PROTEST PRZECIWKO LIKWIDACJI CZĘŚCI PARKU SZCZYTNICKIEGO POD OBWODNICĘ ŚRÓDMIEJSKĄ WROCŁAWIA - Petycja do prof. Piotra Glińskiego, Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Wicepremierze, Ministrze

      Apelujemy do Pana o wstrzymanie wykonania na podstawie art. 161 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: K.P.A.) oraz art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: P.P.S.A.) decyzji o ZRID nr 3656/2020 prezydenta Wrocławia z dnia 03 września 2020r. przedłużenia Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia pn. Budowa drogi powiatowej-Aleja Wielkiej Wyspy, która ma być budowana w terenie zabytkowego Parku Szczytnickiego. Dla realizacji tej drogi prezydent Wrocławia całkowicie bezprawnie zlikwidował 25,1 ha zabytkowego Parku Szczytnickiego, czyli blisko ¼ jego powierzchni. W samym tylko Parku pod drogę będzie wyciętych co najmniej 1300 drzew i 250 krzewów, co wynika z inwentaryzacji zieleni opracowanej przez inwestora do wniosku o ZRID.

       Decyzja ZRID jest bezprawna, a co najważniejsze stoi w sprzeczności ze stanowiskiem zajętym przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków w wydanej przez niego dnia 01.07.2019r. Opinii w postępowaniu o pozwolenie na budowę tej drogi, albowiem (cytat z Opinii) : „W odniesieniu do terenu Parku Szczytnickiego organ konserwatorski na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej uznał, że przedmiotowa inwestycja stoi w sprzeczności z zasadami ochrony zabytków”.

       Mimo braku zgody pionu konserwatorskiego, prezydent Wrocławia wydał decyzję o ZRID na cały odcinek planowanej drogi, włącznie z dziesięcioma działkami zabytkowego Parku Szczytnickiego.

       Dodatkowo, Dolnośląski Konserwator Zabytków nałożył na inwestora obowiązek skonsultowania inwestycji z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, ponieważ planowana droga wchodzi w teren Obiektu UNESCO-Hala Stulecia we Wrocławiu. Tego obowiązku prezydent Wrocławia również nie wykonał. Ponadto, inwestor nie przedłożył do zatwierdzenia przez wojewódzki organ konserwatorski prawidłowo wykonanego planu badań archeologicznych, do czego jest zobowiązany przepisami prawa.       

      Należy również mieć na względzie, że na decyzję ZRID prezydent Wrocławia nałożył rygor natychmiastowej wykonalności, a wykonawca aktualnie już przejmuje działki pod budowę. Tak więc metodą faktów dokonanych planowane jest nie tylko zlikwidowanie części zabytku-Parku Szczytnickiego i wycięcie 1300 drzew oraz 250 krzewów, ale też eksterminacja kolejnych tysięcy drzew i krzewów pod niespełna czterokilometrowy odcinek planowanej obwodnicy.

      Dlatego w tym krytycznym momencie apelujemy do Pana Wicepremiera i Ministra o podjęcie niezwłocznych działań administracyjnych polegających na złożeniu odwołania od tej decyzji do Wojewody Dolnośląskiego i wstrzymanie jej wykonania na podstawie art. 161 K.P.A. oraz 61 P.P.S.A., również ze względu na poważne zagrożenie wycięcia drzewostanu zabytkowego Parku Szczytnickiego.


Stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...