Protest przeciwko sprzedaży parku przy szpitalu na Spartańskiej pod bloki i biurowce

Prezydent m.st. Warszawy 

Rafał Trzaskowski

Szanowny Panie Prezydencie,

Jako mieszkańcy Wyględowa, będącego częścią dzielnicy Mokotów, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie działań, mających na celu uratowanie parku należącego aktualnie do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przy ul. Spartańskiej. Teren ten, będący jedyną już enklawą zieleni w naszej okolicy, ma zostać sprzedany i zabudowany osiedlem mieszkaniowym, co pozbawi nas możliwości korzystania z jedynego w okolicy parku. 

To teren niezwykle cenny przyrodniczo, posiada liczne starodrzewy, w których żyją coraz rzadziej spotykane gatunki ptaków, m.in. dzięcioł białoszyi. Od samego początku pomyślany i zaplanowany został jako park, z którego przez lata mogli korzystać zarówno pacjenci Instytutu, jak i mieszkańcy okolicznych domów. Instytut Reumatologii otrzymał ten teren ponad 60 lat temu w darowiźnie od Skarbu Państwa, wyłączniew celach zapewnienia pacjentom odpowiednich warunków do rekonwalescencji!

Nasza część Warszawy dynamicznie się rozwija, tereny wokół zajezdni autobusowej przy ul. Woronicza zabudowywane są kolejnymi osiedlami, przybywają nowi mieszkańcy. Park przy Instytucie to jedyne miejsce, które mogłoby stać się ogólnodostępnym terenem zielonym z miejscem do rekreacji. Wszyscy wiemy, jak ważną rolę odgrywa zieleń w mieście. Pan Prezydent jako Ambasador Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu z pewnością również doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Zgoda na zabudowanie tego terenu kolejnymi blokami będzie również niezgodna z ideami idei Sustainable City, promowanej i wspieranej finansowo przez Komisję EU.

Już kilka lat temu – jako mieszkańcy Wyględowa – alarmowaliśmy, że Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy parkowej części działki. W 2019 roku radni Komisji Ładu Przestrzennego Dzielnicy Mokotów przygotowali dwa stanowiska, w których jasno wyrazili sprzeciw wobec próby zabudowania tego terenu. Zwrócili się do Biura Architektury i Planowania przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy o przyspieszenie prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu Fortu Mokotów i Wyględowa. Obydwa stanowiska zostały jednogłośnie(!) przegłosowane przez Komisję.  

Prace nad uchwaleniem nowego planu miejscowego ciągną się już jednak ponad 10 lat! Mpzp zakłada w tym miejscu „zieleń urządzoną – park” i 90% powierzchni czynnej biologicznie oraz zakaz lokalizacji budynków. Wynika z tego, że zarówno mieszkańcy, jak i ich przedstawiciele w samorządzie mają takie samo zdanie i wspólny cel – ochronę jakże cennych terenów zielonych. Jednak prace nad uchwaleniem planu utknęły – cały czas są na etapie opiniowania przez jednostki podlegające Panu Prezydentowi. 

Objęcie mpzp terenu parku jest dla niego jedynym ratunkiem. Zwracamy się z więc apelem do Pana Prezydenta o pomoc w przyspieszeniu uchwalenia mpzp dla rejonu Fortu Mokotów i Wyględów – część I oraz w zatrzymaniu sprzedaży parku przy ul. Spartańskiej. Teren ten powinien pozostać zielonym sercem Wyględowa, a nie zrównanym z ziemią placem, będącym własnością kolejnej firmy deweloperskiej. Mieszkańcy(podpisy w załączeniu)

Mieszkańcy  (podpisy w załączniku)

Do wiadomości:Dyrektorka-Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawa Joanna Glusman, Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, Radni Dzielnicy Mokotów


Stowarzyszenie Wyględów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Wyględów do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...