Rewitalizacja - NIE degradacja Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze

dhbdxcfjyrjkmg1.jpg

PETYCJA DO PREZYDENTA ZIELONEJ GÓRY WS. ROZSZERZENIA REWITALIZACJI I UWZGLĘDNIENIA PROJEKTÓW MIESZKAŃCÓW 

WNOSIMY O:

1. rozszerzenie obszaru rewitalizacji o całą, spójną okolicę Wzgórz Piastowskich

2. uwzględnienie w projektach pomysłów i zadań zgłoszonych przez mieszkańców

3. ograniczenie wielkości i kosztochłonności głównych inwestycji na korzyść zwiększenia obszaru i ilości inwestycji

4. odtworzenie miejsc w historycznym Parku Ludowym aby uatrakcyjnić tereny z których obecnie korzystają liczni mieszkańcy. [odkryte punkty widokowe na wzgórzach, osie widokowe pomiędzy wzgórzami i ze wzgórz na polany, krajobrazy widokowe wokół punktów widokowych, kręte aleje prowadzące do punktów widokowych, główne trakty obsadzone alejami drzew liściastych (niegdyś były to kasztanowce, platany, dęby, robinie), stawy i oczka wodne, obszerne polany wypoczynkowe nad stawami, polany odpoczynkowe pomiędzy punktami widokowymi, mała architektura na polanach, obrzeża polan, osi widokowych i alei obsadzone rodzimymi krzewami (głóg, kalina, bez, dzika róża, śliwa tarnina, trzmielina pospolita), ogród skalny (niegdyś w okolicach stawu przy obecnej ul. Waszczyka), ogród wrzosowy, altany odpoczynkowe, oznaczenia traktów na polodowcowych głazach narzutowych i obeliskach, przebudowa drzewostanu na liściasty, zmniejszenie zagęszczenia w celu poprawy krajobrazu widokowego.]

5. ujęcie w inwestycjach rewitalizacyjnych

- kąpieliska "Ochla" (połączenie z przeniesionym Mini Zoo)

- amfiteatru (modernizacja, zadaszenie i renowacja widowni, remont budynku – otwarcie go dla ludzi, stworzenie w nim oraz wokół miejsca spotkań mieszkańców, kawiarni dyskusyjnej, powiększenie wolnej przestrzeni przed budynkiem od strony parku, podniesienie jakości przestrzeni wokół, przebudowa schodów na widownię, budowa drogi dojazdowej do sceny, obsadzenie skarp krzewami okrywowymi, określenie celów funkcjonowania i sporządzenie koncepcji ożywienia kulturalnego – zbudowanie kompleksowej koncepcji w oparciu o szeroki dialog społeczny.)

- Piast Polany (więcej ławek, leżaki stałe, dostęp do wody, mgławica wodna dla ochłody podczas upałów, kilka drzew owocowych dla lekkiego zacienienia, pozostawienie wolnej przestrzeni do wypoczynku biernego i aktywnego uprawiania sportów wymagających przestrzeni, uruchomienie toalet i częściowo zagospodarowanie ich na wypożyczalnię leżaków, sezonowa kafejka z lodami i lemoniadą, naturalny tor zabaw, rośliny kwitnące / kwietna łąka.)

 

SPRZECIWIAMY SIĘ:

1. Zmianom Planu Miejscowego Wzgórz Piastowskich z terenów zielonych na budowlane oraz dopuszczających zabudowę i infrastrukturę techniczną (zmiana ta przyniesie możliwość zabudowy Wzgórz co jest zagrożeniem dla przyrody i krajobrazu tego miejsca).

2. Dużej wieży widokowej na Wzgórzach do 50m wysokości (Koszty, Nieproporcjonalność do wielkości zielonogórskich wzniesień, Optyczne wypłaszczenie terenu i zanik walorów krajobrazowych Wzgórz z tak dużej wysokości, monotonność krajobrazu  - zdjęcia i filmy z drona dostępne na serwisie Youtube)

3. Lodowisku na Wzgórzach (Problem parkingowy - ochrona Piast Polany przed zabudową lub degradacją w wyniku wykorzystania jej jako „dziki” parking, Problem ekologii i ekonomii wykorzystania wody – przy CRS woda z basenu może zostać użyta do tworzenia pokrywy lodowej lodowiska. TAK dla lodowiska przy CRS - Centrum Rekreacyjno Sportowym)

4. Rozbudowie Mini Zoo w Lesie Piastowskim w miejscu historycznego Parku Ludowego (TAK dla Zoo w ramach kompleksu podobnego do Malty w Poznaniu „Zielonogórska Malta”, łącznie z modernizacją kąpieliska w Ochl, W miejsce zaplanowanego Mini Zoo proponujemy rozbudowę ogrodu botanicznego i poszerzenie jego funkcji. Mini zoo stłumiło ogród botaniczny. Powiększenie Mini Zoo ma odbyć się kosztem historycznego Parku Ludowego. Okresowy (np. w pogodne dni) problem parkowania w okolicy ul. Botanicznej. Dostęp zwierząt do wody na zalewie „Ochla”. Dużo terenów i miejsca na zalewie „Ochla” dla stworzenia odpowiednich wybiegów i stanowisk dla zwierząt, różnorodnych pod względem warunków i o odpowiedniej wielkości)

