Razem ratujmy opiekę okołoporodową

Jako Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych Dobrze Urodzeni (DU), które działa na rzecz:

  • swobody wyboru przez rodziców miejsca i sposobu rodzenia,
  • upowszechniania indywidualnego podejścia i postrzegania kobiet oczekujących narodzin dziecka,
  • upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad noworodkiem,
  • podniesienia prestiżu zawodowego i doskonalenia zawodowego położnych, 

sprzeciwiamy się, wprowadzeniu łącznego kontraktowania świadczeń w zakresie kompetencji lekarza, pielęgniarki i położnej przez jednego świadczeniodawcę.  Pacjent będzie zobligowany do wypełnienia jednej wspólnej deklaracji w ramach usług lekarza, położnej i pielęgniarki. Do tej pory pacjenci mogli wg własnej woli wybrać dowolnego świadczeniodawcę, wypełniając trzy odrębne dokumenty. To pozorne ułatwienie jest niezgodne z art. 28, w związku z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), w myśl którego, świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz i położnej poz, potwierdzając powyższe oświadczeniem woli, zwanym deklaracją wyboru. Oddzielne deklaracje pozwalają wszystkim świadczeniodawcom na rynku świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej działać na równych zasadach i nie stanowią żadnego obciążenia dla pacjenta. Wręcz przeciwnie, sprawiają, iż pacjent w sposób świadomy może wybrać lekarza, pielęgniarkę, położną. Potwierdzają to przepisy wprowadzające w 2014 roku odrębne druki deklaracji wyboru. Nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, ani celowościowego dążenie do tworzenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej tzw. zespołów lekarsko-pielęgniarskich przy jednoczesnym ograniczaniu samodzielności praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Od 18 lat, funkcjonują indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych oraz podmioty lecznicze założone przez pielęgniarki i położne, które zawierają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej. 

Uważamy, że jest to zamach na samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych jak również milowy krok do wyrugowania tych podmiotów leczniczych z rynku świadczeń medycznych opłacanych z publicznych funduszy. Ma to znamiona działań stwarzających korzystne warunki jedynie wybranemu świadczeniodawcy.

Należy zachować swobodę działalności gospodarczej i umożliwić świadczeniodawcom udzielanie świadczeń zdrowotnych w formach przewidzianych przez obowiązującą obecnie ustawę o działalności leczniczej. Co z kolei będzie się przekładało na rzeczywistą swobodę wyboru przez pacjenta podmiotu leczniczego.

Samodzielne kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych zapewnia pacjentom wysoką dostępność i wysoką jakość świadczonych usług.

Sprzeciwiamy się również wprowadzeniu programu Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży (KC). Uruchomienie KC wprowadzi centralizację opieki okołoporodowej. Skupi ją w dużych podmiotach leczniczych, które bedą mogły wykazać się wysoką, roczną liczbą porodów (600 i więcej). Oznacza to ograniczenie dostępności świadczeń dla pacjentek z odległych małych miejscowości. Jednocześnie położne rodzinne z ośrodków, które będą realizowały program KC, bedą miały utrudniony ze względu na odległość dostęp do kobiet w ich środowisku domowym. Do tej pory liczba i jakość świadczeń udzielanych w domu pacjenta jest znacznie większa niż w przypadku praktyk prowadzonych przez innych profesjonalistów niż samodzielne położne.

Kobieto, matko czy wiesz co zmieni się dla Ciebie, jeśli wejdą w życie proponowane zmiany w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej i zostanie uruchomiony program Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży?

  • Będziesz musiała wybrać pomiędzy lekarzem, pielęgniarką a położną zamiast jak do tej pory mieć dostęp do każdego z nich.
  • Nie będzie oddzielnych świadczeń zdrowotnych od lekarza, pielęgniarki i położnej tylko tym zespołem będzie kierował lekarz.
  • Będziesz miała utrudniony dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarkę i położną w domu.
  • Prowadzenie ciąży będzie dostępne tylko w dużych ośrodkach (powyżej 600 porodów rocznie).

 

  • Czy wiesz, że to zamach na Twoje prawo wyboru i na dostępność opieki okołoporodowej? Skorzystają na tym programie duże ośrodki, ale nie pacjent.
  • Prosimy o podpisanie petycji w obronie opieki okołoporodowej - w jeszcze cały czas niezmienionej formie i w obronie samodzielności zawodowej położnych.

 

Dziękujemy  

 


Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych Dobrze Urodzeni    Skontaktuj się z autorem petycji