgodnie z prawem są zobowiązane cały przychód przeznaczyć na działania statutowe, zatem  powinny być objęte należytym wsparciem.

Zwracamy się z PETYCJĄ o przyjęcie poniższych postulatów:

 

 1. Całkowite zwolnienie z czynszu w okresie od kwietnia do momentu w którym zgodnie z prawem będzie można wznowić działania (nie krócej niż do czerwca 2020) oraz upust 70% na 3 miesiące od momentu ich wznowienia.

 2. Wprowadzenie transparentnych zasad przyznawania ulg dla wszystkich Organizacji Pozarządowych działających w lokalach ZKZL  (w ramach  spójnej i przyjaznej polityki lokalowej dla NGO, o której stworzenie środowiska pozarządowe apelują od lat )

 3. Wprowadzenie transparentnych zasad rozliczania mediów, w tym informacje o podstawie prawnej wszelkich zmian i sposobie ich kalkulacji przy rozliczeniach i fakturach korygujących. Wzięcie pod uwagę mniejszego, a nierzadko nawet zerowego zużycia mediów z racji braku możliwości korzystania z najmowanych przez nas lokali.

 4. Umożliwienie nam legalnego podnajmowania lokali zgodnego ze statutem, co w tak dramatycznym dla nas czasie może być istotnym sposobem ratowania budżetu.

 5. Kierowanie się w ustaleniach dotyczących wsparcia dla NGO w okresie epidemii rekomendacjami i oświadczeniami Komisji Dialogu Obywatelskiego zarówno przy Wydziale Kultury jak i Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych oraz KDO przy Pełnomocniku Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

     Zarówno Państwo jak i my jesteśmy świadomi, że przynosimy Miastu i ZKZL wymierne korzyści. 


 •  stanowimy dla Miasta fundament działań kulturotwórczych, miastotwórczych, pomocowych w zakresie zadań publicznych, wspierając osoby zagrożone wykluczeniami, w kryzysie, ubogie, bezdomne, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne i nie tylko,

 • realizujemy kluczowe zadania publiczne ze środków miejskich - rzetelne ich wykorzystanie, rozliczanie i opłacanie podatków jest wymiernym wkładem w zasoby Poznania,

 • umożliwiamy, by w Poznaniu miały miejsce inicjatywy realizowane ze środków zewnętrznych; część zadań ma miejsce dzięki zasileniu przez innych grantodawców, naszych darczyńców, sponsorów, a także dzięki pracy wolontariuszy, 

 • dajemy pracę wielu poznaniakom (nierzadko zagrożonym wykluczeniem społecznym), a zarobione u nas środki są często jedynym źródłem ich utrzymania - zatem wspierając nas w tej dramatycznej sytuacji, wspieracie również naszych pracowników,

 

 • inwestujemy ogrom pieniędzy i czasu  w remonty i utrzymanie lokali wynajmowane     często w opłakanym stanie. Uiszczając opłaty czynszowe, generujemy zysk pozwalający na utrzymanie lokali socjalnych i remonty nieruchomości,
 • stanowimy naturalną opiekę dla wielu przestrzeni które bez naszej obecności ulegały by pogłębiającym się zniszczeniom.

 

     Powołując się na przedstawione przez Państwa dane, obecnie 148 organizacji pozarządowych najmuje lokale ZKZL. Większość z nich włożyła w remonty środki większe niż Państwa przewidywania. Zebraliśmy dane od 10 przykładowych organizacji kierując się zasadą bezstronnego wyboru. 

1. Na 10 zbadanych organizacji wszystkie wynajmują lokale od ZKZLu przynajmniej od roku 2019; zebrane dane pochodzą z lat 2018 i 2019.

2. Poniesione wydatki związane z kosztami remontów wynosiły łącznie: 442 100 zł

3. Kwoty odzyskanych od ZKZLu kosztów remontów  wynosiła łącznie: 150 951 zł

4. Różnica korzyści poremontowych dla ZKZLu wynosiła łącznie: 291 149 zł

5. Szacunkowa kwota czynszu (wyliczona dla 10 organizacji przy widełkach od 600-4 900 zł za miesiąc) - 480 000 zł

6. Kwoty dotacji pozamiejskich uzyskanych przez organizacje (środków unijnych, ministerialnych, otrzymanych od sponsorów, środki własne) wynosi łącznie: 953 585 zł

7. Dotacje miejsckie uzyskane przez badane organizacje wynoszą łącznie: 886 535 zł

 

Zatem: 10 organizacji pozarządowych wydatkowało w latach 2018-2019 kwotę 442 100 zł na koszty związane z remontami lokali wynajmowanych od ZKZL podnosząc ich wartość rynkową o co najmniej 291 149 zł.

Organizacje wpłaciły ok. 480 000 zł tytułem czynszu (kwota ta nie obejmuje nadwyżek z tytułu ryczałtu za media, które potrafią być nierealnie duże) jednocześnie zapewniając prawie 1 000 000 zł przeznaczonych na działania dla Miasta ze źródeł innych, niż miejskie.

 

       Wymienione wyżej postulaty opierają się na realnych możliwościach finansowych wynikających z dramatycznej sytuacji. Bez Państwa realnej pomocy, dla wielu spośród nas jedynym wyjściem może się okazać rezygnacja z najmu lub nawet upadek/likwidacja organizacji. W dalszej perspektywie byłoby to dla Miasta Poznania i spółki ZKZL niepowetowaną stratą zarówno społeczną, kulturalną, jak i finansową.

        Licząc na dobrą wolę z Państwa strony, zrozumienie i elastyczną postawę wobec organizacji pozarządowych działających na rzecz Poznania, a korzystających z puli lokali ZKZL, apelujemy by Spółka wypracowała z Urzędem Miasta Poznania  rozwiązania, które pozwolą na wsparcie niżej podpisanych jak również wszystkich innych organizacji pozarządowych, inicjatyw kulturalnych i społecznych.

 

Sygnatariusze petycji:

poznańskie organiacje pozarządowe

 

 


Kultura Poznania Razem, postulaty.ngo@gmail.com    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kultura Poznania Razem, postulaty.ngo@gmail.com do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...