17837031_1490161904347656_1553366536_o.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wzgórza Piastowskie (dawniej: PiastenHohe) to seria wzniesień powstałych na czole ostatniego zlodowacenia z materiału przyniesionego i pozostawionego przez lodowiec. Wzgórza stanowią południową granicę zasięgu ostatniego zlodowacenia. Tu dawni mieszkańcy stworzyli z rozmachem parkowe założenie krajobrazowo - wypoczynkowe (zniszczone po wojnie przez obsadzenie terenu gospodarczym lasem sosnowym) z altanami, punktami widokowymi na wzniesieniach, osiami widokowymi, alejami obsadzonymi drzewami liściastymi, stawami i obszernymi polanami, atlanami i miejsami odpoczynku, winnicami ogrodem botanicznym i ogrodami tematycznymi (np, ogród skalny, wrzosowy). Tu bije źródełko kryształowej wody i zaczyna się Pustelnik wzdłuż którego odnaleźć można runiny dawnych młynów wodnych. W okolicach wzniesiono także widokową Wieże Wilkanowską, po wojnie wybudowano amfiteatr "słynny" z Festiwalu Piosenki Radzieckiej ;) obecnie popadający w ruinę, obok amfiteatru znajduje się malownicza Piast-Polana wykorzystywana przez mieszkańców do wypoczynku i rekreacji.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od lipca 2016 r. organizacje społeczne, w tym Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta (ZTUM) i Ruch Miejski Obywatele Zielonej Góry, wnoszą i apelują do Prezydenta Miasta Zielona Góra o aktywne włączenie mieszkańców reprezentowanych przez te organizacje do procesu rewitalizacji Wzgórz Piastowskich.

W odpowiedzi obóz polityków skupionych wokół Prezydenta informował poprzez media, że nasze organizacje mogą być jedynie biernymi obserwatorami wydarzeń. Jest to sprzeczne z zasadami rewitalizacji!!!

 

jkjhjhhjh2.jpg

 

Pod koniec marca 2017 r. Urząd Miasta ogłosił wielki piknik konsultacyjny. Zaplanowano na nim głosowanie nad zadaniami wymyślonymi w Urzędzie, m.in. wielką (40m) i drogą (ok. 20MLN zł) wieżę widokową nieproporcjonalną do wielkości zielonogórskich wzniesień, lodowisko na jedynej tak dużej w mieście, użytkowej polanie wypoczynkowej. Pominięto zadania przedstawione przez organizacje społeczne a wypracowane przez nie na warsztatach z mieszkańcami i spotkaniach z użytkownikami Wzgórz.

dggsgc.jpg

jhjghgghj1.jpg                              

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z tym złożyliśmy oświadczenie o poważnych nieprawidłowościach w prowadzeniu procesu rewitalizacji - działaniach niezgodnych z Ustawą o Rewitalizacji w zakresie partycypacji społecznej.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na tydzień przed piknikiem konsultacyjnym, socjolodzy [Fundacja Partycypacja - dziękujemy!!! :) ] prowadzący konsultacje zaprosili nas jednak do czynnego udziału. Pomimo niewielkiej ilości czasu udało nam się, dzięki zaangażowaniu mieszkańców, zorganizować stanowisko konsultacyjne z zadaniami do głosowania, fotograficzny spacer badawczy "W poszukiwaniu śladów dawnego Parku Ludowego" oraz... 

PETYCJĄ DO PREZYDENTA ZIELONEJ GÓRY O ROZSZERZENIE REWITALIZACJI I UWZGLĘDNIENIE ZADAŃ ZGŁASZANYCH PRZEZ NASZE ORGANIZACJE:

petycja5.jpg

 

Nasze stanowisko konsultacyjne nie było jednak traktowane przez organizatora - Urząd Miasta, oraz prowadzących piknik równorzędnie ze stanowiskami konsultacyjnymi Urzędu. Nie przekazano w informatorach żadnych informacji o naszych działaniach a podczas pikniku zachęcano ze sceny tylko do odwiedzania i głosowania stanowisk konsultacyjnych Urzędu Miasta.khjhjbjn.jpg

(Pomimo to nasz punkt cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.)

 

  

Dlatego prosimy o wsparcie i podpisanie petycji. Za każdy bezcenny głos dziękujemy.

Wszystkich chętnych do aktywnego włączenia się w działania na rzecz Wzgórz Piastowskich i miasta zapraszamy do kontaktu.

 

p.s.

Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta skupia sympatyków przyrody, dziedzictwa kulturowego i tożsamości Zielonej Góry opartej na tradycjach winiarskich, założeniach krajobrazowych miasta ogrodu, malowniczych wzniesieniach pozostałych po ostatnim zlodowaceniu.

Ruch Miejski Obywatele Zielonej Góry skupia społeczników działających w Zielonej Górze dla dobra i rozwoju lokalnej społeczności.


Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta    Skontaktuj się z autorem petycji